Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2013, 2

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja ulatus

  (1) Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmisega seonduvate aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid.

  (2) Määrust kohaldatakse struktuuritoetuse rakendamisega seotud korraldusasutusele, rakendusasutusele ja rakendusüksusele.

§ 2.   Aruannete ja teiste dokumentide loetelu ning esitamise tähtajad

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

  (2) Rakendusüksus esitab makseasutusele prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta e-riigikassa kontode ja valuutade lõikes. Prognoos esitatakse e-posti teel hiljemalt jooksva kalendrikuu 23. kuupäevaks.

  (21) Projektiauditi läbiviija Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 125 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord» § 5 mõistes ja rakendusüksus, kui projektiauditi järeltoimingute teostaja, sisestavad «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 4 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register) projektiauditiga seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (22) Rakendusüksus sisestab registrisse paikvaatlusega seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (23) Rakendusüksus ja rakendusasutus esitavad korraldusasutusele ülevaate juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi tulemusena tehtud tähelepanekutes toodud soovituste rakendamisest koos tõendusmaterjaliga. Ülevaade esitatakse korraldusasutuse esitatud vormil e-posti teel tähtaegadega 20. jaanuar, 20. aprill, 20. juuli ja 10. oktoober.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (4) [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (5) Korraldusasutus esitab makseasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 4, vorm SK70). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

  (7) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

§ 3.   Aruannete esitamise kord

  (1) Aruanded esitatakse paberil või elektrooniliselt.

  (2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse registrisse kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud väljamaksmise tingimuste ja korraga. Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduse aktsepteerimiseks (lisa 5, vorm SV 10).
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (21) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

  (3) Aruanded allkirjastab rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan või tema poolt volitatud isik.

  (4) Rakendusasutus, korraldusasutus või makseasutus võivad vajadusel nõuda lisainfot või põhjendatud juhtudel aruannete ennetähtaegset esitamist.

§ 4.   Dokumentide säilitamine

  Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 2 lõigetes 3–5 nimetatud aruande või teatise esitamise kohustus tekib vastaval rakendusüksusel, rakendusasutusel või korraldusasutusel esimesest väljamakse tegemise hetkest rakendusüksuse poolt toetuse saajale või töövõtjale.
[RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2013, 2

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja ulatus

  (1) Määrusega kehtestatakse struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmisega seonduvate aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid.

  (2) Määrust kohaldatakse struktuuritoetuse rakendamisega seotud korraldusasutusele, rakendusasutusele ja rakendusüksusele.

§ 2.   Aruannete ja teiste dokumentide loetelu ning esitamise tähtajad

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

  (2) Rakendusüksus esitab makseasutusele prognoosi järgmisel kuul väljamaksmisele kuuluvate summade kohta e-riigikassa kontode ja valuutade lõikes. Prognoos esitatakse e-posti teel hiljemalt jooksva kalendrikuu 23. kuupäevaks.

  (21) Projektiauditi läbiviija Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 125 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord» § 5 mõistes ja rakendusüksus, kui projektiauditi järeltoimingute teostaja, sisestavad «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 4 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register) projektiauditiga seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (22) Rakendusüksus sisestab registrisse paikvaatlusega seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (23) Rakendusüksus ja rakendusasutus esitavad korraldusasutusele ülevaate juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi tulemusena tehtud tähelepanekutes toodud soovituste rakendamisest koos tõendusmaterjaliga. Ülevaade esitatakse korraldusasutuse esitatud vormil e-posti teel tähtaegadega 20. jaanuar, 20. aprill, 20. juuli ja 10. oktoober.
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (3) [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (4) [Kehtetu - RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (5) Korraldusasutus esitab makseasutusele teatise tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule (lisa 4, vorm SK70). Aruanne esitatakse neli korda aastas, tähtaegadega 5. veebruar, 5. mai, 5. august ja 20. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga viimase kvartali kohta.

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

  (7) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

§ 3.   Aruannete esitamise kord

  (1) Aruanded esitatakse paberil või elektrooniliselt.

  (2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse registrisse kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud väljamaksmise tingimuste ja korraga. Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduse aktsepteerimiseks (lisa 5, vorm SV 10).
[RTL 2009, 95, 1389 - jõust. 26.12.2009]

  (21) [Kehtetu - RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

  (3) Aruanded allkirjastab rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan või tema poolt volitatud isik.

  (4) Rakendusasutus, korraldusasutus või makseasutus võivad vajadusel nõuda lisainfot või põhjendatud juhtudel aruannete ennetähtaegset esitamist.

§ 4.   Dokumentide säilitamine

  Määruses nimetatud aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente tuleb säilitada vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 2 lõigetes 3–5 nimetatud aruande või teatise esitamise kohustus tekib vastaval rakendusüksusel, rakendusasutusel või korraldusasutusel esimesest väljamakse tegemise hetkest rakendusüksuse poolt toetuse saajale või töövõtjale.
[RT I, 04.10.2013, 1 - jõust. 07.10.2013]

/otsingu_soovitused.json