Teksti suurus:

Riikliku tagatise andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse « Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse » § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 7 lõikes 1 nimetatud sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud.

§ 2.  Rahaliste vahendite haldamise üldpõhimõtted

  (1) Rahaliste vahendite paigutamisel lähtutakse konservatiivsest investeerimisstrateegiast, millega tagatakse rahaliste vahendite väärtuse säilivus, likviidsus ning maksimaalse tulu saavutamine kehtivate riskipiirangute raames.

  (2) Rahalisi vahendeid investeeritakse rahvusvahelistel finantsturgudel kõrge reitingu ja likviidsusega finantsinstrumentidesse.

  (3) Rahalisi vahendeid võib investeerida järgmistesse finantsinstrumentidesse:
  1) nõudmiseni ja tähtajalised hoiused;
  2) võlakirjad ja muud võlakohustused;
  3) pöördrepotehingud, ostu- ja tagasimüügitehingud;
  4) rahaturu- ja intressifondide osakud.

  (4) Rahaliste vahendite haldamisest ja riikliku tagatise andja põhitegevusest tulenevate finantsriskide juhtimiseks on lubatud kasutada tuletistehinguid.

§ 3.  Rahaliste vahendite haldamisega seotud investeerimisriskid ja nendega seotud piirangud

  (1) Rahaliste vahendite haldamisel tuleb arvestada ja juhtida valuutariski, intressiriski, likviidsusriski ja krediidiriski.

  (2) Valuutarisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et valuutakursside muutumine mõjutab sihtasutuse finantsvarade ja -kohustuste väärtust. Finantsvarasid ja -kohustusi, mis on Eesti kroonides ja eurodes, loetakse valuutariskivabaks.

  (3) Intressirisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et intressimäärade muutumine mõjutab investeeringute väärtust ja nendelt saadavat tulu ning finantskohustustega seotud kulude suurust.

  (4) Likviidsusrisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et sihtasutusel ei ole piisaval hulgal likviidseid vahendeid riikliku tagatise andja tegevusest tulenevate kohustuste kohaseks täitmiseks.

  (5) Krediidirisk käesoleva määruse tähenduses on oht tehingu vastaspoole kohustuste mittekohasest täitmisest kahju tekkimiseks. Tehingu vastaspoole finantsseisundi hindamiseks kasutatakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride Moody’s või Standard & Poor’s krediidireitingut. Juhul kui reitinguagentuuride määratud tehingu vastaspoole krediidireitingu tase ei ole sarnane, võetakse finantsseisundi hindamisel aluseks hilisem määratud krediidireiting.

  (6) Krediidiriskide juhtimiseks on rahalisi vahendeid lubatud paigutada:
  1) kuni üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt Prime-1 (Moody’s) või A-1 (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  2) üle üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  3) väärtpaberitesse, mille emitent on Eestis registreeritud äriühing krediidireitinguga vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  4) väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendiks või hoidjaks on krediidiasutus, mille emaettevõtja krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  5) sihtasutuse nõukogu poolt määratud rahaturu- ja intressifondidesse.

 [RT I 2007, 25, 138 – jõust. 25.03.2007] (rakendatakse tagasiulatuvalt 13.06.2006)

  (61) Lõike 6 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud väärtpaberite ja hoiuste emitendiks või hoidjaks olev krediidiasutus või filiaalina tegutsev välisriigi krediidiasutus peab olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või selle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid peavad vastama vähemalt sama rangetele nõuetele, kui on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides.

  (rakendatakse tagasiulatuvalt 13.06.2006)

[RT I 2007, 25, 138 - jõust. 25.03.2007]

  (7) Krediidiriski osaks on tehingurisk, mis käesoleva määruse tähenduses on oht, et vastaspoole esindajal ei ole tehingu sõlmimiseks volitust või tehingu vastaspool ei täida kohaselt tehingust tulenevaid kohustusi. Tehinguriski on lubatud võtta tehingute tegemisel nende tehingu vastaspooleks olevate isikutega, kelle madalaimaks krediidireitinguks on A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s).

  (8) Rahaliste vahendite kasutamisest, täiendamisest või muudest objektiivsetest asjaoludest tulenevad kõrvalekaldumised sätestatud piirangutest peavad olema likvideeritud hiljemalt viiendaks pangapäevaks kõrvalekaldumise tekkimise päevast arvates.

§ 4.  Piirangud rahaliste vahendite haldamise teenuse kasutamisel

  (1) Sihtasutus võib nõukogu nõusolekul rahaliste vahendite paigutamisel ja nendega tehingute tegemisel kasutada rahaliste vahendite haldamise teenust.

  (2) Rahaliste vahendite haldamise teenuse osutajaks võivad olla:
  1) Rahandusministeerium;
  2) Eestis registreeritud äriühing, kellele on antud tegevusluba tegutsemiseks fondivalitsejana, krediidiasutusena või investeerimisühinguna;
  3) välisriigi äriühing, kellele Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi pädev organ on andnud tegevusloa investeerimisteenuse osutamiseks.

  (3) Lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja on rahaliste vahendite paigutamisel ja nendega tehingute tegemisel kohustatud järgima käesoleva määruse ning muude õigusaktidega sätestatud tingimusi ja piiranguid.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse «Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse» § 7 lõikes 1 nimetatud sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud.

§ 2.  Rahaliste vahendite haldamise üldpõhimõtted

  (1) Rahaliste vahendite paigutamisel lähtutakse konservatiivsest investeerimisstrateegiast, millega tagatakse rahaliste vahendite väärtuse säilivus, likviidsus ning maksimaalse tulu saavutamine kehtivate riskipiirangute raames.

  (2) Rahalisi vahendeid investeeritakse rahvusvahelistel finantsturgudel kõrge reitingu ja likviidsusega finantsinstrumentidesse.

  (3) Rahalisi vahendeid võib investeerida järgmistesse finantsinstrumentidesse:
  1) nõudmiseni ja tähtajalised hoiused;
  2) võlakirjad ja muud võlakohustused;
  3) pöördrepotehingud, ostu- ja tagasimüügitehingud;
  4) rahaturu- ja intressifondide osakud.

  (4) Rahaliste vahendite haldamisest ja riikliku tagatise andja põhitegevusest tulenevate finantsriskide juhtimiseks on lubatud kasutada tuletistehinguid.

§ 3.  Rahaliste vahendite haldamisega seotud investeerimisriskid ja nendega seotud piirangud

  (1) Rahaliste vahendite haldamisel tuleb arvestada ja juhtida valuutariski, intressiriski, likviidsusriski ja krediidiriski.

  (2) Valuutarisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et valuutakursside muutumine mõjutab sihtasutuse finantsvarade ja -kohustuste väärtust. Finantsvarasid ja -kohustusi, mis on eurodes, loetakse valuutariskivabaks.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Intressirisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et intressimäärade muutumine mõjutab investeeringute väärtust ja nendelt saadavat tulu ning finantskohustustega seotud kulude suurust.

  (4) Likviidsusrisk käesoleva määruse tähenduses on oht, et sihtasutusel ei ole piisaval hulgal likviidseid vahendeid riikliku tagatise andja tegevusest tulenevate kohustuste kohaseks täitmiseks.

  (5) Krediidirisk käesoleva määruse tähenduses on oht tehingu vastaspoole kohustuste mittekohasest täitmisest kahju tekkimiseks. Tehingu vastaspoole finantsseisundi hindamiseks kasutatakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride Moody’s või Standard & Poor’s krediidireitingut. Juhul kui reitinguagentuuride määratud tehingu vastaspoole krediidireitingu tase ei ole sarnane, võetakse finantsseisundi hindamisel aluseks hilisem määratud krediidireiting.

  (6) Krediidiriskide juhtimiseks on rahalisi vahendeid lubatud paigutada:
  1) kuni üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt Prime-1 (Moody’s) või A-1 (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  2) üle üheaastase lunastus- või lõpptähtajaga väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendi, krediidiasutuse või filiaalina tegutseva välisriigi krediidiasutuse krediidireiting on vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ja mille krediidireitingut ei ole alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  3) väärtpaberitesse, mille emitent on Eestis registreeritud äriühing krediidireitinguga vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  4) väärtpaberitesse ja hoiustesse, mille emitendiks või hoidjaks on krediidiasutus, mille emaettevõtja krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireiting olla alandatud viimase kolme kuu jooksul;
  5) sihtasutuse nõukogu poolt määratud rahaturu- ja intressifondidesse.

[RT I 2007, 25, 138 – jõust. 25.03.2007] (rakendatakse tagasiulatuvalt 13.06.2006)

  (61) Lõike 6 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud väärtpaberite ja hoiuste emitendiks või hoidjaks olev krediidiasutus või filiaalina tegutsev välisriigi krediidiasutus peab olema asutatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või selle suhtes kehtivad usaldatavusnormatiivid peavad vastama vähemalt sama rangetele nõuetele, kui on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides. (rakendatakse tagasiulatuvalt 13.06.2006)

[RT I 2007, 25, 138 - jõust. 25.03.2007]

  (7) Krediidiriski osaks on tehingurisk, mis käesoleva määruse tähenduses on oht, et vastaspoole esindajal ei ole tehingu sõlmimiseks volitust või tehingu vastaspool ei täida kohaselt tehingust tulenevaid kohustusi. Tehinguriski on lubatud võtta tehingute tegemisel nende tehingu vastaspooleks olevate isikutega, kelle madalaimaks krediidireitinguks on A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s).

  (8) Rahaliste vahendite kasutamisest, täiendamisest või muudest objektiivsetest asjaoludest tulenevad kõrvalekaldumised sätestatud piirangutest peavad olema likvideeritud hiljemalt viiendaks pangapäevaks kõrvalekaldumise tekkimise päevast arvates.

§ 4.  Piirangud rahaliste vahendite haldamise teenuse kasutamisel

  (1) Sihtasutus võib nõukogu nõusolekul rahaliste vahendite paigutamisel ja nendega tehingute tegemisel kasutada rahaliste vahendite haldamise teenust.

  (2) Rahaliste vahendite haldamise teenuse osutajaks võivad olla:
  1) Rahandusministeerium;
  2) Eestis registreeritud äriühing, kellele on antud tegevusluba tegutsemiseks fondivalitsejana, krediidiasutusena või investeerimisühinguna;
  3) välisriigi äriühing, kellele Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi pädev organ on andnud tegevusloa investeerimisteenuse osutamiseks.

  (3) Lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja on rahaliste vahendite paigutamisel ja nendega tehingute tegemisel kohustatud järgima käesoleva määruse ning muude õigusaktidega sätestatud tingimusi ja piiranguid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json