Teksti suurus:

Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

9.03.2009 nr 33 (RTL 2009, 25, 325) 20.03.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 13 lõike 2, § 15 lõike 2 ja § 16 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, (EÜ) 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artiklite 143b ja 143c alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse ühtse pindalatoetuse saamise nõuded põllumajandusmaa kohta, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

2. peatükk
[Kehtetu – RTL 2009, 25, 325 – jõust. 20.03.2009]

3. peatükk
[Kehtetu – RTL 2009, 25, 325 – jõust. 20.03.2009]

4. peatükk
TÄIENDAVA OTSETOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED

§ 8. Nõuded põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse kohta

(1) Põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 lisas IX nimetatud iga põllukultuuri kasvatamise eest vähemalt 0,3 hektaril. 15. juuniks külvatud põllukultuuri kasvatatakse vähemalt õitsemisperioodi alguseni, vältides umbrohu levikut. Toetust võib taotleda kogu põllumaa kohta, millele on külvatud põllukultuur ja mille harimiseks on kasutatud kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid.

(2) Põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 lisas II nimetatud kanepi sortide kasvatamise eest.

(3) Põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust võib taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuva vähemalt 0,3 hektari suuruse põllu kohta, kui pindalatoetuste taotlus esitatakse vähemalt 1 hektari toetusõigusliku põllumajandusmaa kohta.

(4) Põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotleja peab põlluraamatut «Veeseaduse» § 261 lõike 7 kohaselt.

§ 9. Nõuded põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse kohta

Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib taotleda põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust talle 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud nõukogu määruse (EÜ) 1782/2003 artiklis 141 ja lisas IX nimetatud põllukultuuri hektarite arvu alusel ning mille kohta on esitatud taotlemise aastal ühtse pindalatoetuse taotlus.

§ 10. Nõuded heinaseemne täiendava otsetoetuse kohta

Põllumajandusliku tegevusega tegelev isik võib taotleda heinaseemne täiendavat otsetoetust talle 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud nõukogu määruse (EÜ) 1782/2003 lisa XI punktides 3 ja 4 nimetatud liiki seemne, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (patrim)) ja põldoa (Vicia faba L. (patrim)) seemne, ja 2006. aastal Taimetoodangu Inspektsioon (edaspidi TTI) poolt põldtunnustatud heinaseemne põldude hektarite arvu alusel.

5. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE

§ 11. Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse taotlemine

(1) Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab PRIA-le 21. maiks:
1) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
2) taotluse lisas toodud põldude loetelu, millele on kantud andmed taotleja valduses oleva põllumajandusmaa, sealhulgas kasvatatavate põllumajanduskultuuride, püsirohumaade ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude kohta ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
3) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud taotluse lisas toodud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude numbrid ning nende põldude piirid.

(2) Põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlemisel § 8 lõikes 2 nimetatud kanepi sortide kasvatamise eest teavitab taotleja viivitamata PRIA-t kanepi õitsemise algusest, et PRIA saaks teha toetusõiguslikkuse kontrolli. Vajaduse korral võib PRIA taotleda TTI-lt kontrolli tegemisel ametiabi «Halduskoostöö seaduse» kohaselt.

(3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIA-le avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 12. Taotluse kontrollimine

(1) PRIA vaatab pindalatoetuste taotluse läbi ning kontrollib selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust määruses sätestatud nõuetele.

(2) Kui taotleja või taotleja esindaja viibib kohapealse kontrolli juures, näitab ta vajaduse korral järelevalveametnikule ette põllu piiri.

(3) PRIA kontrollib taotluse lisas esitatud põldude kohta põlluraamatu pidamist või lisas 2 toodud tegevuste aruande täitmist kohapeal.

(4) PRIA kontrollib ühtse pindalatoetuse taotlemise puhul nõuete täitmist komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004, lk 1–84), 14. peatüki kohaselt, sealhulgas kontrollitakse kohapeal vähemalt 5% ühtse pindalatoetuse taotlejatest.

(5) PRIA koostab nende taotlejate loetelu, kelle põllul avastati kohapealse kontrolli käigus tuulekaera esinemine, ja asjakohaste põldude loetelu, ning esitab selle TTI-le 1. septembriks. TTI kontrollib, kas loetelus märgitud põldude kohta on 31. juuliks esitatud tuulekaera esinemise teatis, ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le loetelu saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(6) PRIA kontrollib § 2 lõikes 3 ja § 8 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmist, sealhulgas teraviljapõldude umbrohtumust visuaalselt ning arvestab vajaduse korral umbrohtumuse määra.

(7) Lõikes 6 nimetatud umbrohtumuse määr arvutatakse kontrollitava põllu kohta, võttes aluseks umbrohutaimede arvu pinnaühikul väljendatuna protsentides põllukultuuride arvust. Umbrohtumuse määramiseks loetakse arvestuslapil suurusega 50×50 cm kokku umbrohutaimede arv, mille pikkus ületab kultuurtaime pikkuse. Kuni 5 hektari suurusel põllul määratakse umbrohtumus neljal arvestuslapil, 5–10 hektari suurusel põllul kaheksal arvestuslapil ja iga järgneva 10 hektari kohta lisaks neljal arvestuslapil. Arvestuslapid, mille keskmise umbrohtumuse järgi arvutatakse põllu umbrohtumuse määr, peavad asuma diagonaalselt üle põllu.

(8) PRIA kontrollib vähemalt 5% põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotlejatest kohapeal.

(9) PRIA kontrollib põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse taotlejale 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud §-s 9 nimetatud hektarite arvu.

(10) PRIA esitab heinaseemne täiendava otsetoetuse kontrolli eesmärgil §-s 10 nimetatud heinaseemnepõldude kindlaks määratud hektarite arvu taotlejate kaupa Taimetoodangu Inspektsioonile 20. septembriks 2008. aastal. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib esitatud andmete õigsust 2006. aastal põldtunnustatud heinaseemnepõldude pindalade alusel ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le kümne tööpäeva jooksul arvates andmete saamisest.

§ 13. Põllumajandusliku tegevuse kontrollimine

(1) PRIA kontrollib heinaseemne täiendava otsetoetuse taotleja põllumajanduslikku tegevust alljärgnevalt, kas:
1) taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa on kindlaks määratud taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus;
2) registreerimisele kuulunud loom on registreeritud põllumajandusloomade registris taotleja nimele pindalatoetuste taotluse esitamise aasta 19. märtsi seisuga.

(2) Kui lõikes 1 nimetatud kontrolli tulemusena ei selgu, kas heinaseemne täiendava otsetoetuse taotleja on põllumajandusliku tegevusega tegelev isik, kontrollib PRIA taotlejat vajaduse korral kohapeal komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklite 23 ja 24 lõike 2 alusel.

6. peatükk
TOETUSE VÄHENDAMINE

§ 14. Ühtse pindalatoetuse vähendamine

Ühtset pindalatoetust vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 14. peatüki kohaselt ning §-des 2–4 toodud heade põllumajandus ja keskkonnanõuete rikkumise korral komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklite 65–68 kohaselt.

§ 15. Põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse vähendamine

(1) Põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 21, artikli 51 lõike 1 ja artikli 53 kohaselt, arvestades artikli 50 lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõudeid.

(2) Kui taotlusel esitatud põllu kohta ei ole põllumajandusministri 9. aprilli 2003. a määruses nr 36 «Põlluraamatu vorm ja põlluraamatu pidamise kord» ettenähtud andmeid põlluraamatusse kantud, vähendatakse põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust selle põllu kohta 3% ulatuses ning kui taotlejal puudub põlluraamat, vähendatakse põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust 5%.

(3) Kui põllu umbrohtumuse määr ületab 30%, jäetakse põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus selle põllu kohta määramata.

§ 16. Põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse vähendamine

Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et taotluse esitamise aastal on taotlejal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikke hektareid vähem, kui talle 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 141 ja lisa IX nimetatud põllukultuuri hektareid, siis võetakse põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse arvutamise aluseks ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arv.

7. peatükk
ÜHIKUMÄÄR, TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE JA TOETUSE MAKSMINE

§ 17. Ühtse pindalatoetuse ühikumäär

(1) Ühtse pindalatoetuse ühikumäära arvestab PRIA.

(2) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 14 lõikes 1 sätestatud juhul kehtestab põllumajandusminister PRIA esitatud andmete alusel ühtse pindalatoetuse ühikumäära 24. novembriks.

§ 18. Täiendava otsetoetuse ühikumäära kehtestamine

«Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 17 alusel kehtestab põllumajandusminister põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse ühikumäära 24. novembriks.

§ 19. Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

(1) PRIA otsustab ühtse pindalatoetuse, põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks. Kui otsust ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul anda, teeb PRIA viivitamata teatavaks otsuse andmise tõenäolise aja ning näitab ettenähtud tähtajast kinni pidamata jätmise põhjuse.

(2) Ühtse pindalatoetuse taotlus jäetakse rahuldamata komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 138 kohaselt ja heade põllumajandus ja keskkonnanõuete rikkumise korral komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 67 kohaselt.

(3) Täiendava otsetoetuse taotlus jäetakse rahuldamata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud juhtudel.

(4) Kui taotlusel esitatud ühtse pindalatoetuse ja «Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 141 sätestatud energiakultuuri toetuse põllumajandusmaa pindala kokku erineb üle 50% taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud pindalast, siis nende toetuste osas kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 51 lõiget 2.

§ 20. Toetuse maksmine

(1) Ühtne pindalatoetus makstakse välja §-s 19 nimetatud otsuse alusel nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 kohaselt.

(2) Põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus makstakse välja §-s 19 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 21. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RTL 2010, 15, 283 – jõust. 1.04.2010

/otsingu_soovitused.json