Teksti suurus:

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Relvaseaduse» alusel sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamist ning maksmist.

§ 2.  Hüvitise arvestamine ja hüvitise suurus

  (1) Hüvitise arvestamiseks määrab politseiasutus temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse «Asjaõigusseaduse» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) § 29 lõike 2 tähenduses.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Relva ja laskemoona hariliku väärtuse määramisel on aluseks riigis kujunenud relva ja laskemoona keskmine müügihind.

  (3) Kunsti- või ajaloolist väärtust või konstruktsioonilist eripära omava relva väärtuse määrab Politsei- ja Piirivalveameti moodustatud ekspertkomisjon.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Hüvitise suuruseks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 kuni 3 alusel määratud sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona väärtus.

§ 3.  Hüvitise maksmine

  (1) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub relva omanikule prefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud, § 2 alusel arvutatud summas.

  (2) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest. Siseministeeriumi taotluse alusel hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist Politsei- ja Piirivalveametile tema poolt kantud kulud üks kord kolme kuu jooksul.

  (3) Kui hüvitise saaja vaidlustab prefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, annab relva sundvõõrandanud politseiasutus selle hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile. Ekspertkomisjoni otsusega määratud hüvitise suurus tehakse hüvitise saajale kirjalikult teatavaks.

[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 01.01.2002]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 218

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Relvaseaduse» alusel sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamist ning maksmist.

§ 2.   Hüvitise arvestamine ja hüvitise suurus

  (1) Hüvitise arvestamiseks määrab Politsei- ja Piirivalveamet temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 65 tähenduses.

[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Relva ja laskemoona hariliku väärtuse määramisel on aluseks riigis kujunenud relva ja laskemoona keskmine müügihind.

  (3) Kunsti- või ajaloolist väärtust või konstruktsioonilist eripära omava relva väärtuse määrab Politsei- ja Piirivalveameti moodustatud ekspertkomisjon.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Hüvitise suuruseks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 kuni 3 alusel määratud sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona väärtus.

§ 3.   Hüvitise maksmine

  (1) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub relva omanikule Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku sundvõõrandamise otsuses näidatud, § 2 alusel arvutatud summas.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest. Siseministeeriumi taotluse alusel hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist Politsei- ja Piirivalveametile tema poolt kantud kulud üks kord kolme kuu jooksul.

  (3) Kui hüvitise saaja vaidlustab sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, antakse relv hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile. Ekspertkomisjoni otsusega määratud hüvitise suurus tehakse hüvitise saajale kirjalikult teatavaks.

[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json