Teksti suurus:

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2014, 4

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrus sätestab nende turule lastavate, kasutusele võetavate ja kasutusel olevate mõõtevahendite nimistu, mis kuuluvad «Mõõteseaduse» § 7 lõike 1 alusel kohustuslikule metroloogilisele kontrollile, ning kehtestab nende mõõtevahendite taatluskehtivusajad, olulised ja erinõuded.

  (2) Mõõtevahendite metroloogilise kontrolli liigid on vastavushindamine, tüübikinnitus, legaalmetroloogiline ekspertiis ja taatlemine.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõõtmiste ja mõõtevahenditega seotud mõisteid kasutatakse määruses «Mõõteseaduse» tähenduses.

  (2) Kaubandustegevuse mõistet kasutatakse määruses «Kaubandustegevuse seaduse» tähenduses.

  (3) Vee-ettevõtja ja kliendi mõisteid kasutatakse määruses «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» tähenduses.

§ 3.   Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvad mõõtevahendid

  (1) Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusotstarbest ning kehtestatud täpsusnõuded on esitatud lisade 1 ja 2 tabelite teises veerus.

  (2) Turule lastav ja/või kasutusele võetav mõõtevahend peab olema läbinud «Mõõteseaduse» § 7 lõikes 2 ja § 10 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud metroloogilise kontrolli. Konkreetse mõõtevahendi metroloogilise kontrolli menetlused on esitatud lisa 1 tabeli kolmandas veerus.

  (3) Kasutusel oleva mõõtevahendi võib, kui sellele ei laiene «Mõõteseaduse» § 49, võtta taatlemisele, kui mõõtevahend on:
  1) läbinud «Mõõteseaduse» § 7 lõike 2, §-de 71, 8, 9 või § 10 lõike 1 kohase metroloogilise kontrolli, võttes arvesse «Mõõteseaduse» § 491 lõiget 1 ja § 50 lõiget 3, või
  2) enne käesoleva määruse jõustumist Eestis tõendatult taadeldud.

§ 4.   Nõuded mõõtevahenditele

  (1) Mõõtevahendi metroloogilisel kontrollil tuleb lähtuda olulistest ja erinõuetest ning kriteeriumitest (edaspidi nõuded), mis on kehtestatud seda liiki mõõtevahendile EÜ mõõtevahendite direktiivis, EÜ mitteautomaatkaalude direktiivis, EÜ üksikdirektiivides ning käesoleva määruse lisades 1 ja 2 viidatud Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni (OIML) dokumendis, rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsioonide standardis.

  (2) Turule lastavatele ja/või kasutusele võetavatele eri liiki mõõtevahenditele nõudeid kehtestavad dokumendid on esitatud lisa 1 tabeli neljandas veerus.

  (3) Kasutusel oleva mõõtevahendi siseriiklikul esmataatlusel ja kordustaatlusel tuleb lähtuda nendest lõikes 1 viidatud ja lisa 2 tabeli neljandas veerus toodud dokumentides esitatud nõuetest ja katsetuste mahust, mis kehtisid mõõtevahendile selle turulelaskmisel ning on fikseeritud mõõtevahendi vastavusdeklaratsioonis, siseriiklikus tüübikinnitustunnistuses või EÜ tüübikinnitustunnistuses. Kui nimetatud dokumendid ei esita kordustaatlusele eraldi nõudeid, tuleb kordustaatlusel lähtuda esmataatluse nõuetest.

  (4) Lisa 1 ja lisa 2 neljandas veerus nimetatud dokumente tuleb vaadelda koos kõigi hilisemate muudatuste ja parandustega, välja arvatud dokumendid viitega aastaarvule.

§ 5.   Taatluskehtivusaeg

  (1) Eri liiki mõõtevahendite taatluskehtivusajad on esitatud lisa 2 tabeli kolmandas veerus.

  (2) «Mõõteseaduse» § 10 lõike 1 punktide 1–4 kohase metroloogilise kontrolli läbinud mõõtevahendi taatluskehtivusaeg algab seda liiki mõõtevahendile õigusaktides sätestatud vastavushindamisprotseduuri, EÜ esmataatluse või siseriikliku esmataatluse toimumise kuupäevast. Kui vastavusdeklaratsioonil, taatlustunnistusel, vastavus- või taatlusmärgisel puudub kuupäev ja kuu, siis algab taatluskehtivusaeg vastava menetluse toimumise aasta 1. jaanuarist.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas määruses kehtestatud taatluskehtivusaegu kohaldatakse mõõtevahendile, mis on taadeldud enne käesoleva määruse jõustumist, alates hetkest, kui on lõppenud sellele mõõtevahendile majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruses nr 112 «Metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite taatluskehtivusajad, mõõtevahendite täpsus- ja üldnõuded» sätestatud taatluskehtivusaeg.

  (2) Kui käesoleva määruse lisas 2 sätestatud taatluskehtivusaeg on sellele mõõtevahendile majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 112 «Metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite taatluskehtivusajad, mõõtevahendite täpsus- ja üldnõuded» sätestatud taatluskehtivusajast pikem, rakendub uus taatluskehtivusaeg mõõtevahendi eelmise vastavushindamise, esma- või kordustaatluse toimumise kuupäevast.

  (3) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 112 «Metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite taatluskehtivusajad, mõõtevahendite täpsus- ja üldnõuded» (RTL 2004, 49, 851; 112, 1760) tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Direktiivi 71/349/EMÜ alusel kuni 30. juunini 2011 teostatud EÜ esmataatlused ja välja antud kalibreerimistunnistused jäävad kehtima kuni käesoleva määruse lisa 2 punkti 2.8 kolmandas veerus kehtestatud taatluskehtivusaja lõppemiseni.
[RT I, 28.06.2011, 16 - jõust. 01.07.2011]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.09.2016, 8

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json