Teksti suurus:

Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 6, 92

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Auditeerimise alused

(1) Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alane auditeerimine viiakse läbi 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi konventsioon) IX peatükis kehtestatud «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (International Safety Management Code) (edaspidi ISM koodeks), Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 3051/95 reisiparvlaevade meresõiduohutuse korralduse kohta, mida on muudetud Euroopa Komisjoni (EÜ) määrustega nr 179/98 ja 1970/2002 ja Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2099/2002 (edaspidi määrus nr 3051/95) ning IMO resolutsiooni A.913(22) «Juhend administratsioonidele meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamiseks» alusel.

(2) Auditeerimist viib läbi Veeteede Amet.

(3) Meresõiduohutuse alane auditeerimine on kohustuslik konventsioonis ja määruses nr 3051/95 sätestatud laevade osas.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:
1) meresõiduohutuse korraldamise süsteem (Safety Management System) (edaspidi SMS) on dokumenteeritud süsteem, mis võimaldab reederi töötajatel ellu viia reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegiat;
2) vastavuse tunnistus (Document of Compliance) (edaspidi DOC) on reederile väljastatud dokument, mis tõendab reederi vastavust ISM koodeksi nõuetele;
3) meresõiduohutuse korraldamise tunnistus (Safety Management Certificate) (edaspidi SMC) on laevale väljastatud dokument, mis tõendab nii reederi kui ka laevasisese töökorralduse vastavust kooskõlastatud SMS-le;
4) meresõiduohutuse korraldamise audit (Safety Management Audit) (edaspidi audit) on süsteemne ja sõltumatu hindamine eesmärgiga tuvastada SMS-ga seotud toimingute ja tulemuste vastavus planeeritule ning planeeritu efektiivset rakendamist ja sobivust eesmärkide saavutamiseks;
5) meresõiduohutuse korraldamise süsteemi käsiraamat (Safety Management Manual) (edaspidi käsiraamat) on reederi koostatud dokumentatsioon, mis sisaldab reederi struktuurskeemi ja SMS-i kirjeldust, eesmärkide loetelu, hädaolukordades tegutsemise kirjeldust ning muud vajalikku informatsiooni, et anda ülevaade meresõiduohutuse korraldamise süsteemist;
6) objektiivne tõend (Objective evidence) on ohutuse või SMS-i elementide juurutamise või eksisteerimisega seotud kvantitatiivne või kvalitatiivne informatsioon, andmed ja vaatlused, mida on võimalik tõendada;
7) märkus (Observation) on auditeerimise käigus tuvastatud asjaolu, mida toetab objektiivne tõend;
8) mittevastavus (Non-conformity) on olukord, kus objektiivsed tõendid osutavad nõuete mittetäitmisele;
9) oluline mittevastavus (Major non-conformity) on tuvastatav kõrvalekalle, mis kujutab tõsist ohtu personalile, laevale või keskkonnale ja mis nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutuselevõtmist. ISM koodeksi nõuete ebaefektiivset ja mittesüstemaatilist täitmist võib käsitleda olulise mittevastavusena.

§ 3. Üldnõuded SMS-ile

(1) Reeder peab looma, evitama ja töös hoidma SMS-i, et tagada reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia järgimine vastavalt ISM koodeksile.

(2) SMS peab tagama laevaoperatsioonide ohutu läbiviimise, tööohutuse, sisaldama ennetavaid meetmeid riskifaktorite tuvastamiseks ning täiustama kaldapersonali ja laevapereliikmete meresõiduohutuse korraldamise oskusi, sealhulgas valmisolekut hädaolukorras tegutsemiseks.

(3) Reeder võib SMS-iga kehtestada ISM koodeksis sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest kõrgemaid nõudmisi.

§ 4. Reederi SMS-i hindamine

(1) Auditi käigus antakse hinnang reederi SMS-i vastavusele ISM koodeksis sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele. Auditi käigus hinnatakse:
1) SMS-i vastavust rahvusvahelistele merendusalastele konventsioonidele ja Eesti õigusaktidele;
2) erinevate rahvusvaheliste merendusalaste koodeksite, juhendite ja standardite arvestamist SMS-s.

(2) Auditi käigus veendutakse:
1) rahvusvaheliste merendusalaste konventsioonide, Eesti õigusaktide, volitatud klassifikatsiooniühingute reeglite ning laeva ja laevaseadmete valmistajatehaste juhendite täitmises reederi poolt;
2) laeva ja selle seadmete korrashoiu tagamises ülevaatustevahelisel perioodil;
3) kas reeder on välja töötanud protseduurid, mis tagavad punktis 2 nimetatu rakendamise nii reederi kaldastruktuurides kui ka laevas;
4) laevaoperatsioonide pidevas nõuetekohases täitmises.

(3) Auditi läbiviimisel lähtutakse järgmistest objektiivsetest tõenditest:
1) dokumenteeritud laevaoperatsioonide protseduurid ja juhendid;
2) laeva vanemohvitseride poolt läbiviidavad dokumenteeritud kontrollid igapäevaste laevaoperatsioonide üle.

§ 5. Auditite liigid

(1) Reederile DOC-i ja laevale SMC-i väljastamiseks või tunnistuste kehtivuse kinnitamiseks viiakse läbi:
1) esmane audit;
2) iga-aastane audit või vahepealne audit;
3) täisaudit;
4) lisaaudit.

(2) Esmane, iga-aastane või vahepealne ja täisaudit viiakse läbi vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.

(3) Lisaauditi võib läbi viia järgmistel juhtudel:
1) kui pärast inimeludele, laevale või keskkonnale ohtliku juhtumi toimumist on vajadus kontrollida SMS efektiivset ning ISM koodeksile vastavat funktsioneerimist;
2) kui on vajadus veenduda reederi kaldastruktuurides või laevas eelneva auditi käigus avastatud mittevastavuste kõrvaldamises;
3) kui sadamariigi laevakontrolli ajal on laeval avastatud olulisi mittevastavusi.

(4) Lisaauditi mahu määrab juhtaudiitor, konsulteerides eelnevalt reederi esindajaga. Lisaauditi maht ja suunitlus sõltub olukorra iseärasusest.

(5) Veeteede Amet teavitab reederit lisaauditi läbiviimise vajadusest.

§ 6. Auditeerimise eeldus

(1) Auditi, välja arvatud lisaauditi, läbiviimise eelduseks on reederi poolt kaldastruktuurides ning laevades eelnevalt siseauditi läbiviimine.

(2) Lõikes 1 nimetatud siseauditist ei tohi Veeteede Ameti poolt läbiviidava auditi tegemise ajaks olla möödunud rohkem kui kolm kuud.

§ 7. Avaldus auditi läbiviimiseks

(1) Reeder esitab Veeteede Ametile avalduse tunnistuse saamiseks või tunnistuse kehtivuse kinnitamiseks vajaliku auditi või lisaauditi läbiviimiseks.

(2) Avaldusele auditi läbiviimiseks lisatakse:

1) reederi viimase siseauditi dokumentatsioon;
2) Veeteede Ameti nõudmisel reederi käsiraamat.

§ 8. Audiitorite nimetamine ja auditi ettevalmistamine

(1) Peale avalduse ja muu dokumentatsiooni saamist nimetab Veeteede Amet juhtaudiitori ja vajaduse korral audiitorid.

(2) Juhtaudiitor töötab kooskõlastatult reederiga välja auditi plaani.

(3) Juhtaudiitor valmistab ette vajalikud dokumendid auditi edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks.

(4) Audiitor on kohustatud järgima auditeerimist puudutavaid nõudeid, tagama auditi käigus saadud või loodud dokumentide ja informatsiooni konfidentsiaalsuse.

§ 9. Esmane dokumentide ülevaatus

(1) Esmase auditi planeerimise aluseks on eelnev tutvumine käsiraamatu ja muu SMS dokumentatsiooniga, et määrata kindlaks SMS vastavus ISM koodeksi, määruse nr 3051/95 ja Eesti õigusaktide nõuetele.

(2) Kui esmase dokumentide ülevaatuse käigus selgub, et SMS ei vasta nõuetele, võib esmase auditi lükata edasi seni, kuni reeder on kasutusele võtnud meetmed nõuete täitmiseks.

§ 10. Auditi aruanne

(1) Juhtaudiitor koostab auditi aruande.

(2) Auditi aruanne sisaldab auditi plaani, audiitorite nimesid, auditi läbiviimise aega, andmeid reederi kohta, informatsiooni märkuste, mittevastavuste ja oluliste mittevastavuste kohta.

(3) Reederi auditeerimisel jääb auditi aruande koopia reederile. Laeva auditeerimisel jääb auditi aruande koopia laeva ja reederile.

§ 11. Mittevastavus

(1) Mittevastavuse kohta koostatakse akt, milles reederi esindaja kooskõlastatult juhtaudiitoriga määrab mittevastavuse kõrvaldamise tähtaja, mis ei tohi ületada kolme kuud.

(2) Reeder vastutab mittevastavuste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kindlaksmääramise ja rakendamise eest. Reederi esindaja määrab kooskõlastatult juhtaudiitoriga kindlaks meetmed mittevastavuse kõrvaldamiseks. Mittevastavuste kõrvaldamine ja võimalik lisaaudit tuleb läbi viia mittevastavuse kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul.

(3) Mittevastavuste tähtajaks kõrvaldamata jätmine ja sellest mitteinformeerimine võib olla tunnistuste kehtetuks tunnistamise aluseks.

§ 12. Reederi kohustused

(1) Reeder on kohustatud:
1) teavitama auditiga seotud töötajaid ja laevapereliikmeid ISM-alase auditeerimise eesmärkidest ja ulatusest;
2) nimetama reederi esindaja auditi ajaks;
3) tagama auditi läbiviimiseks vajalikud vahendid;
4) tagama audiitorite poolt nõutud tõendusmaterjalide kättesaadavuse;
5) tegema koostööd audiitoritega, et tagada auditi eesmärkide saavutamine.

(2) Reeder peab auditi jooksul audiitoritele kättesaadavaks tegema kogu informatsiooni, mis on vajalik hinnangu andmiseks SMS-i vastavuse kohta ISM koodeksile. Samuti peab reeder audiitoritele tagama varasemate lipuriigi ametivõimude, sadamakontrolli, klassifikatsiooniühingute, kindlustusseltside, välisriikide ametivõimude ja muude kontrollivate organisatsioonide poolt koostatud dokumentide kättesaadavuse.

§ 13. Vastavuse tunnistuse ja meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse väljastamine, tunnistuste kehtivuse kinnitamine ja kehtivus

(1) DOC või ajutise DOC (Interim Document of Compliance) ning SMC või ajutise SMC (Interim Safety Management Certificate) väljastab Veeteede Amet.

(2) Määruse lisa 1 vormi kohane DOC või lisa 3 vormi kohane ajutine DOC väljastatakse reederile pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.

(3) Määruse lisa 2 vormi kohane SMC või lisa 4 vormi kohane ajutine SMC väljastatakse laevale pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.

(4) DOC või SMC väljastatakse kehtivusega kuni viis aastat, ajutine DOC kehtivusega kuni 12 kuud ning ajutine SMC kehtivusega kuni kuus kuud, mida erandjuhtudel võib pikendada veel järgnevaks kuueks kuuks.

(5) DOC, ajutise DOC, SMC ja ajutise SMC kehtivuse kinnitamise ja kehtivuse nõuded on sätestatud ISM koodeksis.

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määrus nr 44 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutusealase auditeerimise kord» (RTL 2002, 145, 2122) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid»
lisa 1

EESTI VABARIIK

Republic of Estonia

VASTAVUSE TUNNISTUS

DOCUMENT OF COMPLIANCE

Dokumendi on rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 1974) alusel EESTI VABARIIGI nimel välja andnud Veeteede Amet.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, under the authority of the Government of ESTONIAN REPUBLIC by Estonian Maritime Administration.

Reederi nimi .....................................................................................................................
Name of Company  
Reederi aadress .....................................................................................................................
Address of Company  

Tõendame, et reederi meresõiduohutuse korraldamise süsteem on auditeeritud ja vastab «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (ISM koodeks) nõuetele alltoodud laevatüüpide jaoks.*

This is to certify that the Safety Management System of the Company has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below.*

Reisilaev / Passenger ship

Kiirreisilaev / Passenger high speed craft

Kiirkaubalaev / Cargo high speed craft

Puistlastilaev / Bulk carrier

Naftatanker / Oil tanker

Keemiatanker / Chemical tanker

Gaasitanker / Gas carrier

Liikuv süvendaja / Mobile offshore drilling unit

Muu kaubalaev / Other cargo ship

Vastavuse tunnistus on kehtiv kuni         ...........................................................

This Document of Compliance is valid until

iga-aastase kontrollimisega.

subject to annual verifications.

Välja antud .......................................... Väljaandmise kuupäev ...................................
Issued at Date of issue
   
Nr .............................. ............................................................................
No (Tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)
(Signature of the duly authorized official issuing the document)
(Volitatud asutuse pitser või tempel / Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

* mittevajalik läbi kriipsutada / delete as appropriate

IGA-AASTASE KONTROLLI KINNITAMINE

ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION

Käesolevaga tõendame, et perioodilisel kontrollil vastavalt konventsiooni reeglile IX/6.1 ja ISM koodeksi paragrahvile 13.4 leiti, et meresõiduohutuse korraldamise süsteem vastab ISM koodeksi nõudmistele.

This is to certify that at the periodical verification in accordance with regulation IX/6.1 of the Convention and paragraph 13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Esimene iga-aastane kinnitamine

1st annual verification

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Teine iga-aastane kinnitamine

2nd annual verification

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Kolmas iga-aastane kinnitamine

3rd annual verification

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Neljas iga-aastane kinnitamine

4th annual verification

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid»
lisa 2

EESTI VABARIIK

Republic of Estonia

MERESÕIDUOHUTUSE KORRALDAMISE TUNNISTUS

SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Dokumendi on rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 1974) alusel EESTI VABARIIGI nimel välja andnud Veeteede Amet.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of ESTONIAN REPUBLIC by Estonian Maritime Administration.

Laeva nimi ............................ Tunnusnumber või kutsung ...................................
Name of ship   Distinctive number or letters
Kodusadam ............................ Laeva tüüp*  ..............................................................
Port of registry   Type of ship*
Kogumahutavus ............................ IMO number ..............................................................
Gross tonnage   IMO number
Reederi nimi .....................................................................................................................
Name of Company  
Reederi aadress .....................................................................................................................
Address of Company  
  (vaata ISM koodeksi paragrahvi 1.1.2 / see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)

Tõendame, et laeva meresõiduohutuse korraldamise süsteem on auditeeritud ja vastab «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (ISM koodeks) nõuetele ja reederil on vastavuse tunnistus, mis kehtib antud laevatüübi jaoks.

This is to certify that the safety management system of the ship has been audited and that it complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code), following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable to this type of ship.

Laeva meresõiduohutuse korraldamise tunnistus on kehtiv kuni .............................

This Safety Management Certificate is valid until

perioodilise kontrollimisega ja vastavuse tunnistuse kehtivuse korral.

subject to periodical verification and the Document of Compliance remaining valid.

Välja antud .......................................... Väljaandmise kuupäev ...................................
Issued at Date of issue
Nr .............................. ............................................................................
No (Tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)
(Signature of the duly authorized official issuing the document)
(Volitatud asutuse pitser või tempel / Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

* Kirjutada laeva tüüp: reisi-, kiirreisi-, kiirkauba-, puistlastilaev, nafta-, keemia-, gaasitanker, liikuv puurplatvorm, muu kaubalaev.

Insert the type of ship from: passenger ship, passenger high speed craft, cargo high speed craft, bulk carrier, oil tanker, chemical tanker, gas carrier, mobile offshore drilling unit, other cargo ship.

VAHEPEALSE KONTROLLI KINNITAMINE JA LISAKONTROLL (KUI VAJALIK)

ENDORSEMENT FOR INTERMEDIATE VERIFICATION AND ADDITIONAL VERIFICATION(IF REQUIRED)

Käesolevaga tõendame, et vahepealsel kontrollimisel vastavalt konventsiooni reeglile IX/6.1 ja ISM koodeksi paragrahvile 13.8 leiti, et meresõiduohutuse korraldamise süsteem vastab ISM koodeksi nõudmistele.

This is to certify that, at the periodical verification in accordance with regulation IX/6.1 of the Convention and paragraph 13.8 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the applicable requirements of the ISM Code.

Vahepealne kontroll

(läbi viia tunnistuse kehtivuse teise ja kolmanda tähtpäeva vahel)

Intermediate verification

(to be completed between the second and the third anniversary date)

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Lisakontroll*

Additional verification*

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Lisakontroll*

Additional verification*

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Lisakontroll*

Additional verification*

Koht ........................................ Kuupäev .........................................
Place Date
  Allkiri ................................................................
  Signed         (Volitatud ametiisiku allkiri)
                       (Signature of authorized official)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

* kui vajalik / if required

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid»
lisa 3

EESTI VABARIIK

Republic of Estonia

AJUTINE VASTAVUSE TUNNISTUS

INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE

Dokumendi on rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 1974) alusel EESTI VABARIIGI nimel välja andnud Veeteede Amet.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of ESTONIAN REPUBLIC by Estonian Maritime Administration.

Reederi nimi ...................................................................................................
Name of Company  
Reederi aadress ...................................................................................................
Address of Company  

Tõendame, et reederi meresõiduohutuse korraldamise süsteem on tunnistatud vastavaks «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (ISM koodeks) paragrahvi 1.2.3 nõuetele alltoodud laevatüüpide jaoks.*

This is to certify that the Safety Management System of the Company has been recognized as meeting the objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below.*

Reisilaev / Passenger ship

Kiirreisilaev / Passenger high speed craft

Kiirkaubalaev / Cargo high speed craft

Puistlastilaev / Bulk carrier

Naftatanker / Oil tanker

Keemiatanker / Chemical tanker

Gaasitanker / Gas carrier

Liikuv süvendaja / Mobile offshore drilling unit

Muu kaubalaev / Other cargo ship

Ajutine vastavuse tunnistus on kehtiv kuni          .............................................

This Interim Document of Compliance is valid until

Välja antud .......................................... Väljaandmise kuupäev ...................................
Issued at Date of issue
   
Nr .............................. ............................................................................
No (Tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)
(Signature of the duly authorized official issuing the document)
(Volitatud asutuse pitser või tempel / Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

* mittevajalik läbi kriipsutada / delete as appropriate

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 «Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid»
lisa 4

EESTI VABARIIK

Republic of Estonia

AJUTINE MERESÕIDUOHUTUSE KORRALDAMISE TUNNISTUS

INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

Dokumendi on rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (SOLAS 1974) alusel EESTI VABARIIGI nimel välja andnud Veeteede Amet.

Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended under the authority of the Government of ESTONIAN REPUBLIC by Estonian Maritime Administration.

Laeva nimi ............................ Tunnusnumber või kutsung ...................................
Name of ship   Distinctive number or letters
Kodusadam ............................ Laeva tüüp*  ..............................................................
Port of registry   Type of ship*
Kogumahutavus ............................ IMO number ..............................................................
Gross tonnage   IMO number

Reederi nimi .....................................................................................................................
Name of Company  
Reederi aadress .....................................................................................................................
Address of Company  
  (vaata ISM koodeksi paragrahvi 1.1.2 / see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)

Tõendame, et ISM koodeksi paragrahvi 14.4 nõuded on täidetud ja vastavuse tunnistus/ ajutine vastavuse tunnistus** on kehtiv.

This is to certify that the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met and that the Document of Compliance / Interim Document of Compliance** remaining valid.

Käesolev ajutine meresõiduohutuse korraldamise tunnistus on kehtiv kuni ...................

This Interim Safety Management Certificate is valid until

kehtiva vastavuse tunnistuse / ajutise vastavuse tunnistuse** olemasolu korral.

Subject to the Document of Compliance/Interim Document of Complaince** remaining valid.

Välja antud .......................................... Väljaandmise kuupäev ...................................
Issued at Date of issue
   
Nr .............................. ............................................................................
No (Tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)
(Signature of the duly authorized official issuing the document)
(Volitatud asutuse pitser või tempel / Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

* Kirjutada laeva tüüp: reisilaev, kiirreisilaev, kiirkaubalaev, puistlastilaev, naftatanker, keemia-, gaasitanker, liikuv puurplatvorm, muu kaubalaev.

Insert the type of ship from: passenger ship, passenger high speed craft, cargo high speed craft, bulk carrier, oil tanker, chemical tanker, gas carrier, mobile offshore drilling unit, other cargo ship.

** mittevajalik läbi kriipsutada / delete as appropriate

Ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse kehtivust on pikendatud kuni:  ............................
The validity of this Interim Safety Management Certificate is extended to:

Pikendamise kuupäev: .......................................

Date of extension:

  ............................................................................
  (Tunnistuse pikendanud volitatud ametiisiku allkiri)
(Signature of the duly authorized official extending the validity)
(Volitatud asutuse või isiku pitser või tempel / Seal or stamp of the Authority or person, as appropriate)

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2019, 4

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Auditeerimise alused

  (1) Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimine toimub järgmiste õigusaktide ja juhiste alusel:
  1) 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi konventsioon) IX peatükis kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvaheline koodeks (edaspidi ISM koodeks), arvestades Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ajakohastatud juhiseid administratsioonidele ISM koodeksi rakendamiseks;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (ELT L 64, 4.3.2006, lk 1‒36) (edaspidi määrus nr 336/2006).
[RT I, 27.02.2019, 2 - jõust. 02.03.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

  (3) Meresõiduohutusalane auditeerimine on kohustuslik konventsioonis ja määruses nr 336/2006 sätestatud laevade osas.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:
  1) meresõiduohutuse korraldamise süsteem (Safety Management System) (edaspidi SMS) on dokumenteeritud süsteem, mis võimaldab reederi töötajatel ellu viia reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegiat;
  2) vastavuse tunnistus (Document of Compliance) (edaspidi DOC) on reederile väljastatud dokument, mis tõendab reederi vastavust ISM koodeksi nõuetele;
  3) meresõiduohutuse korraldamise tunnistus (Safety Management Certificate) (edaspidi SMC) on laevale väljastatud dokument, mis tõendab nii reederi kui ka laevasisese töökorralduse vastavust kooskõlastatud SMS-le;
  4) meresõiduohutuse korraldamise audit (Safety Management Audit ) (edaspidi audit) on süsteemne ja sõltumatu hindamine eesmärgiga tuvastada SMS-ga seotud toimingute ja tulemuste vastavus planeeritule ning planeeritu efektiivset rakendamist ja sobivust eesmärkide saavutamiseks;
  5) meresõiduohutuse korraldamise süsteemi käsiraamat ( Safety Management Manual) (edaspidi käsiraamat) on reederi koostatud dokumentatsioon, mis sisaldab reederi struktuurskeemi ja SMS-i kirjeldust, eesmärkide loetelu, hädaolukordades tegutsemise juhendeid ning muud vajalikku informatsiooni, et anda ülevaade meresõiduohutuse korraldamise süsteemist;
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]
  6) objektiivne tõend (Objective evidence) on ohutuse või SMS-i elementide juurutamise või eksisteerimisega seotud kvantitatiivne või kvalitatiivne informatsioon, andmed ja vaatlused, mida on võimalik tõendada;
  7) märkus (Observation) on auditeerimise käigus tuvastatud asjaolu, mida toetab objektiivne tõend;
  8) mittevastavus (Non-conformity) on olukord, kus objektiivsed tõendid osutavad nõuete mittetäitmisele;
  9) oluline mittevastavus (Major non-conformity) on tuvastatav kõrvalekalle, mis kujutab tõsist ohtu personalile, laevale või keskkonnale ja mis nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutusele võtmist, või ISM koodeksi nõuete ebaefektiivne ja mittesüstemaatiline täitmine.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 3.   Üldnõuded SMS-ile

  (1) Reeder peab looma, evitama ja töös hoidma SMS-i, et tagada reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia järgimine vastavalt ISM koodeksile või määrusele nr 336/2006 olenevalt laeva tüübist ja sõidupiirkonnast.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

  (2) SMS peab tagama laevaoperatsioonide ohutu läbiviimise, tööohutuse, sisaldama meetmeid riskifaktorite tuvastamiseks ning õnnetuste ja ohtlike juhtumite analüüsimiseks eesmärgiga vältida nende kordumist, täiustama kaldapersonali ja laevapereliikmete meresõiduohutuse korraldamise oskusi, sealhulgas valmisolekut hädaolukorras tegutsemiseks.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

  (3) Reeder võib SMS-iga kehtestada ISM koodeksis sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetest kõrgemaid nõudmisi.

§ 4.   Reederi SMS-i hindamine

  (1) Auditi käigus antakse hinnang reederi SMS-i vastavusele ISM koodeksis või määruses nr 336/2006 sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele. Auditi käigus hinnatakse:
  1) SMS-i vastavust rahvusvahelistele merendusalastele konventsioonidele ja Eesti õigusaktidele;
  2) erinevate rahvusvaheliste merendusalaste koodeksite, juhendite ja standardite arvestamist SMS-s;
  3) rahvusvaheliste merendusalaste konventsioonide, Eesti õigusaktide, volitatud klassifikatsiooniühingute reeglite ning laeva ja laevaseadmete valmistajatehaste juhendite täitmist reederi poolt;
  4) laeva ja selle seadmete korrashoiu tagamist ülevaatuste vahelisel perioodil;
  5) reederi välja töötatud protseduure, mis tagavad punktis 2 nimetatu rakendamise nii reederi kaldastruktuurides kui ka laevas;
  6) laevaoperatsioonide nõuetekohast täitmist.

  (2) Auditi läbiviimisel lähtutakse järgmistest tõenditest:
  1) dokumenteeritud laevaoperatsioonide protseduurid ja juhendid;
  2) laeva vanemohvitseride poolt läbiviidavad dokumenteeritud kontrollid igapäevaste laevaoperatsioonide üle.
  3) reederi töötajatega läbi viidud intervjuude tulemused.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 5.   Auditite liigid
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 6.   Auditeerimise eeldus

  Auditi, välja arvatud lisaauditi, läbiviimise eelduseks on reederi poolt kaldastruktuurides ning laevades eelnevalt siseauditi läbiviimine vähemalt kord 12 kuu jooksul.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 7.   Avaldus auditi läbiviimiseks

  (1) Reeder esitab Veeteede Ametile avalduse tunnistuse saamiseks või tunnistuse kehtivuse kinnitamiseks vajaliku auditi või lisaauditi läbiviimiseks.

  (2) Veeteede Ameti nõudmisel lisatakse avaldusele:

1) reederi viimase siseauditi dokumentatsioon;
2) reederi käsiraamat.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

  (3) Avaldus esitatakse:
1) vähemalt 7 tööpäeva enne soovitavat reederi auditeerimise kuupäeva;
2) vähemalt 7 tööpäeva enne soovitavat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub Eesti sadamas;
3) vähemalt 14 tööpäeva enne soovitavat laeva auditi kuupäeva, kui laev asub välisriigi sadamas või
4) vähemalt 14 tööpäeva enne soovitavat reederi auditeerimise kuupäeva, kui reeder asub välisriigis.
[RTL 2007, 15, 242 - jõust. 16.02.2007]

§ 8.   Audiitorite nimetamine ja auditi ettevalmistamine

  (1) Peale avalduse ja muu dokumentatsiooni saamist nimetab Veeteede Amet juhtaudiitori ja vajaduse korral audiitorid.

  (2) Juhtaudiitor töötab kooskõlastatult reederiga välja auditi plaani.

  (3) Juhtaudiitor valmistab ette vajalikud dokumendid auditi edukaks ja efektiivseks läbiviimiseks.

  (4) Audiitor on kohustatud järgima auditeerimist puudutavaid nõudeid, tagama auditi käigus saadud või loodud dokumentide ja informatsiooni konfidentsiaalsuse.

§ 9.   Esmane dokumentide ülevaatus

  (1) Esmase auditi planeerimise aluseks on eelnev tutvumine käsiraamatu ja muu SMS dokumentatsiooniga, et määrata kindlaks SMS vastavus ISM koodeksi või määruse nr 336/2006 ja Eesti õigusaktide nõuetele.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

  (2) Kui esmase dokumentide ülevaatuse käigus selgub, et SMS ei vasta nõuetele, võib esmase auditi lükata edasi seni, kuni reeder on kasutusele võtnud meetmed nõuete täitmiseks.

§ 10.   Auditi aruanne

  (1) Juhtaudiitor koostab auditi aruande.

  (2) Auditi aruanne sisaldab auditi plaani, audiitorite nimesid, auditi läbiviimise aega, andmeid reederi kohta, informatsiooni märkuste, mittevastavuste ja oluliste mittevastavuste kohta.

  (3) Reederi auditeerimisel jääb üks auditi aruande originaal reederile. Laeva auditeerimisel jääb üks auditi aruande originaal laeva ja reeder saab ühe auditi aruande koopia.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 11.   Mittevastavus
[Kehtetu - RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 12.   Reederi kohustused

  (1) Reeder on kohustatud:
  1) teavitama auditiga seotud töötajaid ja laevapereliikmeid ISM-alase auditeerimise eesmärkidest ja ulatusest;
  2) nimetama reederi esindaja auditi ajaks;
  3) tagama auditi läbiviimiseks vajalikud vahendid;
  4) tagama audiitorite poolt nõutud tõendusmaterjalide kättesaadavuse;
  5) tegema koostööd audiitoritega, et tagada auditi eesmärkide saavutamine.

  (2) Reeder peab auditi jooksul audiitoritele kättesaadavaks tegema kogu informatsiooni, mis on vajalik hinnangu andmiseks SMS-i vastavuse kohta ISM koodeksile või määrusele nr 336/2006. Samuti peab reeder audiitoritele tagama varasemate lipuriigi ametivõimude, sadamakontrolli, klassifikatsiooniühingute, kindlustusseltside, välisriikide ametivõimude ja muude kontrollivate organisatsioonide poolt koostatud dokumentide kättesaadavuse.
[RT I, 21.09.2011, 2 - jõust. 24.09.2011]

§ 13.   Vastavuse tunnistuse ja meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse väljastamine, tunnistuste kehtivuse kinnitamine ja kehtivus

  (1) DOC või ajutise DOC (Interim Document of Compliance) ning SMC või ajutise SMC (Interim Safety Management Certificate ) väljastab Veeteede Amet.

  (2) Määruse lisa 1 ja 5 vormi kohane DOC või lisa 3 ja 7 vormi kohane ajutine DOC väljastatakse reederile pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 35, 453 - jõust. 19.04.2009]

  (3) Määruse lisa 2 ja 6 vormi kohane SMC või lisa 4 ja 8 vormi kohane ajutine SMC väljastatakse laevale pärast esmast või täisauditit vastavalt ISM koodeksis sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 35, 453 - jõust. 19.04.2009]

  (4) DOC või SMC väljastatakse kehtivusega kuni viis aastat, ajutine DOC kehtivusega kuni 12 kuud ning ajutine SMC kehtivusega kuni kuus kuud, mida erandjuhtudel võib pikendada veel järgnevaks kuueks kuuks.

  (5) DOC, ajutise DOC, SMC ja ajutise SMC kehtivuse kinnitamise ja kehtivuse nõuded on sätestatud ISM koodeksis.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json