Teksti suurus:

Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 4

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artiklis 33 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid.

§ 2.   Volitamise kriteeriumid

  Söödaalase referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

§ 3.   Volituse taotlemise kord

  (1) Volituse taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, registri- või isikukood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatuse kirjeldus ja loetelu analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmiseks.

§ 4.   Volituse andmise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga 20 tööpäeva jooksul arvates kirjaliku taotluse saamisest.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkirja ärakiri antakse taotlejale üle allkirja vastu või saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates käskkirja andmise päevast.

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 3 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.12.2019, 7

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina sööda valdkonnas (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse taotlemise ja andmise kord.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 2.   Volitamise kriteeriumid
[Kehtetu - RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 3.   Volituse taotlemise kord

  (1) Volituse taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, registri- või isikukood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatuse kirjeldus ja loetelu analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 101 sätestatud nõuete täitmiseks.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

§ 4.   Volituse andmise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga 20 tööpäeva jooksul arvates kirjaliku taotluse saamisest.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkiri toimetatakse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul käskkirja andmise päevast arvates.
[RT I, 11.12.2019, 1 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 3 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

/otsingu_soovitused.json