Teksti suurus:

Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.01.2009 nr 9 (RTL 2009, 10, 122)  1.02.2009

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 17 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse avalduse vorm hüvitise taotlemiseks töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral (lisa) ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele lisatavad dokumendid

Hüvitise taotlemise avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tööandja asukohajärgse tööinspektsiooni kooskõlastus;
2) teenistussuhete lõpetamisel ainult ametnikega tööandja teatis;
3) tööandja kinnitatud väljavõtted töötajate ja avalike teenistujate tööraamatutest või kinnitatud koopiad töölepingutest või kinnitatud väljavõtted ametnike ametisse nimetamise käskkirjadest või korraldustest;
4) tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht;
5) töötajate või avalike teenistujate keskmise kuupalga arvestused.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

 

Sotsiaalministri 28. novembri 2006. a määruse nr 62 «Hüvitise taotlemise avalduse vorm töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu»
lisa
[RTL 2009, 10, 122 – jõust. 1.02.2009]

 

AVALDUS TÖÖLEPINGUTE KOLLEKTIIVSE ÜLESÜTLEMISE HÜVITISE TAOTLEMISEKS

 

HÜVITISE TAOTLEJA

Tööandja nimi

Registri- või isikukood
__  __  __  __  __  __  __  __  __   __

Aadress __________________________________

__  __  __  __  __
(sihtnumber)

Telefon _______________ e-post ______________

Faks _________________________

Isikute arv, kelle töö- või teenistussuhe lõpetatakse
Töötajate või avalike teenistujate koguarvi

_____________________________
_____________________________

Töö- või teenistussuhete lõpetamise ajavahemik

_____________________________

AVALDUS

Palun määrata ja maksta hüvitis seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega järgmistele töötajatele:

TÖÖTAJATE VÕI AVALIKE TEENISTUJATE NIMEKIRI

Isikukood

Ees- ja perekonnanimi

Pideva töö- või teenistusstaaži pikkus hüvitise taotleja juures

Keskmine kuupalk

Töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev

Taotletava hüvitise suurus

Töötaja panga-konto nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID:

[  ] tööandja kinnitatud väljavõtted töötajate ja avalike teenistujate tööraamatutest või kinnitatud koopiad töölepingutest või kinnitatud väljavõtted ametnike ametisse nimetamise käskkirjadest või korraldustest

[  ] tööandja esindaja volitus, kui nimetatud isik ei ole kantud äriregistri B-kaardile või ei ole ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse juht

[  ] tööinspektsiooni kooskõlastus

[  ] töötajate või avalike teenistujate keskmise kuupalga arvestused

[  ] tööandja teatis teenistussuhete lõpetamisest ainult ametnikega

 

TÖÖANDJA ESINDAJA

Nimi ___________________________

 

Ametikoht ______________________________

Allkiri

 

Kuupäev _________________________ 200__


i Märkida Tööinspektsioonile töölepingute kollektiivse ülesütlemise kooskõlastamise taotluse esitamise päeva seisuga, ainult ametnike koondamisel Töötukassale hüvitise taotlemise avalduse esitamise päeva seisuga.

 

[RTL 2009, 10, 122 – jõust. 1.02.2009]

 

 

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RT I 2009, 5, 35 – 1.07.2009

/otsingu_soovitused.json