Teksti suurus:

Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 62, 881

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» (RT I 2005, 15, 87) § 15 lõike 14 alusel.

§ 1. Keskkonnamõju hindamise litsentsi taotluse vorm

Keskkonnamõju hindamise litsentsi taotluse vorm on esitatud lisas 1.

§ 2. Keskkonnamõju hindamise litsentsi vorm

Keskkonnamõju hindamise litsentsi vorm on esitatud lisas 2. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 «Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid»
lisa 1

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE LITSENTSI TAOTLUS

1. Taotleja isikuandmed

1.1. Ees- ja perekonnanimi  
1.2. Isikukood  
1.3. Elukoha aadress  
1.4. Telefon  
1.5. Faks  
1.6. e-post  
 

2. Taotleja töökoht

2.1. Organisatsiooni nimi  
2.2. Registrikood  
2.3. Aadress  
2.4. Ametikoht  
2.5. Telefon  
2.6. Faks  
2.7. e-post  
 

3. Andmed taotleja kvalifikatsiooni kohta

3.1. Riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon

Õppeaeg Õppeasutus Õppesuund Eriala Diplomi number Kraad
           
           
           
           
 

3.2. Töökogemus

Periood Organisatsioon Ametikoht Tööülesannete kirjeldus
       
       
       
       
 

3.3. Keskkonnamõju hindamise alane koolitus ja eksam

Koolituse aeg Koolitusfirma/
kõrgkool
Kursus/
õppeaine
Tundide arv Eksami sooritamise aeg ja tulemus Tunnistuse number
           
           
           
           
 

3.4. Eksperdirühma töös osalemise kogemus

Kavandatav tegevus Keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse kuupäev Eksperdirühma juhi nimi Taotleja ülesannete kirjeldus Keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise otsuse kuupäev
         
         
         
         
 

4. Tegevus- ja mõjuvaldkonnad, mille keskkonnamõju soovib taotleja hinnata

Tegevusvaldkonnad Põhjendus
   
   
   
   
 
Mõjuvaldkonnad Põhjendus
   
   
   
   

Taotleja: .......................................................................................................................................
                         (nimi, allkiri, kuupäev)

Tegevus- ja mõjuvaldkondade loetelu

Tegevusvaldkonnad:

1) põllumajandus;

2) maaparandus;

3) jahindus;

4) metsamajandus;

5) kalandus;

6) maavaravaru kaevandamine ja kaevise töötlemine, sh rikastamine;

7) tööstus;

8) tooraine ja muu materjali töötlemine;

9) tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine;

10) energeetika;

11) jäätmekäitlus;

12) reoveekäitlus;

13) vesi ja kanalisatsioon;

14) veeteede ja sadamate ehitus, veekogu süvendamine ning veekogusse tahkete ainete kaadamine;

15) strateegiline planeerimine;

16) maakasutus ja planeeringute koostamine;

17) ehitus;

18) turism;

19) puhkemajandus ja haljastus;

20) transport ja liiklus;

21) tervisekaitse;

22) asumite sanitaarkaitse;

23) teenindus;

24) muu (tuleb nimetada).

Mõjuvaldkonnad:

1) inimese tervis;

2) maavara;

3) pinnas ja maastik;

4) veesaaste ja veetase;

5) hüdrodünaamika ja rannaprotsessid;

6) õhusaaste;

7) jäätmeteke;

8) müra ja vibratsioon;

9) valgus;

10) soojus;

11) kiirgus;

12) lõhn;

13) kliima;

14) maismaa taimestik;

15) maismaa loomastik;

16) mets;

17) vee-elustik;

18) kaitstavad loodusobjektid;

19) kultuuripärand;

20) muu (tuleb nimetada).

Keskkonnaministri 31. mai 2005. a määruse nr 46 «Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid»
lisa 2

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE LITSENTS

Litsentsi nr ............... .................... 200 . a.

Litsentsi omaniku andmed:

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Elukoha aadress:

Muud kontaktandmed:

Litsents annab õiguse hinnata järgmiste tegevus- ja mõjuvaldkondade keskkonnamõju:

Tegevusvaldkonnad:

Mõjuvaldkonnad:

Litsentsi kehtib kuni:

Litsentsi andja:

/Litsentsi andja nimi, ametinimetus ja allkiri/

Keskkonnaministeeriumi
pitsati jäljend

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.05.2015, 3

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 15 lõike 14 alusel.

§ 1.   Keskkonnamõju hindamise litsentsi taotluse vorm

  Keskkonnamõju hindamise litsentsi taotluse vorm on esitatud lisas 1.

§ 2.   Keskkonnamõju hindamise litsentsi vorm

  Keskkonnamõju hindamise litsentsi vorm on esitatud lisas 2. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json