Teksti suurus:

Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 31

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Paraspõllu looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala ) eesmärk on:
  1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120)3, siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), nõrglubja-allikate (7220*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
  2) kaitsealuse liigi püsiksannika (Swertia perennis) ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuste liikide soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Paraspõllu sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitsealal tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Harju maakonnas Rae vallas Suursoo külas ning Raasiku vallas Igavere ja Pikavere külas.

  (2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (3) Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

  (4) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.

  (5) Kaitsealal on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (6) Kaitsealal on lubatud jahipidamine ja kalapüük.

  (7) Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
  1) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudmisi raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
  2) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
  3) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimiseks vajalik tegevus;
  4) Silmsi oja ja kaitseala piirideks olevate kraavide hooldustööde tegemine;
  5) teede ehitamine, tehnovõrgu rajatiste rajamine ja nende hooldustööd;
  6) loodusliku veerežiimi taastamine kuivendusest kahjustatud sooaladel;
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]
  7) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 5.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) [kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) jahiulukeid lisasööta.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 6.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (3) Kui tegevust ei esitata kaitseala valitsejale kooskõlastamiseks või tegevuses ei arvestata kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 31

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eesmärk

  (1) Paraspõllu looduskaitseala2 (edaspidi kaitseala ) eesmärk on:
  1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120)3, siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), nõrglubja-allikate (7220*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
  2) kaitsealuse liigi püsiksannika (Swertia perennis) ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kaitsealuste liikide soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Paraspõllu sihtkaitsevööndisse.

  (3) Kaitsealal tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 2.  Kaitseala asukoht

  (1) Kaitseala asub Harju maakonnas Rae vallas Suursoo külas ning Raasiku vallas Igavere ja Pikavere külas.

  (2) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas4.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu kaitsealal.

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (3) Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga sõitmine. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ning maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, valitsemisega seotud töödel ja kaitseala valitseja nõusolekul teostatavas teadustegevuses.

  (4) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.

  (5) Kaitsealal on lubatud kuni 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 20 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

  (6) Kaitsealal on lubatud jahipidamine ja kalapüük.

  (7) Kaitsealal on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:
  1) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudmisi raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
  2) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
  3) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimiseks vajalik tegevus;
  4) Silmsi oja ja kaitseala piirideks olevate kraavide hooldustööde tegemine;
  5) teede ehitamine, tehnovõrgu rajatiste rajamine ja nende hooldustööd;
  6) loodusliku veerežiimi taastamine kuivendusest kahjustatud sooaladel;
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]
  7) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 5.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) [kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) jahiulukeid lisasööta.
[RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

§ 6.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

  (2) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

  (3) Kui tegevust ei esitata kaitseala valitsejale kooskõlastamiseks või tegevuses ei arvestata kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta kaitseala kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse osas.

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.07.2016, 27 - jõust. 19.07.2016]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json