Teksti suurus:

Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2011
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Individuaalne täitmiskava ja selle eesmärk

 (1) Individuaalne täitmiskava (edaspidi täitmiskava) on kinnipeetava karistuse täideviimise programm, milles esitatakse kinnipeetava kriminogeensete riskide vähendamise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.

 (2) Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
 1) suunata kinnipeetavat õiguskuulekale käitumisele läbi kriminogeensete riskide maandamise;
 2) toetada kinnipeetava arengut haridustaseme tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
 3) tõsta kinnipeetava iseseisvat õiguskuulekat toimetulekuvõimet vabaduses.

 (3) Täitmiskava peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) kinnipeetava isikuandmed;
 2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
 3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
 4) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega;
 5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
 6) teave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
 7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik;
 8) kinnipeetavaga töötava kontaktisiku nimi ja allkiri;
 9) täitmiskava kinnitaja, direktori või tema poolt määratud isiku nimi ja allkiri;
 10) kinnipeetava nõusolek.

 (4) Täitmiskava vorm kehtestatakse vastavalt lisale (lisa 1).

2. peatükk TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE 

§ 2. Täitmiskava koostamine ja tähtajad

 (1) Täitmiskava koostamise protsess koosneb kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisest (edaspidi riskihindamine), täitmiskava koostamisest, selle kinnitamisest ning kinnipeetava poolt alla kirjutamisest.

 (2) Esmane riskihindamine viiakse läbi kahe nädala jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist.

 (3) Täitmiskava koostatakse hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vanglasisest paigutamist.

 (4) Riskihindamise algatamisest kuni täitmiskava kinnitamiseni kuluv aeg ei või ületada kahte kuud ning riskihindamise läbiviimise ja vanglasisese paigutamise vahelist aega ei arvestata täitmiskava koostamise aja sisse.

§ 3. Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

 (1) Täitmiskava koostamise aluseks on kinnipeetava riskihindamise tulemused.

 (2) Inspektor-kontaktisik algatab riskihindamiseks vajaliku info kogumise, tutvudes selleks kinnipeetava kohta käivate andmetega ning tehes järelepärimise kinnipeetava kriminogeenseid riske hindavatele ametnikele (edaspidi hindamisrühm).

 (3) Hindamisrühma kuuluvad vangla järelevalve- või julgeolekuametnik, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja inspektor-kontaktisik. Vajadusel kaasatakse teisi ametnikke (meditsiinitöötaja, kaplan jt).

 (4) Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale või teistele ohtlik olla.

 (5) Hindamisrühm teeb ettepanekud täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamiseks karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) ja nende rakendamise järjekorra kohta.

 (6) Riskihindamise tulemust kasutatakse paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamisel.

§ 4. Nõuded täitmiskavale

 (1) Täitmiskavas peavad kajastuma vangistusseaduse §-des 16 ja 37 sätestatud valdkonnad.

 (2) Täitmiskava peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) tagatud on kinnipeetava maksimaalne hõivatus, võttes aluseks tema isikust tulenevad riskitegurid ja arenguvajadused;
 2) täitmiskava koostatakse kogu karistusaja pikaajalisi ja lühiajalisi eesmärke arvestades;
 3) konkreetsed sekkumised planeeritakse ühe aasta lõikes kalendrikuu täpsusega;
 4) sekkumised on planeeritud ajalises järjestuses arvestades sekkumiste prioriteete.

§ 5. Täitmiskava koostamine

 (1) Täitmiskava koostab inspektor-kontaktisik riskihindamise tulemuste alusel pärast kinnipeetava vanglasisest paigutamist.

 (2) Inspektor-kontaktisik tutvub riskihindamise tulemustega ja teiste kinnipeetavat puudutavate materjalidega ning selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.

 (3) Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, tutvub inspektor-kontaktisik kriminaalhooldusametniku koostatud materjalidega, vajadusel teeb andmete kontrollimiseks ja puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitleb kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste.

 (4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajadusel hindamisrühma liikmeid riskihindamise tulemuste ja riskitegurite maandamiseks tehtud ettepanekute arutamiseks ning sekkumiste ajakava kavandamiseks.

 (5) Välisriigi kodakondsusega, välisriigis sündinud või seal elukohta omava kinnipeetava täitmiskava koostamisel hinnatakse tema toimetulekuvõimet Eesti ühiskonnasHindamistulemusi arvestatakse edasiste sekkumiste planeerimisel.

 (6) Täitmiskava koostamisel võib arvesse võtta kinnipeetava ettepanekuid.

 (7) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskavas kavandatud tegevuste eesmärke ja ajakava ning kinnipeetava vajaduste arvestamist, samuti selgitab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi ning võtab kinnipeetavalt allkirja täitmiskavaga tutvumise kohta.

§ 6. Täitmiskava kinnitamine

 (1) Inspektor-kontaktisik esitab täitmiskava kinnitamiseks vangla direktorile või tema poolt määratud isikule.

 (2) Vangla direktor või tema poolt määratud isik võib täitmiskava enne kinnitamist tagastada inspektor-kontaktisikule täiendamiseks ja määrata täienduste tegemiseks tähtaja, mis ei või olla pikem kui kümme tööpäeva.

3. peatükk TÄITMISKAVA TÄITMINE 

§ 7. Inspektor-kontaktisiku tegevused täitmiskava täitmisel

 (1) Inspektor-kontaktisiku ülesanne on motiveerida kinnipeetavat täitmiskava täitma, jälgida kinnipeetava arengut ja nõustada teda täitmiskava täitmisel.

 (2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vähemalt üks kord kuus ning teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.

 (3) Sõltuvalt täitmiskava täitmisel tekkivate küsimuste iseloomust peab inspektor-kontaktisik nõu hindamisrühma liikmega, kelle teemavaldkonda küsimus puudutab. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid spetsialiste.

 (4) Inspektor-kontaktisik vastutab täitmiskavas planeeritud tegevuste täitmise eest.

§ 8. Uus täitmiskava

 (1) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel teeb inspektor-kontaktisik kolme tööpäeva jooksul täitmiskavasse märked täitmiskavas määratud tegevuste täitmise kohta (edaspidi täitmismärked).

 (2) Täitmiskava kinnitamisest ühe aasta möödumisel algatab inspektor-kontaktisik korduva riskihindamise. Korduv riskihindamine korraldatakse viie tööpäeva jooksul.

 (3) Korduva riskihindamise tulemuste põhjal koostab inspektor-kontaktisik uue täitmiskava kümne tööpäeva jooksul. Uue täitmiskava koostamise protsess alates täitmismärgete tegemisest ei või olla pikem kui üks kuu.

 (4) Uue täitmiskava esitab inspektor-kontaktisik kinnitamiseks vangla direktorile või tema poolt määratud isikule.

 (5) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskava muudatusi, muudatuste põhjusi ning kinnipeetav annab allkirja uue täitmiskavaga tutvumise kohta.

§ 9. Ettekanne

 (1) Inspektor-kontaktisik esitab kümne tööpäeva jooksul ettekande (lisa 2) vangla direktorile või tema poolt määratud isikule juhul, kui ilmnevad asjaolud, mis võivad mõjutada kinnipeetava täitmiskava täitmist.

 (2) Asjaoludeks on:
 1) kinnipeetav mõistetakse süüdi uue kuriteo eest;
 2) on selgunud uued andmed kinnipeetava sotsiaalses, majanduslikus või terviseseisundis, mille tõttu on vaja sekkumisi muuta või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

 (3) Vangla direktor või tema poolt määratud isik tutvub ettekandega. Temal on õigus ettekanne tagastada täienduste tegemiseks. Ettekande läbivaatamise ja täienduste tegemise aeg kokku ei või ületada viit tööpäeva.

 (4) Vangla direktor või tema poolt määratud isik koos inspektor-kontaktisikuga otsustab korduva riskihindamise alustamise ja uue täitmiskava koostamise vajalikkuse kohta.

 (5) Erakorraliste asjaolude tõttu koostatud täitmiskava kinnitamisest arvestatakse kinnipeetava täitmiskava üheaastast tähtaega.

§ 10. Täitmiskavas sisalduvate andmete säilitamine ja väljastamine

 (1) Täitmiskava originaali kinnipeetava allkirjaga säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus ja koopia antakse kinnipeetavale tema nõudmisel.

 (2) [Kehtetu – RT I 2010, 58, 394 - jõust. 01.09.2010]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2017, 8

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 16 lõike 5 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Individuaalne täitmiskava ja selle eesmärk

 (1) Individuaalne täitmiskava (edaspidi täitmiskava) on kinnipeetava karistuse ja karistusjärgse kinnipidamise täideviimise programm, milles esitatakse kinnipeetava kriminogeensete riskide vähendamise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (2) Täitmiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on:
 1) suunata kinnipeetavat õiguskuulekale käitumisele läbi kriminogeensete riskide maandamise;
 2) toetada kinnipeetava arengut haridustaseme tõstmise ning kutse-, töö- ja sotsiaalsete oskuste täiendamise kaudu;
 3) tõsta kinnipeetava iseseisvat õiguskuulekat toimetulekuvõimet vabaduses.

 (21) Täitmiskavas peab „Vangistusseaduse” § 16 lõike 1 kohaselt olema vähemalt märgitud ja kajastatud:
 1) alused, mis esinevad kinnipeetava vanglas vastavasse osakonda paigutamiseks;
 2) planeeritud sekkumised või muud tingimused, mille täitmisel on võimalik otsustada kinnipeetava avavanglasse paigutamine, või kui seaduse alusel ei ole kinnipeetava avavanglasse paigutamine lubatud, siis viide sellele;
 3) asjaolud, mille esinemisel tuleks kinnipeetav paigutada ümber teise kinnisesse vanglasse;
 4) kinnipeetava vanglas töötamise kohustus tulenevalt vangistusseadusest, võimelisus teha tööd, kutseoskused, kinnipeetava terviseseisundist tulenevad piirangud, mida peab arvestama kinnipeetava töölerakendamisel, ning väljaspool vanglat töötamise võimalikkus;
 5) vajadus põhi- või keskhariduse omandamiseks ja viide õppeastmele, kutsehariduse või tööalase koolituse andmise vajadus koos saadud koolituse märkimisega;
 6) soodustused, mida vangla kohaldab kinnipeetavale, kohaldamise aeg ja kestus või tingimused, mille täitmisel vangla kaalub nende kohaldamist;
 7) vabastamise ettevalmistamiseks vajalikud abinõud, mida rakendatakse planeeritavate tegevustega.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

 (3) Täitmiskava peab sisaldama lisaks „Vangistusseaduse” § 16 lõikes 1 sätestatule järgmisi andmeid:
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
 1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
 2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäeva;
 3) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine;
 4) kuupäeva, millal kohtul tekib õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine koos elektroonilise valve kohaldamisega;
 5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
 6) teave kinnipeetava isikuomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
 7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik;
 8) [kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
 9) täitmiskava kinnitaja allkiri;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
 10) kinnipeetava allkiri tutvumise kohta ja kuupäev;
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]
 11) isikut tõendava dokumendi nimetus ja kehtivusaeg.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

 (31) Avavanglasse paigutatud kinnipeetava täitmiskava peab lisaks lõigetes 21 ja 3 sätestatule sisaldama järgmisi andmed:
 1) tööhõive, mis peab kajastama hõivet avavanglas, töökoha olemasolu vabanemisel, tegevusi töökoha leidmiseks ja kutsenõustamise vajadust;
 2) riikliku pensioni või toetuse saamise võimalused ja toimingud selle taotlemiseks;
 3) kohalik omavalitsusüksus, millega tehakse koostööd sotsiaalhoolekande korraldamisel, ja kinnipeetava vabanemisjärgse elukohaga seotud asjaolud;
 4) igapäevaoskused, rahalised kohustused ja vabanemisjärgseks toimetulekuks vajalikud tegevused;
 5) programmid, milles tuleb avavanglas osaleda;
 6) sõltuvused ja nendevastane tegevus avavanglas ning pärast vabanemist;
 7) teave kinnipeetava sotsiaalvõrgustiku kohta ja sellega seotud tegevused.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

 (4) Täitmiskava vorm kehtestatakse vastavalt lisale (lisa 1).

2. peatükk TÄITMISKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE 

§ 2.  Täitmiskava koostamine ja tähtajad

 (1) Täitmiskava koostamise protsess koosneb kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisest (edaspidi riskihindamine), täitmiskava koostamisest, selle kinnitamisest ning kinnipeetavale tutvustamisest.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (2) Esmane riskihindamine viiakse läbi kahe nädala jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse jõustumist. Pärast esmase riskihindamise läbiviimist otsustatakse kahe nädala jooksul kinnipeetava paigutamine vanglas või selgitatakse välja vajadus tema paigutamiseks teise vanglasse.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

 (3) Täitmiskava koostatakse hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vanglasisest paigutamist.

 (4) Riskihindamise algatamisest kuni täitmiskava kinnitamiseni kuluv aeg ei või ületada kahte kuud ning riskihindamise läbiviimise ja vanglasisese paigutamise vahelist aega ei arvestata täitmiskava koostamise aja sisse.

 (5) Kinnipeetav võib viibida vastuvõtuosakonnas üksnes nii kaua, kui on vaja „Vangistusseaduse” § 14 lõikes 3 sätestatud eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas riskihindamise läbiviimiseks, kuid mitte kauem kui kokku kolm kuud. Kui tulenevalt kinnipeetava poolt reaalselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtajast ei ole kinnipeetavale vaja täitmiskava koostada või riskihindamist läbi viia, ei tohi kinnipeetav viibida vastuvõtuosakonnas kauem, kui on vaja tema vanglasse paigutamiseks.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 3.  Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

 (1) Täitmiskava koostamise aluseks on kinnipeetava riskihindamise tulemused.

 (2) Inspektor-kontaktisik tutvub kinnipeetava kohta käivate andmetega, algatab riskihindamiseks vajaliku teabe kogumise ja teavitab riigikeele õppe korraldajat või muud selleks pädevat isikut vajadusest anda hinnang kinnipeetava riigikeele oskuse kohta. Riskihinnangu koostab inspektor-kontaktisik või muu riske hindav ametnik.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

 (3) [Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (4) Riske hindav ametnik annab hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale ja teistele ohtlik olla, ning analüüsib riskihinnangus kinnipeetava:
 1) kuritegelikku käitumist;
 2) eluaset;
 3) tööd ja haridust;
 4) majanduslikku toimetulekut;
 5) suhteid;
 6) sõltuvusainete tarbimist ja probleemkäitumist;
 7) tervist ja emotsionaalsest seisundit;
 8) mõtlemist ja käitumist;
 9) hoiakuid;
 10) ohtlikkust.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (5) Riske hindav ametnik teeb ettepanekud täitmiskava tegevuste ja abinõude kavandamiseks karistuse kandmise ajal (edaspidi sekkumised) ja nende rakendamise järjekorra kohta.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (6) Riskihindamise tulemust kasutatakse paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamisel.

§ 4.  Nõuded täitmiskavale

 (1) Täitmiskava koostatakse kogu kinnipeetava karistusaja kohta ja sellest peab nähtuma, milliseid sekkumisi, mis järjekorras ja millal planeeritakse kinnipeetava suhtes rakendada tema karistuse kandmise ajal. Täitmiskava peab olema suunatud eelkõige ohtlikkuse ja kuriteo korduvuse riski vähendamisele ning võimaluse korral tagama kinnipeetava maksimaalse hõivatuse.
[RT I, 07.01.2014, 5 - jõust. 10.01.2014]

 (2) Sekkumised planeeritakse riskivaldkondade kaupa kogu karistusaja ulatuses aasta täpsusega, arvestades karistusaja pika- ja lühiajalisi eesmärke ning sekkumiste prioriteete (täitmiskava I osa). Täitmiskava sisaldab kogu karistusaja planeeringu kõrval täitmisperioodi (täitmiskava II osa), milles nähakse ette kinnipeetava suhtes rakendatavad konkreetsed sekkumised lühema aja jooksul.

 (3) Täitmiskava täitmisperiood on üks aasta, mida arvestatakse alates täitmiskava kinnitamisest. Täitmisperioodil rakendatavad sekkumised planeeritakse kvartali täpsusega.

 (4) [Kehtetu - RT I, 07.02.2017, 7 - jõust. 10.02.2017]

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud täitmisperioodi lõpus planeeritakse järgmise täitmisperioodi sekkumised.
[RT I, 07.02.2017, 7 - jõust. 10.02.2017]

 (6) Esmaseid riske maandavad sekkumised tuleb võimaluse korral planeerida selliselt, et nende rakendamine oleks lõpetatud enne, kui avaneb kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise, välja arvatud elektroonilise valve kohaldamisega, võimalus.

 (7) Kui kinnipeetav ei ole kohustatud töötama, selgitatakse täitmiskava koostamisel välja tema töötamise soov ja tehakse sellekohane märge täitmiskavasse.

 (8) Eluaegset vangistust kandva kinnipeetava täitmiskava osa, milles planeeritakse sekkumised kogu karistusajaks, koostatakse kuni tema võimaliku tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise võimaluseni.

 (9) Kõik määruse lisas 1 olevad väljad peavad olema täidetud. Kui vanglal puudub teave või asjaolu ei esine, märgitakse see sõnaselgelt vastavale väljale.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 5.  Täitmiskava koostamine

 (1) Inspektor-kontaktisik koostab täitmiskava kinnipeetava riskihindamise tulemuste ja muu kinnipeetavat puudutava materjali või teabe alusel.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (2) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale riskihindamise tulemusi.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (3) Kui kriminaalhooldaja on kinnipeetava kohta koostanud kohtueelse ettekande või kui kinnipeetav on olnud kriminaalhooldusalune, tutvub inspektor-kontaktisik kriminaalhooldusametniku koostatud materjalidega, vajadusel teeb andmete kontrollimiseks ja puuduvate andmete saamiseks järelepärimisi või küsitleb kinnipeetava perekonnaliikmeid, sõpru, õpingu- või töökaaslasi ning asjaomaseid spetsialiste.

 (4) Täitmiskava koostamiseks kaasab inspektor-kontaktisik vajaduse korral teisi vanglateenistujaid sekkumiste ajakava kavandamiseks.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (5) Välisriigi kodakondsusega, välisriigis sündinud või seal elukohta omava kinnipeetava täitmiskava koostamisel hinnatakse tema toimetulekuvõimet Eesti ühiskonnas. Hindamistulemusi arvestatakse edasiste sekkumiste planeerimisel.

 (6) Täitmiskava koostamisel võib arvesse võtta kinnipeetava ettepanekuid.

 (7) Inspektor-kontaktisik selgitab kinnipeetavale täitmiskavas kavandatud tegevuste eesmärke ja ajakava ning kinnipeetava vajaduste arvestamist, samuti selgitab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale täitmiskava täitmata jätmise võimalikke tagajärgi.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

§ 6.  Täitmiskava kinnitamine

 (1) Täitmiskava kinnitab ja allkirjastab inspektor-kontaktisik.

 (2) Täitmiskava tutvustatakse kinnipeetavale. Kinnipeetav kinnitab täitmiskavaga tutvumist allkirjaga.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

3. peatükk TÄITMISKAVA TÄITMINE 

§ 7.  Inspektor-kontaktisiku tegevused täitmiskava täitmisel

 (1) Inspektori-kontaktisiku ülesanne on motiveerida kinnipeetavat täitmiskava täitma, jälgida kinnipeetava arengut ja nõustada teda täitmiskava täitmisel.
[RT I, 27.05.2011, 2 - jõust. 01.06.2011]

 (2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vahetu juhi määratud sagedusega, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Inspektor-kontaktisik teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.
[RT I, 07.01.2014, 5 - jõust. 10.01.2014]

 (21) Vestluste sageduse määramisel tuleb lähtuda kinnipeetava ohtlikkusest, kuriteo korduvuse riskist ning ressursside tõhusa planeerimise vajadusest.
[RT I, 07.01.2014, 5 - jõust. 10.01.2014]

 (3) Sõltuvalt täitmiskava täitmisel tekkivate küsimuste iseloomust peab inspektor-kontaktisik nõu vanglateenistujaga, kelle teemavaldkonda küsimus puudutab. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid spetsialiste.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

 (4) Inspektor-kontaktisik vastutab täitmiskavas planeeritud tegevuste täitmise eest.

§ 8.  Täitmiskava ülevaatamine ja uuendamine

 (1) Inspektor-kontaktisik teeb täitmiskavasse märked täitmiskavas rakendatud sekkumiste täitmise või täitmata jätmise kohta (edaspidi täitmismärked) viie tööpäeva jooksul planeeritud tegevuse täitmisest, täitmata jätmisest või määratud tähtaja möödumisest. Täitmismärked tehakse ka nende sekkumiste kohta, mis ei ole seotud tähtajaga.

 (2) Täitmisperioodi möödumisel vaadatakse üle täitmisperioodiks planeeritud sekkumiste rakendamine ja viiakse viie tööpäeva jooksul läbi korduv riskihindamine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud korras.

 (3) Korduva riskihindamise ja täitmiskava alusel ning kinnipeetava arengut arvestades planeerib ja kinnitab inspektor-kontaktisik sekkumised järgmiseks täitmisperioodiks kümne tööpäeva jooksul arvates riskihinnangu koostamisest. Inspektor-kontaktisik vaatab täitmiskava tervikuna üle ja vajaduse korral muudab seda, kui kinnipeetav ei ole täitnud planeeritud sekkumisi ja see mõjutab täitmiskava rakendamist.

 (4) Kui täitmiskava I osa ei ole vaja muuta, kinnitatakse igaks järgmiseks täitmisperioodiks vaid täitmiskava II osa. Täitmiskavast ja täitmisperioodist peab nähtuma selle muutmise või kinnitamise ja kinnipeetavale tutvustamise aeg.

 (5) Täitmiskava täitmist mõjutavate uute asjaolude ilmnemisel viib inspektor-kontaktisik viie tööpäeva jooksul läbi uue riskihindamise ja vajaduse korral muudab koostatud täitmiskava kümne tööpäeva jooksul arvates riskihinnangu koostamisest.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud asjaolud on eelkõige:
 1) kinnipeetava suhtes uue süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine;
 2) uue teabe saamine kinnipeetava sotsiaalse, majandusliku või terviseseisundi kohta, mille tõttu on vaja muuta kavandatud sekkumisi või paigutada kinnipeetav teise vanglasse.

 (7) Üksnes põhjendatud juhul võib täitmiskava muutmise aeg olla kuni üks kuu täitmiskava muutmise vajaduse ilmnemisest.

 (8) Täitmiskava muudatused ja täitmisperiood kinnitatakse ning neid tutvustatakse ja selgitatakse kinnipeetavale käesoleva määruse § 5 lõikes 7 ja §-s 6 sätestatud korras.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 81.  Avavanglas karistust kandva kinnipeetava täitmiskava

 (1) Inspektor-kontaktisik tutvub avavanglasse paigutatud kinnipeetava täitmiskavaga kümne tööpäeva jooksul kinnipeetava saabumisest ja otsustab, kas on vaja viia läbi korduv riskihindamine, ning täiendab või muudab vajaduse korral täitmiskava.

 (2) Täitmiskava täiendamisel, muutmisel ja täitmismärgete tegemisel ning korduva riskihindamise läbiviimisel lähtutakse täitmiskava kohta sätestatust käesolevast paragrahvist tulenevate erisustega.

 (3) Täitmiskava täiendatakse ja muudetakse, kui kinnipeetaval on ärakandmisele kuuluva vangistuse lõpuni jäänud rohkem kui kolm kuud.

 (4) Täitmiskava täiendatakse andmetega käesoleva määruse § 1 lõike 31 ja riskihinnangu põhjal. Andmed märgitakse ka siis, kui riskihinnangust ei tulene sekkumist vajavat asjaolu.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

§ 9.  Ettekanne
[Kehtetu - RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]

§ 10.  Täitmiskavas sisalduvate andmete säilitamine ja väljastamine

 (1) Täitmiskava originaali kinnipeetava allkirjaga säilitatakse kinnipeetava isiklikus toimikus ja koopia antakse kinnipeetavale.
[RT I, 10.08.2012, 8 - jõust. 01.09.2012]

 (2) [Kehtetu - RT I 2010, 58, 394 - jõust. 01.09.2010]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.  Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud menetlused

  Täitmiskava koostamise protsessile kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.
[RT I, 09.07.2011, 5 - jõust. 01.09.2011]