Teksti suurus:

Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 77 lõike 1 alusel.

1. peatükk KESKKONNAKAHJU HÜVITAMISE KORD 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad.

§ 2.  Keskkonnakahju tekitamine

  (1) Keskkonnakahju tekitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine või kahjustamine ning looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi isendi keskkonda laskmine.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Kalapüügil või jahipidamisel lubatud püüniste kasutamisel ei käsitata kaitsealuse loomaliigi isendi püünises hukkumist keskkonnakahju tekitamisena.

  (3) Keskkonnakahju tekitamiseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta riigikaitselise väljaõppe käigus mittetahtliku kahju tekitamist, kui riigikaitselise väljaõppe korraldajal on «Metsaseaduse» § 36 lõikes 2 sätestatud Vabariigi Valitsuse luba või § 36 lõike 1 punktis 4 sätestatud erametsaomaniku luba metsa kasutamiseks riigikaitseliseks väljaõppeks, millega võivad kaasneda metsakahjustused.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

§ 3.  Kaitseala või hoiuala kahjustamine

  Kaitseala või hoiuala kahjustamine on:
  1) puittaimestiku raiumine või raadamine keelatud ajal või kohas, kus kasutatav raieliik või raadamine on keelatud;
  2) raietööde tegemisel raietingimuste rikkumine;
  3) pinnase kahjustamine loata või loa nõudeid rikkudes;
  4) puit- või rohttaimestiku põletamine või loata või loa nõudeid rikkudes lõkke tegemine;
  5) risustamine või saastamine.

§ 4.  Püsielupaiga hävitamine ja kahjustamine

  (1) Püsielupaiga hävitamine käesoleva määruse tähenduses on õigusvastane tegevus, mille tagajärjel liigi edasine säilimine selles püsielupaigas ei ole prognoosimisulatusse jäävas tulevikus võimalik.

  (2) Püsielupaiga kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on tegevus, mis on seaduse või määruse kohaselt isendi püsielupaigas või pesa kaitsetsoonis keelatud (välja arvatud viibimine), mille tulemusena liigi, mille kaitseks püsielupaik on «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel või § 50 lõike 2 kohaselt loodud, soodne seisund halveneb, kuid mis ei põhjusta püsielupaiga hävimist.

§ 5.  Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamine ja kahjustamine

  (1) Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamine käesoleva määruse tähenduses on selle õigusvastane purustamine, likvideerimine või kahjustamine ulatuses, mille tagajärjel hävib oluline osa või enam kui 50% objektist.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on selle kuju või asukoha õigusvastane muutmine, ilme rikkumine, mehaaniliste, keemiliste või muude vigastuste tekitamine.

§ 6.  Kaitsealuse kivistise leiukoha hävitamine ja kahjustamine

  (1) Kaitsealuse kivistise leiukoha hävitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitsealuse kivistise loata või loa nõudeid rikkudes leiukohast eemaldamine või kahjustamine ulatuses, mille tagajärjel hävib oluline osa või enam kui 50% leiukohast.

  (2) Kaitsealuse kivistise leiukoha kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on õigusvastane tegevus, millega tekitatakse leiukohale mehaanilisi, keemilisi või muid vigastusi.

§ 7.  Kaitsealuse liigi isendi hävitamine ja kahjustamine

  (1) Kaitsealuse loomaliigi isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane surmamine, elujõuetuseni vigastamine (sealhulgas reostusest tulenev), loodusest eemaldamine, looma või selle osa võõrandamine.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Kaitsealuse loomaliigi isendi kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane häirimine või vigastamine (sealhulgas reostusest tulenev), mis vähendab isendi eluvõimet, kuid ei takista tema paljunemist.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (3) Kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane surmamine, elujõuetuseni vigastamine (sealhulgas reostusest tulenev) või loodusest eemaldamine.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (4) Kaitsealuse taime-, sambla-, seene- ja samblikuliigi isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane kasvujõuetuks muutmine, eemaldamine kasvukohast, isendi või selle osa võõrandamine.

  (5) Kaitsealuse taime-, sambla-, seene- ja samblikuliigi isendi kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on isendi osaline eemaldamine kasvukohast.

  (6) EL nõukogu määruse nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 3.03.1997, lk 1) lisades A–D nimetatud liikide isendite kahjustamiseks loetakse nimetatud määruse ja selle alusel kehtestatud reeglite rikkumist.

§ 8.  Keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akti vorm

  Keskkonnakahju tekitamise avastamisel koostab järelevalveasutus keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akti vastavalt määruse lisas esitatud vormile.

§ 9.  Keskkonnakahju hüvitise määrade arvutamise erisused

  (1) Kaitsealuse loomaliigi isendi või püsielupaiga või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest tiinus-, imetamis- või pesitsusperioodil kohaldatakse käesoleva määrusega igale konkreetsele liigile kehtestatud keskkonnakahju määra kolmekordses ulatuses.

  (2) Kaitsealuse linnuliigi munakurna või munadega pesa kahjustamisel või munade loata või loa nõudeid rikkudes korjamisel kohaldatakse kahju hüvitamiseks määrusega vastava linnuliigi isendile kehtestatud keskkonnakahju määra pooles ulatuses ühe muna kohta; kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

  (3) I kaitsekategooria kotkaliigi ja must-toonekure munadeta või poegadeta pesa hävitamisel kohaldatakse määrusega kehtestatud keskkonnakahju määra pooles ulatuses pesa kohta.

  (4) Taime osi, mis koguse järgi võivad kuuluda ühele isendile, käsitatakse ühe isendina. Taime osana ei käsitata puu tüve ja oksi.

  (5) Püsielupaiga, kaitseala või hoiuala hävitamise või kahjustamisega kaasneva kaitsealuse liigi isendi hävimise või kahjustamise korral hüvitise määrad liidetakse.

  (6) Kui kaitsealuse liigi isendi hävitamisega või kahjustamisega kaasneb EL nõukogu määruse nr 338/97 ja selle alusel kehtestatud reeglite rikkumine, hüvitise määrad liidetakse.

§ 10.  Puu mõõtmine keskkonnakahju arvutamisel

  Puu tüve läbimõõt mõõdetakse koos koorega 10 sentimeetri kõrguselt juurekaelast risti tüve pikiteljega. Kui puu juurekael asub maapinnast madalamal, mõõdetakse tüve läbimõõt 10 cm kõrguselt maapinnast.

2. peatükk KESKKONNAKAHJU HÜVITISE MÄÄRAD 

§ 11.  Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi isendi hävitamise eest on 130 eurot isendi kohta ja kahjustamise eest 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest on:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral 260 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral 130 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 12.  Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi isendi:
  1) hävitamise eest on 96 eurot isendi kohta;
  2) kahjustamise eest on 16 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 260 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 130 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 13.  Hüvitise määr II kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr II kaitsekategooria ühe- ja kaheaastase rohttaimeliigi isendi:
  1) hävitamise eest on 64 eurot isendi kohta;
  2) kahjustamise eest on 6,40 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr II kaitsekategooria sõnajalgtaime-, mitmeaastase rohttaimeliigi isendi, puhma, põõsa, kuni ühe meetri kõrguse puu või luuderohu ühe meetri varreosa:
  1) hävitamise eest on 130 eurot isendi kohta;
  2) kahjustamise eest on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr II kaitsekategooria sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi hävitamisel:
  1) värske sambliku, sambla ja seene või nende osade eest on 3,20 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud sambliku, sambla ja seene või nende osade eest on 6,40 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr II kaitsekategooria sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi kahjustamise eest:
  1) värske sambla, sambliku ja seene või nende osade eest on 1,30 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud sambla, sambliku ja seene või nende osade eest on 3,20 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on kuni 10 sentimeetrit:
  1) hävitamise eest on 64 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 13 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on 10–30 sentimeetrit:
  1) hävitamise eest on 130 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 20 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on üle 30 sentimeetri:
  1) hävitamise eest on 320 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 64 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Hüvitise määr II kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi püsielupaiga kahjustamise või hävitamise eest:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 130 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 32 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 14.  Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi hävitamise eest:
  1) värske taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 1,60 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud taime, sambliku ja seene või nende osade korral on 3,20 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi kahjustamise eest:
  1) värske taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 0,64 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 1,60 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr kuni ühe meetri kõrguse III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 32 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 6,40 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr üle ühe meetri kõrguse ja kuni 10-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 45 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 9,60 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr 10–30-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 64 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 13 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr üle 30-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 200 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 32 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 64 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 13 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 15.  Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 200 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
  1) kahepaikseliigi isendi korral on 640 eurot isendi kohta;
  2) linnuliigi või imetajaliigi isendi korral on 1300 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgrootu loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise korral on 320 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 16.  Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
  1) selgrootu loomaliigi isendi korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) kala-, kahepaikse-, roomaja- või käsitiivaliseliigi isendi korral on 320 eurot isendi kohta;
  3) linnuliigi isendi korral on 640 eurot isendi kohta;
  4) imetajaliigi isendi korral on 960 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr II kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 17.  Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
  1) selgrootu loomaliigi (välja arvatud pisiteo-, kuklase- ja kimalaseliigi) isendi korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) kalaliigi isendi korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) roomaja- või kahepaikseliigi isendi korral on 32 eurot isendi kohta;
  4) linnuliigi isendi korral on 320 eurot isendi kohta;
  5) kasetriibiku, pähklinäpi või lagritsa isendi korral on 320 eurot isendi kohta;
  6) pringli, ahmi või saarma isendi korral on 640 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr III kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 18.  Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
  1) hävitamise eest on 9600 eurot püsielupaiga kohta;
  2) kahjustamise eest on 3200 eurot püsielupaiga kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 19.  Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
  1) hävitamise eest on 3200 eurot püsielupaiga kohta;
  2) kahjustamise eest on 1600 eurot püsielupaiga kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 20.  Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
  1) hävitamise eest on 1600 eurot püsielupaiga kohta;
  2) kahjustamise eest on 640 eurot püsielupaiga kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 21.  Hüvitise määr III kaitsekategooria kuklaseliigi pesa hävitamise eest

  Hüvitise määr III kaitsekategooria kuklaseliigi pesa hävitamise eest:
  1) on 320 eurot pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on üks meeter või enam;
  2) on 130 eurot pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on alla ühe meetri.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 22.  Hüvitise määr kaitstava looduse üksikobjekti hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr kaitstava looduse üksikobjekti:
  1) hävitamise eest on 1600 eurot üksikobjekti kohta;
  2) kahjustamise eest on 320 eurot üksikobjekti kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr kaitstavaks looduse üksikobjektiks määratud puu:
  1) hävitamise eest on 2000 eurot üksikobjektiks määratud puu kohta;
  2) kahjustamise eest on 640 eurot üksikobjektiks määratud puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 23.  Hüvitise määr kaitseala kahjustamise eest

  (1) Kaitseala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju «Metsaseaduse» § 67 alusel.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvates poollooduslikes ja sookooslustes pinnase ebaseaduslikul kahjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 2,30 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike ja sookoosluste ebaseadusliku põlengu põhjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 0,96 eurot ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike ja sookoosluste ebaseaduslikul risustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 2,30 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kaitseala piires väljaspool õuemaad ebaseadusliku saastamise põhjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta, sihtkaitsevööndis 2,30 eurot ruutmeetri kohta ja reservaadis 9,6 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 24.  Hüvitise määr hoiuala kahjustamise eest

  (1) Hoiuala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju «Metsaseaduse» § 67 alusel.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvates poollooduslikes kooslustes pinnase ebaseaduslikul kahjustamisel on hüvitise määr 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike koosluste ebaseadusliku põlengu põhjustamisel on hüvitise määr 0,96 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike koosluste ebaseaduslikul risustamisel on hüvitise määr 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hoiuala piires väljaspool õuemaad ebaseadusliku saastamise põhjustamisel on hüvitise määr 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 25.  Hüvitise määr kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi isendi, välja arvatud jahiuluki, hävitamise eest

  Hüvitise määr kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi isendi, välja arvatud jahiuluki, hävitamise eest:
  1) pütlase, merisklase, kurvitslase, tüllase, kaklase, änlase, tuvilase, kägulase, piiritajalase, rähnlase sugukondade liigi ja värvuliste seltsi liigi korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) siililiigi, kärbi, nirgi ja kühmnokkluige isendi korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) punktis 1 nimetamata kaitse all mitteoleva linnuliigi isendi korral on 6,40 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 26.  Hüvitise määr kivistise leiukoha hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria kivistise leiukoha:
  1) iga ruutmeetri hävitamise eest on 640 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) iga ruutmeetri kahjustamise eest on 320 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr II kaitsekategooria kivistise leiukoha:
  1) iga ruutmeetri hävitamise eest on 320 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) iga ruutmeetri kahjustamise eest on 160 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 261.  Hüvitise määr looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi isendi loodusesse laskmise, istutamise ja külvamise eest
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (1) Looduslikku tasakaalu ohustava taimeliigi isendi loodusesse istutamise või külvamise eest on hüvitise määr 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Looduslikku tasakaalu ohustava loomaliigi isendi loodusesse laskmise eest on hüvitise määr 320 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 27.  Hüvitise määr EL nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud loomaliikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest

  (1) Hüvitise määr lõigetes 2–11 nimetamata imetajate klassi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 200 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  3) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  4) isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr esikloomaliste ehk primaatide seltsi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud loodusest pärit elusa isendi korral 20 000 eurot isendi kohta;
  3) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  4) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral 640 eurot toote kohta;
  5) teistes lisades nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral 320 eurot toote kohta;
  6) liha või toiduks mõeldud toote korral 200 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr inimahvlaste ülemsugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  3) isendist valmistatud toote korral 6400 eurot toote kohta;
  4) liha või toiduks mõeldud toote korral 640 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr vaalaliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) toote korral 32 eurot toote kohta;
  2) liha ja rasva korral 64 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr koerlaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 200 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  3) naha korral 200 eurot naha kohta;
  4) kolju korral 32 eurot kolju kohta;
  5) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  6) vähem kui ühest loomast valmistatud toote korral 64 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr karulaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 960 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 1600 eurot isendi kohta;
  3) karusapi korral 64 eurot iga grammi kohta;
  4) karu organismi koostisosa sisaldusega medikamendi korral 0,64 eurot toote iga grammi kohta;
  5) kolju korral 64 eurot kolju kohta;
  6) naha korral 640 eurot naha kohta;
  7) liha korral 48 eurot iga kilogrammi kohta;
  8) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral 960 eurot toote kohta;
  9) vähem kui ühest loomast valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr kärplaste, mangustlaste või kärpkaslaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  3) lisas A nimetatud liigi isendi naha korral 200 eurot naha kohta;
  4) lisas A nimetatud liigi isendi kolju korral 32 eurot kolju kohta;
  5) teistes lisades nimetatud liigi isendi naha korral 64 eurot naha kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Hüvitise määr kaslaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) elusa isendi korral 20 000 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  3) lisas A nimetatud liigi loomast (välja arvatud ilvesest) valmistatud jahitrofee korral 20 000 eurot jahitrofee kohta;
  4) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 0,64 eurot toote iga grammi kohta;
  5) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral on 20 000 eurot toote kohta;
  6) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) kuni ühest isendist valmistatud toote korral 640 eurot toote kohta;
  7) lisas B nimetatud liigi elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  8) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 6400 eurot isendi kohta;
  9) lisas B nimetatud liigi loomast valmistatud jahitrofee korral 1300 eurot jahitrofee kohta;
  10) lisas B nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 32 eurot toote iga kilogrammi kohta;
  11) lisas B nimetatud liigi ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral 3200 eurot toote kohta;
  12) lisas B nimetatud liigi kuni ühest isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  13) ilvese elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  14) ilvese naha korral 450 eurot naha kohta;
  15) ilvese kolju korral 32 eurot kolju kohta;
  16) ühest või mitmest ilvesest valmistatud toote korral 640 eurot toote kohta;
  17) kuni ühest ilvese isendist valmistatud toote korral 130 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (9) Hüvitise määr elevantlaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  3) jahitrofee (näiteks naha, kolju) korral 20 000 eurot jahitrofee kohta;
  4) derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 1,30 eurot toote iga grammi kohta;
  5) elevandi töötlemata võha korral 320 eurot ühe kilogrammi kohta;
  6) toote korral 320 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (10) Hüvitise määr kabjaliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta
  2) isendist valmistatud jahitrofee korral 640 eurot jahitrofee kohta;
  3) kabjaliste seltsi lisas A nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  4) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  5) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendist valmistatud jahitrofee korral 20 000 eurot jahitrofee kohta;
  6) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendi korral 3200 eurot sarve ühe kilogrammi kohta;
  7) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 1,30 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (11) Hüvitise määr sõraliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  3) lisas A nimetatud liigi isendi villast valmistatud toote korral 260 eurot toote kohta;
  4) teistes lisades nimetatud liikide isendi villast valmistatud toote korral 130 eurot toote kohta;
  5) lisas A nimetatud liigi isendi villa korral 64 eurot villa ühe kilogrammi kohta;
  6) teistes lisades nimetatud liikide isendi villa korral 32 eurot villa ühe kilogrammi kohta;
  7) kolju korral 64 eurot kolju kohta;
  8) naha korral 200 eurot naha kohta;
  9) muskushirve muskust sisaldava toote korral 3,20 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (12) Hüvitise määr lõigetes 13 ja 14 nimetamata lindude klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 960 eurot isendi kohta;
  4) surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  5) kuni ühest nahast valmistatud toote korral 13 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Hüvitise määr kulliliste ja kakuliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 6400 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 32 000 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 20 000 eurot isendi kohta;
  4) naha ja ühest või mitmest nahast valmistatud toote korral 3200 eurot naha või toote kohta;
  5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral 64 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (14) Hüvitise määr papagoiliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) lisas A nimetatud liigi elusa isendi korral 3200 eurot ja loodusest pärit elusa isendi korral 9600 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi surnud isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi elusa isendi korral 450 eurot ja loodusest pärit elusa isendi korral 1300 eurot isendi kohta;
  4) lisas B nimetatud liigi surnud isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral 13 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (15) Hüvitise määr roomajate ja kahepaiksete klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 450 eurot isendi kohta;
  4) rohkem kui nelja surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral 200 eurot isendi või toote kohta;
  5) rohkem kui nelja ühest või mitmest isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  6) rohkem kui nelja vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral 64 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (16) Hüvitise määr kõhrkalade ja luukalade klassi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa ja surnud isendi korral 13 eurot iga kilogrammi kohta, kuid mitte vähem kui 6,40 eurot isendi või 32 eurot loodusest pärit isendi kohta;
  2) kaaviari korral 1300 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (17) Hüvitise määr selgrootu looma isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) isendi, tema osa ja sellest valmistatud toote ja derivaadi korral 16 eurot isendi, isendi osa, toote või derivaadi kohta;
  2) korallide korral 32 eurot kilogrammi kohta;
  3) limuste hõimkonda kuuluva liigi isendi korral 20 eurot iga kilogrammi kohta, kuid mitte vähem kui 6,40 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 28.  Hüvitise määr EL nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud taimeliikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest

  (1) Hüvitise määr agaaviliste (Agavaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  2) seemnete korral on 13 eurot iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr lisas B nimetatud amarülliliste (Amaryllidaceae) sugukonna elustaime isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr koerakooluliste (Apocynaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaimede korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) koerakooluliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr araalialiste (Araliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 13 eurot juurte iga 10 grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr araukaarialiste (Araucariaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  2) seemnete korral 13 eurot seemne kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr kukerpuuliste (Berberidaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr bromeelialiste (Bromeliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Hüvitise määr kaktuseliste (Cactaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) isendite korral on 13 eurot elustaime ja iga seemne kohta;
  2) lisas A nimetatud obregoonia (Obregonia denegrii) ja sõjaka postkaktuse (Pachycereus militaris) elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) kaktuseliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (9) Hüvitise määr nahkhiirepuuliste (Caryocaraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (10) Hüvitise määr korvõieliste (Compositae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaimede korral on 13 eurot isendi kohta;
  2) korvõieliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (11) Hüvitise määr turdleheliste (Crassulacea) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (12) Hüvitise määr küpressiliste (Cupressaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Hüvitise määr tsüaatealiste (Cyatheaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (14) Hüvitise määr palmlehikuliste (Cycadaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (15) Hüvitise määr diapensialiste (Diapensiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (16) Hüvitise määr diksoonialiste (Dicksoniaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (17) Hüvitise määr didjeerealiste (Didiereaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (18) Hüvitise määr jamsiliste (Dioscoreaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (19) Hüvitise määr huulheinaliste (Droseraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (20) Hüvitise määr piimalilleliste (Euphorbiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (21) Hüvitise määr fukjeerialiste (Fouquieriaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (22) Hüvitise määr vastaklehikuliste (Gnetaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (23) Hüvitise määr pähklipuuliste (Juglandaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) spooni korral on 20 eurot iga ruutmeetri kohta;
  2) saematerjali korral 2000 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (24) Hüvitise määr liblikõieliste (LeguminosaeFabaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud liigi Dalbergia nigra isendist valmistatud spooni korral on 20 eurot iga ruutmeetri kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi Dalbergia nigra isendist valmistatud saematerjali korral on 6400 eurot iga kuupmeetri kohta;
  3) lisas C nimetatud liigi Dipteryx panamensis elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  4) lisas B nimetatud liigi Pericopsis elata isendist valmistatud spooni korral on 13 eurot iga ruutmeetri kohta;
  5) lisas B nimetatud liigi Pericopsis elata isendist valmistatud saematerjali korral on 3200 eurot iga kuupmeetri kohta;
  6) lisas B nimetatud liigi Platymiscium pleiostocbyum isendist valmistatud spooni korral on 6,40 eurot iga ruutmeetri kohta;
  7) lisas B nimetatud liigi Platymiscium pleiostocbyum isendist valmistatud saematerjali korral on 2000 eurot iga kuupmeetri kohta;
  8) lisas B nimetatud liigi Pterocarpus santalinus isendist valmistatud spooni korral on 6,40 eurot iga ruutmeetri kohta;
  9) lisas B nimetatud liigi Pterocarpus santalinus isendist valmistatud saematerjali korral on 2000 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (25) Hüvitise määr liilialiste (Liliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  3) liilialiste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (26) Hüvitise määr magnoolialiste (Magnoliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (27) Hüvitise määr meelialiste (Meliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas C nimetatud liigi Cerdela odorata isendist valmistatud spooni korral on 6,40 eurot iga ruutmeetri kohta;
  2) lisas C nimetatud liigi Cerdela odorata isendist valmistatud saematerjali korral on 1300 eurot iga kuupmeetri kohta;
  3) lisas B nimetatud perekonna Swietenia spp. liigi isendist valmistatud spooni korral on 13 eurot iga ruutmeetri kohta;
  4) lisas B nimetatud perekonna Swietenia spp. liigi isendist valmistatud saematerjali korral on 2600 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (28) Hüvitise määr kanntaimeliste (Nepenthaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (29) Hüvitise määr käpaliste (Orchidaceae) sugukonna, välja arvatud Eesti liigid, isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 130 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) käpaliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (30) Hüvitise määr soomukaliste (Orobanchaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (31) Hüvitise määr palmiliste (Palmae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (32) Hüvitise määr magunaliste (Papaveraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (33) Hüvitise määr männiliste (Pinaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (34) Hüvitise määr kivijugapuuliste (Podocarpaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 130 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (35) Hüvitise määr portulakiliste (Portulacaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (36) Hüvitise määr nurmenukuliste (Primulaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (37) Hüvitise määr prootealiste (Proteaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (38) Hüvitise määr tulikaliste (Ranunculaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) liigi Adonis vernalis elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) liigi Hydrastis canadesis elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (39) Hüvitise määr roosõieliste (Rosaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (40) Hüvitise määr madaraliste (Rubiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (41) Hüvitise määr näpitslilleliste (Sarraceniaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisasse A kuuluva elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisasse B kuuluva elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (42) Hüvitise määr sealõuarohuliste (Scrophulariaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (43) Hüvitise määr stangeerialiste (Stangeriaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisasse A kuuluva elustaime korral on 96 eurot isendi kohta;
  2) lisasse B kuuluva elustaime korral on 130 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (44) Hüvitise määr jugapuuliste (Taxaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (45) Hüvitise määr tertratsentroniliste (Trochodendraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (46) Hüvitise määr akvilaarialiste (Thymeleaceae) sugukonda kuuluva perekonna Gonystylus spp. isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest nimetatud isendist valmistatud saematerjali korral on 640 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (47) Hüvitise määr palderjaniliste (Valerianaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime juurte korral on 13 eurot 100 grammi juurte kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (48) Hüvitise määr velvitšialiste (Welwitchiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (49) Hüvitise määr käbikaliste (Zamiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 200 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (50) Hüvitise määr ingveriliste (Zingiberaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (51) Hüvitise määr hedühhiumiliste (Zygophyllaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 29.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 69 «Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad»
lisa


KESKKONNAKAHJU SUURUSE KINDLAKSMÄÄRAMISE AKTI VORM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asutuse nimi, aadress, telefon
Keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akt
. . . . . . . a protokolli nr . . . . . . . juurde
 
1. Akti koostamise aeg:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Akti koostamise koht:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Akti koostaja (ametinimetus, ees- ja perekonnanimi):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kahju tekitamise aeg ja koht:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kahju tekitaja:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress/
6. Kahju hüvitamine:


Liigi või
kaitseala või
hoiuala nimi
Isendite arv või
püsielupaiga või kaitseala
või hoiuala suurus
Kahjustuse
ulatus
Kahju
hüvitamise
määr
Hüvitise
suurus
Märkused
           
           
           
           
           
           
           
KOKKU: . . . . . . . . . .

7. Akti lisad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Akti koostaja allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 77 lõike 1 alusel.

1. peatükk KESKKONNAKAHJU HÜVITAMISE KORD 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad.

§ 2.  Keskkonnakahju tekitamine

  (1) Keskkonnakahju tekitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine või kahjustamine ning looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi isendi keskkonda laskmine.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Kalapüügil või jahipidamisel lubatud püüniste kasutamisel ei käsitata kaitsealuse loomaliigi isendi püünises hukkumist keskkonnakahju tekitamisena.

  (3) Keskkonnakahju tekitamiseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta riigikaitselise väljaõppe käigus mittetahtliku kahju tekitamist, kui riigikaitselise väljaõppe korraldajal on «Metsaseaduse» § 36 lõikes 2 sätestatud Vabariigi Valitsuse luba või § 36 lõike 1 punktis 4 sätestatud erametsaomaniku luba metsa kasutamiseks riigikaitseliseks väljaõppeks, millega võivad kaasneda metsakahjustused.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

§ 3.  Kaitseala või hoiuala kahjustamine

  Kaitseala või hoiuala kahjustamine on:
  1) puittaimestiku raiumine või raadamine keelatud ajal või kohas, kus kasutatav raieliik või raadamine on keelatud;
  2) raietööde tegemisel raietingimuste rikkumine;
  3) pinnase kahjustamine loata või loa nõudeid rikkudes;
  4) puit- või rohttaimestiku põletamine või loata või loa nõudeid rikkudes lõkke tegemine;
  5) risustamine või saastamine.

§ 4.  Püsielupaiga hävitamine ja kahjustamine

  (1) Püsielupaiga hävitamine käesoleva määruse tähenduses on õigusvastane tegevus, mille tagajärjel liigi edasine säilimine selles püsielupaigas ei ole prognoosimisulatusse jäävas tulevikus võimalik.

  (2) Püsielupaiga kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on tegevus, mis on seaduse või määruse kohaselt isendi püsielupaigas või pesa kaitsetsoonis keelatud (välja arvatud viibimine), mille tulemusena liigi, mille kaitseks püsielupaik on «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel või § 50 lõike 2 kohaselt loodud, soodne seisund halveneb, kuid mis ei põhjusta püsielupaiga hävimist.

§ 5.  Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamine ja kahjustamine

  (1) Kaitstava looduse üksikobjekti hävitamine käesoleva määruse tähenduses on selle õigusvastane purustamine, likvideerimine või kahjustamine ulatuses, mille tagajärjel hävib oluline osa või enam kui 50% objektist.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on selle kuju või asukoha õigusvastane muutmine, ilme rikkumine, mehaaniliste, keemiliste või muude vigastuste tekitamine.

§ 6.  Kaitsealuse kivistise leiukoha hävitamine ja kahjustamine

  (1) Kaitsealuse kivistise leiukoha hävitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitsealuse kivistise loata või loa nõudeid rikkudes leiukohast eemaldamine või kahjustamine ulatuses, mille tagajärjel hävib oluline osa või enam kui 50% leiukohast.

  (2) Kaitsealuse kivistise leiukoha kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on õigusvastane tegevus, millega tekitatakse leiukohale mehaanilisi, keemilisi või muid vigastusi.

§ 7.  Kaitsealuse liigi isendi hävitamine ja kahjustamine

  (1) Kaitsealuse loomaliigi isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane surmamine, elujõuetuseni vigastamine (sealhulgas reostusest tulenev), loodusest eemaldamine, looma või selle osa võõrandamine.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Kaitsealuse loomaliigi isendi kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane häirimine või vigastamine (sealhulgas reostusest tulenev), mis vähendab isendi eluvõimet, kuid ei takista tema paljunemist.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (3) Kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane surmamine, elujõuetuseni vigastamine (sealhulgas reostusest tulenev) või loodusest eemaldamine.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (4) Kaitsealuse taime-, sambla-, seene- ja samblikuliigi isendi hävitamine käesoleva määruse tähenduses on isendi õigusvastane kasvujõuetuks muutmine, eemaldamine kasvukohast, isendi või selle osa võõrandamine.

  (5) Kaitsealuse taime-, sambla-, seene- ja samblikuliigi isendi kahjustamine käesoleva määruse tähenduses on isendi osaline eemaldamine kasvukohast.

  (6) EL nõukogu määruse nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 061, 3.03.1997, lk 1) lisades A–D nimetatud liikide isendite kahjustamiseks loetakse nimetatud määruse ja selle alusel kehtestatud reeglite rikkumist.

§ 8.  Keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akti vorm

  Keskkonnakahju tekitamise avastamisel koostab järelevalveasutus keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akti vastavalt määruse lisas esitatud vormile.

§ 9.  Keskkonnakahju hüvitise määrade arvutamise erisused

  (1) Kaitsealuse loomaliigi isendi või püsielupaiga või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest tiinus-, imetamis- või pesitsusperioodil kohaldatakse käesoleva määrusega igale konkreetsele liigile kehtestatud keskkonnakahju määra kolmekordses ulatuses.

  (2) Kaitsealuse linnuliigi munakurna või munadega pesa kahjustamisel või munade loata või loa nõudeid rikkudes korjamisel kohaldatakse kahju hüvitamiseks määrusega vastava linnuliigi isendile kehtestatud keskkonnakahju määra pooles ulatuses ühe muna kohta; kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

  (3) I kaitsekategooria kotkaliigi ja must-toonekure munadeta või poegadeta pesa hävitamisel kohaldatakse määrusega kehtestatud keskkonnakahju määra pooles ulatuses pesa kohta.

  (4) Taime osi, mis koguse järgi võivad kuuluda ühele isendile, käsitatakse ühe isendina. Taime osana ei käsitata puu tüve ja oksi.

  (5) Püsielupaiga, kaitseala või hoiuala hävitamise või kahjustamisega kaasneva kaitsealuse liigi isendi hävimise või kahjustamise korral hüvitise määrad liidetakse.

  (6) Kui kaitsealuse liigi isendi hävitamisega või kahjustamisega kaasneb EL nõukogu määruse nr 338/97 ja selle alusel kehtestatud reeglite rikkumine, hüvitise määrad liidetakse.

§ 10.  Puu mõõtmine keskkonnakahju arvutamisel

  Puu tüve läbimõõt mõõdetakse koos koorega 10 sentimeetri kõrguselt juurekaelast risti tüve pikiteljega. Kui puu juurekael asub maapinnast madalamal, mõõdetakse tüve läbimõõt 10 cm kõrguselt maapinnast.

2. peatükk KESKKONNAKAHJU HÜVITISE MÄÄRAD 

§ 11.  Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi isendi hävitamise eest on 130 eurot isendi kohta ja kahjustamise eest 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr I kaitsekategooria taimeliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest on:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral 260 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral 130 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 12.  Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi isendi:
  1) hävitamise eest on 96 eurot isendi kohta;
  2) kahjustamise eest on 16 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr I kaitsekategooria seene-, sambliku- ja samblaliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 260 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 130 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 13.  Hüvitise määr II kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr II kaitsekategooria ühe- ja kaheaastase rohttaimeliigi isendi:
  1) hävitamise eest on 64 eurot isendi kohta;
  2) kahjustamise eest on 6,40 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr II kaitsekategooria sõnajalgtaime-, mitmeaastase rohttaimeliigi isendi, puhma, põõsa, kuni ühe meetri kõrguse puu või luuderohu ühe meetri varreosa:
  1) hävitamise eest on 130 eurot isendi kohta;
  2) kahjustamise eest on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr II kaitsekategooria sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi hävitamisel:
  1) värske sambliku, sambla ja seene või nende osade eest on 3,20 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud sambliku, sambla ja seene või nende osade eest on 6,40 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr II kaitsekategooria sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi kahjustamise eest:
  1) värske sambla, sambliku ja seene või nende osade eest on 1,30 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud sambla, sambliku ja seene või nende osade eest on 3,20 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on kuni 10 sentimeetrit:
  1) hävitamise eest on 64 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 13 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on 10–30 sentimeetrit:
  1) hävitamise eest on 130 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 20 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr II kaitsekategooria puu, mille tüve läbimõõt on üle 30 sentimeetri:
  1) hävitamise eest on 320 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 64 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Hüvitise määr II kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi püsielupaiga kahjustamise või hävitamise eest:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 130 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 32 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 14.  Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi ning püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi hävitamise eest:
  1) värske taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 1,60 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud taime, sambliku ja seene või nende osade korral on 3,20 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi isendi kahjustamise eest:
  1) värske taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 0,64 eurot ühe grammi kohta;
  2) kuivanud taime, sambla, sambliku ja seene või nende osade korral on 1,60 eurot ühe grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr kuni ühe meetri kõrguse III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 32 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 6,40 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr üle ühe meetri kõrguse ja kuni 10-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 45 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 9,60 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr 10–30-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 64 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 13 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr üle 30-sentimeetrise tüve läbimõõduga III kaitsekategooria puu:
  1) hävitamise eest on 200 eurot puu kohta;
  2) kahjustamise eest ulatuses, mis vähendab puu elujõudu, on 32 eurot puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr III kaitsekategooria taime-, sambla-, sambliku- ja seeneliigi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest:
  1) püsielupaiga iga ruutmeetri hävitamise korral on 64 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) püsielupaiga iga ruutmeetri kahjustamise korral on 13 eurot, kuid ühe püsielupaiga kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 15.  Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 200 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
  1) kahepaikseliigi isendi korral on 640 eurot isendi kohta;
  2) linnuliigi või imetajaliigi isendi korral on 1300 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr I kaitsekategooria selgrootu loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise korral on 320 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 16.  Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
  1) selgrootu loomaliigi isendi korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) kala-, kahepaikse-, roomaja- või käsitiivaliseliigi isendi korral on 320 eurot isendi kohta;
  3) linnuliigi isendi korral on 640 eurot isendi kohta;
  4) imetajaliigi isendi korral on 960 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr II kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 17.  Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi hävitamise eest:
  1) selgrootu loomaliigi (välja arvatud pisiteo-, kuklase- ja kimalaseliigi) isendi korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) kalaliigi isendi korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) roomaja- või kahepaikseliigi isendi korral on 32 eurot isendi kohta;
  4) linnuliigi isendi korral on 320 eurot isendi kohta;
  5) kasetriibiku, pähklinäpi või lagritsa isendi korral on 320 eurot isendi kohta;
  6) pringli, ahmi või saarma isendi korral on 640 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr III kaitsekategooria selgroogse loomaliigi isendi kahjustamise eest on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 18.  Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  Hüvitise määr I kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
  1) hävitamise eest on 9600 eurot püsielupaiga kohta;
  2) kahjustamise eest on 3200 eurot püsielupaiga kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 19.  Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  Hüvitise määr II kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
  1) hävitamise eest on 3200 eurot püsielupaiga kohta;
  2) kahjustamise eest on 1600 eurot püsielupaiga kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 20.  Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga hävitamise või kahjustamise eest

  Hüvitise määr III kaitsekategooria loomaliigi isendi püsielupaiga:
  1) hävitamise eest on 1600 eurot püsielupaiga kohta;
  2) kahjustamise eest on 640 eurot püsielupaiga kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 21.  Hüvitise määr III kaitsekategooria kuklaseliigi pesa hävitamise eest

  Hüvitise määr III kaitsekategooria kuklaseliigi pesa hävitamise eest:
  1) on 320 eurot pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on üks meeter või enam;
  2) on 130 eurot pesa kohta, kui pesa põhja läbimõõt maapinnal kõige laiemas kohas on alla ühe meetri.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 22.  Hüvitise määr kaitstava looduse üksikobjekti hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr kaitstava looduse üksikobjekti:
  1) hävitamise eest on 1600 eurot üksikobjekti kohta;
  2) kahjustamise eest on 320 eurot üksikobjekti kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr kaitstavaks looduse üksikobjektiks määratud puu:
  1) hävitamise eest on 2000 eurot üksikobjektiks määratud puu kohta;
  2) kahjustamise eest on 640 eurot üksikobjektiks määratud puu kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 23.  Hüvitise määr kaitseala kahjustamise eest

  (1) Kaitseala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju «Metsaseaduse» § 67 alusel.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvates poollooduslikes ja sookooslustes pinnase ebaseaduslikul kahjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 2,30 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike ja sookoosluste ebaseadusliku põlengu põhjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 0,96 eurot ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Kaitseala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike ja sookoosluste ebaseaduslikul risustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta ja sihtkaitsevööndis 2,30 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kaitseala piires väljaspool õuemaad ebaseadusliku saastamise põhjustamisel on hüvitise määr piiranguvööndis 1,60 eurot ruutmeetri kohta, sihtkaitsevööndis 2,30 eurot ruutmeetri kohta ja reservaadis 9,6 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 24.  Hüvitise määr hoiuala kahjustamise eest

  (1) Hoiuala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju «Metsaseaduse» § 67 alusel.
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (2) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvates poollooduslikes kooslustes pinnase ebaseaduslikul kahjustamisel on hüvitise määr 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike koosluste ebaseadusliku põlengu põhjustamisel on hüvitise määr 0,96 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hoiuala piires väljaspool õuemaad asuvate poollooduslike koosluste ebaseaduslikul risustamisel on hüvitise määr 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hoiuala piires väljaspool õuemaad ebaseadusliku saastamise põhjustamisel on hüvitise määr 1,60 eurot ruutmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 25.  Hüvitise määr kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi isendi, välja arvatud jahiuluki, hävitamise eest

  Hüvitise määr kaitse all mitteoleva linnu- ja imetajaliigi isendi, välja arvatud jahiuluki, hävitamise eest:
  1) pütlase, merisklase, kurvitslase, tüllase, kaklase, änlase, tuvilase, kägulase, piiritajalase, rähnlase sugukondade liigi ja värvuliste seltsi liigi korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) siililiigi, kärbi, nirgi ja kühmnokkluige isendi korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) punktis 1 nimetamata kaitse all mitteoleva linnuliigi isendi korral on 6,40 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 26.  Hüvitise määr kivistise leiukoha hävitamise või kahjustamise eest

  (1) Hüvitise määr I kaitsekategooria kivistise leiukoha:
  1) iga ruutmeetri hävitamise eest on 640 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) iga ruutmeetri kahjustamise eest on 320 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr II kaitsekategooria kivistise leiukoha:
  1) iga ruutmeetri hävitamise eest on 320 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 9600 eurot;
  2) iga ruutmeetri kahjustamise eest on 160 eurot, kuid kokku ühe leiukoha kohta mitte rohkem kui 3200 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 261.  Hüvitise määr looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi isendi loodusesse laskmise, istutamise ja külvamise eest
[RT I 2009, 63, 410 - jõust. 26.12.2009]

  (1) Looduslikku tasakaalu ohustava taimeliigi isendi loodusesse istutamise või külvamise eest on hüvitise määr 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Looduslikku tasakaalu ohustava loomaliigi isendi loodusesse laskmise eest on hüvitise määr 320 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 27.  Hüvitise määr EL nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud loomaliikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest

  (1) Hüvitise määr lõigetes 2–11 nimetamata imetajate klassi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 200 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  3) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  4) isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr esikloomaliste ehk primaatide seltsi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud loodusest pärit elusa isendi korral 20 000 eurot isendi kohta;
  3) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  4) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral 640 eurot toote kohta;
  5) teistes lisades nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral 320 eurot toote kohta;
  6) liha või toiduks mõeldud toote korral 200 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr inimahvlaste ülemsugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  3) isendist valmistatud toote korral 6400 eurot toote kohta;
  4) liha või toiduks mõeldud toote korral 640 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr vaalaliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) toote korral 32 eurot toote kohta;
  2) liha ja rasva korral 64 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr koerlaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 200 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  3) naha korral 200 eurot naha kohta;
  4) kolju korral 32 eurot kolju kohta;
  5) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  6) vähem kui ühest loomast valmistatud toote korral 64 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr karulaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 960 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 1600 eurot isendi kohta;
  3) karusapi korral 64 eurot iga grammi kohta;
  4) karu organismi koostisosa sisaldusega medikamendi korral 0,64 eurot toote iga grammi kohta;
  5) kolju korral 64 eurot kolju kohta;
  6) naha korral 640 eurot naha kohta;
  7) liha korral 48 eurot iga kilogrammi kohta;
  8) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral 960 eurot toote kohta;
  9) vähem kui ühest loomast valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr kärplaste, mangustlaste või kärpkaslaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  3) lisas A nimetatud liigi isendi naha korral 200 eurot naha kohta;
  4) lisas A nimetatud liigi isendi kolju korral 32 eurot kolju kohta;
  5) teistes lisades nimetatud liigi isendi naha korral 64 eurot naha kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Hüvitise määr kaslaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) elusa isendi korral 20 000 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  3) lisas A nimetatud liigi loomast (välja arvatud ilvesest) valmistatud jahitrofee korral 20 000 eurot jahitrofee kohta;
  4) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 0,64 eurot toote iga grammi kohta;
  5) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral on 20 000 eurot toote kohta;
  6) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) kuni ühest isendist valmistatud toote korral 640 eurot toote kohta;
  7) lisas B nimetatud liigi elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  8) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 6400 eurot isendi kohta;
  9) lisas B nimetatud liigi loomast valmistatud jahitrofee korral 1300 eurot jahitrofee kohta;
  10) lisas B nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 32 eurot toote iga kilogrammi kohta;
  11) lisas B nimetatud liigi ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral 3200 eurot toote kohta;
  12) lisas B nimetatud liigi kuni ühest isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  13) ilvese elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  14) ilvese naha korral 450 eurot naha kohta;
  15) ilvese kolju korral 32 eurot kolju kohta;
  16) ühest või mitmest ilvesest valmistatud toote korral 640 eurot toote kohta;
  17) kuni ühest ilvese isendist valmistatud toote korral 130 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (9) Hüvitise määr elevantlaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  2) loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  3) jahitrofee (näiteks naha, kolju) korral 20 000 eurot jahitrofee kohta;
  4) derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 1,30 eurot toote iga grammi kohta;
  5) elevandi töötlemata võha korral 320 eurot ühe kilogrammi kohta;
  6) toote korral 320 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (10) Hüvitise määr kabjaliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta
  2) isendist valmistatud jahitrofee korral 640 eurot jahitrofee kohta;
  3) kabjaliste seltsi lisas A nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  4) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi loodusest pärit elusa isendi korral 64 000 eurot isendi kohta;
  5) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendist valmistatud jahitrofee korral 20 000 eurot jahitrofee kohta;
  6) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendi korral 3200 eurot sarve ühe kilogrammi kohta;
  7) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 1,30 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (11) Hüvitise määr sõraliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 640 eurot isendi kohta;
  3) lisas A nimetatud liigi isendi villast valmistatud toote korral 260 eurot toote kohta;
  4) teistes lisades nimetatud liikide isendi villast valmistatud toote korral 130 eurot toote kohta;
  5) lisas A nimetatud liigi isendi villa korral 64 eurot villa ühe kilogrammi kohta;
  6) teistes lisades nimetatud liikide isendi villa korral 32 eurot villa ühe kilogrammi kohta;
  7) kolju korral 64 eurot kolju kohta;
  8) naha korral 200 eurot naha kohta;
  9) muskushirve muskust sisaldava toote korral 3,20 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (12) Hüvitise määr lõigetes 13 ja 14 nimetamata lindude klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 960 eurot isendi kohta;
  4) surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  5) kuni ühest nahast valmistatud toote korral 13 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Hüvitise määr kulliliste ja kakuliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 6400 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 32 000 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 20 000 eurot isendi kohta;
  4) naha ja ühest või mitmest nahast valmistatud toote korral 3200 eurot naha või toote kohta;
  5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral 64 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (14) Hüvitise määr papagoiliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) lisas A nimetatud liigi elusa isendi korral 3200 eurot ja loodusest pärit elusa isendi korral 9600 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi surnud isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi elusa isendi korral 450 eurot ja loodusest pärit elusa isendi korral 1300 eurot isendi kohta;
  4) lisas B nimetatud liigi surnud isendi korral 320 eurot isendi kohta;
  5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral 13 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (15) Hüvitise määr roomajate ja kahepaiksete klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa isendi korral 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 3200 eurot isendi kohta;
  3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 450 eurot isendi kohta;
  4) rohkem kui nelja surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral 200 eurot isendi või toote kohta;
  5) rohkem kui nelja ühest või mitmest isendist valmistatud toote korral 200 eurot toote kohta;
  6) rohkem kui nelja vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral 64 eurot toote kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (16) Hüvitise määr kõhrkalade ja luukalade klassi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) elusa ja surnud isendi korral 13 eurot iga kilogrammi kohta, kuid mitte vähem kui 6,40 eurot isendi või 32 eurot loodusest pärit isendi kohta;
  2) kaaviari korral 1300 eurot iga kilogrammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (17) Hüvitise määr selgrootu looma isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
  1) isendi, tema osa ja sellest valmistatud toote ja derivaadi korral 16 eurot isendi, isendi osa, toote või derivaadi kohta;
  2) korallide korral 32 eurot kilogrammi kohta;
  3) limuste hõimkonda kuuluva liigi isendi korral 20 eurot iga kilogrammi kohta, kuid mitte vähem kui 6,40 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 28.  Hüvitise määr EL nõukogu määruse nr 338/97 lisades A–D nimetatud taimeliikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest

  (1) Hüvitise määr agaaviliste (Agavaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  2) seemnete korral on 13 eurot iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Hüvitise määr lisas B nimetatud amarülliliste (Amaryllidaceae) sugukonna elustaime isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Hüvitise määr koerakooluliste (Apocynaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaimede korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) koerakooluliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Hüvitise määr araalialiste (Araliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on 13 eurot juurte iga 10 grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Hüvitise määr araukaarialiste (Araucariaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  2) seemnete korral 13 eurot seemne kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Hüvitise määr kukerpuuliste (Berberidaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Hüvitise määr bromeelialiste (Bromeliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Hüvitise määr kaktuseliste (Cactaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) isendite korral on 13 eurot elustaime ja iga seemne kohta;
  2) lisas A nimetatud obregoonia (Obregonia denegrii) ja sõjaka postkaktuse (Pachycereus militaris) elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) kaktuseliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (9) Hüvitise määr nahkhiirepuuliste (Caryocaraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (10) Hüvitise määr korvõieliste (Compositae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) elustaimede korral on 13 eurot isendi kohta;
  2) korvõieliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (11) Hüvitise määr turdleheliste (Crassulacea) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (12) Hüvitise määr küpressiliste (Cupressaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (13) Hüvitise määr tsüaatealiste (Cyatheaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (14) Hüvitise määr palmlehikuliste (Cycadaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 200 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (15) Hüvitise määr diapensialiste (Diapensiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (16) Hüvitise määr diksoonialiste (Dicksoniaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (17) Hüvitise määr didjeerealiste (Didiereaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (18) Hüvitise määr jamsiliste (Dioscoreaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (19) Hüvitise määr huulheinaliste (Droseraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (20) Hüvitise määr piimalilleliste (Euphorbiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (21) Hüvitise määr fukjeerialiste (Fouquieriaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (22) Hüvitise määr vastaklehikuliste (Gnetaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (23) Hüvitise määr pähklipuuliste (Juglandaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) spooni korral on 20 eurot iga ruutmeetri kohta;
  2) saematerjali korral 2000 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (24) Hüvitise määr liblikõieliste (LeguminosaeFabaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud liigi Dalbergia nigra isendist valmistatud spooni korral on 20 eurot iga ruutmeetri kohta;
  2) lisas A nimetatud liigi Dalbergia nigra isendist valmistatud saematerjali korral on 6400 eurot iga kuupmeetri kohta;
  3) lisas C nimetatud liigi Dipteryx panamensis elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  4) lisas B nimetatud liigi Pericopsis elata isendist valmistatud spooni korral on 13 eurot iga ruutmeetri kohta;
  5) lisas B nimetatud liigi Pericopsis elata isendist valmistatud saematerjali korral on 3200 eurot iga kuupmeetri kohta;
  6) lisas B nimetatud liigi Platymiscium pleiostocbyum isendist valmistatud spooni korral on 6,40 eurot iga ruutmeetri kohta;
  7) lisas B nimetatud liigi Platymiscium pleiostocbyum isendist valmistatud saematerjali korral on 2000 eurot iga kuupmeetri kohta;
  8) lisas B nimetatud liigi Pterocarpus santalinus isendist valmistatud spooni korral on 6,40 eurot iga ruutmeetri kohta;
  9) lisas B nimetatud liigi Pterocarpus santalinus isendist valmistatud saematerjali korral on 2000 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (25) Hüvitise määr liilialiste (Liliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 13 eurot isendi kohta;
  3) liilialiste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (26) Hüvitise määr magnoolialiste (Magnoliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (27) Hüvitise määr meelialiste (Meliaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas C nimetatud liigi Cerdela odorata isendist valmistatud spooni korral on 6,40 eurot iga ruutmeetri kohta;
  2) lisas C nimetatud liigi Cerdela odorata isendist valmistatud saematerjali korral on 1300 eurot iga kuupmeetri kohta;
  3) lisas B nimetatud perekonna Swietenia spp. liigi isendist valmistatud spooni korral on 13 eurot iga ruutmeetri kohta;
  4) lisas B nimetatud perekonna Swietenia spp. liigi isendist valmistatud saematerjali korral on 2600 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (28) Hüvitise määr kanntaimeliste (Nepenthaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (29) Hüvitise määr käpaliste (Orchidaceae) sugukonna, välja arvatud Eesti liigid, isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 130 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  3) käpaliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 0,64 eurot toote iga grammi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (30) Hüvitise määr soomukaliste (Orobanchaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (31) Hüvitise määr palmiliste (Palmae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (32) Hüvitise määr magunaliste (Papaveraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (33) Hüvitise määr männiliste (Pinaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (34) Hüvitise määr kivijugapuuliste (Podocarpaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 130 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (35) Hüvitise määr portulakiliste (Portulacaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (36) Hüvitise määr nurmenukuliste (Primulaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (37) Hüvitise määr prootealiste (Proteaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (38) Hüvitise määr tulikaliste (Ranunculaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) liigi Adonis vernalis elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) liigi Hydrastis canadesis elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (39) Hüvitise määr roosõieliste (Rosaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (40) Hüvitise määr madaraliste (Rubiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 32 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (41) Hüvitise määr näpitslilleliste (Sarraceniaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisasse A kuuluva elustaime korral on 32 eurot isendi kohta;
  2) lisasse B kuuluva elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (42) Hüvitise määr sealõuarohuliste (Scrophulariaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (43) Hüvitise määr stangeerialiste (Stangeriaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisasse A kuuluva elustaime korral on 96 eurot isendi kohta;
  2) lisasse B kuuluva elustaime korral on 130 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (44) Hüvitise määr jugapuuliste (Taxaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (45) Hüvitise määr tertratsentroniliste (Trochodendraceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (46) Hüvitise määr akvilaarialiste (Thymeleaceae) sugukonda kuuluva perekonna Gonystylus spp. isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest nimetatud isendist valmistatud saematerjali korral on 640 eurot iga kuupmeetri kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (47) Hüvitise määr palderjaniliste (Valerianaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime juurte korral on 13 eurot 100 grammi juurte kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (48) Hüvitise määr velvitšialiste (Welwitchiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 64 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (49) Hüvitise määr käbikaliste (Zamiaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
  1) lisas A nimetatud elustaime korral on 64 eurot isendi kohta;
  2) lisas B nimetatud elustaime korral on 200 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (50) Hüvitise määr ingveriliste (Zingiberaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (51) Hüvitise määr hedühhiumiliste (Zygophyllaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest elustaime korral on 13 eurot isendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 29.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 69 «Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad»
lisa


KESKKONNAKAHJU SUURUSE KINDLAKSMÄÄRAMISE AKTI VORM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asutuse nimi, aadress, telefon
Keskkonnakahju suuruse kindlaksmääramise akt
. . . . . . . a protokolli nr . . . . . . . juurde
 
1. Akti koostamise aeg:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Akti koostamise koht:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Akti koostaja (ametinimetus, ees- ja perekonnanimi):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kahju tekitamise aeg ja koht:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kahju tekitaja:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress/
6. Kahju hüvitamine:


Liigi või
kaitseala või
hoiuala nimi
Isendite arv või
püsielupaiga või kaitseala
või hoiuala suurus
Kahjustuse
ulatus
Kahju
hüvitamise
määr
Hüvitise
suurus
Märkused
           
           
           
           
           
           
           
KOKKU: . . . . . . . . . .

7. Akti lisad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Akti koostaja allkiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json