HALDUSÕIGUSEnergeetika

Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seadus (lühend - VKEMS)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2010, 17

§ 1.  Erimärgistamise objekt

  Erimärgistamisele kuulub Eestis toodetav, ühenduse tolliseadustiku (Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus nr 2913/92/EMÜ) mõistes vabasse ringlusse lubatav (edaspidi import) ja Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) Eestisse sisse veetav kerge kütteõli ning see osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatule.

[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Erimärgistatud vedelkütuse kasutamine

  (1) Kerget kütteõli on lubatud kasutada:
  1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
  2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil;
  3) paikses mootoris;
  4) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

  (2) Erimärgistatud diislikütust (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) on lubatud kasutada:
  1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
  2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil;
  3) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas, samuti põllumajanduses kasutatava traktori ja liikurmasina kasutamisel metsatöödel;
  4) masinas ja mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval teel ja mida kasutatakse kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel;
  5) paikses mootoris;
  6) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

  (3) Käesoleva seaduse tähenduses ei käsitata masinana mootorsõidukit liiklusseaduse mõistes ning vee- ja raudteesõidukit.

[RT I 2010, 44, 261 - jõust. 01.07.2011]

§ 12.  Erimärgistatud vedelkütuse müügi erisused

  (1) Erimärgistatud vedelkütuse müügil on müüja kohustatud ostja tuvastama. Müüja nõuab füüsilisest isikust ostjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja juriidilise isiku esindajalt volikirja esitamist, millele on märgitud juriidilise isiku esindaja nimi ja isikukood ning esindatava juriidilise isiku nimi, registreeringu number või selle puudumisel registrikood.

  (2) Müüja keeldub erimärgistatud kütuse müügist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut tõendavate andmete ja dokumentide esitamata jätmise korral.

  (3) Erimärgistatud kütuse müüja märgib üles ostja nime, füüsilisest isikust ostja isikukoodi, juriidilisest isikust ostja registreeringu numbri või selle puudumisel registrikoodi ja edastab need andmed koos teiste andmetega vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras Maksu- ja Tolliametile.

[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 2.  Erimärgistamine

  (1) Erimärgistamine on kergele kütteõlile ja diislikütusele lisaainete lisamine nende eristamiseks teistest vedelkütustest.

  (2) Kergele kütteõlile ja diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ning kontsentratsiooni kerges kütteõlis ja diislikütuses kehtestab rahandusminister määrusega.

  (3) Vedelkütusele lisaainete lisamine, sealhulgas värvimine selle eristamiseks teistest vedelkütustest, on lubatud ainult tollijärelevalve all käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.  Erimärgistamise korraldus

  (1) Eestisse on lubatud importida sellist kerget kütteõli ja eriotstarbelist diislikütust, mis on eelnevalt välisriigis lisaainetega erimärgistatud, ning kerget kütteõli ja diislikütust, mis erimärgistatakse enne importi tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos.

  (2) Välisriigis erimärgistatud kerge kütteõli ja eriotstarbelise diislikütuse erimärgistuse käesolevale seadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele vastavuse eest vastutab erimärgistatud vedelkütuse importija.

  (3) Impordiks ettenähtud erimärgistamata kerge kütteõli ja diislikütus erimärgistatakse tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos. Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise eest tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos vastutab vastavalt tolliterminali, tollilao või aktsiisilao pidaja.

  (4) Eestis toodetav ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetav kerge kütteõli ja diislikütus erimärgistatakse aktsiisilaos hiljemalt kütuse väljastamisel.

  (5) Eestis toodetava ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetava kerge kütteõli ja diislikütuse nõuetekohase erimärgistamise eest vastutab aktsiisilaopidaja.

  (6) Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.

  (7) Väljaspool Eestit kasutatavatel veesõidukitel tarbitavat kerget kütteõli ei erimärgistata.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 4.  Järelevalve

  (1) Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning erimärgistatud vedelkütuse käitlemise ja kasutamise üle.

  (2) Politseiasutus teostab järelevalvet erimärgistatud vedelkütuse kasutamise üle.

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Politseiametnikul ja tolliametnikul on õigus võtta vedelkütust tarbiva sõiduki, samuti muu masina või seadme kütusesüsteemist, sealhulgas kütusepaagist (edaspidi kütusesüsteem), proove kasutatava vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks.

[RT I, 20.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet edastab Maksu- ja Tolliametile iga kuu 15. kuupäevaks nende isikute nimed ja isiku- või registrikoodid, kellele kuuluva sõiduki, masina või seadme kütusesüsteemis eelmisel kuul avastati erimärgistatud vedelkütus.

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 5.  Proovi võtmise erikord ja kütuse vahetamine

  (1) Kui proovi võtmine sõiduki kütusesüsteemist osutub kohapeal võimatuks, on käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud isikutel õigus anda sõidukijuhile korraldus toimetada sõiduk lähimasse kohta, kus selle kütusesüsteemist on võimalik proove võtta. Kui sõidukijuht keeldub korraldust täitmast, võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

  (2) Kui sõiduki kütusesüsteemis avastatakse erimärgistatud kütus, on selle sõiduki juht kohustatud vahetama kütusesüsteemis oleva kütuse 24 tunni jooksul avastamise hetkest arvates. Erimärgistatud kütuse avastanud isik on kohustatud andma sõidukijuhile dokumendi, millele on märgitud kütusesüsteemis oleva erimärgistatud kütuse avastamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 6.  Seaduse rakendamise erisused välisriigis registreeritud sõiduki puhul

  (1) Välisriigis registreeritud sõiduki, mille kütusesüsteemis on avastatud erimärgistatud kütus, võib Eestist välja lubada pärast nimetatud rikkumisega seotud asjaolude selgitamist ja selle rikkumise eest määratud rahatrahvi maksmist.

  (2) Kui välisriigis registreeritud sõiduki juht on lahkunud Eestist enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest temale määratud rahatrahvi maksmist, lubatakse tal pöörduda Eestisse vaid tingimusel, et see rahatrahv on makstud.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 61.  [Kehtetu - RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

§ 62.  Erimärgistatud vedelkütuse ebaseaduslik kasutamine
[RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

  (1) Erimärgistatud vedelkütuse ebaseadusliku kasutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 63.  Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusena saadud vedelkütuse käitlemine
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (1) Erimärgistatud vedelkütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamise või selle tulemusena saadud vedelkütuse hoidmise, ladustamise, võõrandamise või müügiks pakkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 64.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 62 ja 63 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 62 ja 63 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Maksu- ja Tolliamet;
  2) [kehtetu - RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]
  3) politseiasutus;

[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
  31) [kehtetu - RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
  4) Tarbijakaitseamet.

§ 7.  [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 8 lõike 4 punkt 2, mis jõustub 1999. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 29

§ 1.   Erimärgistamise objekt

  Erimärgistamisele kuulub Eestis toodetav, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), tähenduses vabasse ringlusse lubatav (edaspidi import) ja Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) Eestisse sisse veetav osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatule.

[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

§ 11.   Erimärgistatud vedelkütuse kasutamine

  (1) Erimärgistatud diislikütust (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) on lubatud kasutada:
  1) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks;
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]
  2) kutselisel kalapüügil;
  3) [kehtetu - RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Käesoleva seaduse tähenduses ei käsitata masinana mootorsõidukit liiklusseaduse mõistes ning vee- ja raudteesõidukit.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1‒78), artikli 44 tähenduses.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

  (4) Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine kutselisel kalapüügil sisevetes on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 1388/2014, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 369, 24.12.2014, lk 37–63), artikli 45 tähenduses.

[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

§ 12.   Eriotstarbelise diislikütuse müügi erisused
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (1) Eriotstarbelise diislikütuse müügil, milleks käesoleva seaduse tähenduses peetakse nii tasu eest kui ka tasuta võõrandamist, on müüja kohustatud ostja tuvastama. Müüja nõuab füüsilisest isikust ostjalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja juriidilise isiku esindajalt niisuguse volikirja esitamist, millele on märgitud juriidilise isiku esindaja nimi ja isikukood ning esindatava juriidilise isiku nimi, registreeringu number või selle puudumisel registrikood.

  (2) Müüja keeldub eriotstarbelise diislikütuse müügist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut tõendavate andmete ja dokumentide esitamata jätmise korral, samuti kui ostja jätab deklareerimata eriotstarbelise diislikütuse käesoleva seadusega lubatud kasutusotstarbe.

  (3) Eriotstarbelise diislikütuse müüja märgib üles ostja nime, füüsilisest isikust ostja isikukoodi, juriidilisest isikust ostja registreeringu numbri või selle puudumisel registrikoodi, samuti ostja deklareeritud eriotstarbelise diislikütuse kasutusotstarbe ning edastab need andmed koos teiste andmetega vedelkütuse seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud korras Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

§ 13.   Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse riigiabina andmise erisused

[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (1) Riigiabiks peetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud diislikütuse aktsiisimäära ja põllumajanduses või kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära vahet.

  (2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) arvutab maksukorralduse seaduse § 29 punktis 30 nimetatud andmete alusel riigiabi suuruse ning kannab põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse andmed konkurentsiseaduse §-s 492 sätestatud riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

  (3) Põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse kasutajal ei või eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõikes 4 ja määruse (EL) nr 1388/2014 artikli 1 lõikes 3 nimetatud Euroopa Komisjoni korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

  (4) Kui pärast riigiabi andmist selgub, et põllumajanduses või kutselisel kalapüügil sisevetes kasutatava eriotstarbelise diislikütuse kasutaja ei vastanud eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõudele, nõuab PRIA riigiabi abi saajalt tagasi.

  (5) Riigiabi nõutakse tagasi maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses või kalandusturu korraldamise seaduses sätestatud korras.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

§ 2.   Erimärgistamine

  (1) Erimärgistamine on diislikütusele lisaainete lisamine selle eristamiseks teistest vedelkütustest.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ning kontsentratsiooni kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Vedelkütusele lisaainete lisamine, sealhulgas värvimine selle eristamiseks teistest vedelkütustest, on lubatud ainult tollijärelevalve all käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 3.   Erimärgistamise korraldus

  (1) Eestisse on lubatud importida eriotstarbelist diislikütust, mis on eelnevalt välisriigis lisaainetega erimärgistatud, ning diislikütust, mis erimärgistatakse enne importi ajutise ladustamise kohas, tollilaos või aktsiisilaos.

[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Välisriigis erimärgistatud eriotstarbelise diislikütuse erimärgistuse vastavuse eest käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule vastutab eriotstarbelise diislikütuse importija.

  (3) Impordiks ettenähtud diislikütus erimärgistatakse ajutise ladustamise kohas, tollilaos või aktsiisilaos. Diislikütuse erimärgistamise eest ajutise ladustamise kohas, tollilaos või aktsiisilaos vastutab vastavalt ajutise ladustamise koha, tollilao või aktsiisilao pidaja.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Eestis toodetav ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetav diislikütus erimärgistatakse aktsiisilaos hiljemalt kütuse väljastamisel.

  (5) Eestis toodetava ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetava diislikütuse nõuetekohase erimärgistamise eest vastutab aktsiisilaopidaja.

  (6) Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 4.   Riiklik järelevalve

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle teostab Maksu- ja Tolliamet.

  (11) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud nõude täitmise üle teostab PRIA.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

  (2) Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 41.   Riikliku järelevalve erimeetmed

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 45 ja 49 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Riikliku järelevalve erisused

[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kui proovi võtmine sõiduki kütusesüsteemist osutub kohapeal võimatuks, on korrakaitseorganil õigus anda sõidukijuhile korraldus toimetada sõiduk lähimasse kohta, kus selle kütusesüsteemist on võimalik proove võtta.

  (2) Kui sõiduki kütusesüsteemis avastatakse erimärgistatud kütus, on selle sõiduki juht kohustatud vahetama kütusesüsteemis oleva kütuse 24 tunni jooksul avastamise hetkest arvates. Erimärgistatud kütuse avastanud isik on kohustatud andma sõidukijuhile dokumendi, kuhu on märgitud kütusesüsteemis oleva erimärgistatud kütuse avastamise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 6.   Seaduse rakendamise erisused välisriigis registreeritud sõiduki puhul

  (1) Välisriigis registreeritud sõiduki, mille kütusesüsteemis on avastatud erimärgistatud kütus, võib Eestist välja lubada pärast nimetatud rikkumisega seotud asjaolude selgitamist ja selle rikkumise eest määratud rahatrahvi maksmist.

  (2) Kui välisriigis registreeritud sõiduki juht on lahkunud Eestist enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest temale määratud rahatrahvi maksmist, lubatakse tal pöörduda Eestisse vaid tingimusel, et see rahatrahv on makstud.
[RT I 2003, 90, 602 - jõust. 01.05.2004]

§ 61.   [Kehtetu - RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

§ 62.   Erimärgistatud vedelkütuse ebaseaduslik kasutamine
[RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

  (1) Erimärgistatud vedelkütuse ebaseadusliku kasutamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2003, 2, 17 - jõust. 01.04.2003]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 63.   Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusena saadud vedelkütuse käitlemine
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

  (1) Erimärgistatud vedelkütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamise või teadvalt selle tulemusena saadud vedelkütuse hoidmise, ladustamise, võõrandamise või müügiks pakkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 64.   Menetlus

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Käesoleva seaduse §-des 62, 63 ja 65 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]
  1) Maksu- ja Tolliamet;
  2) [kehtetu - RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;

[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  31) [kehtetu - RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
  4) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 12.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

§ 65.   Erimärgistatud diislikütuse ebaseaduslik müük

  (1) Erimärgistatud diislikütuse müügil käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud kohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

§ 7.   [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 8.   Muudatused varasemates õigusaktides

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 81.   Rakendussäte

  (1) Kui erimärgistatud vedelkütust raudteeveol või laevaliikluses kasutanud isiku valdusesse jääb erimärgistatud vedelkütust pärast 2015. aasta 1. jaanuari ning tal ei ole käesoleva seadusega lubatud erimärgistatud vedelkütust kasutada, siis peab nimetatud isik sellest teavitama maksuhaldurit taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt võõrandamisele eelneval tööpäeval ja võõrandama erimärgistatud vedelkütuse selle müünud isikule või aktsiisilaopidajale 2015. aasta 1. veebruariks.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütust raudteeveol või laevaliikluses kasutanud isik võib seda nimetatud otstarbel kasutada pärast Maksu- ja Tolliametile energiatoote aktsiisideklaratsiooni esitamist ja sellelt kütuselt aktsiisi tasumist erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe ulatuses hiljemalt 2015. aasta 1. mail.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

  (12) Kui erimärgistatud vedelkütust kütteainena kasutanud isiku valduses on nimetatud kütust 2015. aasta 1. mail ning tal ei ole käesoleva seaduse alusel lubatud erimärgistatud vedelkütust kasutada, esitab ta selle kütuse kohta Maksu- ja Tolliametile energiatoote aktsiisideklaratsiooni ja tasub hiljemalt 2015. aasta 15. mail sellelt kütuselt aktsiisi erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe ulatuses ning võib jätkata nimetatud kütuse koguse kasutamist üksnes algsel otstarbel.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (13) Soojusettevõtja kaugkütteseaduse tähenduses peab mõõtma 2015. aasta 1. mai seisuga oma valduses oleva erimärgistatud vedelkütuse koguse ning esitama selle kohta hiljemalt 2015. aasta 10. mail maksuhaldurile andmed. Lisaks peab soojusettevõtja hindama, kui suure osakaalu protsentuaalselt moodustas perioodil 2015. aasta 1. jaanuarist kuni 1. maini kogu tarbijale edastatud soojusenergia mahust kodumajapidamistele ja korteriühistutele edastatud soojusenergia maht. Soojusettevõtjal on lubatud nimetatud protsentuaalsele osakaalule vastav erimärgistatud vedelkütuse jääk lõpuni tarbida ilma selle võõrandamise ja täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (14) Kodumajapidamine ja korteriühistu võivad enne 2015. aasta 1. maid soetatud eriotstarbelise diislikütuse jäägi ja enne 2015. aasta 1. jaanuari soetatud erimärgistatud kerge kütteõli jäägi lõpuni tarbida ilma selle võõrandamise, deklareerimise ja mõõtmise ning täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta tingimusel, et seda hoiustatakse nõuetekohases statsionaarses mahutis.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (15) Käesoleva seaduse § 81 lõikes 14 nimetamata isikud võivad enne 2015. aasta 1. maid elektrienergia tootmiseks soetatud eriotstarbelise diislikütuse jäägi ja enne 2015. aasta 1. jaanuari elektrienergia tootmiseks soetatud erimärgistatud kerge kütteõli jäägi lõpuni tarbida ilma selle võõrandamise, deklareerimise ja mõõtmise ning täiendava aktsiisi maksmise kohustuseta.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud isik võib samas lõikes nimetatud kütuse võõrandada selle müünud isikule või aktsiisilaopidajale 2015. aasta 1. juuniks. Sellest tuleb maksuhaldurit teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt võõrandamisele eelneval tööpäeval. Sellisel juhul ei teki isikul käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud kohustusi ega õigust.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud isikud ei pea erimärgistatud vedelkütuse varu võõrandamisel omama vedelkütuse seadusega nõutavaid kütuse müügiks vajalikke tehnilisi vahendeid, vastavussertifikaati, tegevusluba ega tagatist. Käesolevas paragrahvis nimetatud maksuhaldurile esitatavas teavituses tuleb võõrandatava erimärgistatud vedelkütuse kohta märkida järgmised andmed:
  1) kütuse KNi kaubakood ja sellele vastav kirjeldus;
  2) kütuse kogus liitrites;
  3) aadress, kus kütust enne võõrandamist ladustatakse;
  4) kütuse lähetamise kuupäev;
  5) kütuse vastuvõtja nimi.
[RT I, 12.07.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Käesoleva paragrahvi tähenduses on erimärgistatud vedelkütus eriotstarbeline diislikütus ja enne 2015. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud erimärgistatud kerge kütteõli.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

  (6) Käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel isiku valdusesse jäetud erimärgistatud vedelkütuse kogus peab olema mõõdetud, kuid mõõtetulemuste jälgitavus ei pea olema tõendatud. Kahtluse korral mõõtetulemuse usaldusväärsuses võib Maksu- ja Tolliamet kasutada akrediteeritud või erialaselt pädevaks hinnatud mõõtja teenust. Kui Maksu- ja Tolliamet tuvastab akrediteeritud või erialaselt pädevaks hinnatud mõõtja tehtud mõõtmisega varem deklareeritust suurema erimärgistatud vedelkütuse koguse, on isikul kohustus korrigeerida deklaratsioonis esitatud andmed ja tasuda täiendav aktsiisivahe kolme tööpäeva jooksul Maksu- ja Tolliameti mõõtmistulemuse teatavaks tegemisest arvates.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015]

  (7) Käesoleva paragrahvi rakendamise täpsema korra kehtestab vajaduse korral valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

  (8) Käesoleva seaduse § 11 lõikeid 3 ja 4, § 13 ja § 4 lõiget 11 ning käesoleva paragrahvi lõikeid 11, 5 ja 6 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2015. aasta 1. jaanuarist.
[RT I, 17.03.2015, 3 - jõust. 18.03.2015]

§ 82.   Eriotstarbelise diislikütuse kasutamise lubamine tulenevalt Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast

  (1) Alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 30. aprillini on maapõueseaduse tähenduses kaevandamisluba omaval ettevõtjal lubatud kasutada eriotstarbelist diislikütust:
  1) oma mäeeraldisel ja mäeeraldise teenindusmaal, tööstusterritooriumil, kus paiknevad põlevkivist õli, elektrienergia või soojuse tootmise seadmed, ning tuha ladestusalal põlevkivi kaevandamiseks mõeldud sõidukites ja seadmetes;
  2) põlevkivi, põlevkivituha ja aheraine transpordiks, kasutamata selleks raudteed või avalikult kasutatavat teed, mille kasutamiseks ei loeta selle ületamist.

  (2) Eriotstarbelist diislikütust on lubatud müüa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ainult maapõueseaduse tähenduses põlevkivi kaevandamise luba omavale ettevõtjale. Kütuse müüja peab tuvastama juriidilisest isikust ostja ja tema füüsilisest isikust esindaja käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud korras ja kontrollima enne müüki keskkonnalubade registrist ostjal kehtiva põlevkivi kaevandamise loa olemasolu. Kui kütusemüüja müüb eriotstarbelist diislikütust kehtiva kaevandamisloa olemasolu kontrollimata, kohaldatakse käesoleva seaduse § 65. Eriotstarbelise diislikütuse müük käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtjale ei ole lubatud väljaspool mäeeraldist, mäeeraldise teenindusmaad ega tuhaladestusala, samuti ei ole see lubatud tööstusterritooriumil asuvast tanklast ega tankurautost.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja, kes on riigiabi saaja käesoleva seaduse tähenduses, võib lubada enda soetatud eriotstarbelist diislikütust kasutada lõikes 1 nimetatud kasutusotstarbel endaga samasse kontserni kuuluval ettevõtjal või oma alltöövõtjal. Sellisel juhul ei loeta seda kütuse müügiks vedelkütuse seaduse tähenduses ega kütuse võõrandamiseks käesoleva seaduse § 12 lõike 1 tähenduses.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja peab pidama eraldi arvestust iseenda tarbitud ja lõikes 3 nimetatud isikute tarbitud eriotstarbelise diislikütuse koguse kohta kalendrikuude kaupa ning säilitama neid dokumente kuni 2032. aasta 30. aprillini.

  (5) Kui mäeraldisel, mäeeraldise teenindusmaal, tuhaladestusalal ja tööstusterritooriumil olevates sõidukites ja seadmetes on eriotstarbelist diislikütust 2022. aasta 30. aprillil veel järel, mõõdab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja akrediteeritud laborit kasutades 2022. aasta 30. aprilli seisuga sõidukites ja seadmetes oleva eriotstarbelise diislikütuse koguse. Aktsiis mõõdetud eriotstarbelise diislikütuse koguselt tasutakse 2022. aasta 30. aprillil kehtivate määrade järgi aktsiisideklaratsiooni alusel hiljemalt 2022. aasta 20. mail eriotstarbelise diislikütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe ulatuses. Pärast aktsiisimaksukohustuse täitmist võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja jätkata täiendava aktsiisivahega maksustatud eriotstarbelise diislikütuse kasutamist algsel kasutusotstarbel kuni 2022. aasta 31. maini.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja peab esitama eriotstarbelise diislikütuse tarbimisele järgneva aasta 1. veebruariks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kalendriaasta vältel tarbitud eriotstarbelise diislikütuse summaarse koguse liitrites, mis sisaldab nii iseenda tarbitud kui ka lõikes 3 nimetatud isikute tarbitud eriotstarbelise diislikütuse kogust.

  (7) Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otstarbel on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 44 tähenduses ning selle andmisel järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtjal ei või eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõikes 4 nimetatud Euroopa Komisjoni korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja ei tohi olla eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal raskustes komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.

  (10) Riigiabiks peetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud diislikütuse aktsiisimäära ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otstarbel kasutatava eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära vahet.

  (11) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kontrollib vähemalt kord aastas tagantjärele ja valimi põhjal käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 nimetatud nõuete täitmist.

  (12) Kui kontrolli tulemusel selgub, et eriotstarbelise diislikütuse kasutaja ei vastanud eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 nimetatud nõuetele, nõuab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riigiabi selle saajalt tagasi koos intressiga vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

  (13) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arvutab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud andmete alusel riigiabi suuruse ning esitab riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile andmed lõikes 1 nimetatud ettevõtjale antud riigiabi kohta vastavalt konkurentsiseaduse § 492 lõikele 3 ning säilitab riigiabi andmisega seotud dokumente kuni 2032. aasta 30. aprillini.
[RT I, 30.06.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

§ 9.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 8 lõike 4 punkt 2, mis jõustub 1999. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json