Teksti suurus:

Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 50 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise korra.

§ 2.  Tegevuskava eesmärk

  Tegevuskava eesmärk on parandada välisõhu kvaliteeti piirkonnas, kus välisõhu saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine suhtes kehtestatud saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust ja saastetaluvuse piirmäära summaarselt või ühe tunni keskmist piirväärtust, kui saasteaine kohta ei ole saastetaluvuse piirmäära kehtestatud.

§ 3.  Tegevuskava koostamise kord

  (1) Keskkonnaamet kogub järgmised tegevuskava koostamisele eelnenud viie aasta jooksul saadud andmed piirkonna välisõhu saastatuse taseme kohta:
  1) pidevate mõõtmiste tulemused;
  2) pisteliste mõõtmiste tulemused;
  3) modelleerimistulemused;
  4) objektiivse hindamise tulemused;
  5) saasteallikate mõjupiirkonnas saasteainete hajumisarvutusest saadud tulemused;
  6) vastavalt välisõhu saasteloa, keskkonnakompleksloa või jäätmepõletusloa eritingimustele saasteallikate valdajate esitatud saateainete heitkoguste vähendamise tegevuskavad;
  7) muud andmed, mis võimaldavad saada täpsustavat informatsiooni piirkonna välisõhu saastatuse taseme kohta.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Keskkonnaamet koostab ja esitab piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava keskkonnaministrile kinnitamiseks hiljemalt 2005. aasta 31. detsembriks ning edaspidi iga kord pärast tegevuskava täiendamist.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Keskkonnaministril on õigus mitte kinnitada esitatud tegevuskava juhul, kui selle sisu ei vasta määruse §-s 4 sätestatud nõuetele, ja tagastada tegevuskava Keskkonnaametile täiendamiseks kindlaksmääratud tähtajaks.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Tegevuskavale esitatavad nõuded

  (1) Tegevuskava sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) tegevuskava koostamise ja elluviimise eest vastutavate isikute nimed ja aadressid;
  2) välisõhu saastatuse asukoha/piirkonna ja paikse mõõtejaama asukoha kaardid, paikse mõõtejaama asukoha geograafilised koordinaadid;
  3) üldinformatsioon piirkonna tüübi kohta (linn, tööstus- või maapiirkond), kus saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine suhtes kehtestatud saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust või ühe tunni keskmist piirväärtust ja saastetaluvuse piirmäära summaarselt;
  4) hinnang saastatud ala (km2) ja saastatusest mõjutatud elanikkonna osa suuruse kohta;
  5) andmed kliima kohta;
  6) andmed kaitset vajavate objektide kohta piirkonnas;
  7) välisõhu saastatuse iseloom ja eelnenud viie aasta jooksul saadud välisõhu kvaliteedi hindamise tulemused, tegevuskava koostamisel mõõdetud kontsentratsioonid, kasutatud määramismeetodid;
  8) andmed saastatuse päritolu kohta, sealhulgas nimekiri peamistest välisõhu saastamist põhjustavatest saasteallikatest koos saasteallikate asukohtade kaardiga ja geograafiliste koordinaatidega, nendest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused tonnides aastas, võimalusel andmed teistest piirkondadest pärineva saastatuse kohta;
  9) olukorra analüüs, sealhulgas üksikasjad välisõhu ülemäärast saastatust põhjustavate tegurite kohta, nagu saasteainete levimine, nende formeerumine;
  10) piirkonnas viimasel viiel aastal rakendatud välisõhu kvaliteedi parandamise meetmete detailne kirjeldus ja nende meetmete mõju;.
  11) saasteainete heitkoguste vähendamise meetmete detailne kirjeldus, mida rakendatakse välisõhu kvaliteedi parandamiseks;
  12) prognoos välisõhu kvaliteedi paranemise ja eesmärkide täitmiseks vajaliku aja kohta;
  13) andmed tegevuskava koostamisel kasutatud abimaterjalide kohta.

  (2) Andmed saasteainete heitkoguste vähendamise meetmete kohta esitatakse tegevuskavas vastavalt määruse lisale 1.

  (3) Keskkonnaamet vaatab tegevuskava üle ja vajadusel täiendab üks kord aastas.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. septembril 2004.

  1EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ välisõhus vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii kontsentratsioonide piirväärtuste kohta (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ välisõhus sisalduva benseeni ja süsinikmonooksiidi piirväärtuste kohta (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ välisõhu osooni kohta (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30).

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 123 «Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord»
lisa 1


___________________________ saasteainete heitkoguste vähendamise meetmed

                                       (piirkond)
 


Jrk nr

Saasteallika valdaja

Saasteallika nimetus, asukoha aadress ja geograafilised koordinaadid

Tehnoloogiaseade/protsess

Heitkoguste vähendamise meetmed

Saasteaine nimetus ja CAS nr

Heitkogus, tonni

Nimetus

Aasta

Maksumus tuh kroonides ja finantseerimisallikas  

enne meetme rakendamist
(...aasta)
pärast meetme rakendamist
(...aasta)
1.                  
2.                  
3.                  

Piirkond kokku

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2011, 6

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json