Teksti suurus:

Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 271

Määrus kehtestatakse «Vedelkütusevaru seaduse» § 71 lõike 8 alusel.
[RT I, 22.01.2014, 3 - jõust. 25.01.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse objekt

  (1) Määrusega kehtestatakse vedelkütusevaru (edaspidi varu) haldaja tegutsemispõhimõtted ja varu haldaja poolt «Vedelkütusevaru seaduse» § 2 lõikes 1 kindlaksmääratud energiatoodete müümise kord varustamisraskuste korral, et oleks tagatud:
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  1) riigi julgeolek ja elanikkonna toimetulek;
  2) riigile elutähtsate valdkondade toimimine hädaolukorra seaduse tähenduses;
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  3) tootmise säilimine energiatoodetega varustamise häirete korral;
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  4) energia ja kütuse varustamisega seotud rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmine.

  (2) Varustamisraskuste korral tulenevad varu haldaja ülesanded «Vedelkütusevaru seadusest» ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (3) Varu haldaja olulisim ülesanne on teha kasutusele võetud varu kogus kättesaadavaks vedelkütuse tarbijatele. Seejuures peab eesmärgiks olema ärajäänud tarnekoguste kiireim võimalik asendamine.

§ 2.   Varu kasutusele võtmine ning varu osakogus
[Kehtetu RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]

§ 3.   Kasutusele võetud varu müügihind

  (1) Varu haldaja müüb kasutusele võetud varu turuhinnaga, kuid mitte madalama hinnaga kui vastava energiatoote kaalutud keskmine soetushind. Soetushinnast madalama hinnaga müük on lubatud majandusvaldkonna eest vastutava ministri loal. Müügihinna arvutamise aluseks on Platts CIF NWE Cargoes / Basis ARA kütuse väljastamisele eelneval nädalal avaldatud vastava energiatoote madalaimate ja kõrgeimate noteeringute aritmeetilise keskmise alusel arvutatud turuhind, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Kui müügipakkumises ei ole sätestatud teisiti, on tarnitud kaupade müügihinna arvutamise aluseks Platts CIF NWE Cargoes / Basis ARA müügipakkumises nimetatud perioodi madalaimate ja kõrgeimate noteeringute aritmeetiline keskmine (average of the medium-quatation). Tarnitud kauba koguse müügihinnaks on eeltoodud hind, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele.

  (3) Varu müügipakkumise saajatele väljastatakse arve müüdud kütuse koguste kohta ühe nädala jooksul vahetult pärast turuhinna arvutamise aluseks olevate noteeringute avaldamist.
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]

2. peatükk VARU MÜÜGIKS PAKKUMISE KORD 

§ 4.   Varu jaotusperiood ja jaotusteade

  (1) Varu jaotusperiood on kalendrinädalatest koosnev periood, mille kohta varu haldaja teeb varu pakkumise saajatele varu pakkumised. Kalendrinädalate arv näidatakse ära vabastamiskorralduses.

  (2) Iga varu jaotusperioodi kohta saab varu pakkumise saaja varu jaotusteate, mis sisaldab alljärgnevat infot iga energiatoote kohta:
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  1) jaotusperiood;
  2) kogu kasutusele võetud varu kogus;
  3) jaotuspõhimõte ja varu pakkumise saaja varu osakoguse suurus väljendatuna protsentides kogu kasutusele võetud varu kogusest;
  4) varu pakkumise saaja varu osakogus;
  5) ajaperiood jaotuspõhimõtete hindamiseks.

§ 5.   Varu pakkumised

  Vahetult pärast vabastamiskorralduse jõustumist saadab varu haldaja koos varu jaotusteatega välja varu pakkumised, mis on kas müügilepingu vormis kütuse müügiks (müügipakkumine) või teatisena delegeeritud varu lepingu optsiooni teostamisest. Pakkumisi võib edastada allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

§ 6.   Müügipakkumine

  (1) Varu pakkumise saaja saab kütuse ostuks konkreetse müügipakkumise, mis on esitatud müügilepingu vormis. Varu pakkumise saaja nõustumuse korral tuleb müügipakkumine tagastada etteantud tähtajaks varu haldajale allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

  (2) Kütuse koguste osaline aktsepteerimine ei ole lubatud. Nõustumust ei aktsepteerita, kui müügipakkumine sisaldab muudatusi müügilepingu tekstis või varu pakkumise saaja poolseid lisatingimusi. Juhul kui varu pakkumise saaja ei ole allkirjastatud müügipakkumist etteantud tähtajaks varu haldajale tagastanud, loetakse jaotusperioodiks tehtud pakkumine varu pakkumise saaja poolt tagasilükatuks ning seega ei saa selline varu pakkumise saaja vastava jaotusperioodi jooksul varu haldajalt kütust osta.

  (3) Müügipakkumises näidatud kütuse kogus jaotatakse võrdselt kogu jaotusperioodile.

  (4) Juhul kui varu pakkumise saaja osakogus ühe energiatoote kohta on väiksem kui 100 tonni, teostatakse müük jaotusperioodi esimesele nädalale eelnenud nädalal kehtinud hinnaga. Kütuse võib pakkumises näidatud terminalist välja vedada terve jaotusperioodi jooksul.
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]

§ 7.   Delegeeritud varu lepingu optsiooni teostamine

  (1) Delegeeritud varu lepingu optsiooni teostamine on lepingutingimus müüa lepingus sätestatud kütuse kogused varu haldajale või teistele varu haldaja poolt nimetatud isikutele.

  (2) Kui delegeeritud varu leping on sõlmitud varu pakkumise saajaga, võib varu pakkumise saaja vastava teatise saamisel varu haldajalt kasutada varuna hoitavat kütust koguses, mis on näidatud talle saadetud vastavas optsiooni teostamise teatises.

§ 8.   Tagatis kütuse müügi korral

  (1) Kütuse müügi korral nõuab varu haldaja varu pakkumise saajalt tagatisi kütuse maksumuse tasumise tagamiseks. Tagatis peab katma vähemalt müügipakkumises näidatud kogu kütuse koguse maksumust, mille arvutamisel võetakse aluseks käesoleva määruse §-s 3 sätestatud viisil varu haldaja poolt müügipakkumise tegemise kuupäevale eelneva vastava kütuseliigi kolme noteeringu avaldamispäeva madalaima ja kõrgeima noteeringu aritmeetilise keskmise alusel arvutatud turuhind. Juhul kui müügipakkumise tegemise kuupäeval on turuhind madalam kui vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind, võetakse tagatise suuruse arvutamisel aluseks vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind, mis antud olukorras tuleb tagatise arvutamise alusena näidata müügipakkumises.

  (2) Tagatist ei nõuta kui nädala jooksul müüdavate kütuse koguste kohta väljastatud arve tasutakse enne kütuse üleandmist.

  (3) Tagatise olemasolu tõendatakse varu haldaja poolt eelnevalt aktsepteeritud Eesti või rahvusvahelise krediidi- või finantseerimisasutuse garantiiga. Krediidi- või finantseerimisasutuse krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireitingut olla alandatud viimase kolme kuu jooksul.

  (4) Tagatis peab kehtima jaotusperioodi viimasest kuupäevast edasi vähemalt 7 päeva.

  (5) Varu haldaja jätab endale õiguse lükata garantii tagasi.

  (6) Krediidi- või finantseerimisasutuse garantii tekstina on aktsepteeritav ainult varu haldaja poolt etteantud tekst.

  (7) Garantiidokument antakse kütuse ostjale tagasi pärast vastava jaotusperioodi kütuse ostu-müügiga kaasnenud kõikide arvete õigeaegset ning õiges mahus tasumist.

§ 9.   Arveldamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele vastava müügipakkumisega müüdavate kütuse koguste kohta esitatakse arve kohe peale turuhinna arvutamise aluseks olevate noteeringute avaldamist. Makse tähtaeg on 7 kalendripäeva.

  (2) Maksega hilinemise korral on varu haldajal õigus nõuda viivist iga viivitatud päeva eest. Viivise määr on 0,06 protsenti päevas. Vajaduse korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 8 nimetatud garantiid.

§ 10.   Laooperaatori teavitamine ning kütuse vastuvõtmine

  (1) Kütuse omandiõiguse varu haldajalt kütuse ostjale üleminemiseks vajalik laooperaatori teavitamine eeldab pakkumise vastuvõtmist ning krediidi- või finantseerimisasutuse garantii olemasolu või arve tasumist enne kütuse üleandmist.

  (2) Kütus tuleb pakkumises näidatud terminalist välja vedada pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kütuse väljavedamisega hilinemise tagajärjed võtab kütuse ostja enda kanda.

  (3) Kütuse väljavedamisega hilinemise korral on varu haldajal õigus rakendada müügipakkumises näidatud trahvi, mis ei tohi olla suurem kui 10% kütuse maksumusest.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 271

Määrus kehtestatakse «Vedelkütusevaru seaduse» § 71 lõike 8 alusel.
[RT I, 22.01.2014, 3 - jõust. 25.01.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse objekt

  (1) Määrusega kehtestatakse vedelkütusevaru (edaspidi varu) haldaja tegutsemispõhimõtted ja varu haldaja poolt «Vedelkütusevaru seaduse» § 2 lõikes 1 kindlaksmääratud energiatoodete müümise kord varustamisraskuste korral, et oleks tagatud:
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  1) riigi julgeolek ja elanikkonna toimetulek;
  2) riigile elutähtsate valdkondade toimimine hädaolukorra seaduse tähenduses;
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  3) tootmise säilimine energiatoodetega varustamise häirete korral;
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  4) energia ja kütuse varustamisega seotud rahvusvaheliste lepingute alusel võetud kohustuste täitmine.

  (2) Varustamisraskuste korral tulenevad varu haldaja ülesanded «Vedelkütusevaru seadusest» ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (3) Varu haldaja olulisim ülesanne on teha kasutusele võetud varu kogus kättesaadavaks vedelkütuse tarbijatele. Seejuures peab eesmärgiks olema ärajäänud tarnekoguste kiireim võimalik asendamine.

§ 2.   Varu kasutusele võtmine ning varu osakogus
[Kehtetu RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]

§ 3.   Kasutusele võetud varu müügihind

  (1) Varu haldaja müüb kasutusele võetud varu turuhinnaga, kuid mitte madalama hinnaga kui vastava energiatoote kaalutud keskmine soetushind. Soetushinnast madalama hinnaga müük on lubatud majandusvaldkonna eest vastutava ministri loal. Müügihinna arvutamise aluseks on Platts CIF NWE Cargoes / Basis ARA kütuse väljastamisele eelneval nädalal avaldatud vastava energiatoote madalaimate ja kõrgeimate noteeringute aritmeetilise keskmise alusel arvutatud turuhind, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Kui müügipakkumises ei ole sätestatud teisiti, on tarnitud kaupade müügihinna arvutamise aluseks Platts CIF NWE Cargoes / Basis ARA müügipakkumises nimetatud perioodi madalaimate ja kõrgeimate noteeringute aritmeetiline keskmine (average of the medium-quatation). Tarnitud kauba koguse müügihinnaks on eeltoodud hind, mida varu haldaja võib vajadusel korrigeerida vastavalt transpordikuludele.

  (3) Varu müügipakkumise saajatele väljastatakse arve müüdud kütuse koguste kohta ühe nädala jooksul vahetult pärast turuhinna arvutamise aluseks olevate noteeringute avaldamist.
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]

2. peatükk VARU MÜÜGIKS PAKKUMISE KORD 

§ 4.   Varu jaotusperiood ja jaotusteade

  (1) Varu jaotusperiood on kalendrinädalatest koosnev periood, mille kohta varu haldaja teeb varu pakkumise saajatele varu pakkumised. Kalendrinädalate arv näidatakse ära vabastamiskorralduses.

  (2) Iga varu jaotusperioodi kohta saab varu pakkumise saaja varu jaotusteate, mis sisaldab alljärgnevat infot iga energiatoote kohta:
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]
  1) jaotusperiood;
  2) kogu kasutusele võetud varu kogus;
  3) jaotuspõhimõte ja varu pakkumise saaja varu osakoguse suurus väljendatuna protsentides kogu kasutusele võetud varu kogusest;
  4) varu pakkumise saaja varu osakogus;
  5) ajaperiood jaotuspõhimõtete hindamiseks.

§ 5.   Varu pakkumised

  Vahetult pärast vabastamiskorralduse jõustumist saadab varu haldaja koos varu jaotusteatega välja varu pakkumised, mis on kas müügilepingu vormis kütuse müügiks (müügipakkumine) või teatisena delegeeritud varu lepingu optsiooni teostamisest. Pakkumisi võib edastada allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

§ 6.   Müügipakkumine

  (1) Varu pakkumise saaja saab kütuse ostuks konkreetse müügipakkumise, mis on esitatud müügilepingu vormis. Varu pakkumise saaja nõustumuse korral tuleb müügipakkumine tagastada etteantud tähtajaks varu haldajale allkirjastatuna faksi teel või digitaalselt allkirjastatuna e-posti vahendusel.

  (2) Kütuse koguste osaline aktsepteerimine ei ole lubatud. Nõustumust ei aktsepteerita, kui müügipakkumine sisaldab muudatusi müügilepingu tekstis või varu pakkumise saaja poolseid lisatingimusi. Juhul kui varu pakkumise saaja ei ole allkirjastatud müügipakkumist etteantud tähtajaks varu haldajale tagastanud, loetakse jaotusperioodiks tehtud pakkumine varu pakkumise saaja poolt tagasilükatuks ning seega ei saa selline varu pakkumise saaja vastava jaotusperioodi jooksul varu haldajalt kütust osta.

  (3) Müügipakkumises näidatud kütuse kogus jaotatakse võrdselt kogu jaotusperioodile.

  (4) Juhul kui varu pakkumise saaja osakogus ühe energiatoote kohta on väiksem kui 100 tonni, teostatakse müük jaotusperioodi esimesele nädalale eelnenud nädalal kehtinud hinnaga. Kütuse võib pakkumises näidatud terminalist välja vedada terve jaotusperioodi jooksul.
[RT I, 16.07.2014, 2 - jõust. 19.07.2014]

§ 7.   Delegeeritud varu lepingu optsiooni teostamine

  (1) Delegeeritud varu lepingu optsiooni teostamine on lepingutingimus müüa lepingus sätestatud kütuse kogused varu haldajale või teistele varu haldaja poolt nimetatud isikutele.

  (2) Kui delegeeritud varu leping on sõlmitud varu pakkumise saajaga, võib varu pakkumise saaja vastava teatise saamisel varu haldajalt kasutada varuna hoitavat kütust koguses, mis on näidatud talle saadetud vastavas optsiooni teostamise teatises.

§ 8.   Tagatis kütuse müügi korral

  (1) Kütuse müügi korral nõuab varu haldaja varu pakkumise saajalt tagatisi kütuse maksumuse tasumise tagamiseks. Tagatis peab katma vähemalt müügipakkumises näidatud kogu kütuse koguse maksumust, mille arvutamisel võetakse aluseks käesoleva määruse §-s 3 sätestatud viisil varu haldaja poolt müügipakkumise tegemise kuupäevale eelneva vastava kütuseliigi kolme noteeringu avaldamispäeva madalaima ja kõrgeima noteeringu aritmeetilise keskmise alusel arvutatud turuhind. Juhul kui müügipakkumise tegemise kuupäeval on turuhind madalam kui vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind, võetakse tagatise suuruse arvutamisel aluseks vastava kütuseliigi kaalutud keskmine soetushind, mis antud olukorras tuleb tagatise arvutamise alusena näidata müügipakkumises.

  (2) Tagatist ei nõuta kui nädala jooksul müüdavate kütuse koguste kohta väljastatud arve tasutakse enne kütuse üleandmist.

  (3) Tagatise olemasolu tõendatakse varu haldaja poolt eelnevalt aktsepteeritud Eesti või rahvusvahelise krediidi- või finantseerimisasutuse garantiiga. Krediidi- või finantseerimisasutuse krediidireiting peab olema vähemalt A3 (Moody’s) või A- (Standard & Poor’s) ning seejuures ei tohi krediidireitingut olla alandatud viimase kolme kuu jooksul.

  (4) Tagatis peab kehtima jaotusperioodi viimasest kuupäevast edasi vähemalt 7 päeva.

  (5) Varu haldaja jätab endale õiguse lükata garantii tagasi.

  (6) Krediidi- või finantseerimisasutuse garantii tekstina on aktsepteeritav ainult varu haldaja poolt etteantud tekst.

  (7) Garantiidokument antakse kütuse ostjale tagasi pärast vastava jaotusperioodi kütuse ostu-müügiga kaasnenud kõikide arvete õigeaegset ning õiges mahus tasumist.

§ 9.   Arveldamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele vastava müügipakkumisega müüdavate kütuse koguste kohta esitatakse arve kohe peale turuhinna arvutamise aluseks olevate noteeringute avaldamist. Makse tähtaeg on 7 kalendripäeva.

  (2) Maksega hilinemise korral on varu haldajal õigus nõuda viivist iga viivitatud päeva eest. Viivise määr on 0,06 protsenti päevas. Vajaduse korral rakendatakse käesoleva määruse §-s 8 nimetatud garantiid.

§ 10.   Laooperaatori teavitamine ning kütuse vastuvõtmine

  (1) Kütuse omandiõiguse varu haldajalt kütuse ostjale üleminemiseks vajalik laooperaatori teavitamine eeldab pakkumise vastuvõtmist ning krediidi- või finantseerimisasutuse garantii olemasolu või arve tasumist enne kütuse üleandmist.

  (2) Kütus tuleb pakkumises näidatud terminalist välja vedada pakkumises märgitud tähtaja jooksul. Kütuse väljavedamisega hilinemise tagajärjed võtab kütuse ostja enda kanda.

  (3) Kütuse väljavedamisega hilinemise korral on varu haldajal õigus rakendada müügipakkumises näidatud trahvi, mis ei tohi olla suurem kui 10% kütuse maksumusest.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json