Teksti suurus:

Krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute vastavust kinnitavate andmete esitamise ja majanduslike huvide deklareerimise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:

Krediidiasutuste seaduse (RT I 1999, 23, 349) paragrahvi 48 lõike 7 ja paragrahvi 49 lõike 4 alusel Eesti Pank määrab:

Kinnitada «Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonna juhataja või revisjonikomisjoni esimehe (liikmete) usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ja dokumentide esitamise ning krediidiasutuste juhtide majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklareerimise kord» (lisatud).

 

Kinnitatud
Eesti Panga presidendi
15. oktoobri 1999. a
määrusega nr 24KREDIIDIASUTUSE JUHTIDE JA SISEKONTROLLI OSAKONNA JUHATAJA VÕI REVISJONIKOMISJONI ESIMEHE (LIIKMETE) USALDUSVÄÄRSUST, SOBIVUST JA NÕUETELE VASTAVUST KINNITAVATE ANDMETE JA DOKUMENTIDE ESITAMISE NING KREDIIDIASUTUSTE JUHTIDE MAJANDUSLIKE HUVIDE JA MAJANDUSLIKE HUVIDE KONFLIKTIDE DEKLAREERIMISE KORD

1. osa ÜLDSÄTTED  

1. Käesolev kord sätestab krediidiasutuste seaduse alusel krediidiasutuse juhtide, sisekontrolli osakonna juhataja, revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete, krediidiasutuse välisriigis asuva tütarkrediidiasutuse juhtide, krediidiasutuse välisriigis asuva filiaali juhataja (juhatajate) ja välisriigi krediidiasutuse filiaali juhataja (juhatajate) (edaspidi krediidiasutuste seaduses nimetatud isikud) usaldusväärsust, sobivust ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavust kinnitavate andmete ja dokumentide esitamise korra, sh krediidiasutuse juhtide majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklareerimise tingimused ja korra.

2. Krediidiasutuse juhtideks ja krediidiasutuste seaduses nimetatud teistele ametikohtadele võib valida või määrata vaid isikuid, kes suudavad tagada krediidiasutuse kindla ja usaldusväärse juhtimise ning kes vastavad krediidiasutuste seaduses sätestatud nõuetele, st isikuid, kes omavad oma ülesannetele vastavat kompetentsust ja hoolikust ning on usaldusväärsed.

3. Krediidiasutuse juhid ja töötajad on kohustatud tegutsema nendelt oodatava ettenägelikkuse ja kompetentsusega ning vastavalt nende ametikohale esitatavatele nõuetele, lähtudes krediidiasutuse ning selle klientide huvidest. Krediidiasutuse juhid ja töötajad on kohustatud seadma krediidiasutuse ja selle klientide majanduslikud huvid kõrgemale oma isiklikest majanduslikest huvidest.

4. Krediidiasutuse kindla ja usaldusväärse juhtimise tagamine on krediidiasutuse juhtimis- ja kontrolliorganite kohustus.

5. Finantsinspektsioon (edaspidi Finantsinspektsioon) kontrollib ja hindab krediidiasutuste seaduses sätestatud alustel perioodiliselt seaduses nimetatud isikute usaldusväärsust, sobivust ja vastavust seaduse nõuetele.
[RTL 2001, 138, 2050; 1.01.2002]

2. osa KREDIIDIASUTUSTE SEADUSES NIMETATUD ISIKUTE USALDUSVÄÄRSUST, SOBIVUST JA KREDIIDIASUTUSTE SEADUSE NÕUETELE VASTAVUST KINNITAVATE ANDMETE ESITAMINE  

6. Krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute usaldusväärsust, sobivust ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavust kinnitavad andmed esitatakse ankeedi vormis.

7. Käesoleva korra lisas oleva ankeedi «Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonna juhataja või revisjonikomisjoni esimehe (liikmete) usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ankeet» (edaspidi ankeet) ja muud dokumendid peab esitama Finantsinspektsioonile:
[RTL 2001, 138, 2050; 1.01.2002]7.1. krediidiasutuse tegevusloa taotleja loa taotlemisel Eesti Panga poolt kehtestatud korras isiku kohta, kes on valitud, nimetatud või määratud krediidiasutuse:
7.1.1. juhatuse või nõukogu liikmeks asutamislepinguga või asutamiskoosoleku otsusega;
 7.1.2. sisekontrolli osakonna juhatajaks asutatava krediidiasutuse nõukogu otsusega või revisjonikomisjoni esimeheks või liikmeks ühistupanga asutamiskoosoleku otsusega;
7.1.3. välisriigi krediidiasutuse filiaali juhatajaks (juhatajateks) välisriigi krediidiasutuse pädeva organi otsusega;
7.2. tegutseva krediidiasutuse juhatus krediidiasutuse välisriigis asuva tütarkrediidiasutuse asutamise või omandamise või filiaali asutamise loa taotlemisel krediidiasutuste seaduse paragrahvis 20 ettenähtud alusel isiku kohta, keda kavatsetakse valida või määrata:
 7.2.1. välisriigis asuva tütarkrediidiasutuse juhatuse või nõukogu liikmeks;
7.2.2. välisriigis asuva filiaali juhatajaks (juhatajateks);
 7.3. tegutseva krediidiasutuse juhatus krediidiasutuste seaduse paragrahvi 48 lõikes 6 sätestatud korras isiku kohta, keda kavatsetakse valida, nimetada või määrata:
7.3.1. juhatuse või nõukogu liikmeks;
7.3.2. sisekontrolli osakonna juhatajaks või revisjonikomisjoni esimeheks.

8. Käesoleva korra punktides 7.2 ja 7.3 sätestatut kohaldatakse juhatuse või nõukogu liikmete ning revisjonikomisjoni esimehe iga korduva valimise korral. Sisekontrolli osakonna juhataja kohta esitatakse ankeet iga kahe tööaasta järel.

9. Käesoleva korra punktides 7.1.1-7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1 ja 7.3.2 nimetatud isikud (edaspidi ankeedi täitja) täidavad ankeedi kahes eksemplaris.

10. Ankeedi esmakordsel esitamisel tuleb lisada:
10.1. ankeedi täitja vastutusala kirjeldus või ametijuhend, mis on heaks kiidetud krediidiasutuse pädeva organi poolt;
10.2. ankeedi täitja haridust ja ametialast kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiad (kõrgkooli diplomid, akadeemilist kraadi tõendavad dokumendid, kutsetunnistused jne) ning muud kirjalikud tõendid, mis kajastavad ankeedi täitja kutsealast sobivust, kogemusi ja laitmatut ärialast reputatsiooni.

11. Ankeedi korduval esitamisel tuleb lisada käesoleva korra punktis 10 nimetatud dokumendid, kui neid ei ole varem esitatud või kui dokumentides kajastatud andmed on muutunud võrreldes varemesitatuga.

12. Täidetud ankeedi üks eksemplar tuleb esitada Finantsinspektsioonile. Teise eksemplari esitab ankeedi täitja käesoleva korra punkti 19 kohaselt kehtestatud tingimustel ja korras krediidiasutuse siseselt määratud vastutavale isikule.
[RTL 2001, 138, 2050; 1.01.2001] 13. Ankeedi täitja on kohustatud viivitamatult teatama krediidiasutuse siseselt määratud vastutavale isikule ankeedis esitatud andmete olulisest muutumisest, sealhulgas:
13.1. tema kohta karistusregistrisse kantud kriminaalkaristustest;
13.2. tema maksejõuetuks tunnistamisest;
13.3. muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada tema usaldusväärsusele, sobivusele ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavusele antud hinnangut.

14. Krediidiasutuse juhatus edastab käesoleva korra punkti 13 kohaselt teatatud andmed Finantsinspektsioonile hiljemalt kümne päeva jooksul pärast andmete saamist. Samuti on krediidiasutuse juhatus kohustatud viivitamatult edastama Finantsinspektsioonile neile teatavaks saanud muu olulise informatsiooni, mida ankeedi täitja ei ole esitanud tulenevalt käesoleva korra punktist 13, kuid mis mõjutab või võib mõjutada tema usaldusväärsusele, sobivusele ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavusele antud hinnangut.
[RTL 2001, 138, 2050; 1.01.2002] 15.Finantsinspektsioon võib krediidiasutuste seaduses ettenähtud juhtudel nõuda esitatud dokumentide ja tõendite täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja informatsiooni.
[RTL 2001, 138, 2050; 1.01.2002]

3. osa KREDIIDIASUTUSTE JUHTIDE MAJANDUSLIKE HUVIDE JA MAJANDUSLIKE HUVIDE KONFLIKTIDE DEKLAREERIMINE  

16. Käesoleva korra punktides 7.2.1, 7.2.2 ja 7.3.1 nimetatud isikud peavad lisaks ankeedis toodud andmetele deklareerima oma majanduslikud huvid ja majanduslike huvide konfliktid kirjalikult selgituse vormis.

17. Selgituses tuleb esitada andmed:
17.1. isikule ja temaga samaväärset majanduslikku huvi omavatele isikutele kuuluvate Eesti Vabariigis ja/või välisriigis välja lastud aktsiate, osade, osakute ja muude väärtpaberite (sh optsioonide) kohta, näidates ära:
 17.1.1. emitendi;
17.1.2. aktsiate, osade jne liigi;
17.1.3. aktsiate, osade jne koguse;
17.1.4. noteerija, kui väärtpaberid on avalikult kaubeldavad;
17.2. isiku ja temaga samaväärset majanduslikku huvi omavate isikute varaliste kohustuste kohta antud krediidiasutuse ees, näidates ära:
17.2.1. saadud laenu põhiosa summa ja täiendavalt taotletud laenusumma;
17.2.2. laenujäägi suuruse selgituse esitamise ajal;
17.2.3. intressimäära;
17.2.4. laenu tagastamise tähtaja ja andmed selle pikendamise kohta;
 17.3. isiku ja temaga samaväärset majanduslikku huvi omavate isikute varaliste kohustuste kohta kolmandate isikute ees summas, mille suurus füüsilise isiku puhul ületab tema kuue kuu keskmise sissetuleku eelmisel kalendriaastal, juriidilise isiku puhul aga tema kolme kuu keskmise käibe eelmisel kalendriaastal, näidates ära:
17.3.1. laenuandja nime (ärinime);
17.3.2. saadud laenu põhiosa summa ja täiendavalt taotletud laenusumma;
17.3.3. laenujäägi suuruse selgituse esitamise ajal;
17.3.4. intressimäära;
17.3.5. laenu tagastamise tähtaja ja andmed selle pikendamise kohta;
 17.4. muude oluliste asjaolude kohta, mis põhjustavad või võivad põhjustada huvide konflikte, näidates ära:
17.4.1. tema isikuga seotud olulised asjaolud;
17.4.2. temaga samaväärset majanduslikku huvi omavate isikutega seotud olulised asjaolud.

18. Käesoleva korra punktide 16 ja 17 kohaselt antud selgitus esitatakse üks kord aastas hiljemalt 1. märtsil käesoleva korra punkti 19 kohaselt kehtestatud tingimustel ja korras krediidiasutuse siseselt määratud vastutavale isikule. Kui selgituses esitatud andmetes on olulisi muudatusi, tuleb nendest kirjalikult viivitamatult teatada eelnimetatud isikule.

4. osa LÕPPSÄTTED  

19. Krediidiasutuse pädevad organid peavad korraldama asutuses krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute poolt käesoleva korra kohaselt täidetud ankeetide ja selgituste kogumise ja säilitamise, määrates selleks krediidiasutuses vastutava isiku.

20. Käesoleva korra punkti 19 täitmist kajastavad otsused peavad olema dokumenteeritud ja kõik käesoleva korra kohaselt koostatavad dokumendid peavad olema kättesaadavad krediidiasutuste seaduse paragrahvis 101 ettenähtud alustel.

 

Lisa
«Krediidiasutuse juhtide ja
sisekontrolli osakonna juhataja
või revisjonikomisjoni esimehe
usaldusväärsust, sobivust ja
nõuetele vastavust kinnitavate
andmete ja dokumentide esitamise
ning krediidiasutuse juhtide
majanduslike huvide ja
majanduslike huvide konfliktide
deklareerimise korra»

juurde 

Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonnajuhataja või revisjonikomisjoni esimehe (liikmete) usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ankeet

 

Käesolevaga mina ________________________________________________________

(endine nimi, kui nimi on muudetud) _________________________________________

(edaspidi ankeedi täitja) kinnitan, et ma vastan _______________________________________

 

(ametikoht,

_____________________________________________________________________________

millisele ankeedi täitja kavatsetakse valida või nimetada, on valitud või nimetatud)

esitatavatele nõuetele ja puuduvad krediidiasutuste seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad minu õiguse olla nimetatud (valitud, määratud) eelnimetatud ametikohale.

Käesolevaga kinnitan, et ma olen võimeline täitma oma võlakohustusi kolmandate isikute ees ning minu vara suhtes ei ole algatatud sissenõude- ega pankrotimenetlust ja ma kohustun viivitamatult kirjalikult teatama krediidiasutuse pädevale isikule kõigist asjaoludest, mis välistavad või võivad välistada minu õiguse töötada eelnimetatud ametikohal.

Enda usaldusväärsuse, sobivuse ja krediidiasutuste seaduse nõuetele vastavuse tõendamises teatan:

1. Üldandmed:

1.1. Isikukood ______________________________________

Kui isikukood puudub, täpne sünniaeg _______________________________

1.3. Elukoht ___________________________________________________________________

1.4. Kodakondsus ______________________________________________________________

(Kui kodakondsust on muudetud, ka varasem kodakondsus)

1.5. Vastutusala antud ametikohal _________________________________________________

 

2. Andmed kompetentsuse ja tööalaste (juhtimisalaste) kogemuste kohta:

2.1. Keskkool, gümnaasium ____________, lõpetamisaasta _________________

2.2. Kõrgkool _________________, lõpetamisaasta ____________________

2.3. Akadeemilist kraadi kaitsnud _____ aastal ____ alal.

2.4. Omistatud ________________________ kvalifikatsioon _____________________

otsuse alusel ______________ a.

 

Kantud audiitorite nimekirja _____ a number ________ all.

 

2.5. Olulisemad erialalised täiendkoolitused viimase viie aasta jooksul

Koolitusasutus ________________________________________________________________

Kursuste toimumise aeg ________________________________________________________

 

2.6. Töökogemus või teenistuses olek:

       

Aeg

Tööandja(teenistus)

Ametikoht ja vastutusala

Lahkumise põhjus

 
 
 

2.7. Käesoleval ajal kehtivad töö-, tööettevõtu- ja teenistuslepingud:

 

Tööandja (teenistus)

Ametikoht

Lepingu tähtaeg ja vastutusala

 
 
 

3. Andmed hoolikuse, usaldusväärsuse jmt kohta:

3.1. Ankeedi täitja suhtes tehtud kohtuotsused ________________________________________

3.1.1. kriminaalasjades, mille alusel kantud karistusregistrisse ___________________________

3.1.2. pankrotiasjades seoses ankeedi täitja maksejõuetuks tunnistamisega _________________

3.1.3. muudes tsiviilvaidlustes, milles kohtuotsusega mõisteti ankeedi täitjalt välja summasid lepingutest tulenevate täitmata kohustuste tõttu _______________________________________

3.1.4. muudes tsiviilvaidlustes, milles kohtuotsusega mõisteti ankeedi täitjalt välja summasid seoses lepinguväliste kahjude hüvitamisega __________________________________________

3.2. Ankeedi täitja suhtes kohaldatud halduskaristused ettevõtlusalaste õigusrikkumiste eest, mis on käesoleval ajal kustumata _____________________________________________________

3.3. Ankeedi täitja laenukohustused viimasel viiel aastal, mida avaldaja ei ole tähtajaks täitnud

_____________________________________________________________________________

Kohustuste täitmatajätmise põhjused _______________________________________________

 

3.4. Ankeedi täitja kohustused selle krediidiasutuse ees enne ankeedis nimetatud ametikohale asumist saadud laenude tõttu:

3.4.1. saadud laenu põhiosa summa ___________ , täiendavalt saadud laenu summa _________

3.4.2. laenujääk ankeedi esitamise ajal ______________________________________________

3.4.3. intressimäär ______________________________________________________________

3.4.4. laenu tagastamise tähtaeg ______________________________, sealjuures on tähtaeg pikendatud ___________________________________________________________________

 

3.5. Ankeedi täitja kohustused selle krediidiasutuse ees enne ankeedis nimetatud ametikohale asumist krediidiasutuse kasuks antud tagatiste tõttu:

3.5.1. tagatud ______________ laen summas ______________

 

(kellele antud)

3.5.2. intressimäär ______________________________________________________________

3.5.3. laenu tagastamise tähtaeg __________________________________________________,

sealjuures on tähtaeg pikendatud __________________________________________________

 

4. Andmed ettevõtluses osalemise ja laitmatu ärialase reputatsiooni kohta:

4.1. Osalemine ettevõtluses juhatuse või nõukogu liikmena või muu vastutava isikuna või olulist osalust omava aktsionärina (osanikuna), (edaspidi mõjuvõimu omav isik) või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine Eesti Vabariigis või välismaal viimase seitsme aasta jooksul enne krediidiasutuse juhi kohale asumist ja käesoleval ajal:

4.1.1. juhatuse liikmena (ärinimi, tegevusvaldkond, äriühingu tegevuse jätkuvus, volituste lõppemise põhjus) ______________________________________________________________

4.1.2. nõukogu liikmena (ärinimi, tegevusvaldkond, äriühingu tegevuse jätkuvus, volituste lõppemise põhjus) ______________________________________________________________

4.1.3. olulist osalust omava aktsionärina (ärinimi, tegevusvaldkond, äritegevuse jätkuvus, osaluse olemasolu) _____________________________________________________________

4.1.4. prokuristina või muu isikuna, kes vastutab otseselt või kaudselt äriühingu majandustegevuse tulemuste eest (ärinimi, tegevusvaldkond, äritegevuse jätkuvus, volituste lõppemise põhjus) ______________________________________________________________

4.1.5. füüsilisest isikust ettevõtjana ________________________________________________

 

4.2. Ankeedi täitja või punktis 4.1. nimetatud äriühingute osalemine:

4.2.1. väärtpaberituru kutselise osalisena_____________________________________________

sealjuures vastav tegevusluba on välja antud__________________________________________

ja kehtiv kuni__________________________________________________________________

tegevusloa väljaandmisest on keeldutud

___________________________________________

 

(mille alusel)

Vastav tegevusluba on tühistatud___________________________________________________

(tühistamise põhjus) ____________________________________________________________

 

4.2.2. kindlustustegevuses________________________________________________________

sealjuures vastav tegevusluba on välja antud__________________________________________

ja kehtiv kuni___________________________________________

tegevusloa väljaandmisest on keeldutud

__________________________________________

 

(mille alusel)

Vastav tegevusluba on tühistatud__________________________________________________

(tühistamise põhjus) ____________________________________________________________

4.3. Ankeedi punktis 4.1. nimetatud äriühingutesuhtes algatati ajal, mil ankeedi täitja oli äriühingus mõjuvõimu omav isik, või üks aasta pärast ankeedi täitja lahkumist

4.3.1. tsiviilvaidlusi, milles kohtuotsusega mõisteti äriühingult välja olulise suurusega summasid seoses lepingutest tulenevate täitmata kohustustega ____________________________________

_____________________________________________________________________________

(kohtu nimetus, otsuse kuupäev, kelle kasuks, summa)

4.3.2. tsiviilvaidlusi, milles kohtuotsusega mõisteti äriühingult välja olulise suurusega summasid seoses lepinguväliste kahjude hüvitamisega__________________________________________

_____________________________________________________________________________

(kohtu nimetus, otsuse kuupäev, kelle kasuks, summa)

4.3.3. pankrotimenetlusi, milles äriühing tunnistati maksujõuetuks________________________

_____________________________________________________________________________

(kohtu nimetus otsuse kuupäev)

4.3.4. täitemenetlusi seoses lepingutest tulenevate täitmata kohustustega ___________________

_____________________________________________________________________________

(kelle kasuks)

4.3.5 .menetlusi juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas ____________________________

_____________________________________________________________________________

(kohtu või muu pädeva organi nimetus, karistuse kohaldamise aeg, kohaldatud karistus)

 

4.3.6. äriühingu sundlõpetamine ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(kohtu nimetus, otsuse kuupäev)

5. Täiendavad andmed, mida soovin lisada oma usaldusväärsuse, ametikohale sobivuse ja nõuetele vastavuse tõendamiseks __________________________________________________

sh minu laitmatu ärialase reputatsiooni kohta võivad anda täiendavat informatsiooni__________

_________________________________________

 

Mina, _________________ kinnitan, et ma ei ole käesolevas ankeedis esitanud eksitavaid ega tegelikkusele mittevastavaid andmeid ja tõendan seda oma allkirjaga.

 

________________________

_________________________

(kuupäev, kuu, aasta)

(allkiri)

 

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2019, 31

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json