Teksti suurus:

Nõuded tuletõrjehüdrandile

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2007, 100, 1673

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 21 lõike 11 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded.

§ 2. Mõisted

Käesoleva määruse mõistes on:
1) tuletõrjehüdrant – seade, mis on ettenähtud tulekustutusvee saamiseks veevõrgust tulekahju ajal;
2) maapealne tuletõrjehüdrant – sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis ulatub üle maapinna taseme ja võimaldab saada tulekustutusvett tulekahju ajal;
3) maapealse tuletõrjehüdrandi kate – tuletõrjehüdrandi kasutamisel sellelt eemaldatav kaitseseadeldis;
4) kuiv maapealne tuletõrjehüdrant – sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis tühjeneb automaatselt peale seda, kui peaklapp on suletud;
5) maa-alune tuletõrjehüdrant – tuletõrjehüdrant, mis on paigaldatud maa-alusesse kaanega kaevu ning võimaldab saada püstiku abil tulekustutusvett tulekahju ajal;
6) seina tuletõrjehüdrant – hoones paiknev tuletõrjehüdrant, mis võimaldab saada tulekustutusvett tulekahju ajal;
7) maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljund – tuletõrjehüdrandi ühendamiseks püstikuga kasutatav liitmik;
8) maapealse tuletõrjehüdrandi väljund – tuletõrjehüdrandi ühendamiseks tuletõrjevoolikutega kasutatav liitmik;
9) püstik – teisaldatav seadis tuletõrjehüdrandist tulekustutusvee võtmiseks.

2. peatükk
TULETÕRJEHÜDRANDI TÜÜBI VALIK JA PAIGALDAMINE

§ 3. Tuletõrjehüdrandile esitatavad nõuded

(1) Paigaldatav tuletõrjehüdrant peab vastama harmoneeritud standardi nõuetele.

(2) Harmoneeritud standardites reguleerimata aspektide osas peab veetorustiku valdaja lähtuma sellistest nõuetest, mis võimaldaksid päästemeeskonnal tuletõrjehüdrandi kaudu tulekustutusvett saada1.

(3) Tuletõrjehüdrandi ehitus ja paigaldusviis peavad tagama selle kasutamise võimalikkuse miinustemperatuuril.

§ 4. Tuletõrjehüdrandi paigaldamisele esitatavad nõuded

(1) Tuletõrjehüdrandi asukoht määratakse standardi EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus kohaselt. Tuletõrjehüdrandi asukoht peab olema selline, et sealt oleks tulekahju korral kõige hõlpsam tulekustutusvett saada.

(2) Maapealne ja maa-alune tuletõrjehüdrant (välja arvatud seina tuletõrjehüdrant) paigaldatakse ehitisest vähemalt 1,5 m kaugusele. Väljapoole sõiduteed paigaldatakse tuletõrjehüdrant sõidutee servast kuni 2,5 m kaugusele.

(3) Üldjuhul tuleb paigaldada kuiv maapealne tuletõrjehüdrant. Maapealse tuletõrjehüdrandi võib põhjendatud juhtudel asendada muu tüüpi tuletõrjehüdrandiga.

(4) Maa-alune tuletõrjehüdrant paigaldatakse kaevus selliselt, et:
1) oleks tagatud püstiku paigaldamise võimalus;
2) maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljundi ja kaevuluugi vaheline kaugus oleks vahemikus 0,2–0,4 m;
3) maapealse tuletõrjehüdrandi väljundi kese paikneb kõrgusel, mis võimaldab aastaringselt tuletõrjevoolikute ühendamist.

(5) Seina tuletõrjehüdrant paigaldatakse selliselt, et väljundi kese asetseks maapinnast 0,8–1,2 m kõrgusel.

(6) Tuletõrjehüdranti peab olema võimalik avada ühesuguse võtme abil. Maa-aluse tuletõrjehüdrandil peab olema võimalik veevoolu avada eraldi avamisseadme abil tuletõrjehüdrandi kaevust.

(7) Peale püstiku eemaldamist peab tuletõrjehüdrant automaatselt tühjenema või vajadusel peab päästemeeskonnal olema võimalik kõrge pinnavee taseme tõttu tuletõrjehüdranti tehniliste abivahendite abil manuaalselt veest tühjendada.

(8) Maa-aluse tuletõrjehüdrandi kaev kaetakse kergesti avatava ja märgistatud kaanega.

§ 5. Tuletõrjehüdrandi tähistamine

(1) Tuletõrjehüdrant tähistatakse käesoleva määruse lisa 1 kohase viidaga.

(2) Tuletõrjehüdrandi viidal on järgmised tähised ja andmed:
1) tuletõrjehüdrandi tüübi tähis üleval vasakus nurgas;
2) tuletõrjehüdrandiga ühendatud veetorustiku läbimõõt millimeetrites üleval paremas nurgas;
3) viida kaugus tuletõrjehüdrandist vasakule või paremale meetrites tuletõrjehüdrandi võtme kujutise vasak- või parempoolse käepideme all;
4) viida kaugus tuletõrjehüdrandist viidast ettepoole meetrites tuletõrjehüdrandi võtme kujutise all;
5) tuletõrjehüdrandi registreerimisnumber all keskel.

(3) Tuletõrjehüdrandi viit paigaldatakse hoone seinale, tarale või muule alusele tuletõrjehüdrandist maksimaalselt 20 m kaugusele ja 2,5 m kõrgusele maapinnast ning nende puudumisel spetsiaalsele tulbale tuletõrjehüdrandist maksimaalselt 10 m kaugusele ja 1,5 m kõrgusele maapinnast. Maapealse tuletõrjehüdrandi viida võib paigaldada maapealse hüdrandile.

3. peatükk
TULETÕRJEHÜDRANDI KORRASHOID

§ 6. Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontroll

(1) Tuletõrjehüdrandi tehnilise korrashoiu tagab veetorustiku valdaja.

(2) Veetorustiku valdaja kontrollib tuletõrjehüdrandi tehnilist seisukorda pärast paigaldamist ja perioodiliselt tootja poolt ettenähtud sagedusega või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

(3) Tuletõrjehüdrandi seisukorra kontrollimisel tehakse kindlaks:
1) tuletõrjehüdrandi viida olemasolu ja seisukord ning viida paigutus ja sellel olevate andmete õigsus;
2) tuletõrjehüdrandi seisukorra vastavus käesoleva määruse nõuetele;
3) tulekustutusvee saamine tuletõrjehüdrandi avamisega õhutemperatuuril üle 0 °C;
4) maapealse tuletõrjehüdrandi tühjenemine veest peale kasutamist;
5) tuletõrjehüdrandist saadav keskmine kustutusvee normvooluhulk, mis on tagatud minimaalselt 3 tunni jooksul.

(4) Kontrolli kohta koostatakse vastav protokoll (lisa 2). Tuletõrjehüdrandi paigaldamisel lisatakse protokollile veetorustiku ehitaja koostatud tuletõrjehüdrandi teostusjoonis.

(5) Veetorustiku valdaja edastab vähemalt üks kord kuus päästeasutusele teavet tuletõrjehüdrantide tehnilise seisukorra kontrollimise tulemuste, uute tuletõrjehüdrantide paigaldamise ja nende väljavahetamise kohta.

§ 7. Tuletõrjehüdrandi korrashoid

(1) Tuletõrjehüdrandi ja viida korrasoleku eest vastutab veetorustiku valdaja.

(2) Veetorustiku valdaja kõrvaldab tuletõrjehüdrantide tehnilise seisukorra kontrollimise ja kasutamise käigus avastatud rikked hiljemalt ühe kuu jooksul nende avastamisest või nendest teada saamisest arvates.

(3) Tuletõrjehüdrandi kasutamine päästetöödega mitteseotud eesmärgil on lubatud ainult veetorustiku valdaja loal.

(4) Tuletõrjehüdrandi remonditöödest teatab veetorustiku valdaja päästeasutusele enne tööde algust. Muudest muudatustest tuletõrjeveevarustuse süsteemis teavitab veetorustiku valdaja päästeasutust hiljemalt 24 tunni jooksul pärast nende toimumist.

(5) Päästeasutus teatab iga järgneva kuu 15. kuupäevaks veetorustiku valdajale eelmise kuu jooksul toimunud tuletõrjehüdrantide kasutamisest ning päästemeeskonna poolt avastatud tuletõrjehüdrandi riketest. Tuletõrjehüdrandi kasutamise akti vorm on toodud määruse lisas 3.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuletõrjehüdranti ja tuletõrjehüdrandi viita võib kasutada kuni nende kasutamiskõlbmatuks muutumiseni.

(2) Käesoleva määruse jõustumisest arvates ei paigaldata EVS-EN 620-3:1996 nõuetele vastavate keermestikega tuletõrjehüdrante.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 13. septembri 2000. a määrus nr 58 «Nõuded tuletõrjeveevarustuse seadmetele» (RTL 2000, 101, 1587; 2007, 41, 705) tunnistatakse kehtetuks.

1 Eestis kasutatava päästevarustuse maapealse tuletõrjehüdrandiga ühendamiseks kasutatavad liitmikud vastavad GOST 28352-89 nõuetele. Maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljundi keermesliide vastab GOST 7499-71 nõuetele.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 18. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Nõuded tuletõrjehüdrandile»
lisa 1

TULETÕRJEHÜDRANDI VIIT

MÄRKUSED:

1. Viida mõõtmed on vähemalt 200×300 mm. Viida mõõtmete suurendamisel tuleb suurendada kõigi viida tähiste ja andmete mõõtmeid samas proportsioonis.

2. Viida taust on valget värvi, äärised ja tuletõrjehüdrandi võtme tähis on punast värvi, muud tähised on musta värvi.

3. Tähiste ja andmete kõrgus (v.a registreerimisnumber) on 20 mm ja laius 10 mm.

Registreerimisnumbri kõrgus on 30 mm ja laius 15 mm.

4. Tuletõrjehüdrantide tüübitähised:
T – T-tüüp (Eesti standardile EVS 620-3:1996 vastav tuletõrjehüdrant);
M – «Moskva» tüüp;
K – «Leningradi kuuliga» tüüp;
E – Euroopa standarditele vastav tuletõrjehüdrandi tüüp.

 

Siseministri 18. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Nõuded tuletõrjehüdrandile»
lisa 2

TULETÕRJEHÜDRANDI TEHNILISE SEISUKORRA KONTROLLIMISE AKT

Komisjon koosseisus:

............................................................................

......................................................

(ees-ja perekonnanimi)

(ametikoht)

kontrollinud tuletõrjehüdrantide tehnilist seisukorda, leidis:

Jrk nr Asukoht Hüdrandi endine nr Hüdrandi uus nr Veetorustiku läbimõõt, mm Surve veetorustikus, bar Hüdrandi keskmine normvooluhulk 3 h jooksul l/s Viida asukoht Viida andmed Märkused
                   

.........................

........................

(allkirjad)

Lisa: Tuletõrjehüdrantide teostusjoonised.

 

Siseministri 18. detsembri 2007. a määruse nr 81 «Nõuded tuletõrjehüdrandile»
lisa 3

TULETÕRJEHÜDRANDI KASUTAMISE AKT

KINNITAN

...........................................
  (komandopealiku allkiri)

............................ 200.... a.

............................. komando ............................. valverühma poolt kasutatud (kontrollitud)
tuletõrjehüdrandid ..................... kuus ..................... aastal.

Jrk nr

Kuupäev

Hüdrandi

Aadress

Viida

Märkused rikete ja muu sellise kohta

Allkiri

number läbimõõt tüüp asukoht kaugus
                   
                   
                   

Rühmapealik ........................................................
                                      (allkiri ja nimi)

 

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RT I 2010, 24, 115 – jõust. 1.09.2010 

/otsingu_soovitused.json