Teksti suurus:

Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.12.2014
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punkti 17 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi lendorava (Pteromys volans) isendite väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) Adraku Avinurme vallas Adaraku ja Lepiksaare külas;
  2) Kõveriku Avinurme vallas Kõveriku ja Lepiksaare külas;
  3) Tolmu Avinurme vallas Kõrve külas;
  4) Paadenurme Avinurme vallas Paadenurme ja Änniksaare külas;
  5) Lõpe Iisaku vallas Lõpe külas;
  6) Kuuse-Jaani Iisaku vallas Lõpe külas;
  7) Kukemurrumetsa Lohusuu vallas Piilsi külas;
  8) Kivistiku Tudulinna vallas Tagajõe külas;
  9) Kellassaare Tudulinna vallas Kellassaare külas;
  10) Kruusoja Tudulinna vallas Peressaare külas;
  11) Pasuna Tudulinna vallas Peressaare külas;
  12) Peressaare Tudulinna vallas Peressaare külas;
  13) Küüska Tudulinna vallas Peressaare külas;
  14) Kautvere Tudulinna vallas Oonurme külas;
  15) Oonurme Tudulinna vallas Oonurme külas.

  (2) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) Väljaotsa Vinni vallas Kaukvere külas;
  2) Kaukvere Vinni vallas Kaukvere külas;
  3) Eigale Vinni vallas Kaukvere külas;
  4) Suigu Vinni vallas Suigu külas;
  5) Palasi Vinni vallas Palasi külas;
  6) Kõrma Rägavere vallas Kõrma külas;
  7) Sae Rägavere vallas Sae külas;
  8) Linkaevu Väike-Maarja vallas Eipri külas.

  (3) Lendorava püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub piiranguvööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) jahipidamine;
  2) sõidukitega sõitmine püsielupaika läbivatel teedel.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaigas 1. septembrist 15. märtsini lubatud metsa häilraie, mis ei kahjusta lendorava elutingimusi, kusjuures püsielupaiga valitsejal on õigus esitada nõudeid raietehnoloogia, metsamaterjali kokkuveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

  (5) Püsielupaigas tuleb hooldus-, valik-, sanitaar- või häilraie langi suuruse ja kuju kavandamisel tagada, et lank ei ulatuks asustatud pesapuudele ja neid 25 meetri ulatuses ümbritsevale alale.

  (6) Püsielupaigas tuleb tagada hooldus-, valik-, sanitaar- või häilraiel metsa liigiline ja vanuseline koosseis järgmiselt:
  1) kui puistu esimese rinde koosseisus on haava osakaal alla 30%, on üle 50 aasta vanuste haabade ja õõnsustega haabade ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevate puude raie keelatud;
  2) üle 50 aasta vanuse metsa pindala ei tohi jääda väiksemaks kui 50% püsielupaigast;
  3) lehtpuude osakaal puistus ei tohi jääda väiksemaks kui 10%.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2023, 2

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punkti 17 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi lendorava (Pteromys volans) isendite väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  2) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  3) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  4) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  5) Lõpe Alutaguse vallas Lõpe ja Taga-Roostoja külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  6) Kuuse-Jaani Alutaguse vallas Lõpe külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  7) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  8) Kivistiku Alutaguse vallas Tagajõe külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  9) Kellassaare Alutaguse vallas Kellassaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  10) Kruusoja Alutaguse vallas Peressaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  11) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  12) Peressaare Alutaguse vallas Peressaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  13) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  14) Kautvere Alutaguse vallas Oonurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  15) Oonurme Alutaguse vallas Oonurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  16) Jalastu Lüganuse vallas Nüri ja Sirtsi külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  17) Jõemaa Alutaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  18) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  19) Kaanisoo Lüganuse vallas Nüri külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  20) Koolma Lüganuse vallas Piilse ja Virunurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  21) Mihklimurru Alutaguse vallas Oonurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  22) Murru Alutaguse vallas Kellassaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  23) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  24) Mädamänniku Alutaguse vallas Lõpe külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  25) Mäe Alutaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  26) Nissipõllu Alutaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  27) Nüri Lüganuse vallas Nüri külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  28) [kehtetu - RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  29) Pärnamäe Alutaguse vallas Peressaare, Oonurme ja Kellassaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  30) Põldemasaare Alutaguse vallas Oonurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  31) Roogendiku Alutaguse vallas Roostoja külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  32) Saarevälja Alutaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  33) Suuremurru Alutaguse vallas Lõpe ja Tammetaguse külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  34) Võhkassaare Alutaguse vallas Oonurme külas ja Lüganuse vallas Koolma külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  35) Adra-Kõrtsi Alutaguse vallas Oonurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  36) Aru Alutaguse vallas Oonurme ja Peressaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  37) Haigru Alutaguse vallas Smolnitsa külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  38) Lassi Alutaguse vallas Peressaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  39) Pikanõmme Alutaguse vallas Oonurme külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  40) Pilsneri-Müüri Alutaguse vallas Tagajõe külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  41) Postikaasiku Alutaguse vallas Kellassaare külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  42) Smolnitsa Alutaguse vallas Smolnitsa külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  43) Uuetoa Alutaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  44) Vahtra Alutaguse vallas Oonurme ja Peressaare külas.
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]

  (2) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) Väljaotsa Vinni vallas Kaukvere ja Suigu külas;
  2) [kehtetu - RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  3) Eigale Vinni vallas Kaukvere ja Suigu külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  4) Suigu Vinni vallas Alekvere ja Suigu külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  5) Palasi Vinni vallas Palasi külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  6) Kõrma Vinni vallas Kõrma külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  7) [kehtetu - RT I, 25.11.2014, 12 - jõust. 05.12.2014]
  8) [kehtetu - RT I, 18.04.2019, 8 - jõust. 28.04.2019]
  9) Aadumäe Vinni vallas Paasvere külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  10) Kastevälja Vinni vallas Viru-Kabala ja Uljaste külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  11) Matsi Vinni vallas Uljaste külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  12) Miila Vinni vallas Uljaste ja Miila külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  13) Udriku Vinni vallas Palasi külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  14) Uljaste-Liiva Vinni vallas Uljaste külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  15) Jõepere Vinni vallas Kaukvere külas;
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]
  16) Mädaoja Vinni vallas Kõrma ja Männikvälja külas.
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]

  (21) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised maakonna piire ületavad lendorava püsielupaigad:
  1) Kaukvere Alutaguse ja Vinni vallas Oonurme ja Kaukvere külas;
  2) Küüska Alutaguse ja Vinni vallas Peressaare ja Paasvere külas;
  3) Sonda Lüganuse ja Vinni vallas Satsu ja Uljaste külas ning Sonda alevikus.
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]

  (22) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) Adraku Mustvee vallas Adraku külas;
  2) Jõemetsa Mustvee vallas Jõemetsa ja Kõrve külas;
  3) Kukemurrumetsa Mustvee vallas Piilsi külas;
  4) Kõveriku Mustvee vallas Kõveriku ja Lepiksaare külas;
  5) Kütametsa Mustvee vallas Adraku külas;
  6) Muru Mustvee vallas Maetsma külas;
  7) Paadenurme Mustvee vallas Kiissa ja Maetsma külas;
  8) Tolmu Mustvee vallas Kõrve ja Lepiksaare külas;
  9) Tõnussaare Mustvee vallas Adraku külas.
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]

  (23) Ida-Viru ja Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised maakonna piire ületavad lendorava püsielupaigad:
  1) Ojadevahe Alutaguse ja Mustvee vallas Kellassaare ja Kiissa külas;
  2) Pasuna Alutaguse ja Mustvee vallas Peressaare ja Kiissa külas.
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]

  (3) Lendorava püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse, välja arvatud Kukemurrumetsa püsielupaik, mis kuulub kogu ulatuses piiranguvööndisse, ning Aadumäe, Kautvere, Kellassaare, Lassi ja Mihklimurru püsielupaigad, mis kuuluvad kogu ulatuses sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud käesolevas määruses ettenähtud erisustega.
01.11.2023 12:55
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesolevas“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine;
  2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  3) jahipidamine;
  4) kalapüük;
  5) telkimine ja rahvaürituse korraldamine;
  6) lõkke tegemine püsielupaiga valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  7) sõidukiga sõitmine teedel ning jalgrattaga ka radadel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
  8) maastikusõiduki ja ujuvvahendiga sõitmine.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

  (5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
  2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, sh kujundusraie ja muud lendorava elutingimuste säilitamiseks vajalikud tegevused.

  (6) Sihtkaitsevööndis on keelatud, kooskõlas käesoleva määrusega sätestatud erisustega:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

  (7) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.

  (8) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:
  1) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
  2) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
  3) rajatise, kaasa arvatud ajutise rajatise püstitamine.

  (9) Piiranguvööndis on lubatud harvendus-, sanitaar-, valik- ja trassiraie 1. septembrist 15. märtsini ning valgustus- ja kujundusraie aastaringselt.

  (10) Valik-, valgustus- ja harvendusraiete tegemisel piiranguvööndis tuleb arvestada järgmisi tingimusi:
  1) lehtpuude osakaal puistu esimeses rindes ei tohi jääda alla 15%;
  2) kui haava osakaal puistus on alla 15%, tuleb valik- ja harvendusraiel säilitada kõik I rinde haavad ja kõik neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud, valgustusraiel tuleb säilitada kõik haavad;
  3) kui haava osakaal puistus on üle 30%, siis tuleb kujundada segapuistu haava osakaaluga vähemalt 15%, seejuures tuleb valik- ja harvendusraiel säilitada eelistatult üle 50 aasta vanused haavad ja õõnsusega haavad ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud.

  (11) Piiranguvööndis on keelatud:
  1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
  2) maavara kaevandamine;
  3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  4) uuendusraie;
  5) väetise kasutamine.
[RT I, 12.08.2023, 1 - jõust. 22.08.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json