Teksti suurus:

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2007
Avaldamismärge:

jõustunud 17.12.2000

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.03.2003 nr 16 (RTL 2003, 41, 592) 1.04.2003

 

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse“ ( RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 127) § 16 lõike 5 alusel.

[RTL 2003, 41, 592 –jõust. 1.04.2003]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Individuaalne täitmiskava

(1) Täitmiskava on kinnipeetava karistuse täideviimise programm.

(2) Täitmiskavas sätestatakse kinnipeetava resotsialiseerimise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.

(3) Täitmiskava koostatakse kinnipeetavale, kelle poolt reaalselt ärakandmisele kuuluva vabadusekaotuse tähtaeg ületab ühte aastat.

§2. Individuaalse täitmiskava eesmärk

Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
1) ergutada kinnipeetavat seaduskuulekale käitumisele ning toetada tema arengut haridustaseme tõstmise ning kutse- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
2) soodustada kinnipeetava otsustusvõime ning vastutustunde arenemist;
3) valmistada kinnipeetav ette iseseisvalt vabaduses toime tulema ning ühiskonnas taaskohanema.

2. peatükk
TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE

§3. Täitmiskava koostamise komisjon

(1) Täitmiskava koostamisel osalevad vangla järelevalve-, julgeoleku-, õppetöö korraldamise ning tööhõivespetsialistid, arst, sotsiaaltöötaja ja psühholoog (edaspidi komisjon). Kinnipeetava soovil võib komisjoni tegevusse kaasata kaplani.

(2) Ametnikule teeb ülesandeks komisjoni töös osalemise tema osakonna juhataja komisjoni esimehe taotlusel.

(3) Komisjoni tööd koordineerib vangla direktori määratud vanglateenistuja (edaspidi komisjoni esimees).

§4. Täitmiskava koostamine

(1) Täitmiskava koostatakse kinnipeetava vastuvõtuosakonnas viibimise ajal.

(2) Täitmiskava koostamiseks tutvuvad komisjoni liikmed kinnipeetava eluloo andmetega, kinnipeetava isikuomaduste selgitamiseks ja puuduvate andmete saamiseks vestlevad temaga ning kuulavad ära kinnipeetava ettepanekud täitmiskava koostamiseks. Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, siis tutvutakse kriminaalhooldaja koostatud materjaliga. Vajaduse korral tehakse andmete kontrollimiseks, puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitletakse kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste. Kinnipeetava eraelu puudutavate andmete kontrollimiseks on vajalik kinnipeetava nõusolek.

§5. Komisjoni ülesanded täitmiskava koostamisel

(1) Täitmiskava koostamiseks ettepanekuid tehes analüüsivad komisjoni liikmed:
1) tema toimepandud kuriteo raskust ja laadi, varasemat õigusvastast käitumist ning kriminaalse käitumise iseärasusi;
2) kinnipeetava käitumist eelvangistuse ja kriminaalhoolduse ajal;
3) tema perekonnasuhteid, haridustaset, eriala- ja kutseoskusi, teadmisi, vaimset ja kehalist tervist ning muid kinnipeetava toimetulekut mõjutanud asjaolusid.

(2) Lõikes 1 nimetatud analüüsi põhjal hindavad komisjoni liikmed:
1) uue õigusrikkumise toimepanemise võimalikkust ning õigusrikkumise eeldatavat laadi;
2) enesetapu või enesevigastamise võimalikkust;
3) kinnipeetava võimet muutuda ja muutumise motivatsiooni;
4) motivatsiooni saada vangla pakutavat haridust ja tööd ning osaleda sotsiaalterapeutilises tegevuses ja nende tegevuste eeldatavat mõju kinnipeetava arengule;
5) sotsiaalse võrgustiku säilitamise või loomise võimalusi;
6) vangistuse eeldatav mõju kinnipeetavale.

(3) Kui komisjoni liikmed on kinnipeetavaga ja tema kohta kogutud andmetega tutvunud ning andmeid analüüsinud, esitavad nad komisjoni esimehele tema määratud tähtpäevaks talle oma ettepanekud (lisa 1) täitmiskava koostamiseks. Ettepanekud peavad olema põhjendatud, eesmärgipärased, praktiliselt realiseeritavad, konkreetsed ning arusaadavalt sõnastatud. Võimaluse korral tuleb arvestada kinnipeetava arvamust ja ettepanekuid.

(4) Komisjoni liikmete ettepanekute põhjal koostab komisjoni esimees täitmiskava (lisa 2) ning esitab selle komisjoni liikmetele tutvumiseks. Täitmiskavas määratakse kinnipeetavaga lähitöö tegijaks kontaktisik, kes edaspidi osaleb kinnipeetava täitmiskava arutamiseks kokku kutsutavatel istungitel.

(5) Täitmiskava heakskiitmiseks või selles muudatuste tegemiseks kutsub komisjoni esimees kokku komisjoni istungi.

§6. Kontaktisiku ülesanded

(1) Kontaktisiku ülesanne on motiveerida ja nõustada kinnipeetavat ning jälgida täitmiskava täitmist ja kinnipeetava arengut.

(2) Kontaktisik teeb kõik temast oleneva, et saavutada kinnipeetavaga usaldav ja asjalik kontakt. Ta selgitab kinnipeetavale, mida temalt vangistuse ajal täitmiskava kohaselt oodatakse, ning selgitab, kas kinnipeetav mõistab täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi.

(3) Oma ülesannete täitmiseks kohtub kontaktisik kinnipeetavaga korrapäraselt ning teeb kohtumiste ja vaatluste põhjal märkmeid.

§7. Kontaktisiku vahetamine

(1) Kui kinnipeetav ja kontaktisik mingil põhjusel ei saavuta usalduslikku kontakti, siis võib kinnipeetav põhjendatult taotleda uue kontaktisiku määramist.

(2) Kontaktisikul on õigus esitada kinnipeetavaga koostöö katkestamise põhjendatud taotlus ning teha ettepanek kinnipeetavale uue kontaktisiku määramiseks.

(3) Taotluse lahendab vangla direktor.

§8. Täitmiskava heakskiitmine

(1) Täitmiskava on heaks kiidetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole komisjoni liikmetest.

(2) Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

§9. Täitmiskava kinnitamine ja säilitamine

(1) Kui komisjon on täitmiskava heaks kiitnud, esitatakse see kinnitamiseks vangla direktorile.

(2) Direktor võib jätta täitmiskava kinnitamata, tehes komisjonile ülesandeks täitmiskava täiendada.

(3) Kui vangla direktor on täitmiskava kinnitanud, siis edastatakse täitmiskava koopia kontaktisikule täitmiseks.

(4) Täitmiskava originaal säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus.

§10. Täitmiskavas sisalduvate andmete väljastamine

Täitmiskava andmeid väljastatakse:
1) kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabanemise korral kriminaalhooldusosakonnale;
2) kinnipeetava elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnale, kui eeldatakse, et kinnipeetaval on pärast vabanemist toimetulekuraskusi;
3) kinnipeetava tähtajalise vabanemise korral tema tugiisikule.

3. peatükk
TÄITMISKAVA RAKENDAMINE, MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

§11. Täitmiskavas sisalduvate ettepanekute laad

Täitmiskavas sisalduvad ettepanekud on soovituslikud, kui seadusest ei tulene teisiti.

[RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

§12. Komisjoni korraline istung

(1) Enne komisjoni korralist istungit koostab kontaktisik komisjoni esimehe määratud tähtajaks korralise ettekande (lisa 3). Komisjoni esimees võib vajaduse korral teha kontaktisikule ettepaneku täiendada ettekannet.

(2) Korralisel istungil vaatab komisjon täitmiskava uuesti läbi, lähtudes kinnipeetava arengust ja täitmiskavas püstitatud eesmärkide saavutamisest ning otsustab täitmiskava muutmise.

(3) Komisjoni korralised istungid toimuvad täitmiskavas ettenähtud ajal, kuid mitte harvem kui üks kord aastas, arvestades kinnipeetavale määratud karistusaja pikkust ja tema isikuomadusi. Korraline istung noore kinnipeetava täitmiskava läbivaatamiseks toimub iga kuue kuu järel.

§13. Komisjoni erakorraline istung

(1) Vajaduse korral võib komisjoni esimees komisjoni kokku kutsuda erakorraliselt.

(2) Erakorraline istung kutsutakse kokku, kui komisjoniliikmetele on kinnipeetava kohta teatavaks saanud uued andmed või kui kontaktisik on esitanud erakorralise ettekande.

§14. Erakorraline ettekanne

(1) Kui kontaktisikule saavad korraliste istungite vahelisel ajal teatavaks andmed, mis oluliselt mõjutavad kinnipeetava resotsialiseerumist, siis esitab ta komisjoni esimehele erakorralise ettekande ettepanekutega täitmiskava muutmiseks.

(2) Erakorralises ettekandes tuleb peale lisas 3 loetletud andmete nimetada ka asjaolud, mis on tinginud erakorralise ettekande koostamise.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§15. [Kehtetu – RTL 2003, 41, 592 – jõust. 1.04.2003]

                                      

Lisa 1
justiitsministri 29. novembri 2000. a määrusele nr 53

                                       ETTEPANEKUD KINNIPEETAVA INDIVIDUAALSE TÄITMISKAVA KOOSTAMISEKS

>

Lisa 2
justiitsministri 29. novembri 2000. a määrusele nr 53

 

KINNIPEETAVA INDIVIDUAALNE TÄITMISKAVA

>

 

Lisa 3
justiitsministri 29. novembri 2000. a määrusele nr 53

 

KONTAKTISIKU KORRALINE ETTEKANNE

>

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu − RTL 2008, 43, 586 − jõust 31.05.2008

/otsingu_soovitused.json