Teksti suurus:

Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 3

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.
[RTL 2009, 92, 1335 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Isik, kes soovib sorti registreerida või kes taotleb sordi kaitse alla, sordilehte või põllukultuuride soovitatud sordilehte võtmist, esitab lisas 1 kehtestatud vormi kohase taotluse Põllumajandusametile (edaspidi registripidaja).

  (2) Isik, kes soovib põllu- ja köögiviljakultuuri geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmist, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.

[RT I, 05.01.2011, 2 - jõust. 08.01.2011]

§ 3.   Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
  1) sordikaitse taotlemise korral sordi omandiõigust tõendavad dokumendid;
  2) esindaja korral volitus sordi esindamise kohta;
  3) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta;
  4) geneetiliselt muundatud organismi puhul geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise loa koopia;
  5) marja- ja dekoratiivkultuuri sordi puhul sorti iseloomustavad fotod;
  6) sordikaitse taotlemise korral prioriteeti tõendav dokument;
  7) avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavad dokumendid;
  8) geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul sordikirjeldus ja kasvatamise kogemuse ülevaade.

[RTL 2009, 92, 1335 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud tehnilise küsimustiku vormi avaldab registripidaja oma veebilehel.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumendid võib vajaduse korral esitada registripidaja määratud tähtpäevaks.

§ 4.   Sordi registreerimise taotlemise kord

  (1) Sordi registreerimise taotlus esitatakse registripidajale allkirjastatult ühes eksemplaris kas paberkandjal või elektrooniliselt.

  (2) Sordi sordilehte ja põllukultuuride soovitatud sordilehte kandmise taotlus esitatakse registripidajale suvikultuuri puhul hiljemalt 15. märtsiks ja talikultuuri puhul hiljemalt 15. juuliks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 12. märtsi 1999. a määrus nr 8 «Sordilehte võetavate ja sertifitseerimisele kuuluvate taimeliikide loetelu ja sortide Sordilehte võtmise korra kinnitamine1» lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2019, 12

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.
[RTL 2009, 92, 1335 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Isik, kes soovib sorti registreerida või kes taotleb sordi kaitse alla või sordilehte võtmist, esitab lisas 1 kehtestatud vormi kohase taotluse Põllumajandusametile (edaspidi registripidaja).

[RT I, 04.03.2014, 7 - jõust. 10.03.2014]

  (2) Isik, kes soovib põllu- ja köögiviljakultuuri geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti registreerida või geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti sordilehte võtta, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]

  (3) Isik, kes soovib saada nõuetekohase sordikirjeldusega puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi säilitajaks, esitab registripidajale sellekohase taotluse.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

§ 3.   Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  1) sordikaitse taotlemise korral sordi omandiõigust tõendavad dokumendid;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  2) esindaja korral volitus sordi esindamise kohta;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  3) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta;
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]
  4) marja- ja dekoratiivkultuuri sordi puhul sorti iseloomustavad fotod;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  5) sordikaitse taotlemise korral prioriteeti tõendav dokument;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  6) avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavad dokumendid;
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  7) geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul sordikirjeldus, kasvatamise kogemuse ülevaade ja registreerimiskatsete aruanne.
[RT I, 10.04.2012, 5 - jõust. 13.04.2012]
  8) [kehtetu - RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (11) Geneetiliselt muundatud organismi sisaldava sordi puhul lisatakse taotlusele keskkonnaministri antud geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa või Euroopa Liidu liikmesriigis antud turustamisloa number ja kuupäev.

[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (12) Geneetiliselt muundatud põllu-, köögivilja-, puuvilja- ja marjakultuuri sordi sordilehte võtmise korral lisatakse taotlusele geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa number ja kuupäev.
[RT I, 26.03.2019, 1 - jõust. 01.04.2019]

  (13) Geneetiliselt muundatud põllu- ja köögiviljakultuurist ning puuvilja- ja marjakultuurist saadud toote toiduks või söödaks kasutamise korral lisatakse taotlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (EÜT L 268, 18.10.2003, lk 1–23), alusel Euroopa Komisjoni antud geneetiliselt muundatud organismi turuleviimise otsuse number.
[RT I, 25.02.2011, 5 - jõust. 28.02.2011]

  (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud tehnilise küsimustiku vormi avaldab registripidaja oma veebilehel.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud fotod ja lõigetes 12 ning 13 nimetatud dokumendi number esitatakse registripidajale esimesel võimalusel.
[RT I, 25.02.2011, 5 - jõust. 28.02.2011]

§ 4.   Sordi registreerimise taotlemise kord

  (1) Sordi registreerimise taotlus esitatakse registripidajale allkirjastatult ühes eksemplaris kas paberkandjal või elektrooniliselt.

  (2) Sordi sordilehte kandmise taotlus esitatakse registripidajale suvikultuuri puhul hiljemalt 15. märtsiks ja talikultuuri puhul hiljemalt 15. juuliks.
[RT I, 04.03.2014, 7 - jõust. 10.03.2014]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json