Teksti suurus:

Kaitseressursside Ameti põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 60 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kaitseressursside Ameti staatus

  Kaitseressursside Amet (edaspidi amet) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses riigikaitse valdkonnas. Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.  Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve, mille kinnitab, muudab ja mille täitmist kontrollib kaitseminister seaduses kehtestatud korras.

  (2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorras. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega dokumendiplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja millel on sõõri äärt mööda sõnad «Kaitseressursside Amet». Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (4) Amet ja ameti struktuuriüksus võivad kasutada Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras registreeritud sümboolikat.

§ 3.  Aruandekohustus

  Amet on aruandekohustuslik kaitseministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.  Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Maneeži 3, 10117 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 5.  Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Defence Resources Agency.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 6.  Ameti tegevusvaldkond

  Amet korraldab kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike ja mobilisatsiooniks vajalike materiaalsete ressursside ning vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamist, kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumist, kaitseväekohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse hindamist ameti arstlike komisjonide kaudu ning kutsealuste kutsesobivuse määramist, korraldab kaitseväe personali värbamist tuginedes Kaitseministeeriumi poolt välja töötatud personalipoliitikale ja lähtudes kaitseväe vajadustest ning koostööst kaitseväega, korraldab tegevteenistuse lepingute sõlmimisele eelnevaid toiminguid, samuti teostab muid seadusest tulenevaid mobilisatsiooniülesandeid ning sundkoormiste koondkavast tulenevaid ülesandeid.
[RTL 2007, 98, 1635 - jõust. 01.01.2008]

§ 7.  Ameti põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike arvestuse pidamine ja selleks andmete kogumine;
  2) kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsustamine;
  3) ajapikenduse andmise otsustamine;
  4) kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
  5) kutsealuste ajateenistusse kutsumisest vabastamine;
  6) kaitseväeteenistuskohustusest vabastamine ja registrist kustutamine;
  7) ameti arstlike komisjonide töö korraldamine;
  8) kaitseväekohustuslaste arstlikku komisjoni suunamine kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsuse tegemiseks;
  9) kutsealuste kutsesobivuse määramine;
  10) kutsealuste toimetamine teenistuskohta;
  11) ameti arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstava hüvitise ning aja- ja asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse väljamaksmise korraldamine;
  12) järelevalve teostamine kaitseväekohustuse täitmise üle, kõrvalehoidvate isikute vastutusele võtmine või vastutusele võtmise algatamine seaduses sätestatud alustel ja korras;
  13) aruande esitamine kaitseväeteenistuse komisjonile kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
  14) säilitamisele kuuluvate dokumentide arhiveerimine, arhiivitõendite väljastamine;
  15) identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
  16) vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamine;
  17) mobilisatsiooniplaanidest ja sundkoormiste koondkavast tulenevate ülesannete täitmine;
  18) ümberjaotamisele kuuluva riigivara kontrollimine Kaitseministeeriumi poolt koostatud eelnimekirja alusel;
  181) vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet värbamis- ja tööprotsessi kohta;
[RTL 2007, 98, 1635 - jõust. 01.01.2008]
  19) muude õigusaktidega pandud riigikaitseliste ülesannete täitmine.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks amet:
  1) täidab kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri volitatud töötleja ülesandeid;
  2) täidab mobilisatsiooni riikliku keskregistri volitatud töötleja ülesandeid;
  3) täidab vastuvõtva riigi toetuse registri volitatud töötleja ülesandeid;
  4) nõuab oma ülesannete täitmisega seotud andmeid ja tõendeid asjaomastelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning andmekogudest;
  5) kohaldab riiklikku sundi mõjuva põhjuseta ameti kutsel ilmumata jätnud või andmed esitamata jätnud kaitseväekohustuslasele seaduses sätestatud alustel ja korras;
  6) korraldab kõrgharidust omandama asunud kutsealustelt sooviavalduste vastuvõtmist ajateenistuskohustuse täitmisele asumiseks neile sobival ajal;
  7) korraldab kutsealustelt ajapikenduse taotluste vastuvõtmist ja menetlemist;
  8) väljastab dokumente kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
  9) analüüsib kaitseväeteenistuskohustuse täitmist;
  10) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta;
  11) koostab ameti eelarve projekti ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  12) valdab, kasutab ja käsutab ameti valduses olevat riigivara;
  13) täidab muid talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk STRUKTUUR 

§ 8.  Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab kaitseminister.

§ 9.  Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on:
  1) registrite osakond;
  2) kaitseväekohustuslaste arvestuse Tallinna osakond;
  3) kaitseväekohustuslaste arvestuse Tartu osakond;
  4) mobilisatsiooniressursside osakond;
  5) tugistruktuuride osakond;
  6) õigusosakond;
  7) personaliosakond;
  8) arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakond;
  9) värbamiskeskus.
[RTL 2007, 98, 1635 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Ameti struktuuriüksuste ülesanded ja pädevus täpsustatakse ameti peadirektori (edaspidi peadirektor) poolt kinnitatavates struktuuriüksuste põhimäärustes.

  (3) Ameti struktuuriüksustel võivad olla allüksustena bürood, kui need on peadirektori poolt kinnitatud ameti struktuuriüksuse põhimääruses ette nähtud.

§ 10.  Registrite osakond

  Registrite osakonna põhiülesanded on:
  1) kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri, vastuvõtva riigi toetuse registri ja mobilisatsiooni riikliku keskregistri pidamine, andmete väljastamine registritest andmevahetuslepingute alusel ja registriandmete töötlemine;
  11) kaitseväekohustuslaste arvelevõtmine;
  12) kaitseväekohustuslaste teavitamine kaitseväeteenistuskohustuslasena arvelevõtmisest;
  2) valmidusreservis olevate reservväelaste andmete haldamine;
  3) e-teenuste haldamine;
  4) e-teenindusprotsesside ja teenindusstandardite kirjelduste väljatöötamine ning sellekohane nõustamine;
  5) riist- ja tarkvara soetamine, haldamine ja hooldamine ning selleks riigihangete korraldamine;
  6) infosüsteemi andmeturbe korraldamine ja tagamine;
  7) infosüsteemi arendusprojektide juhtimine;
  8) ametisisese statistika korraldamine.
[RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]

§ 11.  Kaitseväekohustuslaste arvestuse Tallinna osakond

  Kaitseväekohustuslaste arvestuse osakonna põhiülesanded on:
  1) [Kehtetu - [ RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]
  2) [Kehtetu - [ RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]
  3) otsuste ettevalmistamine ajateenistusse kutsumisest vabastamise osas;
  4) kutsealuste ja reservväelaste arstlikku komisjoni kutsumine;
  5) otsuste ettevalmistamine ajateenistusse kutsumise osas;
  6) otsuste ettevalmistamine ajapikenduse andmise osas;
  7) kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
  8) kutsealuste toimetamine teenistuskohta;
  9) identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
  10) aruande koostamine kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
  11) isikute reservi arvamine ajapikenduse lõppemisel;
  12) ajateenistusest vabastamisel toetuste väljamaksmise korraldamine;
  13) ameti arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstava hüvitise ning aja- ja asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse väljamaksmise korraldamine.
[RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]

§ 12.  Kaitseväekohustuslaste arvestuse Tartu osakond

  Kaitseväekohustuslaste arvestuse Tartu osakonna põhiülesanded on:
  1) [Kehtetu - [ RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]
  2) [Kehtetu - [ RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]
  3) otsuste ettevalmistamine ajateenistusse kutsumisest vabastamise osas;
  4) kutsealuste ja reservväelaste arstlikku komisjoni kutsumine;
  5) otsuste ettevalmistamine ajateenistusse kutsumise osas;
  6) otsuste ettevalmistamine ajapikenduse andmise osas;
  7) kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
  8) kutsealuste toimetamine teenistuskohta;
  9) kaitseväeteenistusest kõrvalehoidvate isikute vastutusele võtmine;
  10) identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
  11) isikute reservi arvamine ajapikenduse lõppemisel;
  12) ajateenistusest vabastamisel toetuste väljamaksmise korraldamine;
  13) ameti arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstava hüvitise ning aja- ja asendusteenistusest vabastamisel makstava toetuse väljamaksmise korraldamine.
[RTL 2006, 54, 981 - jõust. 15.07.2006]

§ 13.  Mobilisatsiooni ressursside osakond

  Mobilisatsiooni ressursside osakonna põhiülesanded on:
  1) mobilisatsiooni materiaalse ja eelarvelise ressursi arvestus, kavandamine ja ümberjaotamine;
  2) ümberjaotamisele kuuluva riigivara kontrollimine Kaitseministeeriumi poolt koostatud eelnimekirja alusel;
  3) ametile esitatud andmete mobilisatsiooni riiklikusse keskregistrisse kandmine ning riigivara valitseja, volitatud isiku või isiku, kellele riigivara on tasuta kasutusse antud, teavitamine;
  4) isikutelt vara sundvõõrandamise otsustamine;
  5) sundkoormiste määramine ja sissenõudmine;
  6) sundkoormiste koondkavast tulenevate ülesannete täitmine.

§ 14.  Tugistruktuuride osakond

  Tugistruktuuride osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti eelarve eelnõu koostamise koordineerimine;
  2) ameti eelarvevahendite kasutamise analüüsimine ja hindamine;
  3) ameti raamatupidamise teostamine;
  4) ameti majandustegevuse aastaaruande koostamine;
  5) ameti asjaajamise korraldamine;
  6) säilitamisele kuuluvate dokumentide arhiveerimine;
  7) ameti valduses oleva riigivara valdamine ja kasutamise korraldamine;
  8) riigihangete läbiviimine;
  9) ameti poolt haldusmenetluse läbiviimise käigus tehtud otsuste adressaadile kättetoimetamise korraldamine.

§ 15.  Õigusosakond

  Õigusosakonna põhiülesanded on:
  1) vaiete menetlemine ja kaebuste lahendamine;
  2) kaitseväeteenistusest kõrvalehoidvate isikute vastutusele võtmine;
  3) ameti esindamine kohtumenetluses;
  4) õigusaktide eelnõudele arvamuste andmine, osalemine lepingute koostamisel;
  5) ameti teiste struktuuriüksuste juriidiline nõustamine, väärtegude kohtuväline menetlemine, ettekirjutuste koostamine kaitseväeteenistuskohustuse täitmata jätmise korral ja sunniraha rakendamine.

§ 16.  Personaliosakond

  Personaliosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti personalipoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
  2) personaliandmete haldamine;
  3) ameti teenistujate tööalase koolituse korraldamine.

§ 17.  Arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakond

  Arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakonna põhiülesanded on:
  1) ameti arstlike komisjonide töö tagamine;
  2) kutsealuste füüsilise ja psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide tegemise koordineerimine ja kutsealuste kutsesobivuse määramine ajateenistuseks;
  3) kaitseväekohustuslaste kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse otsustamiseks materjalide ettevalmistamine;
  4) kaitseväekohustuslaste terviseandmete haldamine.

§ 171.  Värbamiskeskus

  Värbamiskeskuse põhiülesanded on:
  1) kaitseväkke personali värbamine koostöös kaitseväega;
  2) kaitseväe värbamisinfo vahendamine avalikkusele ja sihtgruppidele;
  3) värbamisalaste ürituste korraldamine;
  4) värbamisportaali haldamine;
  5) tegevteenistuse lepingute sõlmimisele eelnevate toimingute läbiviimine kaitseväkke teenistusse kandideerijatele;
  6) kontaktide vahendamine vakantsetest teenistuskohtadest ja kandidaatidest;
  7) värbamise tulemusena teenistusse võetud, samuti teenistusest lahkunute rahulolu-uuringute läbiviimine.
[RTL 2007, 98, 1635 - jõust. 01.01.2008]

4. peatükk JUHTIMISE KORRALDUS 

§ 18.  Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kaitseminister kantsleri ettepanekul.

§ 19.  Peadirektor

  (1) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ja korraldab peadirektori asetäitja, ameti struktuuriüksuste juhtide ning nõunike kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib mobilisatsiooniressursside osakonna, tugistruktuuride osakonna, arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakonna, õigusosakonna, personaliosakonna, värbamiskeskuse ja peadirektori asetäitja tööd;
[RTL 2007, 98, 1635 - jõust. 01.01.2008]
  3) sõlmib ameti nimel lepinguid ning esindab ametit ning annab üld- ja erivolitusi ameti esindamiseks;
  4) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab kaitseministrile aru ameti tegevusest;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet või annab selleks ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
  6) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti abiteenistujatega töölepinguid;
  7) pärib aru ameti teenistujatelt ning kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  8) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ameti palgajuhendi vastavuses kehtivate õigusaktidega;
  9) esitab kaitseministrile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  10) esitab kaitseministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  11) moodustab ameti tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded ja töökorra;
  12) riikliku järelevalve teostamisel annab õigusaktides sätestatud haldusakte;
  13) korraldab ameti sisekontrolli süsteemi rakendamist ja siseauditialast tööd;
  14) korraldab ameti valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist kooskõlas riigivaraseadusega;
  15) korraldab riigisaladuse kaitset ametis;
  16) kinnitab ameti nimel väärteomenetluses osalevate ametnike ametikohtade loetelu;
  17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning kaitseministri määruse või käskkirjaga, samuti kaitseministri või Kaitseministeeriumi kantsleri või asekantsleri antud ülesandeid.

  (2) Peadirektoril on õigus anda vastavalt õigusaktidele teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 20.  Peadirektori asetäitja

  (1) Peadirektoril on asetäitja, kes allub vahetult peadirektorile.

  (2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded mõnele ameti osakonnajuhatajale.

  (3) Peadirektori asetäitja:
  1) koordineerib, suunab ja kontrollib registrite osakonna, kaitseväekohustuslaste arvestuse Tallinna osakonna ja kaitseväekohustuslaste arvestuse Tartu osakonna tööd;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib rakenduslike õigusaktide väljatöötamist oma valdkonnas;
  3) annab oma pädevuse piires ameti struktuuriüksustele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  4) pärib temale alluvatelt osakonnajuhatajatelt aru nende tegevuse kohta;
  5) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  6) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
  7) asendab vajadusel peadirektorit tema äraolekul;
  8) teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
  9) arendab koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega;
  10) täidab muid õigusaktis sätestatud või peadirektori poolt antud ülesandeid.

§ 21.  Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametiisikud:
  1) ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub tulenevalt käesoleva määruse §-st 19 vahetult peadirektorile või tulenevalt käesoleva määruse §-st 20 peadirektori asetäitjale;
  2) osakonna koosseisu kuuluvat bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.

  (2) Iga üksuse juht peab tagama tema poolt juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud ülesannete täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks üksuse juht:
  1) vastutab tema poolt juhitavale üksusele pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
  2) osaleb arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning aruannete koostamisel;
  3) annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
  4) täidab temale kõrgemalseisva juhi poolt antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
  5) annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtkonnale ja teistele üksustele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, üksuse teenistujate edutamiseks ning üksuse teenistujatele palga, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramiseks või ergutuste kohaldamiseks;
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) taotleb üksuse töötajatele täienduskoolitust teenistusülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  9) allkirjastab üksuses koostatud kirjad ja dokumendid, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

§ 22.  Nõunikud

  Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt kaitseministri poolt kinnitatud ameti teenistujate koosseisule. Nõunike tegevusvaldkonna, ülesanded ja alluvuse määrab kindlaks peadirektor.

5. peatükk TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 23.  Teenistuslik järelevalve

  (1) Peadirektor teostab seadusega ette nähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti struktuuriüksuste ja ameti teenistujate tegevuse üle.

  (2) Peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale või ameti struktuuriüksuse juhile.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 24.  Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber või lõpetatakse seaduse alusel.

§ 25.  Registritoimingud

  Amet registreeritakse seaduses sätestatud korras.

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2013, 5

/otsingu_soovitused.json