Teksti suurus:

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 59 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni võrdlemise korra Eestis nõutava kvalifikatsiooniga.

  (2) Määrust kohaldatakse välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandatud isiku tunnustamistaotluse menetlemisel Terviseametis juhul, kui:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis;
  2) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  3) isik on enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis ja soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
  2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi;
  3) proviisori kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

§ 3.  Proviisori kvalifikatsiooni võrdlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Proviisorina tunnustamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Terviseametile tunnustamistaotluse ja järgmised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) kutset tõendava dokumendi (dokumentide) koopiad;
  2) akadeemilise õiendi koopia;
  3) õppekava ja selle eesti-, vene- või ingliskeelne tõlge;
  4) määruses sätestatud juhtudel tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et taotleja on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas;
  5) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  6) .
[Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

  (2) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

  (3) Terviseametil on õigus taotlejalt nõuda, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nõutud dokument esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast selle väljaandmist.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Põhjendatud kahtluse korral võib Terviseamet nõuda, et taotleja esitaks välisriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.    Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kellel puudub töökogemus farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

  Käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isik võib Eesti Vabariigis töötada farmaatsia valdkonnas, välja arvatud osutada apteegiteenust, kui ta:
  1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
  2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.

§ 5.  [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

§ 6.    Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kes on farmaatsia valdkonnas töötanud Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

  Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isikule väljastatakse proviisori tunnustamistõend, kui ta:
  1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
  2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 59 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni võrdlemise korra Eestis nõutava kvalifikatsiooniga.

  (2) Määrust kohaldatakse välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandatud isiku tunnustamistaotluse menetlemisel Terviseametis juhul, kui:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis;
  2) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  3) isik on enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis ja soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
  2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi;
  3) proviisori kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

§ 3.  Proviisori kvalifikatsiooni võrdlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Proviisorina tunnustamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Terviseametile tunnustamistaotluse ja järgmised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) kutset tõendava dokumendi (dokumentide) koopiad;
  2) akadeemilise õiendi koopia;
  3) õppekava ja selle eesti-, vene- või ingliskeelne tõlge;
  4) määruses sätestatud juhtudel tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et taotleja on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas;
  5) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  6) .
[Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

  (2) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

  (3) Terviseametil on õigus taotlejalt nõuda, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nõutud dokument esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast selle väljaandmist.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Põhjendatud kahtluse korral võib Terviseamet nõuda, et taotleja esitaks välisriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.    Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kellel puudub töökogemus farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

  Käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isik võib Eesti Vabariigis töötada farmaatsia valdkonnas, välja arvatud osutada apteegiteenust, kui ta:
  1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
  2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.

§ 5.  [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

§ 6.    Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kes on farmaatsia valdkonnas töötanud Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

  Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isikule väljastatakse proviisori tunnustamistõend, kui ta:
  1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
  2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

/otsingu_soovitused.json