Teksti suurus:

Tööintervjuul puudega isikut vabatahtlikult abistavale isikule sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse « Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse » § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puudega inimest oma vabast ajast ja selle eest tasu saamata tööintervjuul abistavale isikule (edaspidi vabatahtlik) sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord.

§ 2.  Sõidukulude hüvitamine

  (1) Vabatahtlikule hüvitatakse käesolevas määruses käsitletud sõidukulud Eesti Töötukassale esitatud avalduse alusel vastavalt sõidupiletite hinnale või mootorsõiduki kasutamise korral läbitud kilomeetritele.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

  (2) Vabatahtlik esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse hiljemalt seitse tööpäeva pärast tööturuteenuse osutamist. Avalduses märgitakse:
  1) vabatahtliku nimi ja elukoht;
  2) intervjueeritava nimi;
  3) tööandja nimi;
  4) tööintervjuu toimumise koht ja kuupäev;
  5) [Kehtetu – RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  6) pangakonto number.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

§ 3.  Sõidukulude hüvitamine sõidupiletite alusel

  (1) Sõidul elukohast tööintervjuu toimumise kohta ja tagasi hüvitatakse kulud vabatahtliku poolt esitatud sõidupiletite alusel.

  (2) Sõidupiletid lisatakse vabatahtliku poolt esitatavale avaldusele.

  (3) Hüvitatakse kogu isiku poolt makstud sõidupileti hind.

§ 4.  Sõidukulude hüvitamine mootorsõiduki kasutamise korral

  (1) Isiklikus omandis oleva, liisingulepingu, volikirja või rendilepingu alusel kasutatava mootorsõiduki kasutamisel sõiduks elukohast tööintervjuu toimumise kohta ja tagasi hüvitatakse kulud vabatahtliku poolt esitatud sõidulehe alusel.

  (2) Vabatahtliku poolt esitatavale avaldusele lisatakse sõiduleht ja
  1) koopia sõiduki registreerimistunnistusest või volikirjast, kui isik on mootorsõiduki omanik või kasutab mootorsõidukit volikirja alusel või
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]
  2) koopia liisingulepingust või rendilepingust, kui isik kasutab mootorsõidukit liisingulepingu või rendilepingu alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud sõidulehele märgitakse tööintervjuu toimumise aeg ja koht, läbitud kilomeetrite arv elukohast tööintervjuu toimumise kohta ja tagasi ning spidomeetri alg- ja lõppnäit iga intervjuule sõidu korral.

  (4) Sõidukulusid hüvitatakse iga sõidetud kilomeetri kohta kaks krooni.

§ 5.  Sõidukulude hüvitamise kord

  (1) Sõidukulud hüvitatakse 12 kalendripäeva jooksul käesolevas määruses nimetatud avalduse ja dokumentide esitamisest arvates.

  (2) Sõidukulude hüvitis kantakse vabatahtliku pangakontole maksja kulul.
[RTL 2009, 36, 481 - jõust. 01.05.2009]

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2023, 96

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json