Teksti suurus:

Lootsimise kord, lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad, lootsimispiirkonnad ning lootsikviitungile kantavad andmed

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2006
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.02.2004 nr 35 (RTL 2004, 24, 365) 13.03.2004

25.10.2005/131 (RTL 2005, 107, 1658 ) 4.11.2005

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse»  § 55 lõike 2 alusel.

1. peatükk
LOOTSIMISE KORD

§1. Lootsi tellimine

(1) Lootsimine toimub ööpäevaringselt, kui sadamaeeskirjaga ei ole kehtestatud ajalisi või muid piiranguid.

(2) Lootsi tellitakse laevale kirjalikult või elektronpostiga Eestis tegevusloa saanud agendi kaudu lootsiteenust osutavalt äriühingult. Eesti riigilippu kandva laeva puhul võib lootsi tellida ka reeder.

(3) Loots tellitakse:
1) laeva saabumisel: hiljemalt 24 tundi enne saabumist lootsi vastuvõtu punkti, kui aeg eelmisest sadamast väljumisest on lühem kui 24 tundi, siis väljumisel sellest sadamast. Tellimust tuleb täpsustada kuus tundi ja seejärel kaks tundi enne saabumist lootsi vastuvõtu punkti;
2) laeva väljumisel: hiljemalt neli tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada üks tund enne väljumist;
3) laeva avamerelootsimiseks: hiljemalt 48 tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada kaks tundi enne väljumist. Avamerelootsimisel kestusega üle 12 tunni suunatakse laevale kaks lootsi.

(4) Kui loots saabub laevale või lootsi vastuvõtu punkti tellitud ajaks, aga laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi vastuvõtu punkti, loetakse lootsi tellimus pärast 30 minuti möödumist tellimuse tähtajast valeväljakutseks ja annulleerituks. Lootsi saamiseks tuleb esitada uus tellimus kooskõlas käesoleva paragrahvi lõigetega 2 ja 3.

(5) Tellimus peab sisaldama kohustust lootsitasu tasumise kohta.

§2. Lootsi saatmine laevale

(1) Laevale suunatakse lootsid üldjuhul vastavalt laevade lootsi vastuvõtu punkti saabumise järjekorrale.

(2) Sadamasse sisenemise, sealt väljumise ja sadamas ümberhaalamise järjekorra ning kellaaja määrab sadamakapten informeerides sellest lootsiteenust osutavat äriühingut ja ühtlasi kontrollib, kas laeval, millel on kohustuslik lootsimine sadama akvatooriumil, on laeva manööverdamisel loots pardal.

(3) Eelisjärjekorras suunatakse loots laevale, mis on avariiolukorras ja seoses sellega võib sattuda ohtu, ning laevale, mille pardal on raskelt haige ja meditsiinitöötaja laeva kiiret sadamasse tuleku vajadust kinnitab, ning liinilaevale.

(4) Kui lootsi ei ole võimalik saata laevale tellitud kellaajaks, peab lootsiteenistus teatama laevale ja sadamakaptenile lootsi laevale saabumise aja.

(5) Laeva kaptenile, kes saabub sadamasse esmakordselt, peab loots andma selgitusi sadamaeeskirja nõuete kohta.

§3. Lootsi ohutuse tagamine

(1) Kapten peab tagama lootsi ohutu laevale vastuvõtmise ning laevalt lahkumise.

(2) Kui lootsitrepp ei vasta nõuetele, võib loots laevale tulekust keelduda ja nõuda selle väljavahetamist nõuetekohase lootsitrepi vastu.

§31. Lootsimine Põhjamerel ja Inglise kanalil

Kui Eesti riigilippu kandev laev soovib Põhjamerel või Inglise kanalil kasutada avamerelootsi, on soovitav kasutada Põhjamere või Inglise kanali rannikul asuva Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse väljastatud Põhjamere ja Inglise kanali lootsi kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust või nimetatud tunnistusega samaväärset muu Põhjamere rannikuriigi väljastatud tunnistust omavat avamerelootsi.

[RTL 2004, 24, 365 - jõust. 13.03.2004]

2. peatükk
LOOTSI VASTUVÕTU JA LAEVALT MAHAVÕTU KOHA KOORDINAADID

§4. Lootsi vastuvõtu ja laevalt mahavõtu koha koordinaadid

(1) [kehtetu]

[RTL 2005, 107, 1658 – jõust. 4.11.2005]

(2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsi vastuvõtu ja laevalt mahavõtu koha koordinaadid määratletud järgmiselt:

Asukoht

Sadamad teeninduspiirkonnas

1) Narva laht – φ = 59º27’N; λ = 27º55’E

Narva-Jõesuu, Narva;

11) Narva laht – φ = 59º29' N; λ = 27º42' E

Sillamäe;

2) Kunda laht – φ = 59º38’N; λ = 26º29’ 5E

Kunda;

3) Hara laht – φ = 59º38’N; λ = 25º35’E

Loksa, Hara;

4) Muuga lahe kirdepoolne laevatee – φ = 59º39’N; λ = 25º05’, 4E

Muuga;

5) Muuga lahe loodepoolne laevatee – φ = 59º39,1' N; λ = 24º45' E  

Muuga;

6) Tallinna laht (sisenemine põhjast) – φ = 59º36,8' N; λ = 24º37,4' E  

Tallinna lahe sadamad;

7) Suurupi laevatee – φ = 59º29’, 4N; λ = 24º33’E

Tallinna ja Kopli lahe sadamad

8) Paldiski laht – φ = 59º23’N; λ = 24º00’N

Paldiski sadamad;

9) Dirhami reid – φ = 59º14’, 5N; λ– = 23º29’, 5E

Dirhami;

10) Lehtma reid – φ = 59º05’, 5N; λ = 22º44’E

Lehtma;

11) Tagalaht – φ = 58º32’N; λ– = 22º02’E

Veere;

12) Roomassaare reid – φ = 58º08’N; λ = 22º25’E

Roomassaare, Nasva;

13) Pärnu laht – φ = 58º19’N; λ = 24º25’E

Pärnu;

14) Väinamere laevatee põhjast lõunasse – φ = 59º08’N;  λ = 22º56’5E

Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad

15) Väinamere laevatee lõunast põhja – φ = 58º31’N; λ = 23º30’E

Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad

16) Soela väin – φ = 58º41’35N; λ = 22º24’25E

 

[RTL 2005, 107, 1658 – jõust. 4.11.2005]

§5. Sadamavaldaja, kes kavatseb osutada sadamateenuseid välisriigi lipu või Eesti lipu all sõitvale laevale kogumahutavusega 300 ja enam, peab sellest teatama Veeteede Ametile ja AS-le Eesti Loots vähemalt kuus kuud enne sadamateenuste osutamise alustamist eespool nimetatud laevadele.

[RTL 2005, 107, 1658 – jõust. 4.11.2005]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2023, 13

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 ja § 67 lõike 2 alusel.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

1. peatükk LOOTSIMISE KORD 

§ 1.   Lootsi tellimine

  (1) Lootsimine toimub ööpäevaringselt, kui sadamaeeskirjaga ei ole kehtestatud ajalisi või muid piiranguid.

  (2) Lootsi tellib majandustegevusteate esitanud laevaagent või Eesti riigilippu kandva laeva reeder elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu Riigilaevastikult.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (21) Lootsitellimuses märgitakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva tüüp;
  3) laeva kogumahutavus (GT);
  4) IMO number;
  5) laeva pikkus (meetrites);
  6) laeva laius (meetrites);
  61) laeva eeldatav süvis vööris lootsimise algpunktis;
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]
  62) laeva eeldatav süvis ahtris lootsimise algpunktis;
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]
  7) lootsimise algpunkt;
  8) lootsimise sihtpunkt;
  9) laevaagendi või reederi nimi;
[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]
  10) kapteni nimi.
[RT I, 03.07.2015, 6 - jõust. 06.07.2015]

  (22) Puksiirkoosseisu puhul märgitakse lootsitellimuses lõike 21 punkides 1–62 nimetatud andmed võimalusel kõigi puksiirkoosseisu kuuluvate veesõidukite kohta. Veesõidukiks mitteoleva ujuvobjekti kohta märgitakse lootsitellimuses selle kogukaal.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Loots tellitakse:
  1) laeva saabumisel: hiljemalt 24 tundi enne saabumist lootsi laevalemineku kohta, kui aeg eelmisest sadamast väljumisest on lühem kui 24 tundi, siis väljumisel sellest sadamast. Tellimust tuleb täpsustada kuus tundi ja seejärel kaks tundi enne saabumist lootsi laevalemineku kohta;
[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]
  2) laeva väljumisel: hiljemalt neli tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada kaks tundi enne väljumist;
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]
  3) laeva avamerelootsimiseks: hiljemalt 48 tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada kaks tundi enne väljumist. Avamerelootsimisel kestusega üle 12 tunni suunatakse laevale kaks lootsi.

  (4) Kui loots saabub laevale või lootsi laevalemineku kohta tellitud ajaks, aga laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi laevalemineku kohta, loetakse lootsitellimus pärast 30 minuti möödumist valeväljakutseks. Lootsi saamiseks tuleb esitada uus tellimus kooskõlas lõigetega 2, 21 ja 3. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata juhul, kui laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi laevalemineku kohta halbade hüdrometeoroloogiliste olude tõttu.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (5) [Kehtetu - RT I, 03.07.2015, 6 - jõust. 06.07.2015]

§ 2.   Lootsi saatmine laevale

  (1) Laevale suunatakse lootsid üldjuhul vastavalt laevade lootsi laevalemineku kohta saabumise järjekorrale.
[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

  (2) Sadamasse sisenemise, sealt väljumise ja sadamas ümberhaalamise järjekorra ning kellaaja määrab sadamakapten informeerides sellest Riigilaevastikku ja ühtlasi kontrollib, kas laeval, millel on kohustuslik lootsimine sadama akvatooriumil, on laeva manööverdamisel loots pardal.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Eelisjärjekorras suunatakse loots laevale, mis on avariiolukorras ja seoses sellega võib sattuda ohtu, ning laevale, mille pardal on haige ja tervishoiutöötaja laeva kiiret sadamasse tuleku vajadust kinnitab, ning liinilaevale.
[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

  (4) Kui lootsi ei ole võimalik saata laevale tellitud kellaajaks, peab lootsiteenuse osutaja teatama laevale ja sadamakaptenile lootsi laevale saabumise aja.
[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

  (5) Laeva kaptenile, kes saabub sadamasse esmakordselt, peab loots andma selgitusi sadamaeeskirja nõuete kohta.

§ 21.   Lootsikviitungile kantavad andmed

  (1) Lootsimise kohta vormistab loots lootsikviitungi, millele kantakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva tüüp;
  3) laeva IMO number;
  4) laeva kogumahutavus;
  5) laeva lipuriik;
  6) laeva reederi nimi;
  7) laeva kapteni nimi;
  8) laevaagendi nimi;
  9) laeva süvis ahtris ja vööris;
  10) laeva pikkus meetrites;
  11) laeva laius meetrites;
  12) lootsi laevale saabumise aeg ja koht;
  13) lootsi laevalt lahkumise aeg ja koht;
  14) lootsimisel läbitud meremiilid;
  15) märge sadama akvatooriumil lootsimise kohta;
  16) täiendav teave või andmed, mida loots peab lootsimise kohta vajalikuks esitada või mis on vajalikud lootsitasu arvestamiseks;
  17) lootsi nimi või lootside nimed;
  18) lootsi või juhtlootsi allkiri, kui lootsikviitungit ei ole koostatud elektroonilises keskkonnas, kuhu sisenemisel on lootsi või juhtlootsi isik tuvastatud ja autoriseeritud.

  (2) Puksiirkooseisu lootsimisel kantakse lootsikviitungile kõigi puksiirkoosseisu kuuluvate veesõidukite kogumahutavused. Veesõidukiks mitteoleva ujuvobjekti kohta esitatakse lootsikviitungil selle kogukaal.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

§ 3.   Lootsi ohutuse tagamine
[Kehtetu - RT I, 03.07.2015, 6 - jõust. 06.07.2015]

§ 31.   Lootsimine Põhjamerel ja Inglise kanalil
[Kehtetu - RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

§ 32.   Lootsimine ankrualadel

  (1) Lootsi kasutamine on kohustuslik järgmistel kohustusliku lootsimise piirkonnas asuvatel ankrualadel:
  1) Pakri lahe ankrualad A ja C;
  2) Tallinna lahe ankrualad A, B, C, D ja F;
  3) Muuga lahe ankrualad J, L, M ja N.

  (2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsimisest vabastatud järgmistele ankrualadele merelt saabuvad ja sealt merele lahkuvad laevad:
  1) Tallinna lahe ankruala E, kasutades Suurupi laevateed;
  2) Muuga lahe ankruala K, kasutades Muuga lahe loodepoolset laevateed.

  (3) Lootsimine ei ole kohustuslik järgmistel ankrualadel:
  1) Pärnu lahe ankruala;
  2) Pakri lahe ankruala D;
  3) Tallinna lahe ankrualad G ja H;
  4) Muuga lahe ankruala I.

[RT I, 03.07.2015, 6 - jõust. 06.07.2015]

2. peatükk LOOTSI LAEVALEMINEKU JA LAEVALT MAHATULEKU KOHA KOORDINAADID NING LOOTSIMISPIIRKONNAD 
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

§ 4.   Lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku koha koordinaadid

[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

  (1) [Kehtetu - RTL 2005, 107, 1658 - jõust. 04.11.2005]

  (2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku koha koordinaadid määratletud järgmiselt:
[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

Asukoht

Sadamad teeninduspiirkonnas

1) Narva laht – φ = 59º27' N; λ = 27º 55' E

Narva-Jõesuu, Narva;

11) Narva laht – φ = 59º29' N; λ = 27º42' E

Sillamäe;

12) Narva laht – φ = 59º29' N;  λ = 27º45' E

Sillamäe;

2) Kunda laht – φ = 59º 38'N; λ = 26º29' 5 E

Kunda;

3) Hara laht – φ = 59º 38' N; λ = 25º35' E

Loksa, Hara;

4) Muuga lahe kirdepoolne laevatee – φ = 59º 39' N;  λ = 25º 09' E

Muuga;

5) Muuga lahe loodepoolne laevatee – φ = 59º36,0' N; λ = 24º 52,0' E  

Muuga;

6) Tallinna laht (sisenemine põhjast) – φ = 59º 36,8' N; λ = 24º 37,4' E  

Tallinna lahe sadamad;

7) Suurupi laevatee – φ = 59º 29', 4N; λ = 24º 33' E

Tallinna ja Kopli lahe sadamad

8) Paldiski laht – φ = 59º 23' N; λ = 24º 00' E

Paldiski sadamad;

9) Dirhami reid – φ = 59º 14', 5N; λ – = 23º 29', 5 E

Dirhami;

10) Lehtma reid – φ = 59º 05', 5N; λ = 22º 44' E

Lehtma;

11) Tagalaht – φ = 58º 32' N; λ– = 22º 02' E

Veere;

111) Küdema laht – φ = 58º 35' N;  λ = 22º 12' E 

Saaremaa sadam;

12) Roomassaare reid – φ = 58º 08’N; λ = 22º 25’ E

Roomassaare, Nasva;

13) Pärnu laht – φ = 58º 19’N; λ = 24º 25’ E

Pärnu;

14) Väinamere laevatee põhjast lõunasse – φ = 59º 01,0’N;  λ = 23º 05,0’ E

Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad

15) Väinamere laevatee lõunast põhja – φ = 58º 31’N; λ = 23º 30’ E

Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad

16) Soela väin, Soela väina läbiv transiitliiklus, Soela väina ja Väinamere sadamad – φ = 58º 41' 35N; λ = 22º 24' 25 E

[RT I, 13.11.2012, 2 - jõust. 16.11.2012]

§ 41.   Lootsimispiirkonnad

  (1) Tallinna lootsimispiirkonda kuulub Muuga sadam, Miiduranna sadam, Vanasadam, Patareisadam, Lennusadam, Miinisadam, Hundipea sadam, Paljassaare sadam, Vene-Balti sadam, Bekkeri sadam ja Meeruse sadam.

  (2) Kunda-Loksa lootsimispiirkonda kuulub Kunda sadam ja Loksa sadam.

  (3) Paldiski lootsimispiirkonda kuulub Paldiski Põhjasadam, Paldiski Lõunasadam ja Pakrineeme sadam.

  (4) Väinamere lootsimispiirkonda kuulub Lehtma sadam, Dirhami sadam, Heltermaa sadam, Rohuküla sadam, Sviby sadam, Virtsu sadam, Kuivastu sadam, Saaremaa sadam, Roomassaare sadam, Veere sadam ja Triigi sadam.

  (5) Pärnu lootsimispiirkonda kuulub Pärnu sadam.

  (6) Sillamäe lootsimispiirkonda kuulub Sillamäe sadam.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

§ 5.   Sadamateenuse osutamise alustamisest teavitamine

[RT I, 11.12.2021, 14 - jõust. 14.12.2021]

  Sadama pidaja, kes kavatseb osutada sadamateenuseid välisriigi lipu või Eesti lipu all sõitvale laevale kogumahutavusega 500 ja enam, peab sellest teatama Transpordiametile ja Riigilaevastikule vähemalt kuus kuud enne sadamateenuste osutamise alustamist eespool nimetatud laevadele.
[RT I, 09.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json