Teksti suurus:

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2010
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5.02.2009 nr 15 (RTL 2009, 17, 204) 16.02.2009   

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 11 alusel.

§ 1. Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa on toodud lisas.

§ 2. Nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta

(1) Erisööt peab turule viimise korral olema märgistatud «Söödaseaduse» § 5 lõigetes 1–4 ja lõikes 6 sätestatud nõuete kohaselt. Märgistamisel peab erisööda pakendil või pakendamata erisööda puhul söödaga kaasasoleval eraldi dokumendil olema märge «dieetsööt», teave erisööda kasutusotstarbe kohta ning lisas toodud muu teave.

(2) Kui ühe erisööda kasutusotstarbe kohta on lisa tabeli veerus 3 märgitud mitu toiteomaduse rühma ning need on eraldatud sõnaga «või», siis tohib käitleja kasutada kas üht või mõlemat nimetatud rühma kuuluvat omadust ettenähtud eriotstarbelise söötmise eesmärgi saavutmiseks ja seejuures tuleb märgistamisel avaldada lisa tabeli veerus 5 toodud teave.

(3) Kui lisa tabeli veerus 3 või 5 on märgitud söödalisandi rühm, peab erisöödas kasutatav söödalisand vastama asjaomase erisööda põhiomadusele ning olema lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43).

(4) Kui lisa tabeli veeru 5 kohaselt on erisööda märgistamisel vajalik avaldada koostisosa allikas, siis esitab käitleja koostisosa erinimetuse ja loomaliigi või looma siseorgani nimetuse lisa tabeli veeru 3 kohaselt. See võimaldab hinnata erisööda kasutamise vajadust vastavalt selle toiteomadusele.

(5) Kui lisa tabeli veerus 5 on söödalisandi juures märge «üldkogus», siis avaldatakse erisööda märgistamisel olemasoleva aine sisaldus või olemasoleva ja söödalisandina lisatud aine koguse üldsumma.

(6) Kui lisa tabeli veerus 5 on söödalisandi või koostisosa juures märge «kui neid on lisatud», siis avaldatakse erisööda märgistamisel andmed selle koostisosa või söödalisandi kohta, mida on lisatud või mille sisaldust on suurendatud, et saavutada soovitud eriotstarbelise söötmise eesmärk.

(7) Analüütilise koostisosa ja söödalisandi andmed erisööda märgistamisel avaldatakse koguseliselt.

(8) Kui lisa tabeli veerus 6 toodud soovitatav kasutusaeg tähistab ajavahemikku, mille jooksul peaks tavaliselt saavutatama eritoitmise eesmärk, siis võib erisööda märgistamisel viidata kindlaksmääratud piirides täpsemale kasutusajale.

(9) Erisöödana kasutatava täiendsööda kohta märgitakse erisööda märgistamisel etiketile teave päevaratsiooni koostise kohta.

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Põllumajandusministri 16. augusti 2007. a määrus nr 119 «Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta» (RTL 2007, 67, 1187) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. juulil 2008. a.

1 nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ eritoitmiseks mõeldud söötade kohta (EÜT L 237, 22.09.1993, lk 23–27), muudetud nõukogu direktiiviga 96/25/EÜ (ELT L 125, 23.05.1996, lk 35–58), muudetud direktiiviga 2000/16/EÜ (ELT L 105, 03.05.2000, lk 36–38), muudetud direktiiviga 1999/29/EÜ (ELT L 115, 04.05.1999, lk 32–46) EÜ parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–359); komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49).

[RTL 2009, 17, 204 – jõust. 16.02.2009]

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.06.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04111.

 

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 83

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 5 lõike 2 ja § 11 alusel.
[RT I 2010, 73, 562 - jõust. 15.10.2010]

§ 1.   Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu

  (1) Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu loomaliikide kaupa on kehtestatud komisjoni direktiivi 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), lisa 1 osas B.

  (2) Erisööta, mis on booli kujul, manustab loomale veterinaararst või muu isik, kes järgib veterinaararsti üksikasjalikke juhiseid.

  (3) Bool käesoleva määruse tähenduses on kas söödamaterjal või täiendsööt, mis on ette nähtud eraldi suukaudseks sunniviisiliseks manustamiseks.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

§ 2.   Nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta

  (1) Erisööt peab turule viimise korral olema märgistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 01.09.2009, lk 1–28), artiklis 18 sätestatud nõuete kohaselt. Märgistamisel peab erisööda pakendil või pakendamata erisööda puhul söödaga kaasasoleval eraldi dokumendil olema avaldatud teave erisööda kasutusotstarbe kohta ning direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osas B sätestatud muu teave.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (2) Kui ühe erisööda kasutusotstarbe kohta on direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 2 märgitud mitu toiteomaduse rühma ning need on eraldatud sõnaga „või”, siis tohib käitleja kasutada kas üht või mõlemat nimetatud rühma kuuluvat omadust ettenähtud eriotstarbelise söötmise eesmärgi saavutamiseks ja seejuures tuleb märgistamisel avaldada nimetatud lisa tabeli veerus 4 toodud teave.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (3) Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 2 või 4 on märgitud söödalisandi rühm, peab erisöödas kasutatav söödalisand vastama asjaomase erisööda põhiomadusele ning olema lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43).
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (4) Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veeru 4 kohaselt on erisööda märgistamisel vajalik avaldada koostisosa allikas, siis esitab käitleja koostisosa erinimetuse ja loomaliigi või looma siseorgani nimetuse direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veeru 2 kohaselt. See võimaldab hinnata erisööda kasutamise vajadust vastavalt selle toiteomadusele.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (5) Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 4 on söödalisandi juures märge «üldkogus», siis avaldatakse erisööda märgistamisel olemasoleva aine sisaldus või olemasoleva ja söödalisandina lisatud aine koguse üldsumma.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (6) Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 4 on söödalisandi või koostisosa juures märge «kui neid on lisatud», siis avaldatakse erisööda märgistamisel andmed selle koostisosa või söödalisandi kohta, mida on lisatud või mille sisaldust on suurendatud, et saavutada soovitud eriotstarbelise söötmise eesmärk.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (7) Analüütilise koostisosa ja söödalisandi andmed erisööda märgistamisel avaldatakse koguseliselt.

  (8) Kui direktiivi 2008/38/EÜ lisa 1 osa B tabeli veerus 5 toodud soovitatav kasutusaeg tähistab ajavahemikku, mille jooksul peaks tavaliselt saavutatama eritoitmise eesmärk, siis võib erisööda märgistamisel viidata kindlaksmääratud piirides täpsemale kasutusajale.
[RT I, 12.02.2014, 4 - jõust. 15.02.2014]

  (9) Erisöödana kasutatava täiendsööda kohta märgitakse erisööda märgistamisel etiketile teave päevaratsiooni koostise kohta.

  (10) Kui erisööt viiakse turule booli kujul, siis selle märgistamisel avaldatakse ainete pideva boolist vabanemise suurim kestus ja iga sellise söödalisandi vabanemise määr päevas, mille jaoks on kehtestatud lubatud suurim sisaldus täissöödas. Põllumajandus- ja Toiduameti nõudmise korral peab käitleja tõendama, et boolist ühes päevas vabanev söödalisandi kogus seedetraktis ei ületa söödalisandi lubatud suurimat sisaldust täissöödas kogu söötmisperioodi jooksul.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. juulil 2008. a.
1 komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49), määrustega (EL) nr 1070/2010 (ELT L 306, 23.11.2010, lk 42–43), nr 5/2014 (ELT L 2, 07.01.2014, lk 3–9), nr 1123/2014 (ELT L 304, 23.10.2014, lk 81–86).

[RT I, 13.03.2015, 15 - jõust. 16.03.2015]

/otsingu_soovitused.json