Teksti suurus:

Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuse maksumuse määramise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 16

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 68 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramist.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (2) Korra järgimine on kohustuslik kõigile elektrienergia edastamise, jaotamise või müügiga tegelevatele ettevõtjatele.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

§ 2.   Akti koostamine

  (1) Elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Kui elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile allakirjutamisest, koostatakse akt tunnistaja juuresolekul.

§ 3.   Aktis sisalduvad andmed

  (1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
  2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
  3) elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku nimi ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
  4) tunnistaja nimi ja kontaktandmed, kui akt koostatakse tema juuresolekul;
  5) energiaseadmete asukoht, mille abil elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutati;
  6) elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), nimivõimsused ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu arvutamiseks vajalikud muud andmed;
  7) informatsioon võrgulepingu või elektrilepingu (edaspidi leping) tingimuste rikkumise ja turuosalise võrguühenduse katkestamise kohta.

  (2) Aktile lisatakse elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja seletuskiri.

  (3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

  (4) Elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

  (5) Akti koostaja võib kohe katkestada ebaseadusliku võrguühenduse.

§ 4.   Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu määramine

  (1) Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata või võrgu- või elektrilepingus (edaspidi leping) määramata viisil elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise korral arvutab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogused ja võrguteenuste mahu järgmiste näitajate alusel:
  1) teostatud mõõtmiste tulemused;
  2) elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisgraafikud;
  3) võrguühenduse lubatud kasutusvõimsuse ja ajaperioodi tundides korrutis;
  4) lõikes 2 esitatud valemid;
  5) lõikes 3 esitatud kasutatava juhtme ristlõike pindalale vastav elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (2) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on ettevõtja ja tarbija vahel kokku lepitud või kui tuvastatakse, et võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on kokkulepitust suurem, arvutatakse ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht järgmiste valemite abil:
  1) 3-faasilise võrguühenduse korral

kus:

E ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht kilovatt-tundides;
U 0,380 kV pingesüsteemi 3×380 V korral või 0,220 kV pingesüsteemi 3×220 V korral, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I kaitseseadme nimivool amprites;
t periood tundides.

  2) 1-faasilise võrguühenduse korral

kus:

E ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht kilovatt-tundides;
U 0,220 kV, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I kaitseseadme nimivool amprites;
t periood tundides.

[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (3) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitseseade puudub, määrab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu kasutatava juhtme ristlõike pindala alusel järgmiselt:
  1) 1000 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus ühefaasilise ühenduse korral;
  2) 3000 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus kolmefaasilise ühenduse korral.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (4) Elektrienergia ja võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise aega arvestab ettevõtja lepingu sõlmimise päevast või mõõtesüsteemi eelmisest kontrollimisest kuni ebaseadusliku tarbimise tuvastamise päevani, kuid see aeg ei ole pikem kui üks aasta.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (5) Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu määramisel käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud korras loetakse ööpäevaseks elektrienergia ja võrguteenuste kasutusajaks mitte rohkem kui 14,4 tundi.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

§ 5.   Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramine
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumus määratakse:
  1) käesoleva määruse §-s 4 sätestatud viisil arvestatud koguste kohta, millest on maha arvatud arvestusperioodi jooksul nõuetekohase mõõteseadmega mõõdetud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht;
  2) võrguteenuste osas ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva võrgutasu põhitariifi järgi. Võrguteenuste põhitariif määratakse ebaseadusliku tarbimise ühenduspunkti asukoha põhiselt võrguettevõtja võrguga;
  3) elektrienergia osas kuni 31. detsembrini 2012 – ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia hinnakirja põhitariifi alusel;
  4) elektrienergia osas alates 1. jaanuarist 2013 – ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna alusel;
  5) elektrienergia osas alates 1. jaanuarist 2013 – viimase teadaoleva kehtiva üldteenuse hinna alusel, kui ebaseadusliku tarbimise maksumuse määramise ajaks ei ole elektrienergia ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva üldteenuse hind teada.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.01.2013, 16

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 68 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramist.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (2) Korra järgimine on kohustuslik kõigile elektrienergia edastamise, jaotamise või müügiga tegelevatele ettevõtjatele.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

§ 2.   Akti koostamine

  (1) Elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Kui elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile allakirjutamisest, koostatakse akt tunnistaja juuresolekul.

§ 3.   Aktis sisalduvad andmed

  (1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
  2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
  3) elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku nimi ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
  4) tunnistaja nimi ja kontaktandmed, kui akt koostatakse tema juuresolekul;
  5) energiaseadmete asukoht, mille abil elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutati;
  6) elektrienergia ja võrguteenuse ebaseadusliku kasutamise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), nimivõimsused ning ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu arvutamiseks vajalikud muud andmed;
  7) informatsioon võrgulepingu või elektrilepingu (edaspidi leping) tingimuste rikkumise ja turuosalise võrguühenduse katkestamise kohta.

  (2) Aktile lisatakse elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja seletuskiri.

  (3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

  (4) Elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui elektrienergiat ja võrguteenust ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

  (5) Akti koostaja võib kohe katkestada ebaseadusliku võrguühenduse.

§ 4.   Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuse mahu määramine

  (1) Nõuetekohase mõõtesüsteemiga mõõtmata või võrgu- või elektrilepingus (edaspidi leping) määramata viisil elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise korral arvutab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogused ja võrguteenuste mahu järgmiste näitajate alusel:
  1) teostatud mõõtmiste tulemused;
  2) elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisgraafikud;
  3) võrguühenduse lubatud kasutusvõimsuse ja ajaperioodi tundides korrutis;
  4) lõikes 2 esitatud valemid;
  5) lõikes 3 esitatud kasutatava juhtme ristlõike pindalale vastav elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (2) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on ettevõtja ja tarbija vahel kokku lepitud või kui tuvastatakse, et võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitseseadme nimivool on kokkulepitust suurem, arvutatakse ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht järgmiste valemite abil:
  1) 3-faasilise võrguühenduse korral

kus:

E ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht kilovatt-tundides;
U 0,380 kV pingesüsteemi 3×380 V korral või 0,220 kV pingesüsteemi 3×220 V korral, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I kaitseseadme nimivool amprites;
t periood tundides.

  2) 1-faasilise võrguühenduse korral

kus:

E ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht kilovatt-tundides;
U 0,220 kV, kui ei ole kokku lepitud teistsugust pinget;
I kaitseseadme nimivool amprites;
t periood tundides.

[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (3) Kui võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitseseade puudub, määrab ettevõtja ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu kasutatava juhtme ristlõike pindala alusel järgmiselt:
  1) 1000 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus ühefaasilise ühenduse korral;
  2) 3000 kWh juhtme ristlõike 1 mm2 kohta kuus kolmefaasilise ühenduse korral.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (4) Elektrienergia ja võrguteenuste ebaseadusliku kasutamise aega arvestab ettevõtja lepingu sõlmimise päevast või mõõtesüsteemi eelmisest kontrollimisest kuni ebaseadusliku tarbimise tuvastamise päevani, kuid see aeg ei ole pikem kui üks aasta.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  (5) Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia koguse ja võrguteenuste mahu määramisel käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud korras loetakse ööpäevaseks elektrienergia ja võrguteenuste kasutusajaks mitte rohkem kui 14,4 tundi.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

§ 5.   Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumuse määramine
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

  Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja võrguteenuste maksumus määratakse:
  1) käesoleva määruse §-s 4 sätestatud viisil arvestatud koguste kohta, millest on maha arvatud arvestusperioodi jooksul nõuetekohase mõõteseadmega mõõdetud elektrienergia kogus ja võrguteenuste maht;
  2) võrguteenuste osas ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva võrgutasu põhitariifi järgi. Võrguteenuste põhitariif määratakse ebaseadusliku tarbimise ühenduspunkti asukoha põhiselt võrguettevõtja võrguga;
  3) elektrienergia osas kuni 31. detsembrini 2012 – ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva müügikohustuse täitmiseks müüdava elektrienergia hinnakirja põhitariifi alusel;
  4) elektrienergia osas alates 1. jaanuarist 2013 – ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinna alusel;
  5) elektrienergia osas alates 1. jaanuarist 2013 – viimase teadaoleva kehtiva üldteenuse hinna alusel, kui ebaseadusliku tarbimise maksumuse määramise ajaks ei ole elektrienergia ebaseadusliku kasutamise tuvastamise päeval kehtiva üldteenuse hind teada.
[RT I, 18.01.2013, 9 - jõust. 21.01.2013]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json