Teksti suurus:

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega: 

10. 01. 2002 nr 3 (RT I 2002, 5, 11), jõust. 1. 01. 2002

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377) § 6 lõike 4 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib «Relvaseaduse» alusel sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamist ning maksmist.

§2. Hüvitise arvestamine ja hüvitise suurus

(1) Hüvitise arvestamiseks määrab politseiprefektuur temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse «Asjaõigusseaduse» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) § 29 lõike 2 tähenduses.

(2) Relva ja laskemoona hariliku väärtuse määramisel on aluseks riigis kujunenud relva ja laskemoona keskmine müügihind.

(3) Kunsti- või ajaloolist väärtust või konstruktsioonilist eripära omava relva väärtuse määrab Politseiameti moodustatud ekspertkomisjon.

(4) Hüvitise suuruseks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 kuni 3 alusel määratud sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona väärtus.

§3. Hüvitise maksmine

(1) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub relva omanikule politseiprefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud, § 2 alusel arvutatud summas.

(2) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub Politseiameti eelarvest. Siseministeeriumi taotluse alusel hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist Politseiametile tema poolt kantud kulud üks kord kolme kuu jooksul.

(3) Kui hüvitise saaja vaidlustab politseiprefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, annab relva sundvõõrandanud politseiprefektuur selle hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile. Ekspertkomisjoni otsusega määratud hüvitise suurus tehakse hüvitise saajale kirjalikult teatavaks.

§4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 1. 01. 2002]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 218

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Relvaseaduse» alusel sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamist ning maksmist.

§ 2.   Hüvitise arvestamine ja hüvitise suurus

  (1) Hüvitise arvestamiseks määrab Politsei- ja Piirivalveamet temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 65 tähenduses.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Relva ja laskemoona hariliku väärtuse määramisel on aluseks riigis kujunenud relva ja laskemoona keskmine müügihind.

  (3) Kunsti- või ajaloolist väärtust või konstruktsioonilist eripära omava relva väärtuse määrab Politsei- ja Piirivalveameti moodustatud ekspertkomisjon.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Hüvitise suuruseks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 kuni 3 alusel määratud sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona väärtus.

§ 3.   Hüvitise maksmine

  (1) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub relva omanikule Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku sundvõõrandamise otsuses näidatud, § 2 alusel arvutatud summas.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub Politsei- ja Piirivalveameti eelarvest. Siseministeeriumi taotluse alusel hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist Politsei- ja Piirivalveametile tema poolt kantud kulud üks kord kolme kuu jooksul.

  (3) Kui hüvitise saaja vaidlustab sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, antakse relv hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile. Ekspertkomisjoni otsusega määratud hüvitise suurus tehakse hüvitise saajale kirjalikult teatavaks.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RT I 2002, 5, 11 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json