Teksti suurus:

"2006. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 9, 59

Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 1 (osa 6, artikkel 452.01 «Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi») ja § 11 lõike 2 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 11 lõikega 3 ja §-ga 22 ja «Riigieelarve seaduse» § 9 lõike 6 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 321 lõike 3 alusel.

§ 1. Tasandusfondi vahendite jaotamine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud vahendid kogusummas 1 143 826 000 krooni jaotatakse kooskõlas «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõikega 1 vastavalt määruse lisale.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, koolilõuna kuludeks, toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks määratud vahendid summas 3 178 056 750 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale.

§ 2. Hariduskuludeks määratud eraldiste jaotamine

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi hariduskuludeks määratud eraldiste summa 2 468 087 500 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2–4.

(2) Hariduskuludeks määratud eraldiste summast 2 376 517 655 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsientidest ning lõikega 11 kehtestatud põhimõttest. Lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsiente ei arvestata õpikute soetamiseks arvestatud vahendite jaotamisel. Lõikes nimetatud vahendid jaotatakse vastavalt määruse lisale.

(3) Lõikes 2 nimetatud hariduskuludest eraldatakse 25 080 345 krooni muudeks hariduskorralduslikeks kuludeks, milleks on ühistegevuse (sealhulgas maakondlikud õpilas- ja noorteüritused, ainesektsioonide töö) kulud ja lasteasutuste pedagoogide täiendusõppe ja koolituse kulud. Vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale.

(4) Hariduskuludeks määratud vahenditest jaotatakse 66 489 500 krooni kohaliku omavalitsuse üksuste vahel täiendavalt koolivõrgu korrastamiseks, pedagoogide palga alammäära kindlustamiseks, piirkondlikult oluliste koolide säilitamiseks ja muudeks õppeaasta jooksul ilmnevateks hariduskorralduslikeks kuludeks vastavalt lõigetele 5–9.

(5) Lõikes 4 nimetatud vahenditest üldhariduskoolide majanduskuludeks (välja arvatud õpikud ja koolitoit) täiendavaid vahendeid ei eraldata. Investeeringuteks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele täiendavaid vahendeid ainult 2006/2007. õppeaastal esmakordselt õppetööga alustavatele üldhariduskoolidele. Koolilõunaks, õpikuteks ning õpilaste arvu suurenemisest tingitud palgavahendite vajaduse kasvuks eraldatakse täiendavaid vahendeid kohaliku omavalitsuse üksuse koolides kokku klassikomplektide arvu suurenemisel või õpilaste arvu suurenemisel vähemalt 12 õpilase võrra võrreldes lõikes 2 toodud eraldise arvutamise aluseks oleva õpilaste arvuga. Eriõppesse või eriõppe klassidesse õpilaste lisandumisel eraldatakse täiendavaid vahendeid alates 3. õpilase lisandumisest. Vahendid eraldatakse arvestades juurde tulnud õpilaste arvu.

(6) Lõigete 4 ja 5 alusel jaotatavatest hariduskuludeks määratud täiendavatest vahenditest palgavahendite taotlemisel näidatakse iga kooli kohta kooliastmeti õpilaste arvu muutus lähtuvalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 44 lõikest 32, klassikomplektide arvu muutus ja klassikomplektide täituvus, arvestades «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses» klassi täituvusele seatud piirnorme, ning põhjendused eraldatud vahendite ebapiisavuse kohta. Kohaliku omavalitsuse üksused esitavad taotlused asukohajärgsele maavalitsusele 11. märtsiks ja 23. septembriks 2006. a.

(7) Maavalitsus kontrollib esitatud taotluste põhjendatust ja nende vastavust lõigetes 4–6 nimetatud tingimustele ning, lähtudes maakonna koolivõrgu arengukavast, esitab maakonna omavalitsusliidu ettepanekul kohaliku omavalitsuse üksuste taotluste koondi koos omapoolse arvamusega ning põhjendustega vahendite ebapiisavuse kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 25. märtsiks ja 1. oktoobriks 2006. a.

(8) Haridus- ja Teadusministeerium esitab hariduskulude täiendavate vahendite jaotamise ettepanekud, seletuskirja vahendite eraldamise ja taotluste rahuldamata jätmise põhjendustega ning Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Rahandusministeeriumi seisukohtadega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 20. aprilliks ja 26. oktoobriks 2006. a.

(9) Lõikes 4 nimetatud hariduskulude vahendite vaba jääk jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsientidest.

(10) Lõikes 2 nimetatud hariduskulude jaotamiseks kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsiendid punktidega 1–7:
1) personalikulu koefitsiendid kohaliku omavalitsuse üksusele on järgmised:

– üle 5000 õpilasega linnad 0,89
– 701–5000 õpilasega linnad ja alevi staatuses vallad 0,9
– kuni 700 õpilasega linnad ja alevi staatuses vallad ning üle 500 õpilasega vallad 1,0
– 351–500 õpilasega vallad 1,1
– 251–350 õpilasega vallad 1,2
– 181–250 õpilasega vallad 1,3
– 121–180 õpilasega vallad 1,4
– kuni 120 õpilasega vallad 1,5

2) Prangli, Ruhnu ja Vormsi saarel asuvate koolide punktiga 1 määratud koefitsiendile lisanduv koefitsient on 1,2
3) Kihnu saarel asuva kooli punktiga 1 määratud koefitsiendile lisanduv koefitsient on 0,7
4) Kaugõppes ja õhtuses õppevormis on koefitsient 0,8
5) Eriõppeklassides on personalikulu koefitsiendid ühe õpilase kohta järgmised:
– keha-, kõne- ja meelepuuetega laste klassid 2,6
– keskmise vaimupuudega laste klassid 2,2
– raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega laste klassid 3,8
– õpiraskustega laste klassid 1,4
– kasvatusraskustega laste klassid 2,2
– õpe sanatoorses koolis 1,2
– munitsipaalkooli korraldatav üldhariduslik õpe vanglas 1,6

6) Täiendavad personalikulu koefitsiendid ühe eriõppel õpilase kohta on järgmised:
– koduõpe tervislikel põhjustel elukohas 4,0
– koduõpe psühhiaatriahaiglas 1,3
– koduõpe lastehaiglas 0,6
– parandusõpe 0,2
– lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivad õpilased tavaklassis 1,2
– toimetuleku riikliku õppekava alusel õppivad õpilased tavaklassis 2,8

7) Punktides 5 ja 6 esitatud personalikulu koefitsiente ei korrutata läbi punktides 1–4 toodud personalikulude koefitsientidega.

(11) Pedagoog-metoodiku ametijärgu saanud pedagoogi töö tasustamiseks arvestatakse täiendavad summad õpetaja ametijärgule vastava palgamäära ja õpetaja-metoodiku ametijärgule vastava palgamäära vahe ulatuses.

§ 3. Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks arvestatud vahendid

Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud 100 000 000 krooni kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvest tasustatavate haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskuludeks eraldatavatest vahenditest töötasu saavate munitsipaalkoolide pedagoogide palkadega. Nimetatud vahendite jaotus on toodud määruse lisas.

§ 4. Toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks arvestatud vahendite jaotamine

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-ga 224 ning § 42 lõigetega 3 ja 4 on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi toimetulekutoetuseks, täiendavateks sotsiaaltoetusteks, isikute toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks, sotsiaalteenuste arendamiseks ning kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust tulenevate suurenenud soojusenergiakulude kompensatsiooniks määratud 350 262 000 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2, 4 ja 6.

(2) Toimetulekutoetuseks määratud summast 259 337 000 krooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas.

(3) Lõikes 2 nimetatud vahenditest 7,5% on arvestatud sotsiaalteenuste arendamise kuludeks (v.a investeeringuteks) ja 5% lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.

(4) Kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust tulenevate 2006. aasta jaanuari-mai suurenenud soojusenergiakulude kompensatsiooniks ettenähtud 22 262 000 krooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas.

(5) Lõikes 4 nimetatud vahenditest 5,8% on arvestatud kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust suurenenud soojusenergiakulude kompenseerimise administreerimise kulude katmiseks.

(6) Toimetulekutoetuseks määratud vahenditest 68 663 000 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel teisel poolaastal vastavalt lõigetele 7–14.

(7) Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus lõike 6 alusel jaotatavate toimetulekutoetuse täiendavate vahendite saamiseks, kui kohaliku omavalitsuse üksusele ei piisa käesoleva määruse alusel tasandusfondi toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks või toimetulekutoetuse väljamaksmiseks tehtud kulude suurenemise tõttu ei piisa vahenditest lõikes 3 nimetatud ulatuses sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks ning sotsiaalteenuste arendamiseks tingimusel, et toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ettenähtud kulude tegemisel on lähtutud «Sotsiaalhoolekande seaduses» kehtestatud tingimustest.

(8) Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite taotlemiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirjaga asukohajärgsele maavalitsusele 5. septembriks 2006. a. Seletuskirjas näidatakse ära vahendite (sealhulgas kahel eelneval aastal kasutamata jäänud vahendite) kasutamine jooksval eelarveaastal, muudatused rahuldatud taotluste arvus ja kuludes taotluse kohta ning tuuakse ära vahendite ebapiisavuse põhjendused. Seletuskirjale lisatakse ülevaade vahendite kasutamisest vastavalt lõikele 3.

(9) Maavalitsus kontrollib esitatud taotluste põhjendatust ja vastavust lõikes 7 nimetatud tingimustele ning analüüsib toimetulekutoetuse vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal võrrelduna kahe eelneva aastaga. Maavalitsus esitab kohaliku omavalitsuse üksuste koondtaotluse koos omapoolse arvamusega Sotsiaalministeeriumile hiljemalt 18. septembriks 2006. a.

(10) Sotsiaalministeerium analüüsib maavalitsuste taotluste põhjendatust ning esitab lähtuvalt lõikes 2 sätestatud toimetulekutoetuse täiendavate vahendite kogusummast maakondade koondtaotluste põhjal ettepaneku toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotamiseks kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. oktoobriks 2006. a, lisades seletuskirja vahendite eraldamise ja taotluste rahuldamata jätmise põhjendustega.

(11) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotlused koos lisatud dokumentidega läbi, kontrollib taotluste põhjendatust ning esitab ettepaneku kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotamiseks koos Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohtadega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks hiljemalt 15. oktoobriks 2006. a.

(12) Kui ilmneb, et kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva määrusega eraldatavatest toimetulekutoetuse vahenditest (koos eelmistel aastatel kasutamata jäänud vahenditega) lõikes 11 nimetatud tähtajani ei piisa ja vahendite puudujääk seab ohtu toetuste väljamaksmise, siis on Vabariigi Valitsusel õigus kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud taotluse alusel otsustada vahendite eraldamine, ootamata ära lõikes 8 sätestatud tähtaega. Vahendite ebapiisavuse hindamisel võetakse arvesse lõike 3 alusel tehtavad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kulud ning sotsiaalteenuste arendamise kulud.

(13) Lõikes 12 nimetatud juhul esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirja ja asukohajärgse maavalitsuse arvamusega Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium esitab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Sotsiaalministeeriumi ja Omavalitsusliitude Koostöökoguga kooskõlastatud taotluse.

(14) Lõikes 6 nimetatud toimetulekutoetuse vahendite vaba jäägi jaotamisel sotsiaalteenuste arendamiseks lähtutakse toimetulekutoetust ning toimetulekutoetuse vahenditest muid sotsiaaltoetusi saanud perekondade arvust. Selleks kehtestatakse summa suurus ühe perekonna kohta, lähtudes toimetulekutoetuse vahendite vabast jäägist. Vabast jäägist eraldatakse vahendeid käesoleva lõikega ettenähtud ulatuses neile kohaliku omavalitsuse üksustele, kellele ei piisa lõigete 2, 11 ja 12 alusel eraldatud vahenditest käesoleva lõike alusel arvestatud sotsiaalteenuste arendamise kulude tegemiseks.

(15) Toimetulekutoetuseks määratud vahendite ülejäägi korral ning lõikes 4 nimetatud vahenditest võib valla- või linnavalitsus maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 5. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 12 alusel kehtestatud korraga on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks 6 000 000 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõikele 2.

(2) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus arvutatakse järgmise valemi alusel:

Si – konkreetse saarvalla või saarelise osaga valla (i) täiendav toetus
Ciy – konkreetse väikesaare elanike arv rahvastikuregistri andmetel (y=1), arvestuslik teede pikkus (regulaarseks ühenduseks kasutatava laevatatava veetee pikkus kilomeetrites 0,8 osakaaluga ning maismaatee pikkus kilomeetrites saarvalla korral maavalitsuseni ja saarelise osaga valla korral vallamajani 0,2 osakaaluga, y=2) kilomeetrites ning saare pindala ruutkilomeetrites (y=3)
Piy – parameetri väärtus kroonides ühe elaniku (y=1), arvestusliku teede pikkuse ühe kilomeetri (y=2) ja pindalaühiku kohta kroonides (y=3)

(3) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendava toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas.

§ 6. Koolilõuna toetus

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 321 lõigetega 1–3 on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud 233 707 250 krooni põhiharidust omandavate õpilaste, välja arvatud riigikoolide õpilaste, kelle toitlustuskulud kaetakse riigieelarvest, koolilõuna toetuseks.

(2) Koolilõuna arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta kehtestatakse 10,27 krooni.

(3) Koolilõuna toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel järgmise valemi alusel:

Ki – konkreetsele kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatav koolilõuna toetus
Õi1 – õpilaste arv 1. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
Õi2–8 – õpilaste arv 2.–8. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
Õi9 – õpilaste arv 9. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
Õi+ – õpilaste arv põhiõppes pikendatud klassides (HEV +1, +2, +3 klassid) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses
T – koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta

(4) Koolilõuna toetuse jaotus on toodud määruse lisas.

§ 7. Maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon

Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi arvestatud 20 000 000 krooni kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks.

§ 8. Eraldiste ülekandmine

(1) Määruse lisas kohaliku omavalitsuse üksuste vahel «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõigete 1 ja 2 alusel jaotatud tasandusfondi määratud vahendid kantakse kohaliku omavalitsuse üksustele üle vahendite liike eristamata ühes summas.

(2) Määruse lisas toodud tabeli veerus «Tasandusfond kokku» nimetatud vahendid jaotatakse kvartalite lõikes järgmiselt: 2006. aasta I kvartal 28%, II kvartal 34%, III kvartal 18% ja IV kvartal 20% kohaliku omavalitsuse üksusele määratud vahendite kogusummast. Kohaliku omavalitsuse üksus taotleb iga kuu 12. ja 25. kuupäevaks kvartaliks ettenähtud summast ühe kuuendiku ülekandmist Riigikassalt «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel rahandusministri kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjas sätestatud korras.

(3) Kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 9 lõikega 7 võib rahandusministri nõusolekul kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud taotluse alusel avansiliselt üle kanda taotluse esitanud kohaliku omavalitsuse üksusele määruse lisas jaotatud vahendid eelarveaasta eelseisvate perioodide arvel summas, mis ületab lõikes 2 toodud kvartaalset jaotust.

(4) Lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusele kuude lõikes ülekantavate summade kasutamise käesoleva määruse lisas toodud tasandusfondi määratud eraldiste vahel otsustab kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 9. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister
rahandusministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2006. a määruse nr 43 ««2006. aasta riigieelarve seaduses» kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus»
lisa

«2006. AASTA RIIGIEELARVE SEADUSES» ERALDISTEKS KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELE JOOKSVATEKS KULUDEKS TASANDUSFONDI MÄÄRATUD VAHENDITE JAOTUS (KROONIDES)

Oma-
valitsus-
üksused

«2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõike 1 alusel jaotatavad tasandus-
fondi eraldised

«2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõike 2 alusel tasandusfondi määratud vahendite jaotus

TASANDUS-
FOND KOKKU

Eraldised hariduskuludeks

Toimetulekutoetus ja hinnatõusu kompensatsioon

Vahendid palkade ühtlus-
tamiseks

Vahendid koolilõuna toetuseks

Saar-
valdade ja saarelise
osaga valdade täiendav toetus

KOKKU sh muud haridus-
korraldus-
likud kulud
KOKKU sh kodu-
tarbijate kaugkütte hinnatõusu kompen-
satsioon
TALLINN 0 612 232 000 8 069 373 28 667 000 0 26 449 000 60 853 320 0 728 201 320
HARJU MAAKOND 
Keila linn 0 27 252 000 211 962 563 000 0 779 000 2 186 080 0 30 780 080
Loksa linn 1 248 000 7 405 000 58 617 576 000 350 000 226 000 686 340 0 10 141 340
Maardu linn 0 21 439 000 258 132 2 422 000 0 1 171 000 2 237 160 0 27 269 160
Paldiski linn 4 213 000 8 824 000 80 003 3 245 000 812 000 321 000 778 750 0 17 381 750
Saue linn 0 11 676 000 124 574 42 000 0 447 000 1 242 550 0 13 407 550
Aegviidu vald 153 000 1 417 000 15 952 15 000 0 58 000 114 220 0 1 757 220
Anija vald 1 544 000 10 522 000 126 541 144 000 0 515 000 1 084 960 0 13 809 960
Harku vald 0 10 436 000 188 739 68 000 0 804 000 1 246 150 0 12 554 150
Jõelähtme vald 0 7 225 000 109 105 531 000 0 419 000 773 360 0 8 948 360
Keila vald 143 000 2 210 000 53 453 448 000 332 000 308 000 213 550 0 3 322 550
Kernu vald 1 512 000 3 773 000 25 902 28 000 0 158 000 376 800 0 5 847 800
Kiili vald 129 000 5 524 000 51 835 328 000 326 000 297 000 551 590 0 6 829 590
Kose vald 2 775 000 11 628 000 121 887 1 157 000 595 000 481 000 1 227 150 0 17 268 150
Kuusalu vald 1 018 000 12 393 000 110 571 691 000 480 000 515 000 1 078 030 0 15 695 030
Kõue vald 1 417 000 3 694 000 31 103 507 000 166 000 158 000 381 160 0 6 157 160
Nissi vald 2 486 000 6 150 000 58 751 1 569 000 1 092 000 262 000 653 750 0 11 120 750
Padise vald 96 000 3 962 000 31 752 129 000 0 162 000 387 060 0 4 736 060
Raasiku vald 693 000 7 464 000 82 834 270 000 168 000 378 000 997 170 0 9 802 170
Rae vald 94 000 13 008 000 161 663 404 000 386 000 707 000 1 416 580 0 15 629 580
Saku vald 32 000 14 862 000 183 401 178 000 99 000 731 000 1 581 880 0 17 384 880
Saue vald 46 000 6 283 000 105 798 279 000 0 668 000 739 730 0 8 015 730
Vasalemma vald 3 308 000 4 118 000 47 896 1 168 000 338 000 217 000 451 490 0 9 262 490
Viimsi vald 0 15 234 000 221 492 127 000 68 000 1 112 000 1 684 290 583 000 18 740 290
KOKKU 20 907 000 216 499 000 2 461 963 14 889 000 5 212 000 10 894 000 22 089 800 583 000 285 861 800
HIIU MAAKOND 
Kärdla linn 2 306 000 10 037 000 75 899 973 000 0 309 000 881 160 0 14 506 160
Emmaste vald 171 000 3 115 000 25 819 320 000 0 104 000 271 050 0 3 981 050
Kõrgessaare vald 834 000 2 370 000 21 698 585 000 0 100 000 196 100 0 4 085 100
Käina vald 1 905 000 5 340 000 41 666 615 000 0 190 000 466 630 0 8 516 630
Pühalepa vald 1 219 000 3 682 000 22 458 732 000 0 135 000 297 480 0 6 065 480
KOKKU 6 435 000 24 544 000 187 540 3 225 000 0 838 000 2 112 420 0 37 154 420
IDA-VIRU MAAKOND 
Kiviõli linn 13 622 000 10 601 000 103 800 3 584 000 0 415 000 1 106 770 0 29 328 770
Kohtla-Järve linn 81 039 000 63 132 000 704 744 31 774 000 272 000 2 873 000 6 637 820 0 185 455 820
Narva linn 131 229 000 89 948 000 1 224 250 26 771 000 0 4 533 000 9 511 790 0 261 992 790
Narva-Jõesuu linn 6 905 000 2 813 000 36 195 1 207 000 0 169 000 258 730 0 11 352 730
Püssi linn 1 775 000 22 000 21 805 695 000 0 119 000 0 0 2 611 000
Sillamäe linn 30 355 000 23 149 000 288 776 8 624 000 0 1 057 000 2 373 970 0 65 558 970
Alajõe vald 1 163 000 2 000 1 508 204 000 0 13 000 0 0 1 382 000
Aseri vald 2 807 000 3 947 000 30 150 553 000 0 139 000 303 130 0 7 749 130
Avinurme vald 3 646 000 4 613 000 27 742 151 000 0 129 000 390 660 0 8 929 660
Iisaku vald 2 810 000 4 100 000 26 284 560 000 97 000 117 000 327 000 0 7 914 000
Illuka vald 0 1 855 000 11 755 395 000 0 70 000 161 450 0 2 481 450
Jõhvi vald 18 463 000 20 613 000 200 312 5 927 000 0 861 000 1 881 160 0 47 745 160
Kohtla vald 0 10 000 9 975 444 000 0 128 000 0 0 582 000
Kohtla-Nõmme vald 2 542 000 2 031 000 14 133 195 000 0 79 000 175 310 0 5 022 310
Lohusuu vald 2 069 000 1 189 000 6 497 388 000 0 54 000 97 790 0 3 797 790
Lüganuse vald 2 414 000 4 005 000 16 384 331 000 37 000 97 000 368 330 0 7 215 330
Maidla vald 19 000 1 977 000 8 661 66 000 0 71 000 171 970 0 2 304 970
Mäetaguse vald 189 000 2 890 000 32 708 975 000 193 000 129 000 274 130 0 4 457 130
Sonda vald 0 1 171 000 11 574 232 000 0 63 000 100 360 0 1 566 360
Toila vald 0 4 564 000 45 901 689 000 0 185 000 390 660 0 5 828 660
Tudulinna vald 568 000 931 000 6 244 123 000 43 000 51 000 84 700 0 1 757 700
Vaivara vald 0 1 396 000 28 680 826 000 0 138 000 127 570 0 2 487 570
KOKKU 301 615 000 244 959 000 2 858 078 84 714 000 642 000 11 490 000 24 743 300 0 667 521 300
JÕGEVA MAAKOND 
Jõgeva linn 10 088 000 19 858 000 161 961 3 042 000 0 503 000 1 994 610 0 35 485 610
Mustvee linn 4 699 000 5 966 000 34 933 840 000 0 118 000 579 050 0 12 202 050
Põltsamaa linn 9 261 000 14 175 000 121 015 623 000 166 000 361 000 1 427 620 0 25 847 620
Jõgeva vald 9 503 000 4 559 000 87 122 785 000 0 444 000 508 210 0 15 799 210
Kasepää vald 4 300 000 50 000 11 335 311 000 0 92 000 4 360 0 4 757 360
Pajusi vald 1 501 000 1 153 000 20 204 196 000 0 131 000 113 450 0 3 094 450
Pala vald 3 247 000 3 018 000 16 881 283 000 0 98 000 256 160 0 6 902 160
Palamuse vald 4 834 000 5 853 000 39 684 448 000 0 203 000 581 880 0 11 919 880
Puurmani vald 3 634 000 4 523 000 29 842 315 000 0 151 000 398 610 0 9 021 610
Põltsamaa vald 8 846 000 5 161 000 52 028 476 000 0 367 000 571 100 0 15 421 100
Saare vald 3 823 000 2 359 000 14 293 560 000 78 000 109 000 203 290 0 7 054 290
Tabivere vald 4 505 000 5 079 000 34 338 703 000 0 188 000 472 530 0 10 947 530
Torma vald 5 940 000 4 546 000 41 959 965 000 186 000 198 000 490 760 0 12 139 760
KOKKU 74 181 000 76 300 000 665 595 9 547 000 430 000 2 963 000 7 601 630 0 170 592 630
JÄRVA MAAKOND 
Paide linn 4 697 000 20 827 000 228 529 2 801 000 0 747 000 2 114 220 0 31 186 220
Albu vald 2 332 000 2 794 000 23 849 357 000 103 000 125 000 238 710 0 5 846 710
Ambla vald 2 982 000 5 698 000 35 088 512 000 399 000 174 000 530 290 0 9 896 290
Imavere vald 873 000 2 426 000 19 664 67 000 0 97 000 213 040 0 3 676 040
Järva-Jaani vald 1 896 000 5 375 000 34 711 502 000 142 000 140 000 358 320 0 8 271 320
Kareda vald 1 120 000 1 470 000 9 602 72 000 7 000 58 000 129 360 0 2 849 360
Koeru vald 3 478 000 5 651 000 44 049 1 081 000 267 000 198 000 522 840 0 10 930 840
Koigi vald 1 255 000 2 540 000 14 849 155 000 134 000 89 000 235 630 0 4 274 630
Paide vald 1 972 000 1 359 000 19 825 302 000 253 000 149 000 123 720 0 3 905 720
Roosna-Alliku vald 2 052 000 2 276 000 19 783 386 000 0 102 000 191 730 0 5 007 730
Türi vald 12 067 000 22 330 000 194 180 2 796 000 293 000 869 000 2 072 890 0 40 134 890
Väätsa vald 958 000 3 019 000 25 394 525 000 384 000 126 000 272 330 0 4 900 330
KOKKU 35 682 000 75 765 000 669 523 9 556 000 1 982 000 2 874 000 7 003 080 0 130 880 080
LÄÄNE MAAKOND 
Haapsalu linn 4 744 000 24 447 000 230 330 5 391 000 1 500 000 875 000 2 339 830 0 37 796 830
Hanila vald 1 116 000 2 559 000 21 833 584 000 0 113 000 243 330 0 4 615 330
Kullamaa vald 2 561 000 3 964 000 20 663 235 000 0 90 000 297 740 0 7 147 740
Lihula vald 5 305 000 6 748 000 50 008 658 000 106 000 233 000 648 360 0 13 592 360
Martna vald 1 814 000 1 557 000 12 523 512 000 21 000 72 000 135 270 0 4 090 270
Noarootsi vald 128 000 2 301 000 12 919 148 000 0 63 000 201 740 202 000 3 043 740
Nõva vald 320 000 1 005 000 4 241 84 000 0 29 000 84 960 0 1 522 960
Oru vald 666 000 1 652 000 15 367 206 000 0 79 000 148 870 0 2 751 870
Ridala vald 3 795 000 4 378 000 38 690 841 000 0 277 000 512 320 0 9 803 320
Risti vald 834 000 1 964 000 13 145 152 000 0 69 000 171 710 0 3 190 710
Taebla vald 2 183 000 7 040 000 59 293 801 000 258 000 238 000 669 400 0 10 931 400
Vormsi vald 0 728 000 4 747 132 000 0 15 000 37 730 1 236 000 2 148 730
KOKKU 23 466 000 58 343 000 483 759 9 744 000 1 885 000 2 153 000 5 491 260 1 438 000 100 635 260
LÄÄNE-VIRU MAAKOND 
Kunda linn 4 662 000 7 634 000 72 250 653 000 0 302 000 848 560 0 14 099 560
Rakvere linn 14 861 000 39 996 000 323 837 1 661 000 0 1 366 000 3 804 150 0 61 688 150
Haljala vald 3 388 000 6 835 000 52 751 65 000 0 254 000 685 570 0 11 227 570
Kadrina vald 6 534 000 12 302 000 101 274 764 000 0 465 000 1 152 210 0 21 217 210
Laekvere vald 3 558 000 3 904 000 25 318 377 000 102 000 149 000 378 590 0 8 366 590
Rakke vald 4 260 000 4 405 000 30 078 594 000 0 162 000 417 610 0 9 838 610
Rakvere vald 3 583 000 2 358 000 31 491 140 000 0 188 000 200 970 0 6 469 970
Rägavere vald 1 833 000 2 008 000 13 775 67 000 0 85 000 169 920 0 4 162 920
Sõmeru vald 0 5 608 000 60 915 287 000 0 298 000 597 280 0 6 790 280
Tamsalu vald 7 788 000 7 803 000 88 580 4 204 000 493 000 372 000 811 090 0 20 978 090
Tapa vald 14 288 000 19 646 000 156 660 3 680 000 524 000 704 000 1 813 140 0 40 131 140
Vihula vald 673 000 2 451 000 18 667 27 000 0 135 000 203 800 0 3 489 800
Vinni vald 8 253 000 10 369 000 90 748 534 000 0 437 000 1 077 770 0 20 670 770
Viru-Nigula vald 961 000 1 945 000 15 417 90 000 0 106 000 161 450 0 3 263 450
Väike-Maarja vald 9 760 000 10 875 000 85 619 1 229 000 0 428 000 1 043 120 0 23 335 120
KOKKU 84 402 000 138 139 000 1 167 380 14 372 000 1 119 000 5 451 000 13 365 230 0 255 729 230
PÕLVA MAAKOND 
Põlva linn 6 448 000 19 851 000 163 827 1 859 000 0 514 000 1 747 170 0 30 419 170
Ahja vald 2 825 000 3 216 000 16 199 293 000 0 90 000 256 420 0 6 680 420
Kanepi vald 6 936 000 5 194 000 37 917 668 000 0 187 000 466 120 0 13 451 120
Kõlleste vald 1 919 000 2 202 000 11 366 157 000 22 000 69 000 161 960 0 4 508 960
Laheda vald 3 704 000 3 748 000 19 402 598 000 72 000 117 000 303 640 0 8 470 640
Mikitamäe vald 3 109 000 2 045 000 11 821 364 000 0 64 000 154 000 0 5 736 000
Mooste vald 4 347 000 4 069 000 22 524 671 000 99 000 121 000 361 140 0 9 569 140
Orava vald 2 672 000 2 207 000 12 455 573 000 54 000 67 000 165 550 0 5 684 550
Põlva vald 8 696 000 5 078 000 65 422 1 050 000 0 344 000 438 400 0 15 606 400
Räpina vald 15 073 000 10 497 000 91 731 1 269 000 0 432 000 1 062 110 0 28 333 110
Valgjärve vald 3 197 000 2 587 000 16 317 289 000 0 121 000 245 380 0 6 439 380
Vastse-Kuuste vald 2 461 000 2 901 000 17 631 298 000 0 95 000 241 530 0 5 996 530
Veriora vald 4 545 000 3 245 000 18 112 442 000 0 125 000 290 300 0 8 647 300
Värska vald 3 681 000 4 229 000 22 203 501 000 0 106 000 274 130 0 8 791 130
KOKKU 69 613 000 71 069 000 526 927 9 032 000 247 000 2 452 000 6 167 850 0 158 333 850
PÄRNU MAAKOND 
Pärnu linn 16 594 000 97 107 000 953 147 4 088 000 20 000 3 095 000 9 235 860 0 130 119 860
Sindi linn 5 739 000 5 941 000 77 660 467 000 0 310 000 500 510 0 12 957 510
Are vald 3 096 000 3 413 000 15 971 96 000 0 119 000 307 240 0 7 031 240
Audru vald 8 426 000 9 046 000 83 118 2 068 000 44 000 450 000 887 580 0 20 877 580
Halinga vald 3 088 000 7 034 000 70 266 334 000 0 265 000 606 000 0 11 327 000
Häädemeeste vald 5 496 000 6 878 000 50 037 250 000 0 268 000 698 920 0 13 590 920
Kaisma vald 487 000 1 198 000 6 769 17 000 0 43 000 94 710 0 1 839 710
Kihnu vald 1 368 000 1 524 000 5 045 91 000 0 42 000 97 790 1 890 000 5 012 790
Koonga vald 2 696 000 2 649 000 19 307 601 000 0 110 000 228 700 0 6 284 700
Lavassaare vald 945 000 486 000 11 686 89 000 0 47 000 44 400 0 1 611 400
Paikuse vald 1 839 000 5 969 000 58 478 465 000 357 000 316 000 741 270 0 9 330 270
Saarde vald 10 602 000 12 398 000 86 922 1 496 000 99 000 396 000 1 031 310 0 25 923 310
Sauga vald 3 479 000 3 965 000 45 614 65 000 0 255 000 263 860 0 8 027 860
Surju vald 1 244 000 2 528 000 16 109 345 000 0 97 000 221 250 0 4 435 250
Tahkuranna vald 3 830 000 3 434 000 28 027 362 000 110 000 187 000 351 900 0 8 164 900
Tootsi vald 994 000 1 693 000 19 176 404 000 0 58 000 140 910 0 3 289 910
Tori vald 2 998 000 4 279 000 35 831 551 000 43 000 222 000 444 300 0 8 494 300
Tõstamaa vald 3 241 000 4 454 000 28 383 579 000 0 123 000 363 450 178 000 8 938 450
Varbla vald 1 400 000 2 051 000 8 938 515 000 87 000 72 000 178 900 0 4 216 900
Vändra alev 2 092 000 8 528 000 79 218 188 000 0 214 000 764 630 0 11 786 630
Vändra vald 4 786 000 4 385 000 29 514 527 000 0 231 000 402 980 0 10 331 980
KOKKU 84 440 000 188 960 000 1 729 216 13 598 000 760 000 6 920 000 17 606 470 2 068 000 313 592 470
RAPLA MAAKOND 
Juuru vald 1 728 000 4 796 000 27 009 263 000 0 133 000 393 990 0 7 313 990
Järvakandi vald 1 771 000 3 794 000 24 901 356 000 0 98 000 303 900 0 6 322 900
Kaiu vald 1 478 000 3 343 000 27 508 455 000 50 000 138 000 301 080 0 5 715 080
Kehtna vald 6 279 000 7 688 000 92 206 2 941 000 1 077 000 433 000 985 620 0 18 326 620
Kohila vald 3 873 000 11 161 000 110 319 1 644 000 0 550 000 1 220 480 0 18 448 480
Käru vald 1 037 000 1 408 000 8 848 117 000 0 54 000 122 180 0 2 738 180
Märjamaa vald 9 551 000 13 823 000 141 586 2 380 000 363 000 600 000 1 464 320 0 27 818 320
Raikküla vald 2 526 000 2 448 000 25 929 701 000 0 146 000 235 110 0 6 056 110
Rapla vald 3 490 000 25 107 000 220 935 4 904 000 2 662 000 778 000 2 242 550 0 36 521 550
Vigala vald 2 656 000 4 356 000 23 188 270 000 100 000 124 000 394 250 0 7 800 250
KOKKU 34 389 000 77 924 000 702 429 14 031 000 4 252 000 3 054 000 7 663 480 0 137 061 480
SAARE MAAKOND 
Kuressaare linn 2 840 000 37 511 000 341 224 5 549 000 414 000 1 204 000 3 535 160 0 50 639 160
Kaarma vald 4 487 000 4 256 000 45 766 292 000 0 340 000 401 440 210 000 9 986 440
Kihelkonna vald 810 000 1 689 000 13 271 263 000 0 62 000 154 770 169 000 3 147 770
Kärla vald 2 975 000 3 092 000 27 011 343 000 86 000 110 000 272 590 0 6 792 590
Laimjala vald 1 706 000 1 281 000 10 237 45 000 0 62 000 117 040 0 3 211 040
Leisi vald 4 659 000 4 758 000 40 385 267 000 62 000 175 000 418 890 0 10 277 890
Lümanda vald 1 332 000 1 854 000 12 391 89 000 0 70 000 156 060 0 3 501 060
Muhu vald 3 235 000 3 302 000 24 879 452 000 0 128 000 329 050 0 7 446 050
Mustjala vald 1 155 000 1 175 000 8 853 323 000 0 51 000 99 330 0 2 803 330
Orissaare vald 2 755 000 5 955 000 44 475 108 000 0 159 000 468 430 0 9 445 430
Pihtla vald 1 416 000 1 731 000 17 759 159 000 0 103 000 150 670 0 3 559 670
Pöide vald 1 813 000 1 718 000 12 710 36 000 0 66 000 155 540 0 3 788 540
Ruhnu vald 5 000 414 000 1 074 19 000 0 9 000 20 020 1 022 000 1 489 020
Salme vald 1 287 000 2 799 000 24 585 69 000 26 000 96 000 268 740 0 4 519 740
Torgu vald 633 000 823 000 3 427 90 000 0 27 000 70 840 0 1 643 840
Valjala vald 1 998 000 2 623 000 28 292 276 000 0 106 000 247 950 0 5 250 950
KOKKU 33 106 000 74 981 000 656 339 8 380 000 588 000 2 768 000 6 866 520 1 401 000 127 502 520
TARTU MAAKOND 
Elva linn 10 790 000 14 259 000 130 608 431 000 131 000 494 000 1 498 460 0 27 472 460
Kallaste linn 3 667 000 2 220 000 20 253 191 000 0 76 000 191 480 0 6 345 480
Tartu linn 47 068 000 184 652 000 1 891 225 10 586 000 0 7 703 000 18 480 460 0 268 489 460
Alatskivi vald 4 088 000 4 570 000 27 641 240 000 0 118 000 425 820 0 9 441 820
Haaslava vald 3 036 000 2 118 000 18 900 374 000 0 135 000 188 140 0 5 851 140
Kambja vald 5 388 000 4 095 000 40 079 110 000 0 192 000 418 120 0 10 203 120
Konguta vald 3 092 000 1 600 000 15 767 134 000 0 109 000 123 200 0 5 058 200
Laeva vald 1 450 000 1 612 000 15 229 27 000 0 81 000 144 760 0 3 314 760
Luunja vald 3 296 000 5 144 000 40 871 111 000 0 230 000 419 920 0 9 200 920
Meeksi vald 2 099 000 1 200 000 5 878 254 000 0 45 000 108 320 0 3 706 320
Mäksa vald 3 599 000 1 314 000 23 713 291 000 0 148 000 129 620 0 5 481 620
Nõo vald 5 988 000 7 543 000 79 417 656 000 473 000 334 000 857 290 0 15 378 290
Peipsiääre vald 3 561 000 1 451 000 9 833 53 000 0 52 000 127 570 0 5 244 570
Piirissaare vald 401 000 0 123 56 000 0 1 000 0 510 000 968 000
Puhja vald 4 878 000 5 862 000 49 575 659 000 123 000 184 000 524 640 0 12 107 640
Rannu vald 2 980 000 4 150 000 25 851 138 000 0 136 000 362 170 0 7 766 170
Rõngu vald 6 337 000 4 849 000 36 037 432 000 232 000 241 000 443 270 0 12 302 270
Tartu vald 8 141 000 8 502 000 83 207 504 000 0 401 000 880 130 0 18 428 130
Tähtvere vald 315 000 3 050 000 39 971 358 000 276 000 193 000 287 730 0 4 203 730
Vara vald 4 863 000 2 306 000 32 691 475 000 0 167 000 202 260 0 8 013 260
Võnnu vald 2 199 000 3 817 000 26 861 301 000 0 98 000 301 590 0 6 716 590
Ülenurme vald 2 334 000 8 634 000 90 495 107 000 46 000 395 000 743 330 0 12 213 330
KOKKU 129 570 000 272 948 000 2 704 225 16 488 000 1 281 000 11 533 000 26 858 280 510 000 457 907 280
VALGA MAAKOND 
Tõrva linn 5 380 000 9 098 000 65 047 598 000 294 000 239 000 887 580 0 16 202 580
Valga linn 29 753 000 25 691 000 252 063 10 699 000 666 000 1 120 000 2 750 760 0 70 013 760
Helme vald 4 648 000 2 460 000 32 387 768 000 107 000 200 000 216 120 0 8 292 120
Hummuli vald 2 225 000 2 478 000 12 719 128 000 0 91 000 240 760 0 5 162 760
Karula vald 2 682 000 1 568 000 14 989 388 000 0 79 000 139 890 0 4 856 890
Otepää vald 7 241 000 10 476 000 79 677 737 000 0 324 000 1 066 220 0 19 844 220
Palupera vald 3 158 000 1 562 000 10 175 349 000 0 107 000 132 960 0 5 308 960
Puka vald 4 276 000 4 316 000 28 820 266 000 0 155 000 369 610 0 9 382 610
Põdrala vald 2 049 000 1 799 000 8 585 272 000 0 71 000 155 800 0 4 346 800
Sangaste vald 3 493 000 2 771 000 21 420 842 000 110 000 125 000 263 600 0 7 494 600
Taheva vald 2 214 000 1 796 000 12 209 491 000 0 71 000 153 490 0 4 725 490
Tõlliste vald 4 098 000 4 307 000 29 316 780 000 0 136 000 351 900 0 9 672 900
Õru vald 1 414 000 335 000 7 189 463 000 0 38 000 33 620 0 2 283 620
KOKKU 72 631 000 68 657 000 574 596 16 781 000 1 177 000 2 756 000 6 762 310 0 167 587 310
VILJANDI MAAKOND 
Mõisaküla linn 2 902 000 1 709 000 12 970 411 000 133 000 68 000 188 910 0 5 278 910
Viljandi linn 17 990 000 50 289 000 412 553 3 345 000 0 1 539 000 4 732 790 0 77 895 790
Võhma linn 3 453 000 4 004 000 29 235 1 007 000 661 000 119 000 378 080 0 8 961 080
Abja vald 6 557 000 5 039 000 43 159 728 000 208 000 210 000 397 330 0 12 931 330
Halliste vald 3 927 000 2 958 000 22 701 943 000 110 000 146 000 278 750 0 8 252 750
Karksi vald 5 705 000 7 214 000 69 238 1 912 000 368 000 299 000 632 700 0 15 762 700
Kolga-Jaani vald 3 410 000 3 443 000 23 372 160 000 0 129 000 338 550 0 7 480 550
Kõo vald 2 612 000 2 452 000 14 753 256 000 0 103 000 207 140 0 5 630 140
Kõpu vald 1 268 000 1 420 000 8 469 95 000 0 59 000 123 460 0 2 965 460
Paistu vald 2 983 000 3 669 000 22 100 566 000 0 132 000 362 940 0 7 712 940
Pärsti vald 5 395 000 5 110 000 61 207 954 000 175 000 308 000 398 870 0 12 165 870
Saarepeedi vald 1 899 000 2 731 000 19 667 68 000 0 92 000 207 140 0 4 997 140
Suure-Jaani vald 12 670 000 13 905 000 92 191 1 462 000 322 000 514 000 1 254 360 0 29 805 360
Tarvastu vald 9 873 000 7 858 000 55 854 2 714 000 184 000 364 000 854 980 0 21 663 980
Viiratsi vald 5 678 000 3 972 000 53 131 1 645 000 117 000 295 000 407 850 0 11 997 850
KOKKU 86 322 000 115 773 000 940 600 16 266 000 2 278 000 4 377 000 10 763 850 0 233 501 850
VÕRU MAAKOND 
Võru linn 26 156 000 33 380 000 300 702 2 556 000 0 1 099 000 3 206 100 0 66 397 100
Antsla vald 9 151 000 8 012 000 73 048 981 000 100 000 307 000 840 090 0 19 291 090
Haanja vald 3 356 000 2 272 000 13 386 595 000 0 87 000 219 970 0 6 529 970
Lasva vald 4 849 000 3 724 000 23 181 621 000 0 151 000 334 960 0 9 679 960
Meremäe vald 4 399 000 2 468 000 15 546 744 000 0 81 000 180 440 0 7 872 440
Misso vald 1 991 000 1 689 000 8 303 518 000 0 48 000 102 410 0 4 348 410
Mõniste vald 3 204 000 2 324 000 12 053 359 000 0 82 000 197 640 0 6 166 640
Rõuge vald 5 797 000 3 671 000 31 038 977 000 0 169 000 356 260 0 10 970 260
Sõmerpalu vald 4 745 000 4 194 000 28 169 727 000 0 181 000 457 390 0 10 304 390
Urvaste vald 4 696 000 3 187 000 23 486 873 000 0 131 000 303 390 0 9 190 390
Varstu vald 3 637 000 4 756 000 22 812 888 000 0 108 000 377 570 0 9 766 570
Vastseliina vald 5 207 000 5 499 000 34 930 1 088 000 0 167 000 449 430 0 12 410 430
Võru vald 9 879 000 9 329 000 96 148 1 382 000 309 000 417 000 732 800 0 21 739 800
KOKKU 87 067 000 84 505 000 682 802 12 309 000 409 000 3 028 000 7 758 450 0 194 667 450
KÕIK KOKKU 1 143 826 000 2 401 598 000 25 080 345 281 599 000 22 262 000 100 000 000 233 707 250 6 000 000 4 166 730 250
Hariduskulude täiendavad vahendid   66 489 500             66 489 500
Toimetulekutoetuse täiendavad vahendid       68 663 000 0       68 663 000
Maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon                 20 000 000
KÕIK KOKKU 1 143 826 000   2 468 087 500   25 080 345   350 262 000   22 262 000   100 000 000   233 707 250   6 000 000   4 321 882 750

Põllumajandusminister rahandusministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2007
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2006 nr 277 (RT I 2006, 61, 462) 1.01.2007

Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 1 (osa 6, artikkel 452.01 «Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi») ja § 11 lõike 2 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 11 lõikega 3 ja §-ga 22 ja «Riigieelarve seaduse» § 9 lõike 6 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 321 lõike 3 alusel.

§ 1. Tasandusfondi vahendite jaotamine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud vahendid kogusummas 1 143 826 000 krooni jaotatakse kooskõlas «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõikega 1 vastavalt määruse lisale 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(2) Kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, koolilõuna kuludeks, toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks määratud vahendid summas 3 178 056 750 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

§ 2. Hariduskuludeks määratud eraldiste jaotamine

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi hariduskuludeks määratud eraldiste summa 2 468 087 500 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2–4.

(2) Hariduskuludeks määratud eraldiste summast 2 415 373 366 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsientidest ning lõikega 11 kehtestatud põhimõttest. Lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsiente ei arvestata õpikute soetamiseks arvestatud vahendite jaotamisel. Lõikes nimetatud vahendid jaotatakse vastavalt määruse lisale 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(3) Hariduskuludeks määratud vahenditest 25 080 345 krooni jaotatakse muudeks hariduskorralduslikeks kuludeks, milleks on ühistegevuse (sealhulgas maakondlikud õpilas- ja noorteüritused, ainesektsioonide töö) kulud ja lasteasutuste pedagoogide täiendõppe ja koolituse kulud. Vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt määruse lisale 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(4) Hariduskuludeks määratud vahenditest 27 633 789 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel täiendavalt koolivõrgu korrastamiseks, pedagoogide palga alammäära kindlustamiseks, piirkondlikult oluliste koolide säilitamiseks ja muudeks õppeaasta jooksul ilmnevateks hariduskorralduslikeks kuludeks vastavalt lõigetele 5–9.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(5) Lõikes 4 nimetatud vahenditest üldhariduskoolide majanduskuludeks (välja arvatud õpikud ja koolitoit) täiendavaid vahendeid ei eraldata. Investeeringuteks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele täiendavaid vahendeid ainult 2006/2007. õppeaastal esmakordselt õppetööga alustavatele üldhariduskoolidele. Koolilõunaks, õpikuteks ning õpilaste arvu suurenemisest tingitud palgavahendite vajaduse kasvuks eraldatakse täiendavaid vahendeid kohaliku omavalitsuse üksuse koolides kokku klassikomplektide arvu suurenemisel või õpilaste arvu suurenemisel vähemalt 12 õpilase võrra võrreldes lõikes 2 toodud eraldise arvutamise aluseks oleva õpilaste arvuga. Eriõppesse või eriõppe klassidesse õpilaste lisandumisel eraldatakse täiendavaid vahendeid alates 3. õpilase lisandumisest. Vahendid eraldatakse arvestades juurde tulnud õpilaste arvu.

(6) Lõigete 4 ja 5 alusel jaotatavatest hariduskuludeks määratud täiendavatest vahenditest palgavahendite taotlemisel näidatakse iga kooli kohta kooliastmeti õpilaste arvu muutus lähtuvalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 44 lõikest 32, klassikomplektide arvu muutus ja klassikomplektide täituvus, arvestades «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses» klassi täituvusele seatud piirnorme, ning põhjendused eraldatud vahendite ebapiisavuse kohta. Kohaliku omavalitsuse üksused esitavad taotlused asukohajärgsele maavalitsusele 11. märtsiks ja 23. septembriks 2006. a.

(7) Maavalitsus kontrollib esitatud taotluste põhjendatust ja nende vastavust lõigetes 4–6 nimetatud tingimustele ning, lähtudes maakonna koolivõrgu arengukavast, esitab maakonna omavalitsusliidu ettepanekul kohaliku omavalitsuse üksuste taotluste koondi koos omapoolse arvamusega ning põhjendustega vahendite ebapiisavuse kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile 25. märtsiks ja 1. oktoobriks 2006. a.

(8) Haridus- ja Teadusministeerium esitab hariduskulude täiendavate vahendite jaotamise ettepanekud, seletuskirja vahendite eraldamise ja taotluste rahuldamata jätmise põhjendustega ning Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Rahandusministeeriumi seisukohtadega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks 20. aprilliks ja 26. oktoobriks 2006. a.

(9) Lõikes 4 nimetatud hariduskulude vahendite vaba jääk jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtuvalt lõikes 10 kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsientidest.

(10) Lõikes 2 nimetatud hariduskulude jaotamiseks kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuste personalikulu jaotamise koefitsiendid punktidega 1–7:
1) personalikulu koefitsiendid kohaliku omavalitsuse üksusele on järgmised:

– üle 5000 õpilasega linnad

0,89

– 701–5000 õpilasega linnad ja alevi staatuses vallad

0,9

– kuni 700 õpilasega linnad ja alevi staatuses vallad ning üle 500 õpilasega vallad

1,0

– 351–500 õpilasega vallad

1,1

– 251–350 õpilasega vallad

1,2

– 181–250 õpilasega vallad

1,3

– 121–180 õpilasega vallad

1,4

– kuni 120 õpilasega vallad

1,5


2) Prangli, Ruhnu ja Vormsi saarel asuvate koolide punktiga 1 määratud koefitsiendile lisanduv koefitsient on 1,2
3) Kihnu saarel asuva kooli punktiga 1 määratud koefitsiendile lisanduv koefitsient on 0,7
4) Kaugõppes ja õhtuses õppevormis on koefitsient 0,8
5) Eriõppeklassides on personalikulu koefitsiendid ühe õpilase kohta järgmised:

– keha-, kõne- ja meelepuuetega laste klassid

2,6

– keskmise vaimupuudega laste klassid

2,2

– raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega laste klassid

3,8

– õpiraskustega laste klassid

1,4

– kasvatusraskustega laste klassid

2,2

– õpe sanatoorses koolis

1,2

– munitsipaalkooli korraldatav üldhariduslik õpe vanglas

1,6


6) Täiendavad personalikulu koefitsiendid ühe eriõppel õpilase kohta on järgmised:

– koduõpe tervislikel põhjustel elukohas

4,0

– koduõpe psühhiaatriahaiglas

1,3

– koduõpe lastehaiglas

0,6

– parandusõpe

0,2

– keelekümblus

0,2

– lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivad õpilased tavaklassis

1,2

– toimetuleku riikliku õppekava alusel õppivad õpilased tavaklassis

2,8

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

 

7) Punktides 5 ja 6 esitatud personalikulu koefitsiente ei korrutata läbi punktides 1–4 toodud personalikulude koefitsientidega.

(11) Pedagoog-metoodiku ametijärgu saanud pedagoogi töö tasustamiseks arvestatakse täiendavad summad õpetaja ametijärgule vastava palgamäära ja õpetaja-metoodiku ametijärgule vastava palgamäära vahe ulatuses.

§ 3. Haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks arvestatud vahendid

Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud 100 000 000 krooni kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvest tasustatavate haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele hariduskuludeks eraldatavatest vahenditest töötasu saavate munitsipaalkoolide pedagoogide palkadega. Nimetatud vahendite jaotus on toodud määruse lisas 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

§ 4. Toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks arvestatud vahendite jaotamine

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Sotsiaalhoolekande seaduse» §-ga 224 ning § 42 lõigetega 3 ja 4 on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi toimetulekutoetuseks, täiendavateks sotsiaaltoetusteks, isikute toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks, sotsiaalteenuste arendamiseks ning kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust tulenevate suurenenud soojusenergiakulude kompensatsiooniks määratud 285 262 000 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõigetele 2, 4 ja 6.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(2) Toimetulekutoetuseks määratud summast 259 337 000 krooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(3) Lõikes 2 nimetatud vahenditest 7,5% on arvestatud sotsiaalteenuste arendamise kuludeks (v.a investeeringuteks) ja 5% lõikes 1 nimetatud sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.

(4) Kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust tulenevate 2006. aasta jaanuari-mai suurenenud soojusenergiakulude kompensatsiooniks ettenähtud 22 262 000 krooni jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(5) Lõikes 4 nimetatud vahenditest 5,8% on arvestatud kodutarbijate kaugkütte hinna tõusust suurenenud soojusenergiakulude kompenseerimise administreerimise kulude katmiseks.

(6) Toimetulekutoetuseks määratud vahenditest 3 663 000 krooni jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel teisel poolaastal vastavalt lõigetele 7–14.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(7) Kohaliku omavalitsuse üksusel tekib õigus lõike 6 alusel jaotatavate toimetulekutoetuse täiendavate vahendite saamiseks, kui kohaliku omavalitsuse üksusele ei piisa käesoleva määruse alusel tasandusfondi toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest toimetulekutoetuse väljamaksmiseks või toimetulekutoetuse väljamaksmiseks tehtud kulude suurenemise tõttu ei piisa vahenditest lõikes 3 nimetatud ulatuses sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks ning sotsiaalteenuste arendamiseks tingimusel, et toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ettenähtud kulude tegemisel on lähtutud «Sotsiaalhoolekande seaduses» kehtestatud tingimustest.

(8) Toimetulekutoetuse täiendavate vahendite taotlemiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirjaga asukohajärgsele maavalitsusele 5. septembriks 2006. a. Seletuskirjas näidatakse ära vahendite (sealhulgas kahel eelneval aastal kasutamata jäänud vahendite) kasutamine jooksval eelarveaastal, muudatused rahuldatud taotluste arvus ja kuludes taotluse kohta ning tuuakse ära vahendite ebapiisavuse põhjendused. Seletuskirjale lisatakse ülevaade vahendite kasutamisest vastavalt lõikele 3.

(9) Maavalitsus kontrollib esitatud taotluste põhjendatust ja vastavust lõikes 7 nimetatud tingimustele ning analüüsib toimetulekutoetuse vahendite kasutamist jooksval eelarveaastal võrrelduna kahe eelneva aastaga. Maavalitsus esitab kohaliku omavalitsuse üksuste koondtaotluse koos omapoolse arvamusega Sotsiaalministeeriumile hiljemalt 18. septembriks 2006. a.

(10) Sotsiaalministeerium analüüsib maavalitsuste taotluste põhjendatust ning esitab lähtuvalt lõikes 2 sätestatud toimetulekutoetuse täiendavate vahendite kogusummast maakondade koondtaotluste põhjal ettepaneku toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotamiseks kohaliku omavalitsuse üksuste vahel Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. oktoobriks 2006. a, lisades seletuskirja vahendite eraldamise ja taotluste rahuldamata jätmise põhjendustega.

(11) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotlused koos lisatud dokumentidega läbi, kontrollib taotluste põhjendatust ning esitab ettepaneku kohaliku omavalitsuse üksustele toimetulekutoetuse täiendavate vahendite jaotamiseks koos Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohtadega Vabariigi Valitsusele otsustamiseks hiljemalt 15. oktoobriks 2006. a.

(12) Kui ilmneb, et kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva määrusega eraldatavatest toimetulekutoetuse vahenditest (koos eelmistel aastatel kasutamata jäänud vahenditega) lõikes 11 nimetatud tähtajani ei piisa ja vahendite puudujääk seab ohtu toetuste väljamaksmise, siis on Vabariigi Valitsusel õigus kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud taotluse alusel otsustada vahendite eraldamine, ootamata ära lõikes 8 sätestatud tähtaega. Vahendite ebapiisavuse hindamisel võetakse arvesse lõike 3 alusel tehtavad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kulud ning sotsiaalteenuste arendamise kulud.

(13) Lõikes 12 nimetatud juhul esitab kohaliku omavalitsuse üksus vastava taotluse koos seletuskirja ja asukohajärgse maavalitsuse arvamusega Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium esitab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks Sotsiaalministeeriumi ja Omavalitsusliitude Koostöökoguga kooskõlastatud taotluse.

(14) Lõikes 6 nimetatud toimetulekutoetuse vahendite vaba jäägi jaotamisel sotsiaalteenuste arendamiseks lähtutakse toimetulekutoetust ning toimetulekutoetuse vahenditest muid sotsiaaltoetusi saanud perekondade arvust. Selleks kehtestatakse summa suurus ühe perekonna kohta, lähtudes toimetulekutoetuse vahendite vabast jäägist. Vabast jäägist eraldatakse vahendeid käesoleva lõikega ettenähtud ulatuses neile kohaliku omavalitsuse üksustele, kellele ei piisa lõigete 2, 11 ja 12 alusel eraldatud vahenditest käesoleva lõike alusel arvestatud sotsiaalteenuste arendamise kulude tegemiseks.

(15) Toimetulekutoetuseks määratud vahendite ülejäägi korral ning lõikes 4 nimetatud vahenditest võib valla- või linnavalitsus maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

(16) Lõikes 14 nimetatud toimetulekutoetuse vahendite vaba jäägi jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on esitatud määruse lisas 2 (lisatud).

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

§ 5. Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ja kooskõlas «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 12 alusel kehtestatud korraga on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendavaks toetuseks 6 000 000 krooni, mis jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lõikele 2.

(2) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus arvutatakse järgmise valemi alusel:

Si

– konkreetse saarvalla või saarelise osaga valla (i) täiendav toetus

Ciy

– konkreetse väikesaare elanike arv rahvastikuregistri andmetel (y=1), arvestuslik teede pikkus (regulaarseks ühenduseks kasutatava laevatatava veetee pikkus kilomeetrites 0,8 osakaaluga ning maismaatee pikkus kilomeetrites saarvalla korral maavalitsuseni ja saarelise osaga valla korral vallamajani 0,2 osakaaluga, y=2) kilomeetrites ning saare pindala ruutkilomeetrites (y=3)

Piy

– parameetri väärtus kroonides ühe elaniku (y=1), arvestusliku teede pikkuse ühe kilomeetri (y=2) ja pindalaühiku kohta kroonides (y=3)

(3) Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendava toetuse jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel on toodud määruse lisas 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

§ 6. Koolilõuna toetus

(1) Paragrahvi 1 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 321 lõigetega 1–3 on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud 233 707 250 krooni põhiharidust omandavate õpilaste, välja arvatud riigikoolide õpilaste, kelle toitlustuskulud kaetakse riigieelarvest, koolilõuna toetuseks.

(2) Koolilõuna arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta kehtestatakse 10,27 krooni.

(3) Koolilõuna toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel järgmise valemi alusel:

Ki

– konkreetsele kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatav koolilõuna toetus

Õi1

– õpilaste arv 1. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses

Õi2–8

– õpilaste arv 2.–8. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses

Õi9

– õpilaste arv 9. klassis päevases õppes konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses

Õi+

– õpilaste arv põhiõppes pikendatud klassides (HEV +1, +2, +3 klassid) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses

T

– koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta

(4) Koolilõuna toetuse jaotus on toodud määruse lisas 1.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

§ 7. Maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon

Paragrahvi 1 lõike 2 alusel on kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi arvestatud 20 000 000 krooni kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu vabastusest tingitud maamaksu laekumise vähenemise kompenseerimiseks.

§ 8. Eraldiste ülekandmine

(1) Määruse lisas 1 kohaliku omavalitsuse üksuste vahel «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõigete 1 ja 2 alusel jaotatud tasandusfondi määratud vahendid kantakse kohaliku omavalitsuse üksustele üle vahendite liike eristamata ühes summas.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(2) Määruse lisas 1 toodud tabeli veerus «Tasandusfond kokku» nimetatud vahendid jaotatakse kvartalite lõikes järgmiselt: 2006. aasta I kvartal 28%, II kvartal 34%, III kvartal 18% ja IV kvartal 20% kohaliku omavalitsuse üksusele määratud vahendite kogusummast. Kohaliku omavalitsuse üksus taotleb iga kuu 12. ja 25. kuupäevaks kvartaliks ettenähtud summast ühe kuuendiku ülekandmist Riigikassalt «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel rahandusministri kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjas sätestatud korras.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(3) Kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 9 lõikega 7 võib rahandusministri nõusolekul kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud taotluse alusel avansiliselt üle kanda taotluse esitanud kohaliku omavalitsuse üksusele määruse lisas 1 jaotatud vahendid eelarveaasta eelseisvate perioodide arvel summas, mis ületab lõikes 2 toodud kvartaalset jaotust.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

(4) Lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusele kuude lõikes ülekantavate summade kasutamise käesoleva määruse lisas 1 toodud tasandusfondi määratud eraldiste vahel otsustab kohaliku omavalitsuse üksus.

[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

§ 9. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

 

 

Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2006. a määruse nr 43
««2006. aasta riigieelarve seaduses» kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus»
lisa 1
(Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 277 sõnastuses)
[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

«2006. AASTA RIIGIEELARVE SEADUSES» ERALDISTEKS KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELE JOOKSVATEKS KULUDEKS TASANDUSFONDI MÄÄRATUD VAHENDITE JAOTUS (KROONIDES)

Omavalitsusüksused

«2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõike 1 alusel jaotatavad tasandusfondi eraldised

«2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõike 2 alusel tasandusfondi määratud vahendite jaotus

TASANDUSFOND KOKKU

Eraldised hariduskuludeks

Toimetulekutoetus ja hinnatõusu kompensatsioon

Vahendid palkade ühtlustamiseks

Vahendid koolilõuna toetuseks

Saarvaldade ja saarelise osaga valdade täiendav toetus

KOKKU

sh muud haridus-
korralduslikud kulud

KOKKU

sh kodutarbijate kaugkütte hinnatõusu kompensatsioon

TALLINN

0

620 800 446

8 069 373

28 667 000

0

26 449 000

60 853 320

0

736 769 766

HARJU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keila linn

0

27 668 778

211 962

563 000

0

779 000

2 186 080

0

31 196 858

Loksa linn

1 248 000

7 516 172

58 617

576 000

350 000

226 000

686 340

0

10 252 512

Maardu linn

0

21 951 887

258 132

2 422 000

0

1 171 000

2 237 160

0

27 782 047

Paldiski linn

4 213 000

8 956 407

80 003

3 245 000

812 000

321 000

778 750

0

17 514 157

Saue linn

0

11 848 688

124 574

42 000

0

447 000

1 242 550

0

13 580 238

Aegviidu vald

153 000

1 438 366

15 952

15 000

0

58 000

114 220

0

1 778 586

Anija vald

1 544 000

10 727 531

126 541

144 000

0

515 000

1 084 960

0

14 015 491

Harku vald

0

10 590 031

188 739

68 000

0

804 000

1 246 150

0

12 708 181

Jõelähtme vald

0

7 329 530

109 105

531 000

0

419 000

773 360

0

9 052 890

Keila vald

143 000

2 242 915

53 453

448 000

332 000

308 000

213 550

0

3 355 465

Kernu vald

1 512 000

3 829 772

25 902

28 000

0

158 000

376 800

0

5 904 572

Kiili vald

129 000

5 605 760

51 835

328 000

326 000

297 000

551 590

0

6 911 350

Kose vald

2 775 000

11 799 141

121 887

1 157 000

595 000

481 000

1 227 150

0

17 439 291

Kuusalu vald

1 018 000

12 577 373

110 571

691 000

480 000

515 000

1 078 030

0

15 879 403

Kõue vald

1 417 000

3 749 129

31 103

507 000

166 000

158 000

381 160

0

6 212 289

Nissi vald

2 486 000

6 242 915

58 751

1 569 000

1 092 000

262 000

653 750

0

11 213 665

Padise vald

96 000

4 022 170

31 752

129 000

0

162 000

387 060

0

4 796 230

Raasiku vald

693 000

7 576 033

82 834

270 000

168 000

378 000

997 170

0

9 914 203

Rae vald

94 000

13 198 495

161 663

404 000

386 000

707 000

1 416 580

0

15 820 075

Saku vald

32 000

15 083 364

183 401

178 000

99 000

731 000

1 581 880

0

17 606 244

Saue vald

46 000

6 376 914

105 798

279 000

0

668 000

739 730

0

8 109 644

Vasalemma vald

3 308 000

4 180 224

47 896

1 168 000

338 000

217 000

451 490

0

9 324 714

Viimsi vald

0

15 460 992

221 492

127 000

68 000

1 112 000

1 684 290

583 000

18 967 282

KOKKU

20 907 000

219 972 587

2 461 963

14 889 000

5 212 000

10 894 000

22 089 800

583 000

289 335 387

HIIU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärdla linn

2 306 000

10 187 196

75 899

973 000

0

309 000

881 160

0

14 656 356

Emmaste vald

171 000

3 161 721

25 819

320 000

0

104 000

271 050

0

4 027 771

Kõrgessaare vald

834 000

2 406 150

21 698

585 000

0

100 000

196 100

0

4 121 250

Käina vald

1 905 000

5 418 055

41 666

615 000

0

190 000

466 630

0

8 594 685

Pühalepa vald

1 219 000

3 735 888

22 458

732 000

0

135 000

297 480

0

6 119 368

KOKKU

6 435 000

24 909 010

187 540

3 225 000

0

838 000

2 112 420

0

37 519 430

IDA-VIRU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviõli linn

13 622 000

10 759 531

103 800

3 584 000

0

415 000

1 106 770

0

29 487 301

Kohtla-Järve linn

81 039 000

64 801 946

704 744

31 774 000

272 000

2 873 000

6 637 820

0

187 125 766

Narva linn

131 229 000

91 758 585

1 224 250

26 771 000

0

4 533 000

9 511 790

0

263 803 375

Narva-Jõesuu linn

6 905 000

2 855 079

36 195

1 207 000

0

169 000

258 730

0

11 394 809

Püssi linn

1 775 000

22 000

21 805

695 000

0

119 000

0

0

2 611 000

Sillamäe linn

30 355 000

23 529 745

288 776

8 624 000

0

1 057 000

2 373 970

0

65 939 715

Alajõe vald

1 163 000

2 000

1 508

204 000

0

13 000

0

0

1 382 000

Aseri vald

2 807 000

4 006 588

30 150

553 000

0

139 000

303 130

0

7 808 718

Avinurme vald

3 646 000

4 681 727

27 742

151 000

0

129 000

390 660

0

8 998 387

Iisaku vald

2 810 000

4 161 463

26 284

560 000

97 000

117 000

327 000

0

7 975 463

Illuka vald

0

1 883 096

11 755

395 000

0

70 000

161 450

0

2 509 546

Jõhvi vald

18 463 000

21 109 095

200 312

5 927 000

0

861 000

1 881 160

0

48 241 255

Kohtla vald

0

10 000

9 975

444 000

0

128 000

0

0

582 000

Kohtla-Nõmme vald

2 542 000

2 062 021

14 133

195 000

0

79 000

175 310

0

5 053 331

Lohusuu vald

2 069 000

1 207 102

6 497

388 000

0

54 000

97 790

0

3 815 892

Lüganuse vald

2 414 000

4 064 919

16 384

331 000

37 000

97 000

368 330

0

7 275 249

Maidla vald

19 000

2 006 690

8 661

66 000

0

71 000

171 970

0

2 334 660

Mäetaguse vald

189 000

2 932 576

32 708

975 000

193 000

129 000

274 130

0

4 499 706

Sonda vald

0

1 188 592

11 574

232 000

0

63 000

100 360

0

1 583 952

Toila vald

0

4 630 906

45 901

689 000

0

185 000

390 660

0

5 895 566

Tudulinna vald

568 000

944 557

6 244

123 000

43 000

51 000

84 700

0

1 771 257

Vaivara vald

0

1 416 615

28 680

826 000

0

138 000

127 570

0

2 508 185

KOKKU

301 615 000

250 034 833

2 858 078

84 714 000

642 000

11 490 000

24 743 300

0

672 597 133

JÕGEVA MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõgeva linn

10 088 000

20 154 043

161 961

3 042 000

0

503 000

1 994 610

0

35 781 653

Mustvee linn

4 699 000

6 055 018

34 933

840 000

0

118 000

579 050

0

12 291 068

Põltsamaa linn

9 261 000

14 386 365

121 015

623 000

166 000

361 000

1 427 620

0

26 058 985

Jõgeva vald

9 503 000

4 627 453

87 122

785 000

0

444 000

508 210

0

15 867 663

Kasepää vald

4 300 000

50 402

11 335

311 000

0

92 000

4 360

0

4 757 762

Pajusi vald

1 501 000

1 170 241

20 204

196 000

0

131 000

113 450

0

3 111 691

Pala vald

3 247 000

3 063 749

16 881

283 000

0

98 000

256 160

0

6 947 909

Palamuse vald

4 834 000

5 940 367

39 684

448 000

0

203 000

581 880

0

12 007 247

Puurmani vald

3 634 000

4 591 254

29 842

315 000

0

151 000

398 610

0

9 089 864

Põltsamaa vald

8 846 000

5 238 612

52 028

476 000

0

367 000

571 100

0

15 498 712

Saare vald

3 823 000

2 393 918

14 293

560 000

78 000

109 000

203 290

0

7 089 208

Tabivere vald

4 505 000

5 154 339

34 338

703 000

0

188 000

472 530

0

11 022 869

Torma vald

5 940 000

4 613 983

41 959

965 000

186 000

198 000

490 760

0

12 207 743

KOKKU

74 181 000

77 439 744

665 595

9 547 000

430 000

2 963 000

7 601 630

0

171 732 374

JÄRVA MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paide linn

4 697 000

21 134 532

228 529

2 801 000

0

747 000

2 114 220

0

31 493 752

Albu vald

2 332 000

2 835 916

23 849

357 000

103 000

125 000

238 710

0

5 888 626

Ambla vald

2 982 000

5 783 261

35 088

512 000

399 000

174 000

530 290

0

9 981 551

Imavere vald

873 000

2 462 648

19 664

67 000

0

97 000

213 040

0

3 712 688

Järva-Jaani vald

1 896 000

5 455 316

34 711

502 000

142 000

140 000

358 320

0

8 351 636

Kareda vald

1 120 000

1 492 669

9 602

72 000

7 000

58 000

129 360

0

2 872 029

Koeru vald

3 478 000

5 735 455

44 049

1 081 000

267 000

198 000

522 840

0

11 015 295

Koigi vald

1 255 000

2 577 935

14 849

155 000

134 000

89 000

235 630

0

4 312 565

Paide vald

1 972 000

1 380 193

19 825

302 000

253 000

149 000

123 720

0

3 926 913

Roosna-Alliku vald

2 052 000

2 309 784

19 783

386 000

0

102 000

191 730

0

5 041 514

Türi vald

12 067 000

22 660 964

194 180

2 796 000

293 000

869 000

2 072 890

0

40 465 854

Väätsa vald

958 000

3 063 764

25 394

525 000

384 000

126 000

272 330

0

4 945 094

KOKKU

35 682 000

76 892 437

669 523

9 556 000

1 982 000

2 874 000

7 003 080

0

132 007 517

LÄÄNE MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haapsalu linn

4 744 000

24 853 019

230 330

5 391 000

1 500 000

875 000

2 339 830

0

38 202 849

Hanila vald

1 116 000

2 596 953

21 833

584 000

0

113 000

243 330

0

4 653 283

Kullamaa vald

2 561 000

4 024 017

20 663

235 000

0

90 000

297 740

0

7 207 757

Lihula vald

5 305 000

6 849 110

50 008

658 000

106 000

233 000

648 360

0

13 693 470

Martna vald

1 814 000

1 580 135

12 523

512 000

21 000

72 000

135 270

0

4 113 405

Noarootsi vald

128 000

2 335 871

12 919

148 000

0

63 000

201 740

202 000

3 078 611

Nõva vald

320 000

1 020 788

4 241

84 000

0

29 000

84 960

0

1 538 748

Oru vald

666 000

1 676 972

15 367

206 000

0

79 000

148 870

0

2 776 842

Ridala vald

3 795 000

4 442 905

38 690

841 000

0

277 000

512 320

0

9 868 225

Risti vald

834 000

1 994 289

13 145

152 000

0

69 000

171 710

0

3 220 999

Taebla vald

2 183 000

7 145 112

59 293

801 000

258 000

238 000

669 400

0

11 036 512

Vormsi vald

0

739 266

4 747

132 000

0

15 000

37 730

1 236 000

2 159 996

KOKKU

23 466 000

59 258 437

483 759

9 744 000

1 885 000

2 153 000

5 491 260

1 438 000

101 550 697

LÄÄNE-VIRU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunda linn

4 662 000

7 748 170

72 250

653 000

0

302 000

848 560

0

14 213 730

Rakvere linn

14 861 000

40 592 558

323 837

1 661 000

0

1 366 000

3 804 150

0

62 284 708

Haljala vald

3 388 000

6 936 829

52 751

65 000

0

254 000

685 570

0

11 329 399

Kadrina vald

6 534 000

12 485 711

101 274

764 000

0

465 000

1 152 210

0

21 400 921

Laekvere vald

3 558 000

3 962 436

25 318

377 000

102 000

149 000

378 590

0

8 425 026

Rakke vald

4 260 000

4 471 339

30 078

594 000

0

162 000

417 610

0

9 904 949

Rakvere vald

3 583 000

2 393 634

31 491

140 000

0

188 000

200 970

0

6 505 604

Rägavere vald

1 833 000

2 038 786

13 775

67 000

0

85 000

169 920

0

4 193 706

Sõmeru vald

0

5 692 418

60 915

287 000

0

298 000

597 280

0

6 874 698

Tamsalu vald

7 788 000

7 918 445

88 580

4 204 000

493 000

372 000

811 090

0

21 093 535

Tapa vald

14 288 000

20 087 708

156 660

3 680 000

524 000

704 000

1 813 140

0

40 572 848

Vihula vald

673 000

2 487 271

18 667

27 000

0

135 000

203 800

0

3 526 071

Vinni vald

8 253 000

10 524 149

90 748

534 000

0

437 000

1 077 770

0

20 825 919

Viru-Nigula vald

961 000

1 974 293

15 417

90 000

0

106 000

161 450

0

3 292 743

Väike-Maarja vald

9 760 000

11 039 225

85 619

1 229 000

0

428 000

1 043 120

0

23 499 345

KOKKU

84 402 000

140 352 972

1 167 380

14 372 000

1 119 000

5 451 000

13 365 230

0

257 943 202

PÕLVA MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põlva linn

6 448 000

20 148 872

163 827

1 859 000

0

514 000

1 747 170

0

30 717 042

Ahja vald

2 825 000

3 264 539

16 199

293 000

0

90 000

256 420

0

6 728 959

Kanepi vald

6 936 000

5 272 541

37 917

668 000

0

187 000

466 120

0

13 529 661

Kõlleste vald

1 919 000

2 234 776

11 366

157 000

22 000

69 000

161 960

0

4 541 736

Laheda vald

3 704 000

3 804 347

19 402

598 000

72 000

117 000

303 640

0

8 526 987

Mikitamäe vald

3 109 000

2 076 510

11 821

364 000

0

64 000

154 000

0

5 767 510

Mooste vald

4 347 000

4 130 052

22 524

671 000

99 000

121 000

361 140

0

9 630 192

Orava vald

2 672 000

2 239 838

12 455

573 000

54 000

67 000

165 550

0

5 717 388

Põlva vald

8 696 000

5 154 431

65 422

1 050 000

0

344 000

438 400

0

15 682 831

Räpina vald

15 073 000

10 653 676

91 731

1 269 000

0

432 000

1 062 110

0

28 489 786

Valgjärve vald

3 197 000

2 626 595

16 317

289 000

0

121 000

245 380

0

6 478 975

Vastse-Kuuste vald

2 461 000

2 943 727

17 631

298 000

0

95 000

241 530

0

6 039 257

Veriora vald

4 545 000

3 293 571

18 112

442 000

0

125 000

290 300

0

8 695 871

Värska vald

3 681 000

4 293 724

22 203

501 000

0

106 000

274 130

0

8 855 854

KOKKU

69 613 000

72 137 199

526 927

9 032 000

247 000

2 452 000

6 167 850

0

159 402 049

PÄRNU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärnu linn

16 594 000

98 551 096

953 147

4 088 000

20 000

3 095 000

9 235 860

0

131 563 956

Sindi linn

5 739 000

6 028 489

77 660

467 000

0

310 000

500 510

0

13 044 999

Are vald

3 096 000

3 463 680

15 971

96 000

0

119 000

307 240

0

7 081 920

Audru vald

8 426 000

9 181 946

83 118

2 068 000

44 000

450 000

887 580

0

21 013 526

Halinga vald

3 088 000

7 138 084

70 266

334 000

0

265 000

606 000

0

11 431 084

Häädemeeste vald

5 496 000

6 981 276

50 037

250 000

0

268 000

698 920

0

13 694 196

Kaisma vald

487 000

1 216 478

6 769

17 000

0

43 000

94 710

0

1 858 188

Kihnu vald

1 368 000

1 546 604

5 045

91 000

0

42 000

97 790

1 890 000

5 035 394

Koonga vald

2 696 000

2 689 346

19 307

601 000

0

110 000

228 700

0

6 325 046

Lavassaare vald

945 000

492 393

11 686

89 000

0

47 000

44 400

0

1 617 793

Paikuse vald

1 839 000

6 058 050

58 478

465 000

357 000

316 000

741 270

0

9 419 320

Saarde vald

10 602 000

12 583 978

86 922

1 496 000

99 000

396 000

1 031 310

0

26 109 288

Sauga vald

3 479 000

4 023 397

45 614

65 000

0

255 000

263 860

0

8 086 257

Surju vald

1 244 000

2 565 339

16 109

345 000

0

97 000

221 250

0

4 472 589

Tahkuranna vald

3 830 000

3 485 287

28 027

362 000

110 000

187 000

351 900

0

8 216 187

Tootsi vald

994 000

1 718 667

19 176

404 000

0

58 000

140 910

0

3 315 577

Tori vald

2 998 000

4 344 058

35 831

551 000

43 000

222 000

444 300

0

8 559 358

Tõstamaa vald

3 241 000

4 520 858

28 383

579 000

0

123 000

363 450

178 000

9 005 308

Varbla vald

1 400 000

2 081 807

8 938

515 000

87 000

72 000

178 900

0

4 247 707

Vändra alev

2 092 000

8 656 313

79 218

188 000

0

214 000

764 630

0

11 914 943

Vändra vald

4 786 000

4 451 638

29 514

527 000

0

231 000

402 980

0

10 398 618

KOKKU

84 440 000

191 778 784

1 729 216

13 598 000

760 000

6 920 000

17 606 470

2 068 000

316 411 254

RAPLA MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuru vald

1 728 000

4 868 515

27 009

263 000

0

133 000

393 990

0

7 386 505

Järvakandi vald

1 771 000

3 849 703

24 901

356 000

0

98 000

303 900

0

6 378 603

Kaiu vald

1 478 000

3 392 792

27 508

455 000

50 000

138 000

301 080

0

5 764 872

Kehtna vald

6 279 000

7 801 372

92 206

2 941 000

1 077 000

433 000

985 620

0

18 439 992

Kohila vald

3 873 000

11 327 608

110 319

1 644 000

0

550 000

1 220 480

0

18 615 088

Käru vald

1 037 000

1 429 161

8 848

117 000

0

54 000

122 180

0

2 759 341

Märjamaa vald

9 551 000

14 028 660

141 586

2 380 000

363 000

600 000

1 464 320

0

28 023 980

Raikküla vald

2 526 000

2 485 700

25 929

701 000

0

146 000

235 110

0

6 093 810

Rapla vald

3 490 000

25 477 322

220 935

4 904 000

2 662 000

778 000

2 242 550

0

36 891 872

Vigala vald

2 656 000

4 422 158

23 188

270 000

100 000

124 000

394 250

0

7 866 408

KOKKU

34 389 000

79 082 991

702 429

14 031 000

4 252 000

3 054 000

7 663 480

0

138 220 471

SAARE MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuressaare linn

2 840 000

38 066 732

341 224

5 549 000

414 000

1 204 000

3 535 160

0

51 194 892

Kaarma vald

4 487 000

4 319 595

45 766

292 000

0

340 000

401 440

210 000

10 050 035

Kihelkonna vald

810 000

1 714 043

13 271

263 000

0

62 000

154 770

169 000

3 172 813

Kärla vald

2 975 000

3 138 447

27 011

343 000

86 000

110 000

272 590

0

6 839 037

Laimjala vald

1 706 000

1 300 453

10 237

45 000

0

62 000

117 040

0

3 230 493

Leisi vald

4 659 000

4 829 110

40 385

267 000

62 000

175 000

418 890

0

10 349 000

Lümanda vald

1 332 000

1 882 438

12 391

89 000

0

70 000

156 060

0

3 529 498

Muhu vald

3 235 000

3 351 782

24 879

452 000

0

128 000

329 050

0

7 495 832

Mustjala vald

1 155 000

1 192 561

8 853

323 000

0

51 000

99 330

0

2 820 891

Orissaare vald

2 755 000

6 043 646

44 475

108 000

0

159 000

468 430

0

9 534 076

Pihtla vald

1 416 000

1 757 599

17 759

159 000

0

103 000

150 670

0

3 586 269

Pöide vald

1 813 000

1 743 162

12 710

36 000

0

66 000

155 540

0

3 813 702

Ruhnu vald

5 000

420 800

1 074

19 000

0

9 000

20 020

1 022 000

1 495 820

Salme vald

1 287 000

2 840 876

24 585

69 000

26 000

96 000

268 740

0

4 561 616

Torgu vald

633 000

834 835

3 427

90 000

0

27 000

70 840

0

1 655 675

Valjala vald

1 998 000

2 662 212

28 292

276 000

0

106 000

247 950

0

5 290 162

KOKKU

33 106 000

76 098 291

656 339

8 380 000

588 000

2 768 000

6 866 520

1 401 000

128 619 811

TARTU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva linn

10 790 000

14 469 111

130 608

431 000

131 000

494 000

1 498 460

0

27 682 571

Kallaste linn

3 667 000

2 253 241

20 253

191 000

0

76 000

191 480

0

6 378 721

Tartu linn

47 068 000

188 927 348

1 891 225

10 586 000

0

7 703 000

18 480 460

0

272 764 808

Alatskivi vald

4 088 000

4 638 532

27 641

240 000

0

118 000

425 820

0

9 510 352

Haaslava vald

3 036 000

2 149 711

18 900

374 000

0

135 000

188 140

0

5 882 851

Kambja vald

5 388 000

4 155 711

40 079

110 000

0

192 000

418 120

0

10 263 831

Konguta vald

3 092 000

1 623 655

15 767

134 000

0

109 000

123 200

0

5 081 855

Laeva vald

1 450 000

1 636 474

15 229

27 000

0

81 000

144 760

0

3 339 234

Luunja vald

3 296 000

5 219 465

40 871

111 000

0

230 000

419 920

0

9 276 385

Meeksi vald

2 099 000

1 217 860

5 878

254 000

0

45 000

108 320

0

3 724 180

Mäksa vald

3 599 000

1 333 513

23 713

291 000

0

148 000

129 620

0

5 501 133

Nõo vald

5 988 000

7 654 238

79 417

656 000

473 000

334 000

857 290

0

15 489 528

Peipsiääre vald

3 561 000

1 472 608

9 833

53 000

0

52 000

127 570

0

5 266 178

Piirissaare vald

401 000

123

123

56 000

0

1 000

0

510 000

968 123

Puhja vald

4 878 000

5 947 786

49 575

659 000

123 000

184 000

524 640

0

12 193 426

Rannu vald

2 980 000

4 211 863

25 851

138 000

0

136 000

362 170

0

7 828 033

Rõngu vald

6 337 000

4 921 660

36 037

432 000

232 000

241 000

443 270

0

12 374 930

Tartu vald

8 141 000

8 628 089

83 207

504 000

0

401 000

880 130

0

18 554 219

Tähtvere vald

315 000

3 095 206

39 971

358 000

276 000

193 000

287 730

0

4 248 936

Vara vald

4 863 000

2 340 760

32 691

475 000

0

167 000

202 260

0

8 048 020

Võnnu vald

2 199 000

3 874 365

26 861

301 000

0

98 000

301 590

0

6 773 955

Ülenurme vald

2 334 000

8 760 033

90 495

107 000

46 000

395 000

743 330

0

12 339 363

KOKKU

129 570 000

278 531 352

2 704 225

16 488 000

1 281 000

11 533 000

26 858 280

510 000

463 490 632

VALGA MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tõrva linn

5 380 000

9 234 650

65 047

598 000

294 000

239 000

887 580

0

16 339 230

Valga linn

29 753 000

26 297 258

252 063

10 699 000

666 000

1 120 000

2 750 760

0

70 620 018

Helme vald

4 648 000

2 496 936

32 387

768 000

107 000

200 000

216 120

0

8 329 056

Hummuli vald

2 225 000

2 516 082

12 719

128 000

0

91 000

240 760

0

5 200 842

Karula vald

2 682 000

1 592 368

14 989

388 000

0

79 000

139 890

0

4 881 258

Otepää vald

7 241 000

10 632 508

79 677

737 000

0

324 000

1 066 220

0

20 000 728

Palupera vald

3 158 000

1 585 564

10 175

349 000

0

107 000

132 960

0

5 332 524

Puka vald

4 276 000

4 380 251

28 820

266 000

0

155 000

369 610

0

9 446 861

Põdrala vald

2 049 000

1 826 670

8 585

272 000

0

71 000

155 800

0

4 374 470

Sangaste vald

3 493 000

2 812 526

21 420

842 000

110 000

125 000

263 600

0

7 536 126

Taheva vald

2 214 000

1 823 494

12 209

491 000

0

71 000

153 490

0

4 752 984

Tõlliste vald

4 098 000

4 372 071

29 316

780 000

0

136 000

351 900

0

9 737 971

Õru vald

1 414 000

339 510

7 189

463 000

0

38 000

33 620

0

2 288 130

KOKKU

72 631 000

69 909 888

574 596

16 781 000

1 177 000

2 756 000

6 762 310

0

168 840 198

VILJANDI MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõisaküla linn

2 902 000

1 734 143

12 970

411 000

133 000

68 000

188 910

0

5 304 053

Viljandi linn

17 990 000

51 031 345

412 553

3 345 000

0

1 539 000

4 732 790

0

78 638 135

Võhma linn

3 453 000

4 063 832

29 235

1 007 000

661 000

119 000

378 080

0

9 020 912

Abja vald

6 557 000

5 114 201

43 159

728 000

208 000

210 000

397 330

0

13 006 531

Halliste vald

3 927 000

3 002 657

22 701

943 000

110 000

146 000

278 750

0

8 297 407

Karksi vald

5 705 000

7 320 852

69 238

1 912 000

368 000

299 000

632 700

0

15 869 552

Kolga-Jaani vald

3 410 000

3 494 359

23 372

160 000

0

129 000

338 550

0

7 531 909

Kõo vald

2 612 000

2 488 318

14 753

256 000

0

103 000

207 140

0

5 666 458

Kõpu vald

1 268 000

1 441 677

8 469

95 000

0

59 000

123 460

0

2 987 137

Paistu vald

2 983 000

3 724 096

22 100

566 000

0

132 000

362 940

0

7 768 036

Pärsti vald

5 395 000

5 186 162

61 207

954 000

175 000

308 000

398 870

0

12 242 032

Saarepeedi vald

1 899 000

2 770 772

19 667

68 000

0

92 000

207 140

0

5 036 912

Suure-Jaani vald

12 670 000

14 112 192

92 191

1 462 000

322 000

514 000

1 254 360

0

30 012 552

Tarvastu vald

9 873 000

7 974 333

55 854

2 714 000

184 000

364 000

854 980

0

21 780 313

Viiratsi vald

5 678 000

4 030 844

53 131

1 645 000

117 000

295 000

407 850

0

12 056 694

KOKKU

86 322 000

117 489 783

940 600

16 266 000

2 278 000

4 377 000

10 763 850

0

235 218 633

VÕRU MAAKOND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võru linn

26 156 000

33 874 213

300 702

2 556 000

0

1 099 000

3 206 100

0

66 891 313

Antsla vald

9 151 000

8 132 085

73 048

981 000

100 000

307 000

840 090

0

19 411 175

Haanja vald

3 356 000

2 305 590

13 386

595 000

0

87 000

219 970

0

6 563 560

Lasva vald

4 849 000

3 780 228

23 181

621 000

0

151 000

334 960

0

9 736 188

Meremäe vald

4 399 000

2 506 331

15 546

744 000

0

81 000

180 440

0

7 910 771

Misso vald

1 991 000

1 713 775

8 303

518 000

0

48 000

102 410

0

4 373 185

Mõniste vald

3 204 000

2 358 605

12 053

359 000

0

82 000

197 640

0

6 201 245

Rõuge vald

5 797 000

3 726 112

31 038

977 000

0

169 000

356 260

0

11 025 372

Sõmerpalu vald

4 745 000

4 257 505

28 169

727 000

0

181 000

457 390

0

10 367 895

Urvaste vald

4 696 000

3 234 237

23 486

873 000

0

131 000

303 390

0

9 237 627

Varstu vald

3 637 000

4 827 622

22 812

888 000

0

108 000

377 570

0

9 838 192

Vastseliina vald

5 207 000

5 580 304

34 930

1 088 000

0

167 000

449 430

0

12 491 734

Võru vald

9 879 000

9 468 350

96 148

1 382 000

309 000

417 000

732 800

0

21 879 150

KOKKU

87 067 000

85 764 957

682 802

12 309 000

409 000

3 028 000

7 758 450

0

195 927 407

KÕIK KOKKU

1 143 826 000

2 440 453 711

25 080 345

281 599 000

22 262 000

100 000 000

233 707 250

6 000 000

4 205 585 961

Hariduskulude täiendavad vahendid

 

27 633 789

 

 

 

 

 

 

27 633 789

Toimetulekutoetuse täiendavad vahendid

 

 

 

3 663 000

0

 

 

 

3 663 000

Maamaksu laekumise vähenemise kompensatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000

KÕIK KOKKU

1 143 826 000

2 468 087 500

25 080 345

285 262 000

22 262 000

100 000 000

233 707 250

6 000 000

4 256 882 750

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2006. a määruse nr 43 ««2006. aasta riigieelarve seaduses» kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus»
lisa 2
(Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 277 sõnastuses)
[RT I 2006, 61, 462 – jõust. 1.01.2007]

«2006. AASTA RIIGIEELARVE SEADUSES» ERALDISTEKS KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSTELE JOOKSVATEKS KULUDEKS TASANDUSFONDI MÄÄRATUD TOIMETULEKUTOETUSE VAHENDITE VABA JÄÄGI JAOTUS (KROONIDES)

Omavalitsusüksus

Toimetulekutoetuse
vaba jäägi jaotus

HARJU MAAKOND

322 670

Saue linn

37 934

Aegviidu vald

5 615

Anija vald

10 019

Keila vald

31 240

Kiili vald

8 926

Kõue vald

14 289

Nissi vald

25 272

Padise vald

18 952

Raasiku vald

3 068

Saue vald

167 355

HIIU MAAKOND

205 417

Kärdla linn

112 564

Emmaste vald

10 256

Käina vald

20 326

Pühalepa vald

62 271

IDA-VIRU MAAKOND

179 165

Alajõe vald

49 091

Kohtla-Nõmme vald

17 064

Lohusuu vald

13 281

Maidla vald

19 498

Toila vald

73 179

Vaivara vald

7 052

JÕGEVA MAAKOND

204 912

Kasepää vald

30 582

Palamuse vald

18 698

Puurmani vald

98 182

Põltsamaa vald

48 013

Tabivere vald

9 437

JÄRVA MAAKOND

161 447

Albu vald

24 748

Ambla vald

8 996

Järva-Jaani vald

1 885

Koeru vald

84 192

Koigi vald

26 777

Roosna-Alliku vald

14 849

LÄÄNE MAAKOND

83 767

Kullamaa vald

19 319

Martna vald

3 800

Noarootsi vald

19 138

Nõva vald

9 234

Oru vald

16 080

Vormsi vald

16 196

LÄÄNE-VIRU MAAKOND

86 513

Laekvere vald

15 429

Viru-Nigula vald

2 837

Väike-Maarja vald

68 247

PÕLVA MAAKOND

109 675

Kanepi vald

82 169

Mikitamäe vald

11 083

Valgjärve vald

1 422

Värska vald

15 001

PÄRNU MAAKOND

1 524 020

Sindi linn

20 199

Audru vald

489 232

Häädemeeste vald

107 056

Kaisma vald

15 456

Lavassaare vald

8 441

Paikuse vald

14 219

Saarde vald

279 126

Sauga vald

12 301

Surju vald

87 866

Tootsi vald

146 282

Tõstamaa vald

317 860

Varbla vald

12 135

Vändra alev

13 847

RAPLA MAAKOND

202 869

Juuru vald

66 942

Kehtna vald

99 531

Vigala vald

36 396

SAARE MAAKOND

144 348

Kärla vald

78 079

Laimjala vald

7 899

Mustjala vald

53 177

Orissaare vald

5 193

TARTU MAAKOND

265 714

Kallaste linn

42 397

Meeksi vald

35 762

Mäksa vald

51 322

Nõo vald

53 554

Peipsiääre vald

11 157

Piirissaare vald

5 349

Rannu vald

10 223

Rõngu vald

4 656

Vara vald

51 294

VALGA MAAKOND

83 352

Karula vald

16 493

Palupera vald

32 560

Põdrala vald

2 945

Õru vald

31 354

VILJANDI MAAKOND

48 983

Paistu vald

48 983

VÕRU MAAKOND

11 148

Meremäe vald

11 148

KÕIK KOKKU

3 634 000

 

 

/otsingu_soovitused.json