Teksti suurus:

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 37, 277

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1. Saare maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

(1) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
1) Asva hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130)2, loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
2) Kaarma hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*), puiskarjamaade (9070), sinihelmikakoosluste (6410) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – metsõunapuu (Malus sylvestris), laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine) ja kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) elupaikade kaitse;
3) Karujärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) ning II lisas nimetatud liikide – tiigilendlase (Myotis dasycneme) ja hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse;
4) Kingli hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), samuti II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ning III kaitsekategooria liikide – hariliku porsa (Myrica gale), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), metsõunapuu (Malus sylvestris) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
5) Kotlandi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse;
6) Kõinastu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – merele avatud pankrandade (1230), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide – rukkiräägu (Crex crex), randtiiru (Sterna paradisaea), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja niidurüdi (Calidris alpina) elupaikade kaitse;
7) Küdema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade) kaitse;
8) Laasu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
9) Laidunina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
10) Lannasmaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
11) Mäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
12) Nihatu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
13) Nõmmküla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) ja II lisas nimetatud liigi – könttanuka (Encalypta mutica) elupaiga kaitse;
14) Oina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) ja II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
15) Paatsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
16) Pammana hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liigi – naaskelnoka (Recurvirostra avosetta) elupaikade kaitse;
17) Pidula-Veskioja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse;
18) Põduste luha hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide – rukkiräägu (Crex crex) ja tutka (Philomachus pugnax) elupaikade kaitse;
19) Rannaniidi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), allikate ja allikasoode (7160), sinihelmikakoosluste (6410) ja lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – soohiilaka (Liparis loeselii) ja kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), samuti II kaitsekategooria taimeliikide – tõmmu käpa (Orchis ustulata) ja kärbesõie (Ophrys insectifera) ning III kaitsekategooria taimeliikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja halli käpa (Orchis militaris) elupaikade kaitse;
20) Ranna-Põitse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
21) Saaremetsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*) ja sinihelmikakoosluste (6410) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) ja metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaiga kaitse;
22) Sepa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*) ja vanade loodusmetsade (9010*) kaitse;
23) Sepamaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – sooneiuvaiba (Epipactis palustris), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
24) Tammese hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) kaitse;
25) Tumala hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puiskarjamaade (9070) ja puisniitude (6530*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), samuti III kaitsekategooria liigi – metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade kaitse;
26) Vana-Lahetaguse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
27) Vanalõve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*) ja vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade kaitse.

(2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on märgitud kaartidel määruse lisas3.

§ 2. Hoiualade valitseja

Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Saaremaa keskkonnateenistus.

________________
1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 8.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ja nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18; L 291, 19.11.1979, lk 111; L 319, 7.11.1981, lk 3–15; L 233, 30.08.1985, lk 33–41; L 302, 15.11.1985, lk 218; L 100, 16.04.1986, lk 22–25; L 115, 8.05.1991, lk 41–55; L 164, 30.06.1994, lk 9–14; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 223, 13.08.1997, lk 9–17; L 236, 23.09.2003, lk 667–702).
2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.
3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a.
Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Saaremaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2023, 5

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ning lähtudes «Looduskaitseseaduse» § 11 lõikes 1 sätestatust.

§ 1.   Saare maakonnas kaitse alla võetavad hoiualad ja kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Saare maakonnas võetakse kaitse alla järgmised hoiualad:
  1) Asva hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130)2, loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
  2) Kaarma hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*), puiskarjamaade (9070), sinihelmikakoosluste (6410) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – metsõunapuu (Malus sylvestris), laialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine) ja kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) elupaikade kaitse;
  3) Karujärve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) ning II lisas nimetatud liikide – tiigilendlase (Myotis dasycneme) ja hariliku võldase (Cottus gobio) elupaikade kaitse;
  4) Kingli hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), samuti II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ning III kaitsekategooria liikide – hariliku porsa (Myrica gale), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), metsõunapuu (Malus sylvestris) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
  5) Kotlandi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse;
  6) Kõinastu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – merele avatud pankrandade (1230), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide – rukkiräägu (Crex crex), randtiiru (Sterna paradisaea), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja niidurüdi (Calidris alpina) elupaikade kaitse;
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  7) Küdema hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade) kaitse;
  8) Laasu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  9) Laidunina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), rannaniitude (1630*), karstijärvede ja -järvikute (3180*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210* – orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (alvarite – 6280*), sinihelmikakoosluste (6410), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – lamava ristiku (Trifolium campestre), nurmlaugu (Allium vineale) ja väikeseõielise hiireherne (Vicia lathyroides) elupaikade kaitse;
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]
  10) Lannasmaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  11) Mäe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  12) Nihatu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  13) Nõmmküla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) ja II lisas nimetatud liigi – könttanuka (Encalypta mutica) elupaiga kaitse;
  14) Oina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loode (alvarite) (6280*) ja II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
  15) Paatsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  16) Pammana hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liigi – naaskelnoka (Recurvirostra avosetta) elupaikade kaitse;
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  17) Pidula-Veskioja hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liigi – jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga kaitse;
  18) Põduste luha hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liikide – rukkiräägu (Crex crex) ja tutka (Philomachus pugnax) elupaikade kaitse;
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  19) Rannaniidi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*), allikate ja allikasoode (7160), sinihelmikakoosluste (6410) ja lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade) kaitse ning II lisas nimetatud liikide – soohiilaka (Liparis loeselii) ja kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), samuti II kaitsekategooria taimeliikide – tõmmu käpa (Orchis ustulata) ja kärbesõie (Ophrys insectifera) ning III kaitsekategooria taimeliikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja halli käpa (Orchis militaris) elupaikade kaitse;
  20) Ranna-Põitse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), loode (alvarite) (6280*), puisniitude (6530*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  21) Saaremetsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – puisniitude (6530*) ja sinihelmikakoosluste (6410) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) ja metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaiga kaitse;
  22) Sepa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loode (alvarite) (6280*) ja vanade loodusmetsade (9010*) kaitse;
  23) Sepamaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – sooneiuvaiba (Epipactis palustris), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus) ja hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) elupaikade kaitse;
  24) Tammese hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loodude (alvarite – 6280*) kaitse, II lisas nimetatud liigi – könttanuka (Encalypta mutica) ja kaitsealuse taimeliigi – hariliku muguljuure (Herminium monorchis) elupaikade kaitse;
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]
  25) Tumala hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puiskarjamaade (9070) ja puisniitude (6530*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), samuti III kaitsekategooria liigi – metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade kaitse;
  26) Vana-Lahetaguse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
  27) Vanalõve hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*) ja vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse ning III kaitsekategooria liikide – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) ja metsõunapuu (Malus sylvestris) elupaikade kaitse;
  28) Abruka hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210* – orhideede oluliste kasvualade), loodude (alvarite – 6280*), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse; II lisas nimetatud liigi – soohiilaka (Liparis loeselii), samuti kaitsealuse taimeliigi – randtarna (Carex extensa) elupaikade kaitse; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna tadorna), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hahk (Somateria molissima), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), roo-loorkull (Circus aeruginosus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), merisk (Haematopus ostralegus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kivirullija (Arenaria interpres), suurrüdi (Calidris canutus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]
  29) [Kehtetu - RT I, 31.12.2013, 6 - jõust. 10.01.2014]
  30) Jaandi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ningII kaitsekategooria linnuliigi – laululuige (Cygnus cygnus) ja III kaitsekategooria linnuliikide – hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), taida (Gallinula chloropus) ning sookure (Grus grus) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  31) Jaani hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – loodude (6280*) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  32) Järise hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), puisniitude (6530*), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse, samuti II kaitsekategooria linnuliikide – laululuige (Cygnus cygnus) ja karvasjalg-kaku (Aegolius funereus) ning III kaitsekategooria linnuliikide – roo-loorkulli (Circus aeruginosus), välja-loorkulli (Circus cyaneus), soo-loorkulli (Circus pygargus), lõopistriku (Falco subbuteo), tedre (Tetrao tetrix), sookure (Grus grus), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tildri (Tringa totanus), mudatildri (Tringa glareola), musträhni (Dryocopus martius), hänilase (Motacilla flava) ja hoburästa (Turdus viscivorus) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  33) [kehtetu - RT I, 31.05.2023, 4 - jõust. 10.06.2023]
  34) Kahtla-Kübassaare hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurannikute (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), kormoran (Phalacrocorax carbo), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustsaba-vigle (Limosa limosa), punajalg-tilder (Tringa totanus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  35) Karala-Pilguse hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete (2120), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), luitsnokk-part (Anas clypeata), sõtkas (Bucephala clangula), merikotkas (Haliaeetus albicilla), sookurg (Grus grus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Philomachus pugnax), punajalg-tilder (Tringa totanus), kassikakk (Bubo bubo), nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  36) Kasemetsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – puisniidu (6530*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  37) Kasti lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110), laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna tadorna), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), hiireviu (Buteo buteo), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), sookurg (Grus grus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), suurkoovitaja (Numenius arquata), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius) ja rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  38) Kaugatoma-Lõu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liivaste ja mudaste pagurandade (1140), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sinikael-part (Anas platyrhynchos), piilpart (Anas crecca), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), rüüt (Pluvialis apricaria), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), tõmmukajakas (Larus fuscus) ja liivatüll (Charadrius hiaticula);
[RT I, 31.10.2017, 8 - jõust. 10.11.2017]
  39) Kaunispe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikastel muldadel kuivade niitude (6210), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*) ja lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  40) Koorunõmme hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*) ja loodude (6280*) kaitse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on järvekaur (Gavia arctica), kirjuhahk (Polysticta stelleri), aul (Clangula hyemalis), mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula) ja krüüsel (Cepphus grylle);
[RT I, 31.12.2019, 3 - jõust. 10.01.2020]
  41) Kura kurgu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – karide (1170), üheaastase taimestuga esmaste rannavallide (1210), rannaniitude (1630*), väikesaarte ja laidude (1620), püsitaimestuga liivarandade (1640), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), sinihelmikakoosluste (6410) ning II lisas nimetatud liigi – hallhülge (Halichoerus grypus), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: punakurk-kaur (Gavia stellata), järvekaur (Gavia arctica), kormoran (Phalacrocorax carbo), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), mustlagle (Branta bernicla), viupart (Anas penelope), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), rääkspart (Anas strepera), merivart (Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), plüü (Pluvialis squatarola), suurrüdi (Calidris canutus), väikerüdi (Calidris minuta), soorüdi (Calidris alpina), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tumetilder (Tringa erythropus), kivirullija (Arenaria interpres), alk (Alca torda) ja krüüsel (Cepphus grylle);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  42) Kuressaare lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus), hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), tuttvart (Aythya fuligula), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), lauk (Fulica atra), soorüdi (Calidris alpina), väikekajakas (Larus minutus), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), randtiir (Sterna paradisaea) ja jõgitiir (Sterna hirundo);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  43) Küdema lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja II lisas nimetatud liikide – saaremaa robirohu (Rhinanthus oesiliensis), soohiilaka (Liparis loeselii) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: järvekaur (Gavia arctica), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), ristpart (Tadorna tadorna), kirjuhahk (Polysticta stelleri), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), sõtkas (Bucephala clangula), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), sookurg (Grus grus), hahk (Somateria mollissima), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), liivatüll (Charadrius hiaticula), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), tumetilder (Tringa erythropus), kiivitaja (Vanellus vanellus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustvaeras (Melanitta nigra), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana) ja suitsupääsuke (Hirundo rustica);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  44) Laasi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  45) Liigalaskma-Orinõmme hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikaniitude (6410), puisniitude (6530*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  46) Lindmetsa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), metsastunud luidete (2180), kadastike (5130), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja rohunditerikaste kuusikute (9050) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  47) Madise hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜI lisas nimetatud elupaigatüübi – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  48) [Kehtetu - RT I, 21.04.2021, 3 - jõust. 01.05.2021]
  49) Nässuma hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) kaitse ning III kaitsekategooria linnuliikide – väike-kirjurähni (Dendrocopus minor), rästas-roolinnu (Acrocephalus arundinaceus), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  50) Pajumaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – puiskarjamaade (9070) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  51) Põduste-Upa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning III kaitsekategooria linnuliikide – herilaseviu (Pernis apivorus), roo-loorkulli (Circus aeroginosus), raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), sookure (Grus grus), kodukaku (Strix aluco), musträhni (Dryocopus martius) ja väike-kirjurähni (Dendrocopus minor) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  52) Põldeniidi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), puisniitude (6530*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  53) Ranna hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude ( 6280*), puisniitude (6530*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  54) Riksu ranniku hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puiskarjamaade (9070) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelleelupaiku kaitstakse, on: hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), laululuik (Cygnus cygnus), väike-laukhani (Anser erythropus), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sinikael-part (Anas platyrhynchos), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta nigra), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), tutkas (Philomachus pugnax), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), randtiir (Sterna paradisaea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  55) Ruhnu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), eelluidete (2110), valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete (2120), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), metsastunud luidete (2180), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), liivakivipaljandite (8220), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse, samuti II kaitsekategooria linnuliigi – niidurüdi (Calidris alpina schinzii) ja III kaitsekategooria linnuliikide – herilaseviu (Pernis apivorus), raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), rukkiräägu (Crex crex) ja liivatülli (Charadrius hiaticula) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  56) Sandla hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  57) [Kehtetu - RT I, 24.01.2023, 10 - jõust. 03.02.2023]
  58) Sutu lahe hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – liivaste ja mudaste pagurandade (1140), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus olor), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), rääkspart (Anas strepera), aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), rüüt (Pluvialis apricaria), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Philomachus pugnax), punajalg-tilder (Tringa totanus), jõgitiir (Sterna hirundo) ja randtiir (Sterna paradisaea);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  59) Tagamõisa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), eelluidete (2110), valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete (2120), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), metsastunud luidete (2180), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), kadastike (5130*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), II lisas märgitud liikide – soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hahk (Somateria mollissima), kirjuhahk (Polysticta stelleri), aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), merikotkas (Haliaeetus albicilla), roo-loorkull (Circus aeruginosus), kanakull (Accipiter gentilis), raudkull (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), liivatüll (Charadrius hiaticula), alk (Alca torda), krüüsel (Cepphus grylle), nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I, 22.03.2023, 19 - jõust. 01.04.2023]
  60) Tahula-Reo hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), loodude (6280*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas nimetatud liigi – jäiga keerdsambla (Tortella rigens) elupaiga kaitse, samuti III kaitsekategooria linnuliikide – raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), sookure (Grus grus), musträhni (Dryocopus martius) ja väike-kirjurähni (Dendrocopus minor) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  61) Tehumardi nõmme hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – eelluidete (2110), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), metsastunud luidete (2180), kuivade nõmmede (4030) ning II lisas nimetatud taimeliigi – nõmmnelgi (Dianthus arenarius ssp. arenarius) elupaiga kaitse, samuti III kaitsekategooria linnuliigi – nõmmelõokese (Lullula arborea) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  62) Tõnija hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ning II lisas nimetatud liigi kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse;
[RT I, 21.12.2022, 1 - jõust. 31.12.2022]
  63) Uustalu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogudirektiivi 92/43/EMÜI lisas nimetatud elupaigatüüpide – lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  64) Uustlamaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kanarbiku ja kukemarjaga kuivade liivanõmmede (2320), kadastike (5130) ning loodude (6280*) kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  65) Vesitükimaa hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannaniitude (1630*), sinihelmikakoosluste (6410), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hahk (Somateria mollissima), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tõmmukajakas (Larus fuscus), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons) ja vööt-põõsalind (Sylvia nisoria);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  66) Võilaiu hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – laiade madalate lahtede (1160), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), loodude (6280*) ja lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) kaitse; kaitsealuse taimeliigi – pisikannikese (Viola pumila) elupaikade kaitse; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Philomachus pugnax), punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]
  67) Võrsna hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse, samuti III kaitsekategooria linnuliikide – raudkulli (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), sookure (Grus grus), musträhni (Dryocopus martius), väike-kirjurähni (Dendrocopus minor) ja punaselg-õgija (Lanius collurio) elupaikade kaitse;
[RT I 2007, 39, 276 - jõust. 08.06.2007]
  68) Väikese väina hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ja II lisas märgitud liikide – emaputke (Angelica palustris), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), aul (Clangula hyemalis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  69) Väinamere hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja puiskarjamaade (9070) ning II lisas märgitud liikide – hallhülge (Halichoerus grypus), läänemere viigri (Phoca hispida bottnica), teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblika (Euphydryas maturna), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran ehk karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]
  70) Gretagrundi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110) ja karide (1170) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on järvekaur (Gavia arctica), väikekajakas (Larus minutus), punakurk-kaur (Gavia stellata), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta fusca) ja alk (Alca torda).
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud hoiualade piirid on märgitud kaartidel määruse lisas3.

§ 2.   Hoiualade valitseja

  Paragrahvi 1 lõikes 1 nimetatud hoiualade valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]


1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigad.

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]

 

Abruka
[RT I, 06.10.2020, 2 - jõust. 16.10.2020]

Asva

Gretagrundi
[RT I 2010, 58, 393 - jõust. 22.08.2010]

Haavasoo
[Kehtetu - RT I, 31.12.2013, 6 - jõust. 10.01.2014]

Jaandi

Jaani

Järise

Kaarma

Kaarmise
[Kehtetu - RT I, 31.05.2023, 4 - jõust. 10.06.2023]

Kahtla-Kübassaare 1

Kahtla-Kübassaare 2

Karala-Pilguse
[RT I, 22.03.2023, 19 - jõust. 01.04.2023]

Karujärve

Kasemetsa

Kasti lahe
[RT I, 09.10.2018, 1 - jõust. 19.10.2018]

Kaugatoma-Lõu
[RT I, 31.10.2017, 8 - jõust. 10.11.2017]

Kaunispe

Kingli

Koorunõmme
[RT I, 31.12.2019, 3 - jõust. 10.01.2020]

Kotlandi

Kura kurgu (kaart 1, kaart 2, kaart 3, kaart 4, kaart 5, kaart 6, kaart 7)
[RT I, 09.03.2018, 2 - jõust. 19.03.2018]

Kuressaare lahe
[RT I, 21.04.2021, 3 - jõust. 01.05.2021]

Kõinastu

Küdema

Küdema lahe
[RT I, 22.03.2023, 20 - jõust. 01.04.2023]

Laasi

Laasu

Laidunina
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]

Lannasmaa

Liigalaskma-Orinõmme

Lindmetsa

Madise

Mullutu-Loode
[Kehtetu - RT I, 21.04.2021, 3 - jõust. 01.05.2021]

Mäe

Nihatu

Nässuma

Nõmmküla

Oina

Paatsa

Pajumaa

Pammana

Pidula-Veskioja

Põduste luha

Põduste-Upa

Põldeniidi

Ranna

Ranna-Põitse

Rannaniidi

Riksu ranniku

Ruhnu

Saaremetsa

Sandla

Sepa

Sepamaa

Siiksaare-Oessaare
[Kehtetu - RT I, 24.01.2023, 10 - jõust. 03.02.2023]

Sutu lahe

Tagamõisa
[RT I, 22.03.2023, 19 - jõust. 01.04.2023]

Tahula-Reo

Tammese
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]

Tehumardi nõmme

Tumala

Tõnija
[RT I, 21.12.2022, 1 - jõust. 31.12.2022]

Uustalu

Uustlamaa

Vana-Lahetaguse

Vanalõve

Vesitükimaa
[RT I, 09.03.2018, 2 - jõust. 19.03.2018]

Väikese väina 1

Väikese väina 2

Väinamere 1

Väinamere 2
[RT I, 17.12.2019, 6 - jõust. 27.12.2019]

Väinamere 3
[RT I, 22.03.2023, 21 - jõust. 01.04.2023]

Võilaiu
[RT I, 10.05.2014, 24 - jõust. 20.05.2014]

Võrsna

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json