Teksti suurus:

Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 632

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 alusel.

§ 1. Tubakatoodete maksumärgi kujundus

(1) Tubakatoodete maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Maksumärgi mõõtmed on 20 korda 44 millimeetrit või 24,6 korda 46,5 millimeetrit.

(2) Maksumärgi ülemisse rosetti trükitakse maksumärgi kood, mis koosneb viiest maksumärgi tellijat ja maksumärgi kättesaamise aega tähistavast sümbolist.

(3) Maksumärgi alumisse rosetti trükitakse:
1) sigarettide puhul – sigarettide maksimaalne jaehind kroonides ja sentides;
2) sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul – maksumärgi liik trükitähega tähistatuna ja number, mis märgib tubakatoodete kogust müügipakendis. Sigarite ja sigarillode puhul märgitakse nende kogus müügipakendis tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka puhul märgitakse nende kogus müügipakendis grammides.

§ 2. Alkoholi maksumärgi kujundus

(1) Alkoholi maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2. Maksumärgi läbimõõt on 20 millimeetrit.

(2) Maksumärgile trükitakse maksumärgi tähe ja numbri kombinatsioon.

§ 3. Tubakatoodete maksumärkide liigid

Maksumärkide liigid on järgmised:
1) sigarettide maksumärk;
2) suitsetamistubaka maksumärk A;
3) sigari maksumärk G;
4) sigarillo maksumärk D;
5) närimistubaka maksumärk F.

§ 4. Maksumärkide tellimise aeg

Maksumärgid tellitakse Maksu- ja Tolliametist vähemalt 25 kalendripäeva enne maksumärkide soovitud kättesaamise aega.

§ 5. Maksumärkide tellimiseks vajalikud andmed

Maksumärkide tellimisel teatatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult:
1) tubakatoodete maksumärgistamisel maksumärkide mõõtmed;
2) sigarettide korral sigarettide maksimaalne jaehind, sigarettide kogus müügipakendis ja maksumärkide arv sigarettide jaehindade lõikes;
3) sigarettidest erinevate tubakatoodete korral tubakatoodete liik ja kogus müügipakendis ning maksumärkide arv tubakatoodete liikide ja koguste lõikes;
4) alkoholi puhul maksumärkide arv;
5) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
6) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, asukoha aadress ning faksinumber, telefoninumber ja e-posti aadress (edaspidi kontaktandmed);
7) maksumärgistava isiku ärinimi, aadress ja kontaktandmed;
8) maksumärgistamise koha aadress ja selle staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaupleja tegevuskoht, tolliladu või muu).

§ 6. Maksumärkide saateleht

(1) Maksumärgid väljastatakse koos saatelehega. Alkoholi maksumärkide saateleht kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 3. Tubakatoodete maksumärkide saateleht kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 4.

(2) Maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalse jaehinna ja sigarettidest erinevate tubakatoodete liigi ja koguse tähistuse lõikes väljastatakse eri saatelehed.

(3) Maksumärkide saatelehele märgitakse muuhulgas:
1) saatelehe väljastamise kuupäev;
2) saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul Maksu- ja Tolliametist väljastatud aktsiisikauba maksumärkide saatelehtede arvule kokku;
3) maksumärgi tellija andmed: ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ning aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja number;
4) alkoholi maksumärkide puhul väljastatud maksumärkide numbrite vahemik seeriate kaupa;
5) maksumärkide arv;
6) aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise päev «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 24 lõike 3 punkti 5 või § 24 lõigete 8, 9, 16 või 17 alusel;
7) maksumärke üle andnud ja vastu võtnud isikute nimed, esindajate allkirjad, maksumärkide üleandja pitsati jäljend ja maksumärkide vastuvõtja esindaja isikukood.

§ 7. Tubakatoodete maksumärkide saatelehe täitmine

(1) Maksu- ja Tolliamet täidab tubakatoodete maksumärkide saatelehe kolmes eksemplaris.

(2) Saatelehe esimene eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile, saatelehe teine ja kolmas eksemplar väljastatakse ettevõtjale koos maksumärkidega. Maksumärkide tellija jätab saatelehe kolmanda eksemplari endale. Saatelehe teine eksemplar tagastatakse Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 15. päevaks tubakatoodete maksumärgistamise või tubakatoodete maksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise päevast arvates. Tubakatoodete maksumärgistamise korral välisriigis loetakse tubakatoodete maksumärgistamise päevaks maksumärgistatud tubakatoodete Eestisse toimetamise päeva.

(3) Saatelehe teise eksemplari kadumisel peab maksumärkide tellija esitama kohe Maksu- ja Tolliametile kirjaliku avalduse. Saatelehe teine eksemplar asendatakse saatelehe esimese eksemplari koopiaga, millele maksumärkide väljastaja teeb märke saatelehe teise eksemplari asendamise kohta, kinnitab seda oma allkirjaga ning märgib allakirjutamise kuupäeva.

(4) Maksumärkide tellija täidab saatelehe teise eksemplari ja kinnitab saatelehele märgitud andmed allkirjaga selle tagastamise tähtpäevaks.

Maksumärkide ekspordil ja impordil ning maksumärgistatud tubakatoodete impordil ja nende paigutamisel tollilattu täidab maksumärkide tellija saatelehe teise eksemplari tollideklaratsiooni aktsepteerimise järel või maksumärgistatud tubakatoodete paigutamisel tolliterminali ladustamisteate täitmise järel.

(5) Maksumärkide tellija märgib saatelehele järgmised andmed:
1) tubakatoodete maksumärgistamisel ühendusevälises riigis ekspordi ja impordi tollideklaratsioonide aktsepteerimise numbrid ning maksumärkide arv vastavalt impordi või ekspordi tollideklaratsioonis märgitule. Tubakatoodetele kinnitamata maksumärkide arv märgitakse eraldi;
2) maksumärkide arv, mis kinnitati tubakatoodetele või nende müügipakendile ning tubakatoodete maksumärgistamise kuupäev;
3) maksumärkide arv, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus ning maksumärkidelt aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kuupäev;
4) teisest liikmesriigist Eestisse lähetatud maksumärgistatud tubakatoodete puhul nende saatelehe number.

(6) Saatelehe kolmandale eksemplarile märgib maksumärkide tellija saatelehe teise eksemplari andmed.

§ 8. Alkoholi maksumärgi saatelehe täitmine

(1) Maksu- ja Tolliamet täidab alkoholi maksumärkide saatelehe kahes eksemplaris.

(2) Saatelehe esimene eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile, saatelehe teine eksemplar väljastatakse maksumärkide tellijale koos maksumärkidega.

§ 9. Tubakatoodete maksumärkide lähetamine

(1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud tubakatoodete lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile kirjalikult järgmised andmed:
1) sigarettide lähetamise puhul nende müügipakendile kinnitatud maksumärkide arv koodide ja sigarettide maksimaalsete jaehindade lõikes;
2) sigarettidest erinevate tubakatoodete lähetamise puhul nende maksumärkide arv koodide, määruse §-s 3 sätestatud liikide lõikes ja tubakatoodete koguste lõikes müügipakendis;
3) lähetatavate tubakatoodete maksumärkidega sama koodi ja liigiga maksumärkide arv, mis jäävad tubakatooteid lähetava aktsiisilaopidaja valdusesse;
4) tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäev;
5) tubakatooteid vastu võtva aktsiisilaopidaja number ja tema esindaja nimi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kinnitavad tubakatooteid lähetava ja vastuvõtva aktsiisilaopidaja esindajad allkirjaga.

(3) Aktsiisilaopidaja, kes lähetab maksumärgistatud aktsiisiga maksustamata tubakatooted teisele aktsiisilaopidajale, esitab kahe tööpäeva jooksul nende tubakatoodete lähetamise päevast arvates tema aktsiisilao üle järelevalvet teostava Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele koopia aktsiisikauba saatelehest A, millel on tubakatoodete vastuvõtja kinnitus kauba vastuvõtmise kohta.

§ 10. Maksumärkidest loobumine

(1) Ettevõtja, kes ei ole saadud maksumärkidelt aktsiisi ära maksnud ja kes on likvideerimisel, jaotumisel või tunnistatud maksejõuetuks, peab Maksu- ja Tolliametile tagastama maksumärgid või esitama maksumärkidest loobumise avalduse, milles märgitakse järgmised andmed:
1) maksumärkide asukoht välisriigis või Eestis;
2) isiku või asutuse, kellele soovitakse maksumärgid üle anda, nimi, aadress ja kontaktandmed;
3) tubakatoodete puhul nende maksumärkide saatelehe teise eksemplari kolme kalendripäeva jooksul pankroti väljakuulutamise või likvideerimise või jaotumise otsuse tegemise päevast arvates.

(2) Loobumisavaldus aktsepteeritakse, kui on saadud kinnitus, et maksumärgid, sealhulgas maksumärgistatud aktsiisikaup, asuvad ettevõtja teatatud kohas ning maksumärgid on teisele isikule Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul üle antud.

(3) Maksumärgid, millest ettevõtja on loobunud, võib Maksu- ja Tolliamet anda kooskõlas «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusega» teisele neid taotlevale ettevõtjale.

(4) Ühinemise või ümberkujundamise tulemusena tekkinud ettevõtja peab taotlema Maksu- ja Tolliametilt tema valduses olevate maksumärkide, millelt on aktsiis maksmata, saatelehe ümbervormistamist viivitamatult.

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 30 «Maksumärgi kujundus ja liik, maksumärkide väljastamise ja nendest loobumise kord ning maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 31, 463; 2006, 24, 430) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord»
lisa 1

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord»
lisa 2

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord»
lisa 3

Eksemplar nr    

Alkoholi maksumärkide saateleht nr

MM tellija

Ettevõtja ärinimi  

Äriregistri kood/aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja number

 
 


Esimese MM number Viimase MM number MM arv (tk) Aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise päev
       
       
       

MM üle andnud .........................................................................................................................
                                    (nimi, allkiri, pitsati jäljend)

MM vastu võtnud ......................................................................................................................
                                    (nimi; isikukood, allkiri)

Kuupäev .................................

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 «Alkoholi ja tubakatoodete maksumärgi kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord»
lisa 4
Tubakatoodete maksumärkide saateleht nr Eksemplar nr

MM vastuvõtja

Ettevõtja ärinimi                                                            

Äriregistrikood/aktsiisilaopidaja
või registreeritud kaupleja nr

 


Väljastatud maksumärgid (MM)

Maksu-
kohustuse tekkimise päev

Andmed maksu-
märkide tellijalt

Liik Kood Arv (tk) Tubaka-
toodete kogus müügi-
pakendis (tk või g)
Fikseeritud aktsiisimäär
(kr)
Proportsio-
naalne aktsiisimäär
(%)
Aktsiisi-
summa ühe MM kohta (kr)
                 

MM üle andnud (nimi, allkiri, pitsati jäljend):

MM vastu võtnud (nimi, isikukood, allkiri):

MM tagastanud (MM arv tk, nimi, allkiri, kuupäev):

MM tagasi saanud (MM arv tk, nimi, allkiri, kuupäev):

 

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2023, 16

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 alusel.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

§ 1.   Tubakatoodete maksumärgi kujundus

  Tubakatoodete maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Tubakatoodete maksumärgi mõõtmed on 16 korda 32 millimeetrit või 10 korda 30 millimeetrit.
[RT I, 11.10.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Alkoholi maksumärgi kujundus

  (1) Alkoholi maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2. Maksumärgi läbimõõt on 20 millimeetrit.

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Tubakatoodete maksumärkide liigid

  Maksumärkide liigid on järgmised:
  1) sigarettide maksumärk;
  2) suitsetamistubaka, välja arvatud punktides 21 ja 22 nimetatud juhul, maksumärk A;
[RT I, 28.09.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  21) sigarettideks keeratava suitsetamistubaka maksumärk B;
[RT I, 28.09.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  22) kuumutamise teel tarbitava tubakat või muud taime sisaldava suitsetamistubaka maksumärk L;
[RT I, 28.09.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  3) sigari maksumärk G;
  4) sigarillo maksumärk D;
  5) [kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  6) nikotiiniga tubakavedeliku maksumärk C;
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  7) nikotiinita tubakavedeliku maksumärk H;
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  8) tubaka tahke aseaine maksumärk E;
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  9) muu alternatiivse tubakatoote maksumärk K.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Maksumärkide tellimise aeg

  Maksumärgid tellitakse Maksu- ja Tolliametist vähemalt 25 kalendripäeva enne maksumärkide soovitud kättesaamise aega.

§ 5.   Maksumärkide tellimiseks vajalikud andmed

  (1) Maksumärkide tellimisel teatatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult:
  1) sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul nende maksimaalne jaehind eurodes ühe sendi täpsusega, samuti nimetatud toodete kogus müügipakendis ning maksumärkide arv vastavalt toote liigile, jaehinnale ja kogusele müügipakendis;
  2) sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erinevate tubakatoodete puhul tubakatoodete liik ja kogus müügipakendis ning maksumärkide arv vastavalt toote liigile ja kogusele müügipakendis;
  21) maksumärkide mõõtmed;
[RT I, 11.10.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]
  3) alkoholi puhul maksumärkide arv;
  4) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
  5) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  6) aktsiisikaubale või selle müügipakendile maksumärki kinnitava isiku ärinimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja tegevuskoht, tolliladu või muu).

  (2) Sigarettide, sigarite ja sigarillode kogus teatatakse tükkides, suitsetamistubaka kogus grammides. Tubakavedeliku kogus teatatakse milliliitrites ning tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus grammides.

  (3) Maksumärkide tellimisel esitatakse nikotiinisisaldusega ja nikotiinisisalduseta tubakavedeliku andmed eraldi.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.   Maksumärkide saatelehe andmekoosseis
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  Maksumärkide saatelehele märgitakse järgmised andmed:
  1) saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul Maksu- ja Tolliametist väljastatud aktsiisikauba maksumärkide saatelehtede arvule kokku;
  2) saatelehe väljastamise kuupäev;
  3) maksumärgi tellija andmed: ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ja aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja number;
  4) aktsiisikaubale maksumärke kinnitava isiku ärinimi;
  5) alkoholi maksumärkide puhul väljastatud maksumärkide numbrite vahemik seeriate kaupa;
  6) tubakatoodete puhul maksumärgi liik, kood ja tubakatoodete kogus müügipakendis;
  7) sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul nende maksimaalne jaehind;
  8) maksumärkide arv;
  81) maksumärkide mõõtmed;
[RT I, 11.10.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]
  9) aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kuupäev;
  10) maksumärke üle andnud ja vastu võtnud isikute nimed ja allkirjad ning maksumärkide vastuvõtja esindaja isikukood;
  11) tubakatoodete maksumärkide puhul aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta ja maksmisele kuuluv aktsiisisumma väljastatud maksumärkidelt kokku.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Tubakatoodete maksumärkide saatelehe täitmine
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.   Alkoholi maksumärgi saatelehe täitmine
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 9.   Maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamine teisele aktsiisilaopidajale
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi või tubakatoodete lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile maksumärkide andmekogu kaudu:
  1) aktsiisikauba müügipakendile kinnitatud maksumärkide arvu;
  2) alkoholi maksumärkide numbrid;
  3) tubakatoodete maksumärkide koodid, liigid, tubakatoodete koguse müügipakendis ja sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalse jaehinna;
  4) aktsiisikauba teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäeva;
  5) aktsiisilao numbri, kuhu aktsiisikaup toimetatakse.

  (2) Aktsiisilaopidaja, kes võtab vastu aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud aktsiisikauba, kinnitab nimetatud maksumärkide vastuvõtmist maksumärkide andmekogu kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaks tööpäeva pärast vastuvõtmist.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 91.   Maksumärgistatud alkoholi lähetamine teisele aktsiisilaopidajale
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 10.   Maksumärkidest loobumine
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määruse 2022. aasta 1. veebruaril jõustunud muudatus ei mõjuta varem kehtestatud alkoholi maksumärgi kujundusele vastavate alkoholi maksumärkide kehtivust.
[RT I, 26.11.2021, 5 - jõust. 01.02.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json