Teksti suurus:

Tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RTL 2007, 48, 862

Määrus kehtestatakse «Asjaõigusseaduse» § 1582 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tehnorajatise talumise eest tasu (edaspidi tasu) saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm.

§ 2.  Tasu taotleja

  Tasu võib taotleda kinnisasja omanik (edaspidi taotleja), kellel on «Asjaõigusseaduse» § 1581 tulenev tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustus ja tasu makstakse «Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse» § 154 alusel. Juhul kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik.

§ 3.  Taotluse esitaja

  (1) Taotleja esitab isiklikult või volitatud esindaja kaudu määruse lisas toodud taotlusvormil taotluse tasu saamiseks tehnovõrgu või -rajatise talumise eest.

  (2) Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab tasu saamise taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja tõendab oma volitusi korteriühistu või korteriomanike üldkoosoleku otsusega korteriühistu juhatuse valimise või korteriomandite valitseja nimetamise kohta.

  (3) Ühisvara puhul esitab taotluse kinnistusraamatusse kantud isik.

  (4) Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele.

§ 4.  Tasu taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis iga kinnistu kohta eraldi.

  (2) Taotleja märgib taotluses kinnistu omaniku andmed, kinnistu omaniku esindaja puhul esindaja andmed, kinnistu andmed ning taotleja pangakonto numbri. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul või kaasomandis oleva kinnisasja puhul märgitakse taotluses korteriühistu või korteriomandite valitseja pangakonto number. Kaasomanike ühise taotluse puhul märgitakse taotluses kaasomanike esindaja pangakonto number.

  (3) Kohalikule omavalitsusele kuuluva kinnistusraamatusse kandmata maa korral märgib taotleja lisaks lõikes 2 toodud andmetele ka andmed maa munitsipaliseerimise otsuse kohta.

§ 5.  Taotluse adressaat

  (1) Taotlus esitatakse tehnovõrgu- või rajatise omanikule.

  (2) Kui tasu taotleb kinnisasja omanik, kellel ei ole seadusest tulenevat talumiskohustust või taotlus esitatakse tehnovõrgu või -rajatise omanikule, kelle tehnovõrk või -rajatis ei läbi konkreetset kinnisasja, teavitab taotluse saaja taotluse esitajat kirjalikult nimetatud asjaoludest.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. juuni 2007. a määruse nr 41 «Tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm»
lisa


TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE TALUMISE TASU TAOTLUS

KINNISTU OMANIKU ANDMED:

Ees- ja perekonnanimi /
või juriidilise isiku nimi
 
Isikukood / või registrikood  
Isikukood / või registrikood residendiriigis
(täidab mitteresident)
 
Kontaktaadress  
Telefon  
Tagasiside e-post  
Residendiriigi nimetus (täidab mitteresident)  
Aadress residendiriigis (täidab mitteresident)  


OMANIKU ESINDAJA ANDMED (TÄIDETAKSE JUHUL, KUI ON ESINDAJA):

Esindaja ees- ja perekonnanimi  
Esindusõiguse alus  
Telefon  
Kontaktaadress  
Tagasiside e-post  


KINNISTU ANDMED:

Kinnistu nimi  
Kinnistu aadress (maakond, vald, küla)  
Kaasomandi korral kaasomandi osa suurus  
Registriosa number  
Katastritunnus(ed)  
Kinnistu omandamise aeg  
Maakasutuslepingu nr  
Maa munitsipaliseerimise otsuse kuupäev ja nr  
Lisainfo tehnovõrgu või -rajatise kohta  


SOOVIN SAADA TASU TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE TALUMISE EEST
ÜLEKANDMISEGA PANGAKONTOLE

Pangakonto omanik  
Pangakonto number  
Panga nimi
(täidab mitteresident)
 
Panga aadress (täidetakse välispanga puhul)  
BIC kood – Bank Identification Code (täidetakse välispanga puhul)  


Käesolevaga annan nõusoleku taotluse edastamiseks ning taotluses sisalduvate
isikuandmete selliseks töötlemiseks, millised on vajalikud käesoleva taotluse menetlemiseks.


Allkiri  
Kuupäev  


Taotlusele on lisatud: volikiri
  muu ....................................................


Käesoleva taotlus on tasu arvestamise ja maksmise aluseks kuni uue taotluse esitamiseni
asjaolude muutumisel.


TAOTLUSE VASTUVÕTJA:

Nimi  
Juriidilise isiku nimi  
Allkiri  
Kuupäev  

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 30.01.2018, 10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json