Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2011, 9

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 153 lõike 3 ja § 155 lõike 1 alusel.
[RT I, 21.07.2011, 8 - jõust. 24.07.2011]

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord.
[RT I 2007, 8, 41 - jõust. 03.02.2007]

§ 2.   Palgatasemed

  (1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed ja nende madalaim, keskmine ja kõrgeim määr vastavalt lisale 1.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kaadrikaitseväelaste palgatase määratakse vastavalt tema ametikoha auastmele.

§ 3.   Palgamäärade diferentseerimine

  (1) Kaitseminister võib kehtestada ametikohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

  (2) Kaitseminister võib volitada valitsemisala asutuse juhti kehtestama asutuses ametikohtadele maksimaalsed diferentseeritud palgamäärad, näidates ära palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

  (3) Palgamäärasid võib diferentseerida asutusele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.
[RT I, 21.07.2011, 8 - jõust. 24.07.2011]

§ 4.   Auastmetasu

  Kaadrikaitseväelasele makstakse tema sõjaväelise auastme järgi lisatasu auastme eest vastavalt lisale 2.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.   Lisatasud

  (1) Riigieelarvest kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamiseks määratud summa piires võib kaadrikaitseväelasele määrata ja maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ja teenistuse eripära eest teenistust korraldava ülema otsusel vastavuses asutuses kehtestatud lisatasude maksmise korraga
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

  (2) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse kaadrikaitseväelase ametijuhendis või kaitseväe sisemäärustikus fikseerimata teenistusülesandeid või teenistust korraldava ülema poolt käskkirjaga antud lisaülesandeid juhul, kui need ei kuulu kaadrikaitseväelase teenistusülesannete hulka.

  (3) Teenistuse eripäraks loetakse kaadrikaitseväelase teenistust «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 154 lõikes 9 sätestatud tingimustes.

  (4) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks on kaadrikaitseväelase teenistustulemuste hindamine.

  (5) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkuse hindamine kaadrikaitseväelaste kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või üksuse ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkust hindab asutuse või üksuse juht.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisas 1 kehtestatud palgataseme kõrgeimast määrast.
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (7) Kaadrikaitseväelaste kollektiivse panuse korral makstakse nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu samal alusel ka asutuse või üksuse juhile ning sel juhul ei kohaldata kaadrikaitseväelastele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirangut.

  (8) Kaitseminister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada kaadrikaitseväelaste ametikohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirang ei laiene.
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 6.   [Kehtetu – RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

§ 7.   Teenistustasu maksmise kord

  (1) Kaadrikaitseväelasele arvestatakse ja makstakse teenistustasu vastavalt asutuses või üksuses kehtivale teenistustasu maksmise korrale.

  (2) Kaadrikaitseväelasele, kes on suunatud sõjaväelise auastmeta ametikohale «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 14 lõike 3 alusel, säilitatakse sõjaväelise auastmeta ametikohal talle endisel ametikohal määratud ametipalk, auastmetasu.
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

  (3) Kui sõjaväelise auastmeta ametikohale suunatud kaadrikaitseväelasele endisel ametikohal määratud ametipalk osutub madalamaks sõjaväelise auastmeta ametikohale kinnitatud ametipalgast, hüvitatakse kaadrikaitseväelasele ametipalkade vahe juurdemaksega.

  (4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud, «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 161 sätestatud puhkusetasu ning puhkusetoetuse määrab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaadrikaitseväelasele tema teenistust valitsusasutuses või valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või õppeasutuses korraldav minister või hallatava riigiasutuse või õppeasutuse juht.
[RT I 2007, 5, 31 - jõust. 26.01.2007]

  (5) Kaadrikaitseväelase suunamisel ilma sõjaväelise auastmeta ametikohale arvestatakse ja makstakse talle teenistustasu selle asutuse eelarvest, kuhu ta teenistusse suunati, ja vastavalt seal kehtivale töötasu maksmise korrale.

§ 8.   Valitsusasutuses teeniva kaadrikaitseväelase teenistuse tasustamine

  Kaadrikaitseväelasele, kes oli määratud riigiametniku ametikohale enne 1. jaanuari 2007. a, määrab riigiametniku ametikohal teenimise ajal teenistustasu valitsusasutuse juht, võttes aluseks tema suunamise hetkel olnud endise ametikoha auastme palgataseme keskmise vastavalt lisale 1.
[RT I 2008, 20, 140 - jõust. 24.05.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 9. – § 10.[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2012, 73

/otsingu_soovitused.json