Teksti suurus:

Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib M, N, O ja L kategooria sõidukite (edaspidi sõiduk) ja sõiduki osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi toode) tüübikinnitust.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (2) Määrus on kohustuslik kõigile Eestis sõidukeid ja tooteid valmistavatele ja sissetoovatele ning sõidukeid ümberehitavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (3) Määrus ei laiene kaitsejõududes kasutatavatele sõidukitele ja toodetele.

§ 2.  Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) EÜ-sertifikaat on Euroopa Majandusühenduse või Euroopa Liidu direktiivi (edaspidi direktiiv) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
  2) E-sertifikaat on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe» (RT II 1999, 9, 60) eeskirja (edaspidi E-reegel) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
  3) ekspertiis on sõiduki ehituse, liiklus- ja keskkonnaohutuse kehtivatele siseriiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele vastavuse küsimuste uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine, mille vormistab ekspert aktiga ja milles esitatud faktid on sõiduki kasutuskõlblikkuse hindamise aluseks;
  4) ekspert on tehnilise kõrgharidusega, vähemalt kaheaastase praktilise inseneritöö kogemusega ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt tunnustatud sõiduki asjatundja, keda kasutatakse eriteadmisi nõudvate või vaieldavate küsimuste uurimiseks ja lahendamiseks;
  5) toote EÜ tüübikinnitus või E tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning väljastab vastavalt kas EÜ või E-sertifikaadi;
  6) esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel sõiduki kasutuselevõtu ajast;
  7) katsekoda (tehniline teenistus) on teiste riikide pädevate asutuste või ARK poolt tunnustatud ja volitatud asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks;
  8) sõiduki EÜ tüübikinnitus (kogu sõiduki tüübikinnitus) on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et sõiduki tüüp vastab direktiivides kehtestatud nõuetele ning väljastab sõidukile EÜ tüübikinnitussertifikaadi, mis kinnitab kogu sõiduki vastavust kehtestatud nõuetele;
  9) komplekteeritud sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille erinevad komplekteerimisastmed on teostanud erinevad valmistajad;
  10) komplektne sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille kõik komplekteerimisastmed on teostanud üks valmistaja;
  11) mitmeastmeline tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena komplekteeritud, komplektne või mõnes komplektsuse vaheastmes olev sõidukitüüp tunnistatakse vastavaks kehtivatele tehnonõuetele;
  12) mittekomplektne sõiduk on sõiduk, mis on mingis komplektsuse vaheastmes ja vajab edasist ehitamist;
  13) pädev asutus on EÜ või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse teostaja;
  14) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, esitatud dokumentide, tüübikatsetuste, ekspertiiside või kontrollimiste alusel tunnistab, et sõiduki või toote tüüp vastab määruse nõuetele. Mõiste hõlmab ka üksiksõiduki kinnitust;
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  15) seerialõpu sõiduk on sõiduk, mille valmistamise ajal kehtis tüübikinnitus, kuid mida ei ole esmaregistreeritud enne tüübikinnituse kehtivuse lõppu seoses uute tehniliste nõuete jõustumisega;
  16) eriotstarbeline sõiduk on lisas 9 toodud sõiduk;
  17) sõiduki kategooria on kehtivates tehnonõuetes toodud sõidukite jaotus kategooriatesse;
  18) sõiduki tüüp, variant, versioon on kehtivates tehnonõuetes toodud sõidukite jaotus tüübiks, variandiks ja versiooniks;
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
  19) [Kehtetu – RTL 2006, 45, 793 - jõust. 04.06.2006]
  20) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas sõidukid või tooted, millele ARK on omistanud tüübikinnituse, vastavad tüübikinnitusega määratud andmetele;
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  21) tüübikatsetus on tegevus, mille käigus kontrollitakse, kas esitatud sõiduk või toode vastab määruse nõuetele;
  22) tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tunnistab, et sõiduki või toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning omistab sõiduki või toote tüübile kas EÜ tüübikinnituse või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse;
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  23) tüübitunnustus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide alusel sõiduki või toote vastavuse määruse nõuetele;
  24) tüübivastavuse tunnistus on sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja või ARK poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et sõiduk vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
  25) valmistaja või tema ametlik esindaja on juriidiline või füüsiline isik, kes esindab sõidukit või toodet tüübikatsetuse, tüübikinnituse või tüübitunnustuse protsessis, vastutab selle eest ja omab õigust kooskõlastada kõiki sõiduki või toote muudatusi;
  26) väikeseeria sõiduk on sõiduk, mida toodetakse piiratud koguses ja mille tüübile on omistatud väikeseeria tüübikinnitus;
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  27) üksiksõiduki kinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus esitatud dokumentide, katsetuste, ekspertiiside või kontrollimiste alusel tunnistab, et konkreetne sõiduk vastab määruse nõuetele ja omistab sõidukile üksiksõiduki kinnituse;
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  28) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks.
  29) L kategooria sõiduk on L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooriasse kuuluv sõiduk;
  30) ümberasuja on füüsiline isik:
a) kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust;
b) kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis tõendatakse elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga. Sõiduki omamist tõendatakse sõiduki registreerimistunnistusega. Sõiduk ei tohi liikmesriigis olla registreeritud tähtajaliselt;
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
  31) töökorras sõiduki mass (edaspidi tühimass) on koormata, kerega ja haakeseadmega (veduki korral) sõiduki või kabiiniga runga (haakeseadmega või haakeseadmeta) mass, kui valmistaja ei ole seda lõpuni ehitanud ja mis sisaldab: õlide, kütuse (90% kütusepaagi mahust), tööriistade, varuratta (kui on paigaldatud), juhi (75 kg), jahutusvedeliku ja 100% kõigi teiste vedelike, v.a kasutatud vee, massi. Bussidel sisaldab töökorras sõiduki mass meeskonna liikmete massi (75 kg igaüks), kui neile on ette nähtud istekoht sõidukis. L kategooria sõidukil ei sisalda töökorras sõiduki mass juhi massi (75 kg);
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  32) tuletatud mass on tühimass, millest on lahutatud juhi mass (75 kg) ja millele on liidetud mass 100 kg.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  33) elektrisõiduk on sõiduk, mille liikumapanev jõud kantakse üle ainult elektrimootoriga vähemalt ühele sõiduki veoteljele.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

2. peatükk SÕIDUKI JA TOOTE TÜÜBIKINNITUS 

§ 3.  Tüübikinnituse üldsätted

  (1) Tüübikinnitust teostab pädeva asutusena ARK.

  (2) Tüübikatsetust teostab ARK poolt tunnustatud katsekoda.

  (3) Ekspertiisi teostab ARK või tema poolt tunnustatud ekspert.

  (4) Nõuded sõiduki või toote riiklikuks tüübikinnituseks on toodud lisades 2 kuni 9. Lisa 2 tabelites B ja C toodud E-reeglite kohaselt omistatud tüübikinnitused loetakse võrdväärseks alternatiiviks lisades 2, 3, 4, 5, 6 ja 9 toodud määruste või direktiivide kohaselt omistatud tüübikinnitustele vastavalt rakendusalale. Lisa 7 tabelis B toodud E-reeglite kohaselt omistatud tüübikinnitused loetakse võrdväärseks alternatiiviks lisades 7 ja 8 toodud määruste või direktiivide kohaselt omistatud tüübikinnitustele vastavalt rakendusalale. Arvestada tuleb määruste, direktiivide ja E-reeglite muudatuste ja parandustega ning nendes toodud rakendusaegadega. Sõidukitel, millel on elektriajam ja puudub sisepõlemismootor, ei kehti sisepõlemismootoritega sõidukitele kehtestatud heitmete ja müra nõuded ning nad peavad täitma E-reeglis nr 100 sätestatud nõudeid.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (41) M, N ja O kategooria esmaregistreeritavate sõidukite tüüpidele on alates lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest nõutud direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus, välja arvatud M1kategooria sõidukid, millel võib olla direktiivi 70/156/EMÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus. Alates 9. novembrist 2004. a peab esmaregistreeritav L kategooria sõiduki tüüp omama direktiivi 2002/24/EÜ kohast sõiduki EÜ tüübikinnitust.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (5) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud menetlust ja nõudeid. L kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ sätestatud menetlust ja nõudeid. Toodete E tüübikinnitusel rakendatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes» ja E-reeglites sätestatud menetlust ja nõudeid.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (6) Tüübikinnituseks vajalikke ekspertiise või kontrollimisi teostab ARK poolt tunnustatud katsekoda või ekspert, võimaluse korral ARK ise. Ekspertiiside või kontrollimiste tulemuste kohta koostatakse akt.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (7) Tüübikinnituse nõuete täitmisel omistab ARK sõiduki või toote tüübile tüübikinnituse. Tüübikinnituse nõuete mittetäitmisel keeldub ARK tüübikinnituse omistamisest ja väljastab lisade 10–13 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast § 4 lõikes 8 või 9 toodud dokumentide esitamist.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (8) Igal tüübikinnitust omavasse sõidukitüüpi kuuluval esmaregistreeritaval sõidukil peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistuse, mis tõendab sõiduki kinnitatud tüübile vastavust, väljastab valmistaja, tema ametlik esindaja või ARK ning see peab sisaldama lisas 14 toodud andmeid, välja arvatud:
  1) M, N ja O kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis sõltuvalt kategooriast peab lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest alates olema direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane;
  2) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria EÜ väikeseeria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2007/46/EÜ kohane;
  3) alates 9. novembrist 2004. a esmaregistreeritava L kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2002/24/EÜ kohane.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (81) Tüübivastavuse tunnistus tuleb väljastada paberil, mida kaitseb värviline graafika või millel on tootja identifitseeriv vesimärk.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (9) Kui valmistaja on teinud sõiduki või toote juures muudatusi, mille tõttu see ei vasta enam tüübikinnitusega määratud andmetele, on valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja kohustatud ARK-le esitama tüübikinnituse dokumentatsiooni muudetud lehekülje(d), näitamaks selgelt muudatuse sisu ja uue lehekülje väljaandmise kuupäeva. ARK vormistab esitatud muudatuste alusel tüübikinnituse tunnistuse laienduse. Kui ARK otsustab, et muudatused nõuavad uut kontrollimist või katsetust, informeerib ta sellest valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Tüübikatsetuse läbimisel vormistab ARK tüübikinnituse laienduse.

  (10) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (11) Üksiksõiduki kinnituse omistamisel tasub üksiksõiduki kinnituse taotleja riigilõivu vastavalt seaduses kehtestatud määradele.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

§ 4.  Riiklik tüübikinnitus

  (1) Riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) kõik Eestis valmistatud sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;
  2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2004. a esmaregistreeritud L kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2001. a esmaregistreeritud O kategooria sõidukid, v.a need O kategooria sõidukid, mis vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist on kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;
[RTL 2009, 19, 236 - jõust. 23.02.2009]
  3) sõidukid pärast tema komplektsuse astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste;
  4) [Kehtetu – RTL 2009, 19, 236 - jõust. 23.02.2009]

  (2) Kui sõiduki- või tootetüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb sõiduki valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal esitada ARK-le lõikes 8 ettenähtud dokumendid ning toote valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal lõikes 9 ettenähtud dokumendid. Esitatud dokumentide alusel määrab ARK, kas sõiduk või toode kuulub tüübitunnustamisele, kontrollimisele või tüübikatsetusele. M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ II peatükis toodud menetlust.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (3) Mitmeastmelist riiklikku tüübikinnitust rakendatakse juhul, kui tüübikinnituseks esitatakse komplekteeritud või mittekomplektne sõidukitüüp.

  (4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud liiklusregistrisse kantav sõiduk peab kas kuuluma tüüpi, mis omab kehtivat riiklikku tüübikinnitust või omama üksiksõiduki kinnitust.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (5) Sõiduki tüübi riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 2, 6, 7 või 8 nimetatud toodete EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
  1) M, N ja O kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest alates direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  2) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  3) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria EÜ väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  4) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse § 7 kohaselt.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (6) Riiklikul tüübikinnitusel tunnustatakse ainult sõiduki esmaregistreerimise ajal kehtivaid või kehtinud tüübikinnitussertifikaate.
[RTL 2007, 49, 894 - jõust. 24.06.2007]

  (7) Kui sõiduk on vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis riiklikul tüübikinnitusel võib arvesse võtta selle liikmesriigi pädeva asutuse või tunnustatud katsekoja poolt väljastatud dokumentides või sõiduki registreerimistunnistuses märgitud andmeid direktiivide, E-reeglite või nendes nõutud piirväärtuste täitmise kohta ja ARK poolt läbiviidud kontrollimise tulemusi.

  (8) Sõiduki tüübi riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
  1) avaldus;
  2) lisades 2–9 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid, välja arvatud:
a) M, N ja O kategooria sõidukid, mille kohta tuleb alates lisa 2 tabelis D sätestatud kuupäevadest esitada direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
b) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2002/24/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
c) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
  3) kui sõidukitüübile ei ole omistatud EÜ tüübikinnitust, tuleb avaldusele lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisas I nimetatud andmed;
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
  4) tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed, ametid ja allkirja näidised;
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
  5) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms sõiduki kohta.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (9) Toote riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) avaldus, millele tuleb lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisas I nimetatud andmed;
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
  2) Eestis tooteid valmistava ettevõtja kaubamärgi kinnitus;
  3) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms toote kohta.
[RTL 2006, 45, 793 - jõust. 04.06.2006]

§ 5.  Seerialõpu sõiduki registreerimine
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (1) Seerialõpu sõiduki registreerimiseks peab valmistaja või tema ametlik esindaja esitama ARK-le avalduse, mis peab sisaldama põhjuseid, miks sõidukid ei vasta uutele tehnilistele nõuetele. Avalduses tuleb näidata konkreetsed sõidukid (sh VIN koodid), mida soovitakse registreerida seerialõpu sõidukitena.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (2) Sõiduk loetakse seerialõpu sõidukiks, kui sõiduk on Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ja sõiduki kohta on tüübivastavuse tunnistus, mis väljastati enne tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

  (3) Seerialõpu sõiduki registreerimise võimalus kehtib L kategooria sõidukitele ning komplektsetele M, N ja O kategooria sõidukitele 12 kuud ning komplekteeritud M, N ja O kategooria sõidukitele 18 kuud pärast selle sõidukitüübi tüübikinnituse kehtetuks muutumist, s.t kuupäevast, kui rakendub sõiduki esmaregistreerimise keeld.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (4) Seerialõpu sõidukite suurim arv on:
  1) M1 ja L kategooria sõidukitel 10% eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 1000, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100;
  2) M 2, M3, N ja O kategooria sõidukitel 30% eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 333, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100.
[RTL 2007, 49, 894 - jõust. 24.06.2007]

§ 6.  Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus

  (1) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja taotluse alusel neile sõidukitüüpidele, mis on valmistatud väikeseeria nõuete kohaselt.

  (2) Aastas võib väikeseeria sõidukitüüpi kuuluvaile sõidukeile omistada riiklikku tüübikinnitust lisas 1 toodud piirarvu ulatuses.

  (3) Väikeseeria sõiduki riiklikku tüübikinnitust teostatakse ainult esmaregistreeritavatele sõidukitele.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (4) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 6 ja 8 toodud nõuetele.

§ 7.  Üksiksõiduki kinnitus

  (1) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse:
  1) [Kehtetu – RTL 2009, 19, 236 - jõust. 23.02.2009]
  2) pärandvarana saadud sõidukile;
  3) ümberasuja sõidukile;
  4) Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste sihtotstarbelisele sõidukile;
  5) treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel;
  6) näitusel osalemiseks sissetoodud sõidukile;
  7) katsetusteks ja esitluseks sissetoodud sõidukile;
  8) välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses olevale sõidukile;
  9) välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses olevale sõidukile;
  10) lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses olevale sõidukile;
  11) M1, N1, N2 , O ja L kategooria sõidukitele;
  12) üksikkorras valmistatud sõidukile.

  (2) Kui lõike 1 punktides 2–10 ja punktis 12 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus. Lõike 1 punktides 6–10 toodud sõidukile omistatakse tähtajaline üksiksõiduki kinnitus, kusjuures punktides 6 ja 7 toodud sõidukitel on üksiksõiduki kinnituse pikimaks kehtivusajaks kuus kuud.

  (3) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse igale sõidukile eraldi.

  (4) Lõike 1 punktis 11 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus järgmistes lisades toodud nõuete kohaselt:
  1) M1 kategooria sõiduk – lisa 3;
  2) N1 ja N2 kategooria sõiduk – lisa 4;
  3) O kategooria sõiduk – lisa 5;
  4) L kategooria sõiduk – lisa 8.

  (5) [Kehtetu – RTL 2006, 13, 211 - jõust. 10.02.2006]

  (6) Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirja alusel lubada omistada üksiksõiduki kinnituse M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukile, mis osaliselt ei vasta määruse lisas 2 toodud nõuetele, üksnes juhul, kui ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu.
[RTL 2009, 19, 236 - jõust. 23.02.2009]

  (7) Lõike 1 punktides 4–10 toodud sõidukite üksiksõiduki kinnituse kehtivus lõpeb, kui muutuvad kehtetuks üksiksõiduki kinnituse rakendamist võimaldanud alused.
[RTL 2006, 45, 793 - jõust. 04.06.2006]

§ 8.  Nõuded üksikkorras valmistatud sõidukile ja selle kinnitus

  (1) Üksikkorras on lubatud valmistada M1, N1 , O1, O2 ja L kategooria sõidukeid.

  (2) Üksikkorras valmistatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Sõiduki välimus peab erinema sedavõrd tehases valmistatud sõiduki välimusest, et see ei oleks vastuolus autorikaitse õigusega.

  (3) Üksikkorras valmistatud M1 ja N1 kategooria sõidukil peab olema omavalmistatud kere või raam. Pidurisüsteem ja rool peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud autolt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-sertifitseeritud:
  1) esiklaas;
  2) turvavööd;
  3) rehvid;
[RTL 2006, 13, 211 - jõust. 10.02.2006]
  4) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
  5) tahavaatepeegel.

  (4) Üksikkorras valmistatud L kategooria sõiduki pidurisüsteem peab olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud sõidukilt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-sertifitseeritud:
  1) rehvid;
[RTL 2006, 13, 211 - jõust. 10.02.2006]
  2) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

  (5) Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukil peavad vähemalt järgmised osad ja seadmed olema EÜ- või E-sertifitseeritud:
  1) haakeseade;
  2) rehvid;
[RTL 2006, 13, 211 - jõust. 10.02.2006]
  3) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

  (6) Valmistaja peab üksikkorras sõiduki valmistamiseks esitama ARK-le avalduse ja ARK poolt nõutavad dokumendid. Üksikkorras valmistatud sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada ARK poolt määratud katsekojale või eksperdile. Katsetuste läbimise korral väljastab ARK üksiksõiduki kinnituse.
[RTL 2007, 49, 894 - jõust. 24.06.2007]

§ 9.  Nõuded sõiduki ümberehituseks ja selle kinnitus

  (1) Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt sõiduki esmaregistreerimise ajast.
[RTL 2007, 49, 894 - jõust. 24.06.2007]

  (2) Sõiduki omanik peab sõiduki ümberehitamiseks esitama ARK-le sellekohase avalduse, sõiduki registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid. Pidurisüsteemi või juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja, kes peab kinnitama, et tema poolt ümberehitatud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

  (3) ARK või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne sõiduki ümberehitamist võib ARK nõuda ümberehitajalt sõiduki valmistajatehase sellekohast luba ja ka valmistajatehase firmamärgi kasutamise nõusolekut.

  (4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistatakse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukile ümberehitus.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (5) Ümberehituseks ei loeta:
  1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
  2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.

§ 10.  Toodangu järelevalve

  (1) Toodangu järelevalvet teostab ARK.

  (2) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse vastavalt kas direktiivis 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ sätestatud menetlust või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes» sätestatud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse direktiivis 2002/24/EÜ sätestatud menetlust.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

  (3) Toodangu mittevastavuse korral rakendab ARK käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud menetluse kohased abinõud toodangu vastavuse võimalikult kiireks taastamiseks. Korduva mittevastavuse korral peab ARK tüübikinnituse tühistama.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

§ 101.  Tehnilise teenistuse määramine

  (1) Tehnilise teenistuse määrab ARK.

  (2) Tehnilise teenistuse määramisel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 41 toodud menetlust.

  (3) Tehnilise teenistuse oskuste hindamisel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 42 toodud menetlust.

  (4) Määratud tehnilistest teenistustest teavitatakse Euroopa Liidu Komisjoni, rakendades direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 43 toodud korda.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11-12.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 1

[RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]PIIRARVUD VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki kategooria

Piirarv

M1

  75

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

L

200


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 2
[RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]MÄÄRUSTE, DIREKTIIVIDE JA E-REEGLITE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD M, N VÕI O KATEGOORIA SÕIDUKITE VÕI NENDE TOODETE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Tabel A

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

  1

Müratase

70/157/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2a

Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid /
juurdepääs andmetele

Määrus (EÜ) nr 715/20077)

X(9)

X(9)

 

X(9)

X(9)

 

 

 

 

 

2b

Elektriautod

E-reegel nr 100

X

X

X

X

X

X

       

  3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X(5)

X(5)

X(5)

X(5)

X(5)

X(5)

X

X

X

X

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Kaudse nähtavusega seadmed

2003/97/EÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd ja muud turvasüsteemid

77/541/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

X

 (1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

X

 (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

36

Sõitjateruumi küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid

2005/55/EÜ

X(10)

X(10)

X

X(10)

X(10)

X

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

X(12)

X(12)

 

 

 

 

 

 

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

X(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

X(11)

 

 

X(11)

 

 

 

 

 

 

56

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 57

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

X(6)

 

 

X(6)(7)

 

 

 

 

 

 

59.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

X(13)

 

 

X(13)

 

 

 

 

 

 

59.

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

61.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

 

 

X(8)

 

 

 

 

 

 

62.

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

X

  X

  X

X

X

X

 

 

 

 


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Tabel B

 

Nimetus

E-reegel nr

  1

Müratase

51

  1

Vahetatavad summutisüsteemid

59

  2

Heitmed

83

  2

Vahetatavad katalüütilised konverterid

 103

  3

Tagant allasõidutõke

58

  3

Kütusepaak

34

  3

Vedelgaasi kütusepaak

67

  3

Veeldatud loodusliku gaasi kütusepaak

 110

  5

Rooliseade

79

  6

Uste lukud ja hinged

11

  7

Helisignaal

28

  8

Tahavaate seadmed

46

  9

Pidurdamine

13

  9

Pidurdamine

  13H

  9

Piduriklotsi katted

90

10

Raadiohäirete summuti (elektromagnetiline ühilduvus)

10

11

Diisli suitsusus

24

12

Sisustus

21

13

Kasutustõkis

18

13

Kasutustõkis ja käivitustõkis

  116

13

Häiresüsteemid

97

14

Ohutu rool

12

15

Istme tugevus

17

15

Bussi istme tugevus

80

16

Kerest väljaulatuvad osad

26

17

Kiirusmõõdik

39

19

Turvavöö kinnituskohad

14

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete paigaldus

48

21

Helkurid

3  

22

Ääretule ning piduritule laternad

7  

22

Päevasõidutule laternad

87

22

Külgmiste ääretulede laternad

91

23

Suunatule laternad

6  

24

Registreerimismärgi laternad

4  

25

Lähi- ja kaugtule laternad (R2 ja HS1)

1  

25

Lähitule laternad

5  

25

Lähi- ja kaugtule laternad
(H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ja H11)

8  

25

Lähi- ja kaugtule laternad (H4)

20

25

Lähitule laternad (halogeen)

31

25

Sõiduki laternates kasutatavad hõõglambid

37

25

Gaaslahenduslambiga lähi- või kaugtule laternad

98

25

Gaaslahenduslambid

99

25

Asümmeetrilise valgusjaotusega lähitule laternad

  112

25

Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)

  123

26

Eesmised udulaternad

19

28

Tagumised udulaternad

38

29

Tagurdustule laternad

23

30

Seisutule laternad

77

31

Turvavööd ja turvasüsteemid

16

31

Laste turvaseadmed

44

32

Vaateväli sõiduki ees

  125

33

Lülitid, märgulambid ja indikaatorid

  121

36

Soojendussüsteemid

  122

38

Peatoed (istmesse integreeritud)

17

38

Peatoed

25

39

CO2 heitmed ja kütusekulu

  101

40

Mootori võimsus

85

41

Diisli heitmed

49

42

Külgmised allasõidutõkked

73

45

Ohutu klaas

43

46

Mootorsõiduki ja selle haagise rehvid

30

46

Tarbesõiduki ja selle haagise rehvid

54

46

Ajutiseks kasutamiseks mõeldud varurattad/rehvid

64

46

Rehvi veeremise müra

  117

47

Kiiruse piiramise seadmed

89

50

Haakeseadmed

55

50

Automaatse pikkuse reguleerimisega haakeseadmed

  102

51

Tuleohutus

  118

52

Bussid ja reisibussid

  107

52

Kere ülemise osa tugevus (bussid ja reisibussid)

66

53

Eest kokkupõrge

94

54

Külgkokkupõrge

95

55

Sõidukid ohtlike veoste veoks

  105

56

Eesmine allasõidutõke

93Tabelisse sisestamise numbrid vastavad tabeli A vastavatele numbritele.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Tabel C. E-reeglid, mida lisaks tabelile B tunnustatakse riiklikul tüübikinnitusel

Nimetus

E-reegel nr

Ohukolmnurk

27

N kategooria sõiduki kabiinis asuvate isikute kaitse

29

Suur ühissõiduk

36

Mootorsõiduki laternapuhasti

45

Väike ühissõiduk

52

N kategooria sõiduki kabiini tagaseinast eespool asuvatest pindadest väljaulatuvad osad

61

Aeglase sõiduki ja selle haagise märk

69

Suure ja raske sõiduki märk

70

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

 

M2, M3, N, O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki triip- ja kontuurhelkurmärgised

  104

M1 kategooria sõiduki ja nende haagiste taastatud õhkrehvid

  108

M2, M2 ja N kategooria sõidukid ning nende haagiste taastatud õhkrehvid

  109

N ja O kategooria paaksõidukite stabiilsus

  111

Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad

  113

Turvapadjad (varuosadena)

  114

M ja N kategooria sõidukile järelpaigaldatavad loodusliku surugaasi ja veeldatud naftagaasi toiteseadmed

  115

M ja N kategooria sõidukite pöördelaternad

  119

M1, O1 ja O2 kategooria sõiduki veljed (varuosadena)

  124


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Tabel D

Direktiivi 2007/46/EÜ rakendamise kuupäevad

Sõiduki kategooria

Rakendumise kuupäevad

Uued
sõidukitüübid

Vabatahtlik

Uued
sõidukitüübid

Kohustuslik

Olemasolevad
sõidukitüübid

Kohustuslik

M1

N/A

29. aprill 2009

N/A

M1 kategooria eriotstarbelised sõidukid

29. aprill 2009

29. aprill 2011

29. aprill 2012

N1 kategooria mittekomplektsed ja komplektsed sõidukid

29. aprill 2009

29. oktoober 2010

29. oktoober 2011

N1 kategooria komplekteeritud sõidukid

29. aprill 2009

29. oktoober 2011

29. oktoober 2013

N2, N3 ja O kategooria mittekomplektsed ja komplektsed sõidukid

29. aprill 2009

29. oktoober 2010

29. oktoober 2012

M2 ja M3 kategooria mittekomplektsed ja komplektsed sõidukid

29. aprill 2009

29. aprill 2010

29. oktoober 2010

N1, N2, N3, M2, M3 ja O kategooria eriotstarbelised sõidukid

29. aprill 2009

29. oktoober 2012

29. oktoober 2014

N2 ja N3 kategooria komplekteeritud sõidukid

29. aprill 2009

29. oktoober 2012

29. oktoober 2014

M2 ja M3 kategooria komplekteeritud sõidukid

29. aprill 2009

29. aprill 2011

29. oktoober 2011

O kategooria komplekteeritud sõidukid

29. aprill 2009

29. oktoober 2011

29. oktoober 2013


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
Märkused:

X: Kohaldatav õigustloov akt (vt täpsemalt aktist).

1) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobivate jäite ja niiskuse eemaldamise seadmetega.

2) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobiva klaasipesuri ja -puhastiga.

3) Direktiivi 94/20/EÜ nõudeid kohaldatakse ainult haakeseadisega varustatud sõidukite suhtes.

4) Direktiivi 98/91/EÜ nõudeid kohaldatakse ainult juhul, kui tootja taotleb EÜ tüübikinnitust ohtlike kaupade veoks ettenähtud sõidukile.

5) Veeldatud naftagaasi ja maagaasiga käitatavate sõidukite korral on nõutav tüübikinnitus vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale 67, mida on muudetud muudatuste seeriaga 01, või eeskirjale 110, kuni võetakse vastu asjakohased direktiivi 70/221/EMÜ muudatused, et kõnealune direktiiv hõlmaks ka veeldatud naftagaasi- ja maagaasimahuteid.

6) Kui tehniliselt lubatud maksimaalne täismass ei ületa 2,5 tonni.

7) Tuletatud M1 kategooria sõidukitest.

8) Ainult N1 kategooria sõidukite korral – I klass, nagu see on kirjeldatud direktiivi 70/220/EMÜ I lisa punkti 5.3.1.4 esimeses tabelis.

9) Sõidukitel, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Tootja nõudmisel võib kehtida sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.

10) Sõidukitel, mille tuletatud mass ületab 2610 kg ja mille puhul ei kasutatud käesoleva lisa märkuses nr 9 esitatud võimalust.

11) Kehtib ainult sõidukitele, mille madalaima istme «Istme võrdluspunkt (punkt «R»)» ei paikne maapinnast kõrgemal kui 700 mm. «R» punkt on määratletud direktiivis 77/ 649/EMÜ.

12) Tüübikinnitussertifikaati võib asendada katseprotokoll või valmistaja tunnistus, kusjuures direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud.

13) Ei rakendata:
a) eriotstarbelistele sõidukitele;
b) mitmes komplekteerimisastmes valmistatud N1 kategooria sõidukitele eeldusel, et baassõiduk vastab käesoleva direktiivi nõuetele;
c) väikeseeriana toodetud sõidukitele.
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 3
[RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL M1 KATEGOORIA SÕIDUKILE

 

Nimetus

Määruse, direktiivi või E-reegli number

Nõue

Märkused

  1

Müratase

70/157/EMÜ

A

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

 

2a

Heitmed

Määrus (EÜ) nr 715/20074)

A

 

2b

Elektriautod

E-reegel nr 100

A

 

  3

Kütusepaagid

70/221/EMÜ

C

Koodi 703 nõuded 2, 3, 9, 13.

  3

Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

C

Koodi 617 nõuded 2, 4.

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

C

Koodi 102 nõuded 3, 4.

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

C

Koodi 301 nõuded 1, 4, 6.

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

C

Koodi 602 nõue 15 ning koodi 606 nõuded.

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

C

Koodi 104 nõuded 1, 4.

  8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

B1) + D2)

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

C

Koodide 401, 402, 405, 406 nõuded.

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

D

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

C

Koodi 611 nõuded 2, 3.

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

C

Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

C

Koodide 302, 303, 304 nõuded.

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

C

Koodi 612 nõue 1.

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

D

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

D

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

C

Koodi 101 nõue 2.

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D3)

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

D

 

21

Helkurid

76/757/EMÜ

B

 

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

B+C

Koodi 213 nõue 7, koodi 214 nõue 7.

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

C

Koodi 218 nõuded

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

B

 

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

B+C

Lubatud on kasutada E-reegli nr 112 või 113 kohase valgusjaotusega laternaid.

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

B

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu.

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

B

 

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

B

 

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

B

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

B

Koodi 112 nõuded 1, 2, 3, 4, 5

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

D

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

C

Koodi 219 nõue 2.

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja toimimist.

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

C

Koodi 608 nõuded 1, 2 ning koodi 609 nõuded 1, 2.

36

Sõitjateruumi küttesüsteem

2001/56/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja toimimist.

37

Ratta poripõlled

78/549/EMÜ

D

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

C

Koodi 613 nõuded 1, 2, 3.

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

N/A

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

N/A

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ5)

A

 

44

Massid ja mõõtmed

92/21/EMÜ

D

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

C

Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.

46

Rehvid

92/23/EMÜ

B

 

50

Haakeseade

94/20/EMÜ

B

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EMÜ

N/A

 


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Märkused

1) Nõuded seadmele või detailile

2) Nõuded paigaldusele

3) Nõuded kinnituskohtade arvule

4) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.

5) Nõuded rakenduvad M1 kategooria sõidukile, mille täismass on üle 3500 kg.
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 4
[RTL 2008, 39, 555 – jõust. 23.05.2008]NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL N1 JA N2 KATEGOORIA SÕIDUKILE

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Nõue

Märkused

  1

Müratase

70/157/EMÜ

A

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

 

2a

Heitmed

Määrus (EÜ) nr 715/20076)

A

 

  3

Kütusepaagid

70/221/EMÜ

C

Koodi 703 nõuded 2, 3, 9, 13.

  3

Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

C

Koodi 617 nõuded 2, 4.

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

C

Koodi 102 nõuded 3, 4.

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

C

Koodi 301 nõuded 1, 4, 6.

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

C

Koodi 104 nõuded 1, 4.

  8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

B1) + D2)

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

C

Koodide 401, 402, 405, 406 nõuded.

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

D

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

C

Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

  C3)

Koodide 302, 303, 304 nõuded.

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

C

Koodi 612 nõue 1.

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

D

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

C

Koodi 101 nõue 2.

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

  D4)

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

D

 

21

Helkurid

76/757/EMÜ

B

 

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

B+C

Koodi 213 nõue 7, koodi 214 nõue 7.

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

C

Koodi 218 nõuded

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

B

 

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

B+C

Lubatud on kasutada E-reegli nr 112 või 113 kohase valgusjaotusega laternaid.

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

B

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu.

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

B

 

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

B

 

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

B

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja korrasolekut.

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

C

Koodi 219 nõue 2.

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

N/A

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

A

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

C5)

Koodi 616 nõue 1.

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

C5)

Koodi 637 nõue 1.

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

C

Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.

46

Rehvid

92/23/EMÜ

B

 

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

  D5)

 

48

Massid ja mõõtmed

97/27/EÜ

D

 

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

D

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

B

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

 

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

C5)

Koodi 615 nõue 1


[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Märkused

1) Nõuded seadmele või detailile

2) Nõuded paigaldusele

3) Nõuded ainult N1 kategooria sõidukile

4) Nõuded kinnituskohtade arvule

5) Nõuded ainult N2 kategooria sõidukile

6) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata.
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 5
[RTL 2008, 39, 555 – jõust. 23.05.2008]NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL O KATEGOORIA SÕIDUKILE

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

Märkused

O1

O2

O3

O4

3 Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

D

D

D

D

 

4 Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

C

C

C

C

Koodi 102 nõuded 3, 4

5 Rooliseade

70/311/EMÜ

D

D

D

D

 

6 Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

D

D

D

D

 

9 Pidurdamine

71/320/EMÜ

C

C

B/C

B/C

B – Alates 01.01.2006. a

C – Koodide 403 ja 405 nõuded

18 Andmesilt

76/114/EMÜ

C

C

C

C

Koodi 101 nõue 2

20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete paigaldus

76/756/EMÜ

D

D

D

D

 

21 Helkurid

76/757/EMÜ

B

B

B

B

 

22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

B

B

B

B

 

23 Suunatule laternad

76/759/EMÜ

B

B

B

B

 

24 Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

B

B

B

B

 

28 Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

B

B

B

B

 

29 Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

 

B

B

B

Alates 10.07.2011. a

42 Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

C

C

Koodi 616 nõuded 2–9

43 Ratta poripõlled

91/226/EMÜ

 

 

C

C

Koodi 637 nõue 1

45 Ohutu klaas

92/22/EMÜ

C

C

C

C

Koodi 607 nõuded 1, 2, 4

46 Rehvid

92/23/EMÜ

B

B

B

B

 

48 Massid ja mõõtmed

97/27/EÜ

D

D

D

D

 

50 Haakeseade

94/20/EÜ

B

B

B

B

 

55 Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

B

B

B

B

 


[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Tunnustähtede tähendus:

B – nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;

C. osa – rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode; 

D. osa – direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal. 
[RTL 2006, 13, 211 - jõust. 10.02.2006]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 6
[RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]MÄÄRUSTE JA DIREKTIIVIDE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD VÄIKESEERIATENA TOODETUD M, N, JA O KATEGOORIA SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

  1

Müratase

70/157/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

2a

Heitmed

Määrus (EÜ) nr 715/20077)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

  3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

C

 

 

C

C

C

C

C

C

C

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

  8

Tahavaate-
seadmed

2003/97/EÜ

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

 

 

 

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

 

 

 

 

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sõitjateruumi küttesüsteem

2001/56/EÜ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

 

B

B

 

 

B

B

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

 

B

B

 

 

B

B

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

 

C

C

C

C

C

C

C

C

C

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

 

C

C

C

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

 

B

B

 

 

 

 

57

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

N/A(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Ringlusessevõetavus

2005/64/EÜ

N/A(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Kliimaseadmed

2006/40/EÜ

X(2)
B(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Märkused

1) Elektrooniline alakoost.

2) Komponent.

3) Sõiduk.

4) Paigalduseeskirjad.

5) Kehtib siiski direktiivi 2005/64/EÜ artikkel 7.

*) Koos sõidukiga tarnitavad esikaitsesüsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 78/2009 nõuetele, need on varustatud tüübikinnituse numbriga ning on vastavalt märgistatud.

Tingmärkide selgitus

X: Tuleb väljastada EÜ tüübikinnitustunnistus; tuleb tagada toodangu nõuetelevastavus.

A: Lubatud on ainult õigustloovas aktis määratletud erandid. Tüübikinnitustunnistust ja tüübikinnitusmärki ei nõuta. Katsearuande vormi kehtestab teavitatud tehniline teenistus.

B: Tuleb täita õigustloova akti tehnilisi eeskirju. Õigustloova aktiga ettenähtud katsed tuleb läbi viia täies ulatuses; tüübikinnitusasutuse nõusolekul võib neid teostada tootja ise; tootjal võidakse lubada väljastada tehniline aruanne; tüübikinnitustunnistust ei ole vaja väljastada ja tüübikinnitust ei nõuta.

C: Tootja peab tüübikinnitusasutusele tõendama, et õigustloova akti olulised nõuded on täidetud. Seda õigustloovat akti ei kohaldata (nõudeid ei ole kehtestatud).
[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 7
[RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]DIREKTIIVIDE JA E-REEGLITE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD L KATEGOORIA SÕIDUKITE VÕI NENDE TOODETE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Tabel A

 

Nimetus

Direktiiv

101

L kategooria sõiduki pidurdamine

93/14/EMÜ

102

L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid

93/29/EMÜ

103

L kategooria sõiduki helisignaal

93/30/EMÜ

104

2-rattalise mootorsõiduki seisutoed

93/31/EMÜ

105

2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide

93/32/EMÜ

106

L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis

93/33/EMÜ

107

L kategooria sõiduki andmesilt

93/34/EMÜ

108

L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

93/92/EMÜ

109

L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed

93/93/EMÜ

110

L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht

93/94/EMÜ

111

L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus

95/1/EÜ

112

Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta (rehvid, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, sõidukist väljaulatuvad osad, tahavaatepeeglid, heitmed, kütusepaagid, võimsuspiirajad, raadiohäirete summutid, müra, haakeseadmed, turvavööd, ohutu klaas)

97/24/EÜ

113

Kiirusmõõdik

2000/7/EÜ


[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Tabel B

Nimetus

E-reegel nr

Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate

22

L kategooria sõiduki piduritule, suunatule, numbritule ja esimese ning tagumise ääretule laternad

50

L3 kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

53

Mopeedi lähitule latern (hõõglambiga)

56

Mootorratta esilatern (hõõglambiga)

57

Kaherattalise mootorratta ja mopeedi juhtseadised
(lülitid, märgulambid ja indikaatorid)

60

Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis

62

Mootorratta asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtule laternad

72

Mopeedi valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

74

Mootorratta ja mopeedi õhkrehvid

75

L kategooria sõiduki pidurdamine

78

Ilma kereta L kategooria sõiduki tahavaatepeeglid ja nende paigaldus

81

Mopeedi esilatern (halogeenlambiga)

82

Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad

113

Rehvid

30

Rehvid

54

Nõuded varurattale

64


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 8
 [RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]DIREKTIIVIDE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD VÄIKESEERIATENA TOODETUD L KATEGOORIA SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL VÕI L KATEGOORIA ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]
 

Nimetus

Direktiiv

Nõue

Märkused

101

L kategooria sõiduki pidurdamine

93/14/EMÜ

A

 

102

L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid

93/29/EMÜ

D

 

103

L kategooria sõiduki helisignaal

93/30/EMÜ

D

 

104

2-rattalise mootorsõiduki seisutoed

93/31/EMÜ

C

Koodi 120 nõue 2.

105

2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide

93/32/EMÜ

C

Koodi 119 nõuded 2, 3.

106

L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis

93/33/EMÜ

C

Koodi 118 nõuded 2, 3.

107

L kategooria sõiduki andmesilt

93/34/EMÜ

C

Koodi 101 nõue 2.

108

L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

93/92/EMÜ

  B1)
  D2)

 

109

L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed

93/93/EMÜ

D

 

110

L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht

93/94/EMÜ

C

Koodi 102 nõuded 3, 4.

111

L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus

95/1/EÜ

B

Määratakse sõiduki registreerimistunnistuse või valmistaja andmete alusel.

112

Rehvid

97/24/EÜ

B

 

112

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

97/24/EÜ

B

 

112

Sõidukist väljaulatuvad osad

97/24/EÜ

D

 

112

Tahavaatepeeglid

97/24/EÜ

B

 

112

Heitmed

97/24/EÜ

A

 

112

Kütusepaagid

97/24/EÜ

D

 

112

Võimsuspiirajad

97/24/EÜ

A

 

112

Raadiohäirete summutid

97/24/EÜ

D

 

112

Müra

97/24/EÜ

A

 

112

Haakeseadmed

97/24/EÜ

B

 

112

Turvavööd

97/24/EÜ

D

 

112

Ohutu klaas

97/24/EÜ

D

 

113

Kiirusmõõdik

2000/7/EÜ

D

 


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009]
Märkused

1) Nõuded seadmele või detailile

2) Nõuded paigaldusele
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega.
[RTL 2005, 16, 159 - jõust. 30.01.2005]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 9
 [RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]MÄÄRUSTE JA DIREKTIIVIDE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED PEAVAD OLEMA TÄIDETUD ERIOTSTARBELISTE SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008] Tabel A. Autoelamud, kiirabiautod ja matuseautod

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooria

M1≤25001) kg

M1>25001) kg

M2

M3

  1

Müratase

70/157/EMÜ

H

G+H

G+H

G+H

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

Q

G+Q

G+Q

G+Q

2a

Heitmed

Määrus (EÜ) nr 715/20074)

Q

G+Q

G+Q

G+Q

  3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

F

F

F

F

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

X

X

X

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

G

G

G

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

B

G+B

 

 

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

X

X

X

8

Kaudse nähtavusega seadmed

2003/97/EÜ

X

G

G

G

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

G

G

G

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

H

H

H

H

12

Sisustus

74/60/EMÜ

C

C+G

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

G

G

G

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

X

G

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

D

G+D

G+D

G+D

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

X kabiinile; A ülejäänud kerele

G kabiinile; A ülejäänud kerele

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

X

X

X

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D

G+L

G+L

G+L

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+N

A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele

A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele

A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

E

E

E

E

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

D

G+M

G+M

G+M

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

X

G

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

X

G+O

O

O

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

X

G+O

O

O

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

G

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

D

G+D

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

N/A

N/A

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

41

Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid

2005/55/EÜ

H

G+H

G+H

G+H

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X

X

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

J

G+J

G+J

G+J

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

G

G

G

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

 

 

X

48

Massid ja mõõtmed (muud kui nr 44 all nimetatud sõidukid)

97/27/EÜ

 

 

X

X

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

G

G

G

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

 

G baassõidukile;
X ülejäänud osadele

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

 

A

A

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

N/A

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

N/A

 

 

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

X

 N/A

 

 

59.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

N/A

N/A

 

 

59.

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

61.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

X

 

 

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

Q

G+Q

G+Q

G+Q


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Tabel B. Soomussõidukid

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Müratase

70/157/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

2a

Heitmed

Määrus (EÜ) nr 715/20074)

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid

2005/55/EÜ

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Rehvid

92/23/EMÜ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

N

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

61.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

 

 

W

 

 

 

 

 

 

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

A

A

A

A

   A

A

 

 

 

 


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Tabel C. Muud eriotstarbelised sõidukid (sealhulgas haagissuvilad)

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

Sõiduki kategooriad

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Müratase

70/157/EMÜ

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Heitmed

70/220/EMÜ

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

2a

Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid /
juurdepääs andmetele

715/2007/EÜ

Q

Q

 

Q

Q

       

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

 

 

B

B

B

 

 

 

 

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

H

H

H

H

H

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Diisli heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid

2005/55/EÜ

A

X

X

X

X

  X

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

X

X

 

 

X

X

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

 

 

A

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57.

Jalakäijate kaitse

2003/102/EÜ

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

[Kehtetu – RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

61.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

 

 

W

 

 

 

 

 

 

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Tabelis C toodud erandite kohaldamine on lubatud ainult juhul, kui valmistaja või tema ametlik esindaja tõestab piisava kindlusega pädevale asutusele, et sõiduk ei saa oma eriotstarbe tõttu vastata kõigile nõuetele.

Tabel D. Liikurkraanad

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

N3 kategooria liikurkraanad

1

Müratase

70/157/EMÜ

T

2

Heitmed

70/220/EMÜ

X

2a

Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid /
juurdepääs andmetele  

Määrus (EÜ) nr 715/2007

N/A  

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X Külgliikumine on lubatud

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

A

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

X

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

U

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

12

Sisustus

74/60/EMÜ

X

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

D

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

X

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+Y

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

A

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

D

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

O

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

41

Heitmed (Euro IV ja V), raskesõidukid

2005/55/EÜ

V

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

X

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

J

46

Rehvid

92/23/EMÜ

A

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

X

48

Massid ja mõõtmed

97/27/EÜ

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

X

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

X

62

Vesiniksüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

X


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Tabel E. Ratastooliga juurdepääsetavad sõidukid

 

Nimetus

Määruse või direktiivi number

M1

1

Müratase

70/157/EMÜ

X

2

Heitmed

70/220/EMÜ

G+W1

2a

Heitmed (Euro 5 ja 6) kergsõidukid / juurdepääs andmetele

Määrus (EÜ) nr 715/2007

G+W1

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X+W2

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

X

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

8

Kaudse nähtavusega seadmed

2003/97/EÜ

X

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

12

Sisustus

74/60/EMÜ

X

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

X

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

X+W3

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

X+W4

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

X

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

X+W5

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

X

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

X

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

X+W6

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

X

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

X

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

X

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

38

Peatoed

78/932/EMÜ

X

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

X+W7

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

41

Diisli heitmed

2005/55/EÜ

X

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X+W8

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

X

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

58

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

X

59

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

N/A

61

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

62

Vesinikusüsteem

Määrus (EÜ) nr 79/2009

X


[RTL 2009, 52, 757 - jõust. 05.07.2009] Märkused

1) Sõiduki suurim lubatud mass.

2) Nõudeid rakendatakse ainult juhul, kui valmistaja taotleb tüübikinnitust ohtlike veoste veo sõidukile.

3) Täismassiga mitte üle 3500 kg

4) Nõuded rakenduvad määruses toodud korra kohaselt alates 1. septembrist 2009. a sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2610 kg. Valmistaja taotlusel võib rakendada sõidukitele, mille tuletatud mass ei ületa 2840 kg.
Tunnustähtede tähendus:
X – Eranditeta, v.a üksikdirektiivis määratletud erandid. M2ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata;
A – Lubatud on erand, kui eriotstarbe tõttu ei ole täielik vastavus võimalik. Tootja tõestab tüübikinnitusasutusele piisava kindlusega, et sõiduk ei saa oma eriotstarbe tõttu vastata kõigile nõuetele. M 2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
B – Kohaldatakse ainult ustele, mis võimaldavad ligipääsu tänavasõidul tavakasutuseks ette nähtud istmetele, mille korral kaugus istme R-punktist uksepinna kesktasandini, mõõdetuna risti sõiduki keskpikitasandiga, ei ületa 500 mm;
C – Kohaldatakse ainult sellele sõiduki osale, mis asub tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud kõige tagumise istme ees ja direktiivis 74/60/EMÜ määratletud pealöögipiirkonnale;
D – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele;
E – Ainult esiosas;
F – Lubatud on tankimistorustiku paigutuse ja pikkuse muutmine ning kütusepaagi ümberpaigutamine;
G – Nõuded vastavalt baas/mittekomplektse sõiduki (mille šassiid kasutati eriotstarbelise sõiduki ehitamisel) kategooriale. Mittekomplektsete/komplekteeritud sõidukite korral on lubatud täita vastava N kategooria sõidukite nõudeid (täismassi alusel);
H – Heitgaasisüsteemi pikkuse muutmine kuni 2 m võrra pärast viimast summutit on lubatud ilma lisakatsetusteta;
I – [kehtetu]
J – Peale juhikabiini akende (esiklaas ja külgakende klaasid) võivad kõik muud aknad olla turvaklaasist või jäigast plastist;
K – Lubatud on täiendavate paanikafunktsioonseadmete paigaldamine;
L – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele. Tagaistmetel peavad olema vähemalt kahepunktivöö kinnituskohad;
M – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele. Kõik tagaistmed peavad olema varustatud vähemalt kahepunktivööga;
N – Tingimusel, et kõik kohustuslikud valgustusseadmed on paigaldatud ja geomeetriline nähtavus ei ole takistatud;
O – Sõiduki esiosa peab olema varustatud kohase süsteemiga;
P – [kehtetu]
Q – Heitgaasisüsteemi pikkuse muutmine kuni 2 m võrra pärast viimast summutit on lubatud ilma lisakatsetusteta. Kõige lähedasema baassõiduki tüübikinnitus jääb kehtima vaatamata võrdlusmassi muutumisele;
R – Tingimusel, et on võimalik paigaldada kõigi liikmesriikide registreerimismärgid ja et need on pärast paigaldamist nähtavad;
S – Valgusläbilaskvus on vähemalt 60% ja A-posti peitenurk ei ole üle 10º;
T – Katsetuse tohib läbi viia ainult komplektse/komplekteeritud sõidukiga. Sõidukit võib katsetada direktiivi 70/157/EMÜ kohaselt, mida on viimati muudetud direktiiviga 1999/101/EÜ. Direktiivi 70/157/EMÜ I lisa punkti 5.2.2.1 suhtes kehtivad järgmised piirväärtused:
a) 81 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on alla 75 kW;
b) 83 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on vähemalt 75 kW, kuid alla 150 kW;
c) 84 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on vähemalt 150 kW;
U – Katsetuse tohib läbi viia ainult komplektse/komplekteeritud sõidukiga. Kuni neljateljelised sõidukid peavad vastama kõigile direktiivi 71/320/EMÜ nõuetele. Erandid on lubatud sõidukite korral, millel on rohkem kui 4 telge, tingimusel, et:
a) see on sõiduki erikonstruktsiooni tõttu põhjendatud;
b) on täidetud kõik direktiivis 71/320/EMÜ sätestatud seisu-, töö- ja abipidurite pidurdusvõime nõuded;
V – Võidakse lubada järgida direktiivi 1997/68/EÜ nõudeid;
Y – Tingimusel, et on paigaldatud kõik kohustuslikud valgustusseadmed.

W – kohaldatakse ainult N1 kategooria sõidukile, mille tühimass ei ületa 1280 kg (I klass).

W1 – Nõuded tuleb täita, kuid väljalaskesüsteemi muutmine on lubatud täiendavate katsetusteta tingimusel, et see ei mõjuta heitmekontrolliseadmeid, sealhulgas tahkete osakeste filtreid (kui need on olemas). Uut kütuseaurude katsetust muudetud sõidukil ei nõuta tingimusel, et kütuseaurude hulga piiramise seadmed säilitatakse sellisena, nagu baassõiduki tootja need paigaldas. Kõige representatiivsemale baassõidukile antud EÜ tüübikinnitus jääb kehtima hoolimata võrdlusmassi muutusest.

W2 – Nõuded tuleb täita, kuid lubatud on muuta tankimistorustiku, kütusevoolikute ja kütuseaurutorude paigutust ning pikkust. Lubatud on originaalkütusepaagi ümberpaigutamine.

W3 – Ratastooli asukohta loetakse istekohaks. Iga ratastooli jaoks nähakse ette piisav pind. Eripinna pikitasand on paralleelne sõiduki pikitasandiga. Sõidukiomanikule tehakse kättesaadavaks asjakohane teave selle kohta, et sõidukis istmena kasutatav ratastool peab suutma vastu pidada jõududele, mida avaldab kinnitusmehhanism erinevate sõidutingimuste korral. Sõiduki istmeid võib asjakohaselt kohandada tingimusel, et nende kinnituspunktid, mehhanismid ja peatoed tagavad direktiivis ettenähtuga samaväärsed tööparameetrid.

W4 – Direktiivi täitmist nõutakse ooteasendis olevate sisenemist hõlbustavate seadmete korral.

W5 – Igale ratastoolikohale paigaldatakse integreeritud turvasüsteem, mis koosneb ratastooli turvasüsteemist ja ratastoolikasutaja turvasüsteemist. Turvasüsteemide kinnituspunktid peavad vastu pidama direktiivis 76/115/EMÜ ja standardis ISO 10542-1: 2001 ette nähtud jõududele. Ratastooli kinnitamiseks ettenähtud vöö ja kinnitusdetailid (kinnitusmehhanismid) peavad vastama direktiivi 77/541/EMÜ ja standardi ISO 10542 asjaomase osa nõuetele. Katsetused viib läbi tehniline teenistus, mis on vastavalt eespool viidatud direktiividele määratud katsetuste läbiviijaks ja kontrollijaks. Lähtutakse nendes direktiivides esitatud kriteeriumitest. Katsetused viiakse läbi standardis ISO 10542 kirjeldatud asendusratastooliga.

W6 – Kui ümberehitamise tõttu tuleb turvavööde kinnituspunktid viia väljapoole direktiivi 77/541/EMÜ I lisa punktis 2.7.8.1 ette nähtud tolerantsi, kontrollib tehniline teenistus, kas muudatus tähendab halvimat võimalikku juhtumit või mitte. Kui muudatus tähendab halvimat võimalikku juhtumit, viiakse läbi direktiivi 77/541/EMÜ VII lisas ette nähtud katsetus. EÜ tüübikinnituse laiendust ei ole vaja väljastada.

W7 – CO2 heitmete uut mõõtmist ei ole vaja teostada, kui W1 kohaste sätete kohaldamise korral ei ole vaja läbi viia uusi väljalasketoru heitgaasikatsetusi.

W8 – Arvutustes eeldatakse, et ratastool koos kasutajaga kaalub 100 kg. Massikese asub kolmemõõtmelise masina H-punktis. Tehniline teenistus kaalub ka võimalust kasutada ühte või mitut elektrilist ratastooli, mille korral eeldatakse, et need kaaluvad koos kasutajaga 250 kg. Elektrilise ratastooli kasutamisest tulenev reisijate mahutavuse piirang märgitakse tüübikinnitustunnistusele ja asjakohane viide sellele lisatakse vastavustunnistusele.

W9 – Muudetud sõidukil ei nõuta uut katsetust tingimusel, kui sõiduki ümberehitamine ei mõjuta juhi R-punkti ees asetsevat šassii esiosa ning mitte ühtegi täiendava turvasüsteemi osa (turvapatju) ei ole eemaldatud ega deaktiveeritud.

W10 – Muudetud sõidukil ei nõuta uut katsetust tingimusel, kui küljetugevdusi ei ole muudetud ning mitte ühtegi täiendava turvasüsteemi osa (külgturvapatju) ei ole eemaldatud ega deaktiveeritud.

[RTL 2009, 52, 757 – jõust. 5.07.2009]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 10
[RTL 2008, 39, 555 – jõust. 23.05.2008]RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED

Teatis:

Tüübile:

1) riiklik tüübikinnitus1;

1) komplektne sõiduk1;

2) riikliku tüübikinnituse laiendamine1;

2) komplekteeritud sõiduk1;

3) riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1 ;

3) mittekomplektne sõiduk1;

4) riikliku tüübikinnituse tühistamine1 .

4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1;

 

5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1.Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1.

Mark (tootja kaubanimi)

0.2.

Tüüp

0.2.1.

Kaubanimi/-nimed2

0.3.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile

0.3.1.

Märgistuse asukoht

0.4.

Sõiduki kategooria

0.5.

Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress1

 

Baassõiduki tootja nimi ja aadress1, 3

 

Mittekomplektse sõiduki1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress

 

Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress1,3

0.8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) osas ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes

1.

Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide 1 korral

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

2.

Mittekomplektsete sõidukite/variantide1 korral:

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

3.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1

4.

Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)Lisad:

1) infopakett

 

2) katsetulemusedLk 2 (pöördel):

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed):
a) 1. etapp:
Baassõiduki tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
b) 2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
c) 3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv;
2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel;
3 Vt lk 2 (pöördel).
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 11VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Teatis:

Tüübile:

1) väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus 1;

1) komplektne sõiduk1;

2) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse laiendamine 1;

2) komplekteeritud sõiduk1;

3) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1;

3) mittekomplektne sõiduk1;

4) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse tühistamine 1.

4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1;

 

5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1.Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1.

Mark (tootja kaubanimi)

0.2.

Tüüp

0.2.1.

Kaubanimi/-nimed2

0.3.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile

0.3.1.

Märgistuse asukoht

0.4.

Sõiduki kategooria

0.5.

Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress1

 

Baassõiduki tootja nimi ja aadress1, 3

 

Mittekomplektse sõiduki1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress

 

Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress1,3

0.8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes

1.

Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide 1 korral:

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

2.

Mittekomplektsete sõidukite/variantide1 korral:

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

3.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1 .

4.

Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa.(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)Lisad:

1) infopakett

 

2) katsetulemusedLk 2 (pöördel):

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed):
a) 1. etapp:
Baassõiduki tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
b) 2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
c) 3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv;
2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel;
3 Vt lk 2 (pöördel).
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 12
[RTL 2008, 39, 555 – jõust. 23.05.2008]ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Teatis üksiksõiduki kinnituse väljastamise / üksiksõiduki kinnituse väljastamisest keeldumise / üksiksõiduki kinnituse tühistamise1 kohta vastavalt kehtivatele nõuetele.

Kinnitusnumber

1.

Mark (tootja kaubanimi)

2.

Tüüp

3.

Kaubanimi/-nimed

4.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile

5.

VIN-kood (tehasetähis)

6.

Sõiduki kategooria

7.

Sõiduki tootja nimi ja aadress

8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)Allakirjutanu kinnitus, et sõiduk vastab / ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

9.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine1(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)Lisad:

1) infopakett

 

2) kontrollakt
1 Valida sobiv
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 13
[RTL 2008, 39, 555 – jõust. 23.05.2008]TOOTE VASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

Teatis toote vastavuse/mittevastavuse kohta1 kehtivatele nõuetele.

1.

Toote valmistaja kaubamärk või mark

2.

Valmistaja tähis

3.

Valmistaja nimetus ja aadress

4.

Valmistaja esindaja nimetus2

5.

Aadress

6.

Toode vastab / ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

7.

Allakirjutanu

8.

Koht

9.

Kuupäev

10.

Allkiri

Lisa:

Kontrollakt
1 Valida sobiv
2 Vajadusel
[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 14
[RTL 2008, 39, 555 – jõust. 23.05.2008]TÜÜBIVASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

1. Baassõiduki valmistaja nimi ja aadress

2. Sõiduki viimase ehitusstaadiumi valmistaja nimi ja aadress

3. Sõiduki sissetooja nimi ja aadress

4. Tüüp

5. Variant

6. Versioon

7. Tüübikood

8. Sõiduki kategooria

9. Mark

10. Mudel

11. VIN-kood (tehasetähis)

12. Ehitusaasta

13. Mudel ja modifikatsioon

14. Kere tüüp

15. Kere (kabiini) värvus

16. Mootori tüüp

17. Töömaht

18. Võimsus

19. Pikkus

20. Laius

21. Kõrgus

22. Uste arv

23. Istekohti koos juhiga

24. Istekohti juhi kõrval

25. Kiiruspiirang

26. Telgi kokku

27. Veotelgi

28. Juhttelgi

29. Täismass

30. Tühimass

31. Kandevõime

32. Registrimass

33. Lubatud teljekoormus ees

34. Lubatud teljekoormus keskel

35. Lubatud teljekoormus taga

36. Registriteljekoormus ees

37. Registriteljekoormus keskel

38. Registriteljekoormus taga

39. Piduriteta haagise lubatud suurim mass

40. Piduritega haagise lubatud suurim mass

41. Rehvi mõõdud esiteljel

42. Rehvi mõõdud tagateljel

43. Tüübikinnituse number

44. Tüübikinnituse väljastamise kuupäev

45. Allakirjutanu

46. Koht

47. Allkiri


[RTL 2008, 39, 555 - jõust. 23.05.2008]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2011, 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json