Teksti suurus:

Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2007
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.04.2005/44 (RTL 2005, 46, 639) 01.05.2005

29.06.2005/76 (RTL 2005, 76, 1067) 10.07.2005

31.03.2006/41 (RTL 2006, 31, 549) 14.04.2006

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 13 lõike 2, § 15 lõike 3 ja § 16 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, EÜ 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143b alusel.

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ühtse pindalatoetuse saamise nõuded põllumajandusmaa kohta, täiendava otsetoetuse saamise nõuded põllumajanduskultuuride kohta ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2. Nõuded põllumajandusmaa, püsirohumaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta

(1) Ühtset pindalatoetust võib taotleda heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaa, püsirohumaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta, mille suhtes on rakendatud «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» 6. peatükis sätestatud tuulekaera tõrjeabinõusid.

(11) Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa on heas põllumajanduslikus korras, kui sellel kasvavate kadakate või puude liituvus ei ületa 0,5.

(2) Kasutuses oleval põllumajandusmaal peab kasvatama põllumajanduskultuuri, mis on külvatud, maha pandud või istutatud hiljemalt 15. juuniks, või peab kasutuses olevat põllumajandusmaad hoidma mustkesas.

(3) Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31. juuliks peab niide olema koristatud või hekseldatud. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid kogu taotlusel märgitud maa-ala ulatuses visuaalselt tuvastada.

(4) Heinaseemne kasvatamiseks kasutatava rohumaa suhtes ei kehti lõikes 3 sätestatud nõuded.

(5) Põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevale maale peab taotluse esitamise aasta 1. juuliks olema külvatud, maha pandud või istutatud põllumajanduskultuur või peab seal olema rajatud mustkesa või peab seal 31. juuliks olema tehtud mehhaaniline umbrohutõrje. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid visuaalselt tuvastada.

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

§ 3. Nõuded põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse kohta

(1) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ artiklis 141 ja lisas IX toodud loetelus nimetatud põllukultuuri või lisa XI punktides 3 ja 4 toodud loetelus nimetatud liiki seemne, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (patrim)) ja põldoa ( Vicia faba L. (patrim)) seemne kasvatamise eest.

(2) Seeme peab olema kasvatatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004 lk. 1–84), artikli 47 kohaselt.

(3) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja peab «Veeseaduse» § 261 lõike 7 kohaselt põlluraamatut.

(31) Kui loodusobjekti kaitse-eeskirjaga või “Looduskaitseseaduse” § 18 lõike 3 või § 22 lõike 2 alusel ja korras on taotlejale rohumaa niitmiseks ja niidetud heina äravedamiseks või hekseldamiseks või seal loomade karjatamiseks ette nähtud muu tähtpäev kui  lõikes 3 kehtestatud 31. juuli, peab nõue olema täidetud 20. augustiks.

(4) Toetust võib taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuva põllu kohta.

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

§ 4. Püsirohumaa pindala säilitamine

(1) Ühtset pindalatoetust ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda isik, kes on taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul säilitanud või suurendanud taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlusel märgitud püsirohumaa pindala. Toetussummat vähendatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruses 1782/2003/EÜ (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) ette nähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artiklitele 66 ja 67, kui kõigi toetuse taotlejate taotlustel esitatud püsirohumaa pindala on võrreldes kogu nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindalaga 2005. aasta toetuse taotlustel esitatud samade näitajatega vähenenud enam kui 5%.

(2) Kui kõigi toetuse taotlejate taotlustel esitatud püsirohumaa pindala on võrreldes kogu nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindalaga 2005. aasta toetuse taotlustel esitatud samade näitajatega vähenenud enam kui 5%, peab põllumajandustootja püsirohumaa pinna vähendamiseks või kasutusotstarbe muutmiseks esitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) sellekohase taotluse vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 4 lõikele 1.

(3) Kui kõigi toetuse taotlejate taotlustel esitatud püsirohumaa pindala on võrreldes kogu nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindalaga 2005. aasta toetuse taotlustel esitatud samade näitajatega vähenenud enam kui 10%, tuleb põllumajandustootjal vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 4 lõikele 2 püsirohumaa uuesti rajada PRIA otsusega määratud pindala ulatuses.

(4) PRIA kontrollib põllumajandustootjate toetuse taotlusel esitatud andmeid ja teatab taotlejale säilitamisele kuuluva püsirohumaa pindala 1. jaanuariks 2006. a. Lõikes 2 nimetatud juhul teatatakse taotlejale, et järgneval kalendriaastal püsirohumaa vähendamiseks või kasutusotstarbe muutmiseks tuleb esitada PRIA-le asjakohane taotlus 1. veebruariks. Lõikes 3 nimetatud juhul teatatakse taotlejale temale pandud kohustusest toetuse taotlemisele järgneval kalendriaastal püsirohumaa määratud ulatuses uuesti rajada.

(5) Põldu, mis asub sellisel registrisse kantud põllumassiivil, mille kohta ei ole 2004. aastast alates ühegi põllu kohta pindalatoetust taotletud ja mille 2003. aasta kasutuseks on teatatud püsirohumaa, käsitatakse püsirohumaana.

(6) Maakasutuse üleminekul teisele põllumajandustootjale teavitab üleandja uut kasutajat kaasnevast püsirohumaa säilitamise nõudest.

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

§ 5. Püsirohumaa kasutusotstarbe muutmise loa taotluse ja püsirohumaa rajamise kohustuse määramise menetlemine

(1) PRIA vaatab § 4 lõikes 2 nimetatud püsirohumaa vähendamise või kasutusotstarbe muutmise taotluse läbi ja otsustab selle rahuldamise 1. aprilliks. Taotlus rahuldatakse, lähtudes taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist ja riigi tasemel vajaliku püsirohumaa pindala säilitamise kohustusest.

(2) PRIA teavitab taotlejat § 4 lõikes 3 nimetatud kohustusest 1. aprilliks. Püsirohumaa rajamise kohustus hektarites määratakse individuaalsele taotlejale 2005. aasta taotlusel märgitud püsirohumaa hektarite ja kohustuse panemisele eelneva kalendriaasta taotlusel märgitud püsirohumaa hektarite alusel, lähtudes taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist ja riigi tasemel vajaliku püsirohumaa pindala säilitamise kohustusest.

§ 6. Ühtse pindalatoetuse ja täiendava otsetoetuse taotlemine

(1) Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab PRIA-le 22. maiks:

1) lisas toodud taotluse;

2) taotluse lisas toodud põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude loetelu, kuhu on kantud kõik taotleja kasutuses olevad püsirohumaade ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevad põllud ning kasvatatavad põllumajanduskultuurid ning on märgitud, millist toetust taotletakse;
3) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud taotluse lisas toodud põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude numbrid ning kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude piirid;
4) seemnekasvataja ja seemnetootmisettevõtte või sordiaretaja vahel sõlmitud seemnekasvatuslepingu koopia, kui toetust taotletakse heintaimede seemne põllu kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 47 lõike 1 punkti a kohaselt.

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja koos taotlusega PRIA-le avalduse taotleja andmete kandmiseks registrisse.

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

§ 7. Taotluse kontrollimine

(1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele, sealhulgas teostab ühtse pindalatoetuse osas kohapealset kontrolli Euroopa Komisjoni määruse 1973/2004/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004, lk 1–84), artiklite 136 ja 138 kohaselt. PRIA kontrollib kohapeal Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 27 alusel vähemalt 5% ühtse pindalatoetuse taotlejatest.

(2) PRIA kontrollib kohapeal Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 27 alusel vähemalt 5% põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejatest.

(3) PRIA kontrollib põlluraamatu pidamist kohapeal.

(4) PRIA koostab nende heintaimede seemne kasvatajate loetelu, kes taotlevad toetust komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 47 lõike 1 punkti b kohaselt, ja esitab selle Taimetoodangu Inspektsioonile 15. augustiks. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib, kas loetelus toodud isikutel on kehtiv «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 97 kohaselt väljastatud seemne pakendamise luba ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le loetelu saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(5) PRIA koostab nende taotlejate loetelu, kelle põllul avastati kohapealse kontrolli käigus tuulekaera esinemine ning asjakohaste põldude loetelu, ja esitab selle Taimetoodangu Inspektsioonile 15. augustiks. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib, kas esitatud põldude kohta on esitatud tuulekaera esinemise teatis, ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le loetelu saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

§ 8. Ühtse pindalatoetuse ühikumäär

(1) Ühtse pindalatoetuse ühikumäära arvestab PRIA.

(2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 1 sätestatud juhul kehtestab põllumajandusminister PRIA esitatud andmete alusel ühtse pindalatoetuse ühikumäära hiljemalt 24. novembriks.

§ 9. Täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine

«Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 17 alusel kehtestab põllumajandusminister põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse ühikumäära hiljemalt 24. novembriks.

§ 10. Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

PRIA otsustab ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

§ 11. Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse vähendamine

(1) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust vähendatakse Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artiklis 51 toodud alustel ja korras, arvestades artiklis 68 sätestatud erandeid.

(2) Kui taotlusel esitatud põllu kohta ei ole põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruses nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» ettenähtud andmeid põlluraamatusse kantud, vähendatakse põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust selle põllu kohta 20% ulatuses nõuetekohasest pinnast.

§ 12. Toetuse väljamaksmine

(1) Ühtne pindalatoetus makstakse välja §-s 10 nimetatud otsuse alusel Euroopa Komisjoni määruse 1782/2003/EÜ artikli 28 kohaselt.

(2) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus makstakse välja §-s 10 nimetatud otsuse alusel ajavahemikus 1. detsembrist kuni 30. aprillini.

§ 13. Rakendussäte

(1) Paragrahvi 4 lõiked 1–3, 5 ja 6 ning § 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2006. aastal.

(2) Paragrahvi 2 lõiget 11 rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005. a.

[RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 «Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa

(põllumajandusministri 31. märtsi 2006. a määruse nr 41 sõnastuses)

 

PINDALATOETUSTE TAOTLUS

 

vorm PT50

 

 

1.1. Taotleja üldandmed

1.2. Täidab PRIA

 

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Taotleja isikukood:

 

 

 

 

 

Taotluse number:

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Ärinimi:

Registrikood:

 

Esindaja nimi:

 

Taotluse lehtede arv:

 Taotluse vastuvõtja allkiri:

 

Kontakttelefon:

 

Esmasisestaja nimi:

 Topeltsisestaja nimi:

 

2. Ühtne pindalatoetus (ÜPT)

Taotlen ühtset pindalatoetust põldude loetelu veerus 7 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

3. Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus

Taotlen põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust põldude loetelu veerus 8 sümboliga «T» ja «S» märgitud põldude kohta.

4. Ebasoodsamate piirkondade toetus (LFA) ja põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT)

4.1 Taotlen ebasoodsamate piirkondade (LFA) toetust põldude loetelu veerus 9 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2006. aastal, esitab ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse vormi (MT61).

4.2 Taotlen põllumajanduslikku keskkonnatoetust (PKT) põldude loetelu veerus 10 sümboliga «K» või «M» märgitud põldude kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2006. aastal, esitab lisaks taotlusele põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse vormi (MT60), mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse võtja viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaani vormi (MT60A).

5. Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus

Taotlen keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (NATURA 2000 võrgustiku alad) toetust põldude loetelus veerus 11 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

Pindalatoetuste taotlusega koos esitatakse taotleja allkirjastatud ja samal aastal
PRIAst pindalatoetuse taotlemiseks väljastatud põllumassiivide kaart.

6. Taotleja kinnitus

Kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele ja olen teadlik enda kohustusest säilitada minu 2005. a pindalatoetuste taotlusel esitatud püsirohumaa pindala. Juhul kui taotlen toetust sel aastal esmakordselt, olen teadlik enda kohustusest säilitada pindalatoetuste taotlusel esitatud püsirohumaa pindala. Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.

 

Kuupäev:

Allkiri:

Lk nr 1

Põldude loetelu

 

lehel

Taotluse lisa

Põldude loetelu

1. Jrk nr

2.
Põllu-
massiivi number

3.
Põllu number

4. Põllu pind (ha)

5.
Maa-
kasutuse tüüp (P, PR, LR, PK, M)1

6.
Kasvatatav põllu-
kultuur (iga põllu kohta üks kultuur)

7. Taotlen ÜPT toetust (X)1

8.
Taotlen põllumaj. kultuuri kasvatamise toetust (T või S)1

9. Taotlen LFA toetust (X)1

10. Taotlen PKT* toetust (K või M)1

11. Taotlen Natura toetust (X)1

12.
Põllu pH kuni 5,5 või heina-
seemne põld (P ja/või S)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinnitan, et käesolevas loetelus esitatud andmed on õiged:

Taotleja nimi:

Kuupäev:

Allkiri

Lk nr


Põldude loetelu

 

......
lehel

1 P – põllukultuurid (k.a mustkesa, lühiajaline rohumaa, heinaseeme jne); PR – pikaajaline rohumaa; LR – looduslik rohumaa; PK – püsikultuurid (viljapuu- ja marjaaiad, ravim- ja maitsetaimed jne); M (veerus 5) – põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olev maa; ÜPT – ühtne pindalatoetus; T – põllukultuurid; S – heinaseeme; LFA – ebasoodsamate piirkondade toetus; PKT – põllumajanduslik keskkonnatoetus; K – keskkonnasõbralik tootmine; M (veerus 10) – mahepõllumajanduslik tootmine; Natura – keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus; P (veerus 12) – märgitakse, kui põllu pH on kuni 5,5; S (veerus 12) – märgitakse, kui põllul olev heintaimede kultuur koristatakse heinaseemneks; veerus 5 tähistega PR ja LR tähistatud põlde käsitatakse püsirohumaana.

 [RTL 2006, 31, 549 – jõust. 14.04.2006]

 

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.04.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RTL 2008, 31, 453 – jõust. 20.04.2008

/otsingu_soovitused.json