Teksti suurus:

Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 85, 579

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrust kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõidukitest ja nende osadest tekkivatele jäätmetele (edaspidi romusõidukid), mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825; 2004, 45, 770; 82, 1309; 130, 2018) lisa 1 lisanduse B «Sõiduki kategooriad» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M 1 ja N1.

(2) Määrusega kehtestatakse romusõidukite kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord, taaskasutatava massi aastane protsentuaalne osakaal, määratakse sihtarvud ning nende sihtarvude saavutamise tähtajad.

(3) Määrust ei kohaldata keskkonnasõbralikul viisil hoitavatele vanasõidukitele ja nende osadele, mille all mõeldakse ajaloolisi, kollektsionääridele huvi pakkuvaid või kultuuriväärtust omavaid sõidukeid, mis on kasutusel, kasutusvalmis või osadeks lahti võetud.

§ 2. Mootorsõidukite tootjate kohustused romusõidukite kogumisel ja tootjale tagastamisel

(1) Mootorsõidukite «Jäätmeseaduse» §-le 23 vastav tootja (edaspidi tootja) korraldab vastavalt «Jäätmeseaduse» § 26 lõikele 1 romusõidukite ja mootorsõidukite hooldusel tekkinud kasutatud osade kogumise ja edasise käitlemise.

(2) Romusõidukite kogumine ja tootjale tagastamine tuleb tootjal korraldada selliselt, et romusõiduki omanikule oleks sõidukist loobumine võimalikult mugav ja romusõiduki kogumiskohta üleandmine võimalik vähemalt selle omaniku elukohajärgse maakonna piires või 50 km raadiuses.

(3) Tootja või tema volitatud isik (edaspidi vastuvõtja ) on kohustatud vastu võtma Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määruse nr 329 «Riikliku liiklusregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 86, 516) §-ga 1 asutatud «Liiklusregistris» arvel olevad mootorsõidukid, millel on majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2004, 116, 1815) § 2 punkti 5 kohane registreerimistunnistus.

§ 3. Romusõidukite kogumine

(1) Romusõiduki annab kogumiskohta või lammutuskotta selle omanik või tema volitatud isik, viimaste puudumisel romusõiduki asukoha valla- või linnavalitsus.

(2) Romusõiduki kogumiskoht või lammutuskoda annab romusõiduki üleandnud isikule majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» § 7 lõike 4 punktis 2 nimetatud lammutustõendi.

(3) Romusõidukite toimetamisel kogumiskohta või lammutuskotta tuleb vältida nende purunemist, mis takistaks hilisemat osade korduskasutamist ja materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

§ 4. Romusõidukis sisalduvate materjalide kordus- ja taaskasutamine

(1) Alates 1. jaanuarist 2006. a on tootja kohustatud romusõidukist taaskasutama vähemalt 85% romusõiduki aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete mass on vähemalt 80% romusõiduki aastasest keskmisest massist.

(2) Alates 1. jaanuarist 2015. a on tootja kohustatud romusõidukist taaskasutama vähemalt 95% romusõiduki aastasest keskmisest massist. Korduskasutusse ja ringlusse võetavate komponentide, materjalide ja ainete kogus on vähemalt 85% romusõiduki aastasest keskmisest massist.

§ 5. Romusõiduki keskmise massi arvutamine

(1) Romusõiduki mass arvutatakse, lahutades § 2 lõikes 3 nimetatud registreerimistunnistusel märgitud tühimassist 11%.

(2) Romusõiduki keskmine mass arvutatakse lõikes 1 esitatud viisil saadud romusõiduki masside summa ja romusõidukite arvu jagatisena.

(3) Kui romusõidukil puuduvad olulised osad nagu kere, sillad, mootor või käigukast, lahutatakse lõikes 1 märgitud viisil saadud massist täiendavalt puuduva osa mass.

§ 6. Romusõidukite lammutamist käsitlev teave

(1) Tootjad teevad lammutuskodadele kättesaadavaks romusõiduki demonteerimiseks vajalikud andmed.

(2) Uut tüüpi mootorsõiduki turule toomisel tehakse lõikes 1 märgitud andmed lammutuskodadele kättesaadavaks hiljemalt kuue kuu möödumisel mootorsõiduki turule toomisest.

§ 7. Romusõiduki kõrvaldamine

Romusõiduki ja selle osadest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse «Jäätmeseaduse» kohaselt.

§ 8. Määruse rakendamine

Tootja on vabastatud romusõiduki taaskasutamise kohustusest 31. detsembrini 2005. a.

§ 9. Määruse jõustumine

(1) Paragrahvi 2 lõige 2 jõustub 1. aprillil 2005. a.

(2) Paragrahvi 6 lõige 1 jõustub 1. märtsil 2005. a.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 269, 21.10.2000, lk 34–43)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RT I 2010, 42, 248 – jõust. 9.07.2010

 

/otsingu_soovitused.json