Teksti suurus:

Pakendimaterjali määramise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 106, 1627

Määrus kehtestatakse «Pakendiaktsiisi seaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala ja mõisted

(1) Määrus kehtestab «Pakendiaktsiisi seaduse» lisas käsitletud maksustatava müügipakendi materjali määramise korra.

(2) Selle määruse mõistes on müügipakend määratletud «Pakendiseaduse» § 3 lõike 1 punktis 1.

(3) Pakendimaterjal selle määruse mõistes on materjal, millest on valmistatud pakendi põhiosa. Kui pakend koosneb mitmest erinevast §-s 2 loetletud materjalist (näiteks plastik-metall, kartong-plastik või muu), loetakse pakendimaterjaliks materjali, mille massiosa on pakendi koostises suurim.

§ 2. Pakendi materjalide liigitamine

Pakendimaterjalide liigid on:
1) klaas – kõik sulatatud anorgaanilise klaasi liigid olenemata värvusest, läbipaistvusest ja keemilisest koostisest (näiteks kristallklaas), mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühtse tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) rubriiki 7010;
2) keraamika – kõik anorgaanilised kõrgetemperatuurilise paagutamise teel toodetud keraamilised materjalid (näiteks portselan, fajanss), mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 6909;
3) plastik – kõik looduslikel või tehispolümeeridel põhinevad materjalid (näiteks polüetüleen, polüpropüleen, polüstürool, polüvinüülkloriid, polüetüleentereftalaat ehk PET, polümetüülmetakrülaat ehk orgaaniline klaas ja teised polümeerid ning nende kopolümeerid) nii ühe- kui ka mitmekihilises teostuses, mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 3923;
4) metall – teras, mis kuulub Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 7310, ja alumiinium, mis kuulub Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 7612, ning muud pakendimaterjalidena kasutatavad kombineeritud nomenklatuuri jaotusse XV (mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted) kuuluvad metallid;
5) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong – kõik paberil ja kartongil põhinevad materjalid, sealhulgas mitmekihilised, mis kuuluvad Euroopa nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 rubriiki 4819 ja mille määramisel arvestatakse selle määruse § 1 lõiget 3;
6) muu – kõik pakendimaterjalid, mida ei ole võimalik liigitada eespool loetletud rühmadesse.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 11. veebruari 1997. a määrus nr 9 «Pakendimaterjali määramise korra kinnitamine» (RTL 1997, 25, 146) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 17.05.2014, 6

/otsingu_soovitused.json