Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelase füüsilise ettevalmistuse nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 28

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 79 lõike 5 alusel

§ 1. Kaadrikaitseväelase füüsiline ettevalmistus

(1) Kaadrikaitseväelane peab oma füüsiliselt ettevalmistuselt olema võimeline täitma talle pandud teenistuskohustusi.

(2) Kaadrikaitseväelane on kohustatud läbima füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks füüsilise ettevalmistuse katsed.

(3) Kaadrikaitseväelane on vabastatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud katsete sooritamisest arsti vormistatud haiguslehe alusel.

§ 2. Füüsilise ettevalmistuse katsete läbiviimine

(1) Füüsilise ettevalmistuse katsed viiakse läbi enne tegevteenistuse lepingu sõlmimist ning edaspidi kaks korda aastas kaitseväe juhataja käskkirjaga määratud ajal.

(2) Füüsilise ettevalmistuse katsete läbiviimist korraldab kaitseväe juhataja käskkirjaga moodustatud kehaliste võimete kontrollkomisjon.

(3) Kaadrikaitseväelase ja lepingulisse teenistusse astuda sooviva isiku (edaspidi koos kaitseväelane) füüsilist ettevalmistust kontrollitakse vanuserühmades.

(4) Meeskaitseväelaste vanuserühmad on järgmised:
1) I vanuserühm: kuni 30-aastased kaitseväelased;
2) II vanuserühm: 31–35-aastased kaitseväelased;
3) III vanuserühm: 36–40-aastased kaitseväelased;
4) IV vanuserühm: 41–50-aastased kaitseväelased;
5) V vanuserühm: 51-aastased ja vanemad kaitseväelased.

(5) Naiskaitseväelaste vanuserühmad on järgmised:
1) I vanuserühm: kuni 25-aastased kaitseväelased;
2) II vanuserühm: 26–30-aastased kaitseväelased;
3) III vanuserühm: 31–35-aastased kaitseväelased;
4) IV vanuserühm: 36–40-aastased kaitseväelased;
5) V vanuserühm: 41-aastased ja vanemad kaitseväelased.

(6) Kaitseväelased jagatakse vanuserühmadesse sünniaasta alusel.

§ 3. Füüsilise ettevalmistuse katsete sooritamise tingimused

(1) Füüsilise ettevalmistuse katseid võib sooritada kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni läbinud kaitseväelane, kes on tunnistatud tegevteenistuseks kõlblikuks või kõlblikuks piirangutega.

(2) Katsed sooritatakse spordiriietuses, selleks sobivates tingimustes, ohutu spordiinventariga ning vähemalt kahe katsete läbiviija juuresolekul.

§ 4. Füüsilise ettevalmistuse katsete sooritamine ja hindamine

(1) Füüsilise ettevalmistuse katsed koosnevad kolmest harjutusest:
1) käte kõverdamine toenglamangus;
2) istesse tõus selililamangust;
3) 3200 m jooks.

(2) Positiivse tulemuse saamiseks tuleb järjest sooritada kõik lõikes 1 nimetatud harjutused.

(3) 3200 m jooksu võib asendada 10 km murdmaasuusatamisega (klassikaline stiil), 20 km maanteeratta sõiduga või 500 meetri ujumisega (vabalt/rinnuli).

(4) Harjutuste järjekorda katsete läbiviimisel ei muudeta, puhkepaus kahe harjutuse sooritamise vahel on vähemalt 10 minutit.

(5) Iga harjutuse tulemus arvestatakse määruse lisas 1 esitatud füüsilise ettevalmistuse katsete punktitabeli alusel ümber punktideks, mis katsete lõpptulemuse saamiseks summeeritakse.

(6) Katsed loetakse sooritatuks, kui kaitseväelane saab kõigi katsete eest kokku vähemalt 190 punkti.

(7) Füüsilise ettevalmistuse katsed mittesooritanud kaadrikaitseväelasel on õigus sooritada üks korduskatse kolme kuu jooksul arvates katsete mittesooritamisest. Korduskatse mitterahuldava sooritamise korral loetakse kaadrikaitseväelane mittevastavaks ametikoha nõuetele.

§ 5. Käte kõverdamine toenglamangus

(1) Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit.

(2) Lähteasend:
1) toenglamang sirgetel kätel;
2) peopesad paralleelselt, sõrmed ees;
3) jalad koos;
4) keha õlgadest kuni jalakandadeni moodustab ühe sirge.

(3) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse «Alga!». Harjutuse sooritaja kõverdab käsi kuni õlavarred on paralleelselt tugipinnaga ja liigub tagasi lähteasendisse. Katse läbiviija loeb sooritusi;
2) harjutuse sooritamise ajal peab harjutuse sooritaja keha olema õlgadest jalakandadeni sirge;
3) juhul, kui katse läbiviija märkab viga harjutuse sooritamisel, korrigeerib ta harjutuse sooritajat. Kui harjutuse sooritamisel tehakse viga, ei loeta seda soorituste hulka kuuluvaks;
4) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal lähteasendis puhata, kuid järgmine sooritus peab algama korrektsest lähteasendist, põlved ega kõht ei tohi puudutada tugipinda. Puhkehetkedeks aega ei peatata;
5) katse läbiviija teadustab iga 30 sekundi järel, kui palju on jäänud aega harjutuse lõpuni, viimased kümme sekundit loeb kuuldavalt «kümme», «üheksa», «kaheksa» jne kuni käskluseni «Stopp!».

(4) Hajutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) käte kõverdamisel ei ole õlavarred tugipinna suhtes paralleelsed;
2) käed ei ole täielikult välja sirutatud;
3) keha ei moodusta ühte sirget õlgadest jalakandadeni.

§ 6. Istesse tõus selililamangust

(1) Harjutuse sooritamiseks on aega 2 minutit.

(2) Lähteasend:
1) harjutuse sooritaja lamab selili, käed kukla taga;
2) jalad põlvest kõverdatult koos või kergelt harkis, jalatallad peavad põrandal olema;
3) harjutuse sooritaja partner hoiab kätega tema jalalabadest kinni.

(3) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse «Alga!». Harjutuse sooritaja tõuseb istesse nii, et õlavarred (küünarnukid) puudutavad põlvi ja laskub lähteasendisse. Katse läbiviija loeb sooritusi;
2) kui harjutuse sooritaja laskub selili, peab ta turi põrandat puudutama;
3) juhul, kui katse läbiviija märkab viga harjutuse sooritamisel, korrigeerib ta harjutuse sooritajat. Kui harjutuse sooritamisel tehakse viga, ei loeta seda soorituste hulka kuuluvaks;
4) harjutuse sooritaja jalatallad peavad kogu aeg põrandal olema;
5) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal puhata, istudes käed kukla taga. Puhkehetkedeks aega ei peatata;
6) katse läbiviija teadustab iga 30 sekundi järel, kui palju on jäänud aega harjutuse lõpuni, viimased kümme sekundit loeb kuuldavalt «kümme», «üheksa», «kaheksa» jne kuni käskluseni «Stopp!».

(4) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) käed tulevad kukla tagant ära;
2) istesse tõusmisel ei puuduta harjutuse sooritaja käed põlvi;
3) selili asendisse laskumisel ei puuduta harjutuse sooritaja turi põrandat.

§ 7. Jooks

(1) Lähteasend: lähtejoonel toimuv ühisstart.

(2) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse «Marss!», mille järel alustavad katse sooritajad 3200 m jooksu;
2) igal jooksjal on võimalusel rinnanumber;
3) jooksu ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral harjutuse sooritajale iga läbitud kilomeetri aja;
4) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.

(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) kasutatakse kõrvalist abi;
2) võetakse ära rinnanumber;
3) takistatakse kaasjooksjat;
4) kasutatakse lühemat teed.

§ 8. Murdmaasuusatamine

(1) Lähteasend: lähtejoonel toimuv eraldistart.

(2) Harjutuse sooritamine:
1) katse läbiviija annab käskluse «Marss!», mille järel alustab harjutuse sooritaja 10 km suusatamist;
2) igal kaitseväelasel on võimalusel rinnanumber;
3) distantsi ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral katse sooritajale iga läbitud kilomeetri aja;
4) suusatamine toimub klassikalises stiilis;
5) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.

(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) kasutatakse kõrvalist abi;
2) võetakse maha rinnanumber;
3) takistatakse kaassuusatajat;
4) kasutatakse vabastiili.

§ 9. Maanteeratta sõit

(1) Lähteasend: lähtejoonel toimuv eraldistart.

(2) Harjutuse sooritamine:
1) pärast kohtuniku käsklust «Marss!» alustab harjutuse sooritaja 20 km rattasõitu;
2) igal harjutuse sooritajal on võimalusel rinnanumber;
3) distantsi ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral harjutuse sooritajale iga läbitud kilomeetri aja;
4) harjutuse sooritaja kannab harjutuse sooritamise ajal rattakiivrit;
5) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.

(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) kasutatakse kõrvalist abi;
2) võetakse maha rinnanumber;
3) takistatakse kaasratturit;
4) rattasõidu ajal võetakse ära rattakiiver.

§ 10. Ujumine

(1) Lähteasend: stardipukil.

(2) Harjutuse sooritamine:
1) pärast kohtuniku käsklust «Marss!» alustab harjutuse sooritaja 500 m ujumist (vabalt/rinnuli);
2) distantsi ajal teatab katse läbiviija võimaluse korral kaitseväelasele läbitud distantsi vahe aja;
3) harjutuse sooritaja võib harjutuse sooritamise ajal puhata, puhkehetkedeks aega ei peatata.

(3) Harjutuse sooritamisel loetakse veaks järgnev:
1) kasutatakse kõrvalist abi;
2) puhkepausi ajal pannakse jalad basseini põhja;
3) distantsi läbimisel ei kasutata ettenähtud stiili.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Lauri ALMANN

Kaitseministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 35 «Kaadrikaisteväelase füüsilise ettevalmistuse nõuded»
lisa 1

Füüsilise ettevalmistuse katsete punktitabel

Mehed/naised käte kõverdamine toenglamangus

Kordused

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
82 100                    
81 99                  
80 98                  
79 97                  
78 96                  
77 95                  
76 94                  
75 93                  
74 92                  
73 91   100                
72 90   99   100            
71 89   98   99          
70 88   97   98          
69 87   96   97          
68 86   95   96          
67 55   94   95          
66 84   93   94   100        
65 83   92   93   99      
64 82   91   92   98      
63 81   90   91   97      
62 80   89   90   96      
61 79   88   89   95      
60 78   87   88   94      
59 77   86   87   93      
58 76 100*  85   86   92      
57 75 99 84   85   91      
56 74 98 83   84   90   100    
55 73 97 82   83   89   99  
54 72 96 81   82   88   98  
53 71 95 80   81   87   97  
52 70 94 79 100*  80   86   96  
51 69 93 78 99 79   85   95  
50 68 92 77 98 78   84   94  
49 67 91 76 97 77   83   93  
48 66 90 75 96 76 100*  82   92  
47 65 89 74 95 75 99 81   91  
46 64 88 73 94 74 98 80   90  
45 63 87 72 93 73 97 79 100*  89  
44 62 86 71 92 72 96 78 99 88  
43 61 85 70 91 71 95 77 98 87  
42 60 84 69 90 70 94 76 97 86  
41 59 83 68 89 69 93 75 96 85  
40 58 82 67 88 68 92 74 95 84 100* 
39 57 81 66 87 67 91 73 94 83 99
38 56 80 65 86 66 90 72 93 82 98
37 55 79 64 85 65 89 71 92 81 97
36 54 78 63 84 64 88 70 91 80 96
35 53 77 62 83 63 87 69 90 79 95
34 52 76 61 82 62 86 68 89 78 9.4
33 51 75 60 81 61 85 67 88 77 93
32 50 74 59 80 60 84 66 87 76 92
31 49 73 58 79 59 83 65 86 75 91
30 48 72 57 78 58 82 64 85 74 90
29 47 71 56 77 57 81 63 84 73 89
28 46 70 55 76 56 80 62 83 72 88
27 45 69 54 75 55 79 61 82 71 87
26 44 68 53 74 54 78 60 81 70 86
25 43 67 52 73 53 77 59 80 69 85
24 42 66 51 72 52 76 58 79 68 84
23 41 65 50 71 51 75 57 78 67 83
22 40 64 48 70 50 74 56 77 66 82
21 39 63 46 69 48 73 55 76 65 81
20 38 62 44 68 46 72 54 75 64 80
19 37 61 42 67 44 71 52 74 63 79
18 36 60 40 66 42 70 50 72 62 78
17 34 58 38 65 40 68 48 70 61 77
16 32 56 36 64 38 66 46 68 60 76
15 30 54 34 62 36 64 44 56 57 75
14 28 52 32 60 34 62 42 64 54 74
13 26 50 30 58 32 60 39 62 51 72
12 24 48 28 56 30 58 36 60 48 70
11 22 44 26 54 28 56 33 58 44 68
10 20 40 24 52 26 54 30 56 40 64
  9 18 36 22 50 24 52 27 54 36 60
  8 16 32 20 45 22 50 24 52 32 56
  7 14 28 18 40 20 44 21 50 28 52
  6 12 24 16 35 18 38 18 43 24 48
  5 10 20 14 30 15 32 36 20 40 18
  4   8 16 12 24 12 26 29 16 32 15
  3   6 12   9 18   9 20   9 22 12 24
  2   4   8   6 12   6 14   6 15   8 16
  1   2   4   3   6   3   7   3   8   4   8


Mehed/naised tõus istesse selili lamangust

Tulemus

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
92 100                    
91 99                  
90 98 100*                 
89 97 99                
88 96 98                
87 95 97                
86 94 96                
85 93 95                
84 92 94                
83 91 93                
82 90 92                
81 89 91                
80 88 90                
79 87 89                
78 86 88 100                
77 85 87 99              
76 84 86 98              
75 83 85 97 100              
74 82 84 96 99            
73 81 83 95 98 100            
72 80 82 94 97 99          
71 79 81 93 96 98          
70 78 80 92 95 97 100          
69 77 79 91 94 96 99 100        
68 76 78 90 93 95 98 99      
67 75 77 89 92 94 97 98 100      
66 74 76 88 91 93 96 97 99 100    
65 73 75 87 90 92 95 96 98 99  
64 72 74 86 89 91 94 95 97 98  
63 71 73 85 88 90 93 94 96 97  
62 70 72 84 87 89 92 93 95 96 100  
61 69 71 83 86 88 91 92 94 96 99
60 68 70 82 85 87 90 91 93 94 98
59 67 69 81 84 86 89 90 92 93 97
58 66 68 80 83 85 88 89 91 92 96
57 65 67 79 82 84 87 88 90 91 95
56 64 66 78 81 83 86 87 89 90 94
55 63 65 77 80 82 85 86 88 89 93
54 62 64 76 79 81 84 85 87 88 92
53 61 63 75 78 80 83 84 86 87 91
52 60 62 74 77 79 82 83 85 86 90
51 59 61 73 76 78 81 82 84 85 89
50 58 60 72 75 77 80 81 83 54 88
49 57 59 71 74 76 79 80 82 83 87
48 56 58 70 73 75 78 79 81 82 86
47 55 57 69 72 74 77 78 80 81 85
46 54 56 68 71 73 76 77 79 80 84
45 53 55 67 70 72 75 76 78 79 83
44 52 54 66 69 71 74 75 77 78 82
43 51 53 65 68 70 73 74 76 77 81
42 50 52 64 67 69 72 73 75 76 80
41 49 51 63 66 68 71 72 74 75 79
40 48 50 62 65 67 70 71 73 74 78
39 47 49 61 64 66 69 70 72 73 77
38 46 48 50 63 65 68 69 71 72 76
37 45 47 59 62 64 67 68 70 71 75
36 44 46 58 61 63 66 67 69 70 74
35 43 45 57 60 62 65 66 68 69 73
34 42 44 56 59 61 64 65 67 68 72
33 41 43 55 58 60 63 64 66 67 71
32 40 42 54 57 59 62 63 65 66 70
31 39 41 53 56 58 61 62 64 65 69
30 38 40 52 55 57 60 61 63 64 68
29 37 39 51 54 56 58 60 62 63 67
28 36 38 50 53 55 56 58 61 62 66
27 35 37 49 52 54 54 56 60 61 65
26 34 36 48 51 52 52 54 58 60 64
25 33 35 47 50 50 50 52 56 58 63
24 32 34 46 48 48 48 50 54 56 62
23 31 33 45 46 46 46 48 52 54 61
22 30 32 44 44 44 44 46 50 52 60
21 29 31 42 42 42 42 44 48 50 58
20 28 30 40 40 40 40 42 46 48 56
19 27 29 38 38 38 38 40 44 46 54
18 26 28 36 36 36 36 38 42 44 52
17 25 27 34 34 34 34 36 40 42 50
16 24 26 32 32 32 32 34 38 40 48
15 23 25 30 30 30 30 32 36 38 45
14 22 24 28 28 28 28 30 34 35 42
13 21 23 26 26 26 26 28 32 34 39
12 20 22 24 24 24 24 26 30 32 36
11 19 21 22 22 22 22 24 28 30 33
10 18 20 20 20 20 20 22 26 28 30
  9 17 18 18 18 18 18 20 24 26 27
  8 15 15 16 16 16 16 18 22 24 24
  7 14 14 14 14 14 14 16 20 21 21
  6 12 12 12 12 12 12 14 18 18 18
  5 10 10 10 10 10 10 12 15 15 15
  4   8   8   8   8   8   8 10 12 12 12
  3   6   6   6   6   6   6   8   8   8   8
  2   4   4   4   4   4   4   6   6   6   6
  1   2   2   2   2   2   2   3   3   3   3


3200 m jooks

Aeg

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
11:54 100                    
12:00 99                  
12:06 98                  
12:12 97                  
12:18 96                  
12:24 95                  
12:30 94                  
12:36 93                  
12:42 92                  
12:48 91                  
12:54 90                  
13:00 89                  
13:06 88                  
13:12 87                  
13:18 86                  
13:24 85                  
13:30 84                  
13:36 83                  
13:42 82                  
13:48 81                  
13:54 80                  
14:00 79   100                
14:06 78   99              
14:12 77   98              
14:18 76   97              
14:24 75   96              
14:30 74   95              
14:36 73   94              
14:42 72   93   100            
14:48 71   92   99          
14:54 70 100   91   98          
15:00 69 99 90   97          
15:06 68 98 89   96   100        
15:12 67 97 88   95   99      
15:18 66 96 87   94   98      
15:24 65 95 86   93   97      
15:30 64 94 85   92   96      
15:36 63 93 84   91   95      
15:42 62 92 83   90   94      
15:48 61 91 82   89   93      
15:54 60 90 81   88   92      
16:00 59 89 80   87   91   100    
16:06 58 88 79   86   90   99  
16:12 57 87 78   85   89   98  
16:18 56 86 77   84   88   97  
16:24 55 85 76   83   87   96  
16:30 54 84 75   82   86   95  
16:36 53 83 74   81   85   94  
16:42 52 82 73   80   84   93  
16:48 51 81 72   79   83   92  
16:54 50 80 71   78   82   91  
17:00 48 79 70   77   81   90  
17:06 46 78 69   76   80   89  
17:12 44 77 68   75   79   88  
17:18 42 76 67   74   78   87  
17:24 40 75 66   73   77   86  
17:30 38 74 65   72   76   85  
17:36 36 73 64   71   75   84  
17:42 34 72 63   70   74   83  
17:48 32 71 62   69   73   82  
17:54 30 70 61   68   72   81  
18:00 28 69 60   67   71   80  
18:06 26 68 59   66   70   79  
18:12 24 67 58   65   69   78  
18:18 22 66 57   64   68   77  
18:24 20 65 56   63   67   76  
18:30 18 64 55   62   66   75  
18:36 16 63 54 100   61   65   74  
18:42 14 62 53 99 60   64   73  
18:48 12 61 52 98 58   63   72  
18:54 10 60 51 97 56   62   71  
19:00   8 59 50 96 54   61   70  
19:06   6 58 48 95 52   60   69  
19:12   4 57 46 94 50   58   68  
19:18   2 56 44 93 48   56   67  
19:24   55 42 92 46   54   66  
19:30   54 40 91 44   52   65  
19:36   53 38 90 42 100 50   64  
19:42   52 36 89 40 99 48   63  
19:48   51 34 88 38 98 46   62  
19:54   50 32 87 36 97 44   61  
20:00   48 30 86 34 96 42 100 60  
20:06   46 28 85 32 95 40 99 58  
20:12   44 26 84 30 94 38 98 56  
20:18   42 24 83 28 93 36 97 54  
20:24   40 22 82 26 92 34 96 52  
20:30   38 20 81 24 91 32 95 50  
20:36   36 18 80 22 90 30 94 48  
20:42   34 16 79 20 89 28 93 46  
20:48   32 14 78 18 88 26 92 44  
20:54   30 12 77 16 87 24 91 42  
21:00   28 10 76 14 86 22 90 40 100
21:06   26   8 75 12 85 20 89 38 99
21:12   24   6 74 10 84 18 88 36 98
21:18   22   4 73   8 83 16 87 34 97
21:24   20   2 72   6 82 14 86 32 96
21:30   18   71   4 81 12 85 30 95
21:36   16   70   2 80 10 84 28 94
21:42   14   69   79   8 83 26 93
21:48   12   68   78   6 82 24 92
21:54   10   67   77   4 81 22 91
22:00     8   66   76   2 80 20 90
22:06     6   65   75   79 18 89
22:12     4   64   74   78 16 88
22:18     2   63   73   77 14 87
22:24       62   72   76 12 86
22:30       61   71   75 10 85
22:36       60   70   74   8 84
22:42       59   69   73   6 83
22:48       58   68   72   4 82
22:54       57   67   71   2 81
23:00       56   66   70   80
23:06       55   65   69   79
23:12       54   64   68   78
23:18       53   63   67   77
23:24       52   62   66   76
23:30       51   61   65   75
23:36       50   60   64   74
23:42       48   58   63   73
23:48       46   56   62   72
23:54       44   54   61   71
24:00       42   52   60   70
24:06       40   50   58   69
24:12       38   48   56   68
24:18       36   46   54   67
24:24       34   44   52   66
24:30       32   42   50   65
24:36       30   40   48   64
24:42       28   38   46   63
24:48       26   36   44   62
24:54       24   34   42   61
25:00       22   32   40   60
25:06       20   30   38   58
25:12       18   28   36   56
25:18       16   26   34   54
25:24       14   24   32   52
25:30       12   22   30   50
25:36       10   20   28   48
25:42         8   18   26   46
25:48         6   16   24   44
25:54         4   14   22   42
26:00         2   12   20   40
26:06           10   18   38
26:12             8   16   36
26:18             6   14   34
26:24             4   12   32
26:30             2   10   30
26:36                 8   28
26:42                 6   26
26:48                 4   24
26:54                 2   22
27:00                   20
27:06                   18
27:12                   16
27:18                   14
27:24                   12
27:30                   10
27:36                     8
27:42                     6
27:48                     4
27:54                     2


10 km suusatamine klassikalises tehnikas

Aeg

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
00:35:00 100                    
00:35:18 99                  
00:35:36 98                  
00:35:54 97   100                
00:36:12 96   99              
00:36:30 95   98              
00:36:48 94   97              
00:37:06 93 100   96   100            
00:37:24 92 99 95   99          
00:37:42 91 98 94   98          
00:38:00 90 97 93 100   97          
00:38:18 89 96 92 99 96          
00:38:36 88 95 91 98 95          
00:38:54 87 94 90 97 94          
00:39:12 86 93 89 96 93   100        
00:39:30 85 92 88 95 92   99      
00:39:48 84 91 87 94 91   98      
00:40:06 83 90 86 93 90 100   97      
00:40:24 82 89 85 92 89 99 96      
00:40:42 81 88 84 91 88 98 95      
00:41:00 80 87 83 90 87 97 94   100    
00:41:18 79 86 82 89 86 96 93   99  
00:41:36 78 85 81 88 85 95 92   98  
00:41:54 77 84 80 87 84 94 91 100   97  
00:42:12 76 83 79 86 83 93 90 99 96  
00:42:30 75 82 78 85 82 92 89 98 95  
00:42:48 74 81 77 84 81 91 88 97 94  
00:43:06 73 80 76 83 80 90 87 96 93  
00:43:24 72 79 75 82 79 89 86 95 92  
00:43:42 71 78 74 81 78 88 85 94 91  
00:44:00 70 77 73 80 77 87 84 93 90 100  
00:44:18 69 76 72 79 76 86 83 92 89 99
00:44:36 68 75 71 78 75 85 82 91 88 98
00:44:54 67 74 70 77 74 84 81 90 87 97
00:45:12 66 73 69 76 73 83 80 89 86 96
00:45:30 65 72 68 75 72 82 79 88 85 95
00:45:48 64 71 67 74 71 81 78 87 84 94
00:46:06 63 70 66 73 70 80 77 86 83 93
00:46:24 62 69 65 72 69 79 76 85 82 92
00:46:42 61 68 64 71 68 78 75 84 81 91
00:47:00 60 67 63 70 67 77 74 83 80 90
00:47:18 59 66 62 69 66 76 73 82 79 89
00:47:36 58 65 61 68 65 75 72 81 78 88
00:47:54 57 64 60 67 64 74 71 80 77 87
00:48:12 56 63 59 66 63 73 70 79 76 86
00:48:30 55 62 58 65 62 72 69 78 75 85
00:48:48 54 61 57 64 61 71 68 77 74 84
00:49:06 53 60 56 63 60 70 67 76 73 83
00:49:24 52 59 55 62 59 69 66 75 72 82
00:49:42 51 58 54 61 58 68 65 74 71 81
00:50:00 50 57 53 60 57 67 64 73 70 80
00:50:18 48 56 52 59 56 66 63 72 69 79
00:50:36 46 55 51 58 55 65 62 71 68 78
00:50:54 44 54 50 57 54 64 61 70 67 77
00:51:12 42 53 48 56 53 63 60 69 66 76
00:51:30 40 52 46 55 52 62 59 68 65 75
00:51:48 38 51 44 54 51 61 58 67 64 74
00:52:06 36 50 42 53 50 60 57 66 63 73
00:52:24 34 48 40 52 49 59 56 65 62 72
00:52:42 32 46 38 51 48 58 55 64 61 71
00:53:00 30 44 36 50 47 57 54 63 60 70
00:53:18 28 42 34 49 46 56 53 62 59 69
00:53:36 26 40 32 48 45 55 52 61 58 68
00:53:54 24 38 30 47 44 54 51 60 57 67
00:54:12 22 36 28 46 43 53 50 59 56 66
00:54:30 20 34 26 45 42 52 49 58 55 65
00:54:48 18 32 24 44 41 51 48 57 54 64
00:55:06 16 30 22 43 40 50 47 56 53 63
00:55:24 14 28 20 42 39 49 46 55 52 62
00:55:42 12 26 18 41 38 48 45 54 51 61
00:56:00 10 24 16 40 37 47 44 53 50 60
00:56:18   8 22 14 39 36 46 43 52 49 59
00:56:36   6 20 12 38 35 45 42 51 48 58
00:56:54   4 18 10 37 34 44 41 50 47 57
00:57:12   2 16   8 36 33 43 40 49 46 56
00:57:30   14   6 35 32 42 39 48 45 55
00:57:48   12   4 34 31 41 38 47 44 54
00:58:06   10   2 33 30 40 37 46 43 53
00:58:24     8   32 29 39 36 45 42 52
00:58:42     6   31 28 38 35 44 41 51
00:59:00     4   30 27 37 34 43 40 50
00:59:18     2   29 26 36 33 42 39 49
00:59:36       28 25 35 32 41 38 48
00:59:54       27 24 34 31 40 37 47
01:00:12       26 23 33 30 39 36 46
01:00:30       25 22 32 29 38 35 45
01:00:48       24 21 31 28 37 34 44
01:01:06       23 20 30 27 36 33 43
01:01:24       22 19 29 26 35 32 42
01:01:42       21 18 28 25 34 31 41
01:02:00       20 17 27 24 33 30 40
01:02:18       19 16 26 23 32 29 39
01:02:36       18 15 25 22 31 28 38
01:02:54       17 14 24 21 30 27 37
01:03:12       16 13 23 20 29 26 36
01:03:30       15 12 22 19 28 25 35
01:03:48       14 11 21 18 27 24 34
01:04:06       13 10 20 17 26 23 33
01:04:24       12   9 19 16 25 22 32
01:04:42       11   8 18 15 24 21 31
01:05:00       10   7 17 14 23 20 30
01:05:18         9   6 16 13 22 19 29
01:05:36         8   5 15 12 21 18 28
01:05:54         7   4 14 11 20 17 27
01:06:12         6   3 13 10 19 16 26
01:06:30         5   2 12   9 18 15 25
01:06:48         4   11   8 17 14 24
01:07:06         3   10   7 16 13 23
01:07:24         2     9   6 15 12 22
01:07:42             8   5 14 11 21
01:08:00             7   4 13 10 20
01:08:18             6   3 12   9 19
01:08:36             5   2 11   8 18
01:08:54             4   10   7 17
01:09:12             3     9   6 16
01:09:30             2     8   5 15
01:09:48                 7   4 14
01:10:06                 6   3 13
01:10:24                 5   2 12
01:10:42                 4   11
01:11:00                 3   10
01:11:18                 2     9
01:11:36                     8
01:11:54                     7
01:12:12                     6
01:12:30                     5
01:12:48                     4
01:13:06                     3
01:13:24                     2


20 km maanteejalgratta sõit

Aeg

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
00:34:00 100                    
00:34:18 99                  
00:34:36 98                  
00:34:54 97   100                
00:35:12 96   99              
00:35:30 95   98              
00:35:48 94   97              
00:36:06 93 100   96   100            
00:36:24 92 99 95   99          
00:36:42 91 98 94   98          
00:37:00 90 97 93 100   97          
00:37:18 89 96 92 99 96          
00:37:36 88 95 91 98 95          
00:37:54 87 94 90 97 94          
00:38:12 86 93 89 96 93   100        
00:38:30 85 92 88 95 92   99      
00:38:48 84 91 87 94 91   98      
00:39:06 83 90 86 93 90 100   97      
00:39:24 82 89 85 92 89 99 96      
00:39:42 81 88 84 91 88 98 95      
00:40:00 80 87 83 90 87 97 94   100    
00:40:18 79 86 82 89 86 96 93   99  
00:40:36 78 85 81 88 85 95 92   98  
00:40:54 77 84 80 87 84 94 91 100   97  
00:41:12 76 83 79 86 83 93 90 99 96  
00:41:30 75 82 78 85 82 92 89 98 95  
00:41:48 74 81 77 84 81 91 88 97 94  
00:42:06 73 80 76 83 80 90 87 96 93  
00:42:24 72 79 75 82 79 89 86 95 92  
00:42:42 71 78 74 81 78 88 85 94 91  
00:43:00 70 77 73 80 77 87 84 93 90 100  
00:43:18 69 76 72 79 76 86 83 92 89 99
00:43:36 68 75 71 78 75 85 82 91 88 98
00:43:54 67 74 70 77 74 84 81 90 87 97
00:44:12 66 73 69 76 73 83 80 89 86 96
00:44:30 65 72 68 75 72 82 79 88 85 95
00:44:48 64 71 67 74 71 81 78 87 84 94
00:45:06 63 70 66 73 70 80 77 86 83 93
00:45:24 62 69 65 72 69 79 76 85 82 92
00:45:42 61 68 64 71 68 78 75 84 81 91
00:46:00 60 67 63 70 67 77 74 83 80 90
00:46:18 59 66 62 69 66 76 73 82 79 89
00:46:36 58 65 61 68 65 75 72 81 78 88
00:46:54 57 64 60 67 64 74 71 80 77 87
00:47:12 56 63 59 66 63 73 70 79 76 86
00:47:30 55 62 58 65 62 72 69 78 75 85
00:47:48 54 61 57 64 61 71 68 77 74 84
00:48:06 53 60 56 63 60 70 67 76 73 83
00:48:24 52 59 55 62 59 69 66 75 72 82
00:48:42 51 58 54 61 58 68 65 74 71 81
00:49:00 50 57 53 60 57 67 64 73 70 80
00:49:18 48 56 52 59 56 66 63 72 69 79
00:49:36 46 55 51 58 55 65 62 71 68 78
00:49:54 44 54 50 57 54 64 61 70 67 77
00:50:12 42 53 48 56 53 63 60 69 66 76
00:50:30 40 52 46 55 52 62 59 68 65 75
00:50:48 38 51 44 54 51 61 58 67 64 74
00:51:06 36 50 42 53 50 60 57 66 63 73
00:51:24 34 48 40 52 49 59 56 65 62 72
00:51:42 32 46 38 51 48 58 55 64 61 71
00:52:00 30 44 36 50 47 57 54 63 60 70
00:52:18 28 42 34 49 46 56 53 62 59 69
00:52:36 26 40 32 48 45 55 52 61 58 68
00:52:54 24 38 30 47 44 54 51 60 57 67
00:53:12 22 36 28 46 43 53 50 59 56 66
00:53:30 20 34 26 45 42 52 49 58 55 65
00:53:48 18 32 24 44 41 51 48 57 54 64
00:54:06 16 30 22 43 40 50 47 56 53 63
00:54:24 14 28 20 42 39 49 46 55 52 62
00:54:42 12 26 18 41 38 48 45 54 51 61
00:55:00 10 24 16 40 37 47 44 53 50 60
00:55:18   8 22 14 39 36 46 43 52 49 59
00:55:36   6 20 12 38 35 45 42 51 48 58
00:55:54   4 18 10 37 34 44 41 50 47 57
00:56:12   2 16   8 36 33 43 40 49 46 56
00:56:30   14   6 35 32 42 39 48 45 55
00:56:48   12   4 34 31 41 38 47 44 54
00:57:06   10   2 33 30 40 37 46 43 53
00:57:24     8   32 29 39 36 45 42 52
00:57:42     6   31 28 38 35 44 41 51
00:58:00     4   30 27 37 34 43 40 50
00:58:18     2   29 26 36 33 42 39 49
00:58:36       28 25 35 32 41 38 48
00:58:54       27 24 34 31 40 37 47
00:59:12       26 23 33 30 39 36 46
00:59:30       25 22 32 29 38 35 45
00:59:48       24 21 31 28 37 34 44
01:00:06       23 20 30 27 36 33 43
01:00:24       22 19 29 26 35 32 42
01:00:42       21 18 28 25 34 31 41
01:01:00       20 17 27 24 33 30 40
01:01:18       19 16 26 23 32 29 39
01:01:36       18 15 25 22 31 28 38
01:01:54       17 14 24 21 30 27 37
01:02:12       16 13 23 20 29 26 36
01:02:30       15 12 22 19 28 25 35
01:02:48       14 11 21 18 27 24 34
01:03:06       13 10 20 17 26 23 33
01:03:24       12   9 19 16 25 22 32
01:03:42       11   8 18 15 24 21 31
01:04:00       10   7 17 14 23 20 30
01:04:18         9   6 16 13 22 19 29
01:04:36         8   5 15 12 21 18 28
01:04:54         7   4 14 11 20 17 27
01:05:12         6   3 13 10 19 16 26
01:05:30         5   2 12   9 18 15 25
01:05:48         4   11   8 17 14 24
01:06:06         3   10   7 16 13 23
01:06:24         2     9   6 15 12 22
01:06:42             8   5 14 11 21
01:07:00             7   4 13 10 20
01:07:18             6   3 12   9 19
01:07:36             5   2 11   8 18
01:07:54             4   10   7 17
01:08:12             3     9   6 16
01:08:30             2     8   5 15
01:08:48                 7   4 14
01:09:06                 6   3 13
01:09:24                 5   2 12
01:09:42                 4   11
01:10:00                 3   10
01:10:18                 2     9
01:10:36                     8
01:10:54                     7
01:11:12                     6
01:11:30                     5
01:11:48                     4
01:12:06                     3
01:12:24                     2


Ujumine 500 m rinnuli

Aeg

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
00:08:40 100                    
00:08:45 99                  
00:08:50 98                  
00:08:55 97                  
00:09:00 96   100                
00:09:05 95   99              
00:09:10 94   98              
00:09:15 93   97              
00:09:20 92   96   100            
00:09:25 91   95   99          
00:09:30 90 100   94   98          
00:09:35 89 99 93   97          
00:09:40 88 98 92   96   100        
00:09:45 87 97 91   95   99      
00:09:50 86 96 90   94   98      
00:09:55 85 95 89 100   93   97      
00:10:00 84 94 88 99 92   96   100    
00:10:05 83 93 87 98 91   95   99  
00:10:10 82 92 86 97 90   94   98  
00:10:15 81 91 85 96 89   93   97  
00:10:20 80 90 84 95 88   92   96  
00:10:25 79 89 83 94 87   91   95  
00:10:30 78 88 82 93 86 100   90   94  
00:10:35 77 87 81 92 85 99 89   93  
00:10:40 76 86 80 91 84 98 88   92  
00:10:45 75 85 79 90 83 97 87   91  
00:10:50 74 84 78 89 82 96 86 100   90  
00:10:55 73 83 77 88 81 95 85 99 89  
00:11:00 72 82 76 87 80 94 84 98 88  
00:11:05 71 81 75 86 79 93 83 97 87  
00:11:10 70 80 74 85 78 92 82 96 86  
00:11:15 69 79 73 84 77 91 81 95 85  
00:11:20 68 78 72 83 76 90 80 94 84 100  
00:11:25 67 77 71 82 75 89 79 93 83 99
00:11:30 66 76 70 81 74 88 78 92 82 98
00:11:35 65 75 69 80 73 87 77 91 81 97
00:11:40 64 74 68 79 72 86 76 90 80 96
00:11:45 63 73 67 78 71 85 75 89 79 95
00:11:50 62 72 66 77 70 84 74 88 78 94
00:11:55 61 71 65 76 69 83 73 87 77 93
00:12:00 60 70 64 75 68 82 72 86 76 92
00:12:05 59 69 63 74 67 81 71 85 75 91
00:12:10 58 68 62 73 66 80 70 84 74 90
00:12:15 57 67 61 72 65 79 69 83 73 89
00:12:20 56 66 60 71 64 78 68 82 72 88
00:12:25 55 65 59 70 63 77 67 81 71 87
00:12:30 54 64 58 69 62 76 66 80 70 86
00:12:35 53 63 57 68 61 75 65 79 69 85
00:12:40 52 62 56 67 60 74 64 78 68 84
00:12:45 51 61 55 66 59 73 63 77 67 83
00:12:50 50 60 54 65 58 72 62 76 66 82
00:12:55 48 59 53 64 57 71 61 75 65 81
00:13:00 46 58 52 63 56 70 60 74 64 80
00:13:05 44 57 51 62 55 69 59 73 63 79
00:13:10 42 56 50 61 54 68 58 72 62 78
00:13:15 40 55 48 60 53 67 57 71 61 77
00:13:20 38 54 46 59 52 66 56 70 60 76
00:13:25 36 53 44 58 51 65 55 69 59 75
00:13:30 34 52 42 57 50 64 54 68 58 74
00:13:35 32 51 40 56 49 63 53 67 57 73
00:13:40 30 50 38 55 48 62 52 66 56 72
00:13:45 28 48 36 54 47 61 51 65 55 71
00:13:50 26 46 34 53 46 60 50 64 54 70
00:13:55 24 44 32 52 45 59 49 63 53 69
00:14:00 22 42 30 51 44 58 48 62 52 68
00:14:05 20 40 28 50 43 57 47 61 51 67
00:14:10 18 38 26 49 42 56 46 60 50 66
00:14:15 16 36 24 48 41 55 45 59 49 65
00:14:20 14 34 22 47 40 54 44 58 48 64
00:14:25 12 32 20 46 39 53 43 57 47 63
00:14:30 10 30 18 45 38 52 42 56 46 62
00:14:35   8 28 16 44 37 51 41 55 45 61
00:14:40   6 26 14 43 36 50 40 54 44 60
00:14:45   4 24 12 42 35 49 39 53 43 59
00:14:50   2 22 10 41 34 48 38 52 42 58
00:14:55   20   8 40 33 47 37 51 41 57
00:15:00   18   6 39 32 46 36 50 40 56
00:15:05   16   4 38 31 45 35 49 39 55
00:15:10   14   2 37 30 44 34 48 38 54
00:15:15   12   36 29 43 33 47 37 53
00:15:20   10   35 28 42 32 46 36 52
00:15:25     8   34 27 41 31 45 35 51
00:15:30     6   33 26 40 30 44 34 50
00:15:35     4   32 25 39 29 43 33 49
00:15:40     2   31 24 38 28 42 32 48
00:15:45       30 23 37 27 41 31 47
00:15:50       29 22 36 26 40 30 46
00:15:55       28 21 35 25 39 29 45
00:16:00       27 20 34 24 38 28 44
00:16:05       26 19 33 23 37 27 43
00:16:10       25 18 32 22 36 26 42
00:16:15       24 17 31 21 35 25 41
00:16:20       23 16 30 20 34 24 40
00:16:25       22 15 29 19 33 23 39
00:16:30       21 14 28 18 32 22 38
00:16:35       20 13 27 17 31 21 37
00:16:40       19 12 26 16 30 20 36
00:16:45       18 11 25 15 29 19 35
00:16:50       17 10 24 14 28 18 34
00:16:55       16   9 23 13 27 17 33
00:17:00       15   8 22 12 26 16 32
00:17:05       14   7 21 11 25 15 31
00:17:10       13   6 20 10 24 14 30
00:17:15       12   5 19   9 23 13 29
00:17:20       11   4 18   8 22 12 28
00:17:25       10   3 17   7 21 11 27
00:17:30         9   2 16   6 20 10 26
00:17:35         8   15   5 19   9 25
00:17:40         7   14   4 18   8 24
00:17:45         6   13   3 17   7 23
00:17:50         5   12   2 16   6 22
00:17:55         4   11   15   5 21
00:18:00         3   10   14   4 20
00:18:05         2     9   13   3 19
00:18:10             8   12   2 18
00:18:15             7   11   17
00:18:20             6   10   16
00:18:25             5     9   15
00:18:30             4     8   14
00:18:35             3     7   13
00:18:40             2     6   12
00:18:45                 5   11
00:18:50                 4   10
00:18:55                 3     9
00:19:00                 2     8
00:19:05                     7
00:19:10                     6
00:19:15                     5
00:19:20                     4
00:19:25                     3
00:19:30                     2


Ujumine 500 m vabalt

Aeg

Vanus                                                      * naised

17–30 17–25* 31–35 26–30* 36–40 31–35* 41–50 36–40* 51+ 41+*
00:07:10 100                    
00:07:15 99                  
00:07:20 98                  
00:07:25 97                  
00:07:30 96   100                
00:07:35 95   99              
00:07:40 94   98              
00:07:45 93   97              
00:07:50 92   96   100            
00:07:55 91   95   99          
00:08:00 90 100   94   98          
00:08:05 89 99 93   97          
00:08:10 88 98 92   96   100        
00:08:15 87 97 91   95   99      
00:08:20 86 96 90   94   98      
00:08:25 85 95 89 100   93   97      
00:08:30 84 94 88 99 92   96   100    
00:08:35 83 93 87 98 91   95   99  
00:08:40 82 92 86 97 90   94   98  
00:08:45 81 91 85 96 89   93   97  
00:08:50 80 90 84 95 88   92   96  
00:08:55 79 89 83 94 87   91   95  
00:09:00 78 88 82 93 86 100   90   94  
00:09:05 77 87 81 92 85 99 89   93  
00:09:10 76 86 80 91 84 98 88   92  
00:09:15 75 85 79 90 83 97 87   91  
00:09:20 74 84 78 89 82 96 86 100   90  
00:09:25 73 83 77 88 81 95 85 99 89  
00:09:30 72 82 76 87 80 94 84 98 88  
00:09:35 71 81 75 86 79 93 83 97 87  
00:09:40 70 80 74 85 78 92 82 96 86  
00:09:45 69 79 73 84 77 91 81 95 85  
00:09:50 68 78 72 83 76 90 80 94 84 100  
00:09:55 67 77 71 82 75 89 79 93 83 99
00:10:00 66 76 70 81 74 88 78 92 82 98
00:10:05 65 75 69 80 73 87 77 91 81 97
00:10:10 64 74 68 79 72 86 76 90 80 96
00:10:15 63 73 67 78 71 85 75 89 79 95
00:10:20 62 72 66 77 70 84 74 88 78 94
00:10:25 61 71 65 76 69 83 73 87 77 93
00:10:30 60 70 64 75 68 82 72 86 76 92
00:10:35 59 69 63 74 67 81 71 85 75 91
00:10:40 58 68 62 73 66 80 70 84 74 90
00:10:45 57 67 61 72 65 79 69 83 73 89
00:10:50 56 66 60 71 64 78 68 82 72 88
00:10:55 55 65 59 70 63 77 67 81 71 87
00:11:00 54 64 58 69 62 76 66 80 70 86
00:11:05 53 63 57 68 61 75 65 79 69 85
00:11:10 52 62 56 67 60 74 64 78 68 84
00:11:15 51 61 55 66 59 73 63 77 67 83
00:11:20 50 60 54 65 58 72 62 76 66 82
00:11:25 48 59 53 64 57 71 61 75 65 81
00:11:30 46 58 52 63 56 70 60 74 64 80
00:11:35 44 57 51 62 55 69 59 73 63 79
00:11:40 42 56 50 61 54 68 58 72 62 78
00:11:45 40 55 48 60 53 67 57 71 61 77
00:11:50 38 54 46 59 52 66 56 70 60 76
00:11:55 36 53 44 58 51 65 55 69 59 75
00:12:00 34 52 42 57 50 64 54 68 58 74
00:12:05 32 51 40 56 49 63 53 67 57 73
00:12:10 30 50 38 55 48 62 52 66 56 72
00:12:15 28 48 36 54 47 61 51 65 55 71
00:12:20 26 46 34 53 46 60 50 64 54 70
00:12:25 24 44 32 52 45 59 49 63 53 69
00:12:30 22 42 30 51 44 58 48 62 52 68
00:12:35 20 40 28 50 43 57 47 61 51 67
00:12:40 18 38 26 49 42 56 46 60 50 66
00:12:45 16 36 24 48 41 55 45 59 49 65
00:12:50 14 34 22 47 40 54 44 58 48 64
00:12:55 12 32 20 46 39 53 43 57 47 63
00:13:00 10 30 18 45 38 52 42 56 46 62
00:13:05   8 28 16 44 37 51 41 55 45 61
00:13:10   6 26 14 43 36 50 40 54 44 60
00:13:15   4 24 12 42 35 49 39 53 43 59
00:13:20   2 22 10 41 34 48 38 52 42 58
00:13:25   20   8 40 33 47 37 51 41 57
00:13:30   18   6 39 32 46 36 50 40 56
00:13:35   16   4 38 31 45 35 49 39 55
00:13:40   14   2 37 30 44 34 48 38 54
00:13:45   12   36 29 43 33 47 37 53
00:13:50   10   35 28 42 32 46 36 52
00:13:55     8   34 27 41 31 45 35 51
00:14:00     6   33 26 40 30 44 34 50
00:14:05     4   32 25 39 29 43 33 49
00:14:10     2   31 24 38 28 42 32 48
00:14:15       30 23 37 27 41 31 47
00:14:20       29 22 36 26 40 30 46
00:14:25       28 21 35 25 39 29 45
00:14:30       27 20 34 24 38 28 44
00:14:35       26 19 33 23 37 27 43
00:14:40       25 18 32 22 36 26 42
00:14:45       24 17 31 21 35 25 41
00:14:50       23 16 30 20 34 24 40
00:14:55       22 15 29 19 33 23 39
00:15:00       21 14 28 18 32 22 38
00:15:05       20 13 27 17 31 21 37
00:15:10       19 12 26 16 30 20 36
00:15:15       18 11 25 15 29 19 35
00:15:20       17 10 24 14 28 18 34
00:15:25       16   9 23 13 27 17 33
00:15:30       15   8 22 12 26 16 32
00:15:35       14   7 21 11 25 15 31
00:15:40       13   6 20 10 24 14 30
00:15:45       12   5 19   9 23 13 29
00:15:50       11   4 18   8 22 12 28
00:15:55       10   3 17   7 21 11 27
00:16:00         9   2 16   6 20 10 26
00:16:05         8   15   5 19   9 25
00:16:10         7   14   4 18   8 24
00:16:15         6   13   3 17   7 23
00:16:20         5   12   2 16   6 22
00:16:25         4   11   15   5 21
00:16:30         3   10   14   4 20
00:16:35         2     9   13   3 19
00:16:40             8   12   2 18
00:16:45             7   11   17
00:16:50             6   10   16
00:16:55             5     9   15
00:17:00             4     8   14
00:17:05             3     7   13
00:17:10             2     6   12
00:17:15                 5   11
00:17:20                 4   10
00:17:25                 3     9
00:17:30                 2     8
00:17:35                     7
00:17:40                     6
00:17:45                     5
00:17:50                     4
00:17:55                     3
00:18:00                     2

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2012, 50

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json