Teksti suurus:

Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Keskkonnavastutuse seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab selliste andmete loetelu, mille keskkonnakahju või kahju ohu tekkimise korral kahju tekitaja esitab Keskkonnaametile (edaspidi amet) viivitamata.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Määruses keskkonnakahju suhtes sätestatut kohaldatakse ka kahju ohu korral.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid keskkonnavastutuse seaduse tähenduses.

§ 2.  Elupaigale, liigile või kaitstavale alale tekitatud kahjuga seotud andmed

  Elupaigale, liigile või kaitstavale alale tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) ebasoodsalt mõjutatud elupaiga, liigi või kaitstava loodusobjekti nimi;
  2) liigile tekitatud kahju korral ebasoodsalt mõjutatud isendite arv (taimede korral ka ebasoodsalt mõjutatud ala pindala);
  3) elupaigatüübile või kaitstavale alale tekitatud kahju korral ebasoodsalt mõjutatud ala pindala;
  4) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  5) tekkinud kahju ja selle ulatuse kirjeldus;
  6) täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu hinnang;
  7) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  8) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  9) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

§ 3.  Veele tekitatud kahjuga seotud andmed

  Veele tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  2) tekkinud kahju ja selle ulatuse kirjeldus (reostuse liik – kütus, väetis vms, kahjustatud vee hulk (m3) ja pindala (m2), võimaluse korral kaardil näidatuna või muul kahju ulatuse kindlaksmääramist võimaldaval viisil);
  3) veekeskkonnale tekitatud kahju potentsiaalse mõju (kaugus veekogust, puurkaevust, ühisveehaardest, põhjaveekaitstuse aste) ning täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu esialgne hinnang;
  4) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  5) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  6) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

§ 4.  Pinnasele tekitatud kahjuga seotud andmed

  Pinnasele tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  2) milliste ainete, valmististe, organismide või mikroorganismide otsese või kaudse keskkonda viimisega on pinnast kahjustatud;
  3) pinnasekahjustuse ulatus (kahjustatud pinnase hulk (m3) ja pindala (m2), võimaluse korral kaardil näidatuna või muul kahju ulatuse kindlaksmääramist võimaldaval viisil);
  4) inimese tervisele tekitatud kahju potentsiaalse mõju (keskkonda viidud aine, valmistise, organismi või mikroorganismi kahjulik mõju, pinnasekahjustuse kaugus inimasustusest, kaevudest jms) ning täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu esialgne hinnang;
  5) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  6) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  7) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Keskkonnavastutuse seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab selliste andmete loetelu, mille keskkonnakahju või kahju ohu tekkimise korral kahju tekitaja esitab Keskkonnaametile (edaspidi amet) viivitamata.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (2) Määruses keskkonnakahju suhtes sätestatut kohaldatakse ka kahju ohu korral.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid keskkonnavastutuse seaduse tähenduses.

§ 2.  Elupaigale, liigile või kaitstavale alale tekitatud kahjuga seotud andmed

  Elupaigale, liigile või kaitstavale alale tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) ebasoodsalt mõjutatud elupaiga, liigi või kaitstava loodusobjekti nimi;
  2) liigile tekitatud kahju korral ebasoodsalt mõjutatud isendite arv (taimede korral ka ebasoodsalt mõjutatud ala pindala);
  3) elupaigatüübile või kaitstavale alale tekitatud kahju korral ebasoodsalt mõjutatud ala pindala;
  4) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  5) tekkinud kahju ja selle ulatuse kirjeldus;
  6) täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu hinnang;
  7) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  8) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  9) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

§ 3.  Veele tekitatud kahjuga seotud andmed

  Veele tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  2) tekkinud kahju ja selle ulatuse kirjeldus (reostuse liik – kütus, väetis vms, kahjustatud vee hulk (m3) ja pindala (m2), võimaluse korral kaardil näidatuna või muul kahju ulatuse kindlaksmääramist võimaldaval viisil);
  3) veekeskkonnale tekitatud kahju potentsiaalse mõju (kaugus veekogust, puurkaevust, ühisveehaardest, põhjaveekaitstuse aste) ning täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu esialgne hinnang;
  4) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  5) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  6) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

§ 4.  Pinnasele tekitatud kahjuga seotud andmed

  Pinnasele tekitatud kahju korral esitab kahju tekitaja ametile viivitamata järgmised andmed:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) kahju tekitamise aeg (kuupäev, kellaaeg) ja asukoht (kaardimaterjalina või muul asukoha täpset leidmist võimaldaval viisil);
  2) milliste ainete, valmististe, organismide või mikroorganismide otsese või kaudse keskkonda viimisega on pinnast kahjustatud;
  3) pinnasekahjustuse ulatus (kahjustatud pinnase hulk (m3) ja pindala (m2), võimaluse korral kaardil näidatuna või muul kahju ulatuse kindlaksmääramist võimaldaval viisil);
  4) inimese tervisele tekitatud kahju potentsiaalse mõju (keskkonda viidud aine, valmistise, organismi või mikroorganismi kahjulik mõju, pinnasekahjustuse kaugus inimasustusest, kaevudest jms) ning täiendava keskkonnakahju ohu olemasolu esialgne hinnang;
  5) kahju tekitamise asjaolud (selgitus, kuidas ja miks kahju tekkis);
  6) kahju tekitaja ning kahju avastanud isiku (kui kahju avastajaks ei olnud kahju tekitaja) nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  7) rakendatud või kavandatavate vältimismeetmete kirjeldus (sh kuupäev, kellaaeg) ning ettepanekud heastamismeetmete rakendamiseks ja heastamismeetmete plaani koostamiseks.

/otsingu_soovitused.json