Teksti suurus:

Tüübikinnituse teostamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 16

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tüübikinnituse teostamise kord.

§ 2.   Relva ja laskemoona tüübikinnitus

  Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus) on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kindlaks kasutusvaldkond, lähtudes relvaseaduse §-dest 3 ja 25.
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

§ 3.   Tüübikinnituse taotlemine

  (1) Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus on kirjalik.

  (2) Tüübikinnituse taotlemine samaaegselt mitmele relvale või padrunile võib olla esitatud ühes taotuses.

  (3) Tüübikinnituse taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed (olemasolul e-posti aadress, telefon) ning juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, registrikood, kontaktandmed, samuti seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) taotluse sisu;
  3) relva tüübikinnituse puhul relva liik, mark, mudel, kaliiber, raudade arv ning relva valmistajatehase nimetus ja riik; padruni tüübikinnituse puhul padruni liik, mark, kaliiber ning tulirelva olulise osa tüübikinnituse puhul mark, mudel ja kaliiber;
  4) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja või seadusliku esindaja allkiri.

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 3, 36 - jõust. 14.01.2008]

§ 4.   Andmete kontrollimine

  Tüübikinnituse taotluse saamisel tüübikinnitust teostav asutus kontrollib:
  1) kas relvale, tulirelva olulisele osale või padrunile on nõutav tüübikinnituse toimingu läbiviimine;
  2) kas mudel on saanud eelnevalt tüübikinnituse;
  3) tüübikinnitust teostava asutuse valduses olevate tehniliste dokumentide või andmete piisavust tüübikinnituse teostamiseks;
  4) muude allikate olemasolul nende vastavust tüübikinnituse taotlusega esitatud andmetele.

§ 5.   Tüübikinnituse teostamine

  Tüübikinnituse teostamisel tüübikinnitust teostav asutus:
  1) määrab relva või padruni mudeliks;
  2) teeb kindlaks, kas relval või padrunil on tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona omadusi või tunnuseid;
  3) määratleb relva või padruni liigilise kuuluvuse vastavalt «Relvaseaduse» 2. peatükile.

§ 6.   Tüübikinnituse otsus

  (1) Otsus tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse 30 päeva jooksul alates tüübikinnituse taotluse esitamise päevast.

  (2) Tüübikinnituse saanud relva-, tulirelva olulise osa- või padrunimudel kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

  (3) Tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise otsuse koopia edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 16

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tüübikinnituse teostamise kord.

§ 2.   Relva ja laskemoona tüübikinnitus

  Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus) on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kindlaks kasutusvaldkond, lähtudes relvaseaduse §-dest 3 ja 25.
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

§ 3.   Tüübikinnituse taotlemine

  (1) Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus on kirjalik.

  (2) Tüübikinnituse taotlemine samaaegselt mitmele relvale või padrunile võib olla esitatud ühes taotuses.

  (3) Tüübikinnituse taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed (olemasolul e-posti aadress, telefon) ning juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, registrikood, kontaktandmed, samuti seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) taotluse sisu;
  3) relva tüübikinnituse puhul relva liik, mark, mudel, kaliiber, raudade arv ning relva valmistajatehase nimetus ja riik; padruni tüübikinnituse puhul padruni liik, mark, kaliiber ning tulirelva olulise osa tüübikinnituse puhul mark, mudel ja kaliiber;
  4) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja või seadusliku esindaja allkiri.

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 3, 36 - jõust. 14.01.2008]

§ 4.   Andmete kontrollimine

  Tüübikinnituse taotluse saamisel tüübikinnitust teostav asutus kontrollib:
  1) kas relvale, tulirelva olulisele osale või padrunile on nõutav tüübikinnituse toimingu läbiviimine;
  2) kas mudel on saanud eelnevalt tüübikinnituse;
  3) tüübikinnitust teostava asutuse valduses olevate tehniliste dokumentide või andmete piisavust tüübikinnituse teostamiseks;
  4) muude allikate olemasolul nende vastavust tüübikinnituse taotlusega esitatud andmetele.

§ 5.   Tüübikinnituse teostamine

  Tüübikinnituse teostamisel tüübikinnitust teostav asutus:
  1) määrab relva või padruni mudeliks;
  2) teeb kindlaks, kas relval või padrunil on tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona omadusi või tunnuseid;
  3) määratleb relva või padruni liigilise kuuluvuse vastavalt «Relvaseaduse» 2. peatükile.

§ 6.   Tüübikinnituse otsus

  (1) Otsus tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse 30 päeva jooksul alates tüübikinnituse taotluse esitamise päevast.

  (2) Tüübikinnituse saanud relva-, tulirelva olulise osa- või padrunimudel kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

  (3) Tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise otsuse koopia edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json