Teksti suurus:

Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 6

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 6 lõike 8 alusel.
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina toidu ja loomatervise valdkonnas (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 2.   Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja aadress;
  3) taotletava volituse ulatus ja nimekiri kasutatavate analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisorgani väljastatud laboratooriumi akrediteeritust tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 101 sätestatud nõuete täitmiseks;
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]
  3) referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotlemise korral esitatakse andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 21.   Referentlaboratooriumi bioohutusnõuded
[Kehtetu - RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 3.   Volituse taotluse menetlemise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkiri toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmise päevast arvates.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 2 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2007. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 6

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 53 lõike 7 ning «Veterinaarkorralduse seaduse» § 6 lõike 8 alusel.
[RTL 2007, 101, 1684 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina toidu ja loomatervise valdkonnas (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 2.   Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja aadress;
  3) taotletava volituse ulatus ja nimekiri kasutatavate analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisorgani väljastatud laboratooriumi akrediteeritust tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 101 sätestatud nõuete täitmiseks;
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]
  3) referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotlemise korral esitatakse andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 21.   Referentlaboratooriumi bioohutusnõuded
[Kehtetu - RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 3.   Volituse taotluse menetlemise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkiri toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmise päevast arvates.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 2 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json