Teksti suurus:

Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.03.2012
Avaldamismärge:RTL 2008, 66, 941

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 33 lõigete 1 ja 2 ning § 34 lõigete 1, 3 ja 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lehma toorpiima (edaspidi toorpiim) koostisosade ja kvaliteedi määramise nõuded, meetodid ja kord ning toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüside (edaspidi analüüs) tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded ning volitatud laboratooriumile volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.  Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramine

  (1) Toorpiima töötleja võtab, märgistab ja transpordib igast piimatootmisfarmist, mille toorpiima ta töötleb, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks vähemalt kord nädalas toorpiimaproove Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 11 lõigetes 1 ja 7 sätestatud nõuete kohaselt.

  (2) Lõikes 1 nimetatud proove analüüsitakse toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks põllumajandusministri volitatud laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 11 lõigetes 1–3 ja 7 kirjeldatud analüüsimeetodite kohaselt.

  (3) Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate kindlakstegemiseks määratakse laboratoorsete analüüsidega selles sisalduvate mikroorganismide ning somaatiliste rakkude arv, antibiootiliste ainete ja muude pidurdusainete jääkide kombineeritud sisaldust, külmumistäpp, valgusisaldus, rasvata kuivainesisaldus ning rasvasisaldus.

§ 3.  Toorpiima kvaliteediklasside nõuded

  (1) Kvaliteediklass määratakse toorpiimale, mis vastab kuumtöödeldud joogipiima ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatava toorpiima kohta Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 14–74) lisa III jagu IX peatükk I osas III sätestatud nõuetele.

  (2) Toorpiima kvaliteediklassi määrab toorpiima töötleja volitatud laboratooriumi poolt talle edastatud analüüside tulemuste alusel. Toorpiimas sisalduvate mikroorganismide ja somaatiliste rakkude arv peab kvaliteediklasside kaupa vastama järgmistele nõuetele:

Kvaliteediklass Kirjeldus Mikroorganismide
arv ml-s
Somaatiliste rakkude
arv ml-s
Eliit Väga hea kvaliteet ≤ 50 000   ≤ 300 000
Kõrgem Hea kvaliteet ≤ 100 000 ≤ 400 000
I Rahuldav kvaliteet ≤ 200 000 ≤ 600 000
II Mitterahuldav kvaliteet > 200 000 > 600 000

  (3) Toorpiim kuulub sellesse lõikes 2 nimetatud kvaliteediklassi, mille nõuetele vastavad toorpiimas sisalduvate mikroorganismide arv ja somaatiliste rakkude arv. Kui toorpiimas sisalduvate mikroorganismide arv ja somaatiliste rakkude arv vastavad erinevate kvaliteediklasside nõuetele, kuulub toorpiim madalamasse kvaliteediklassi.

  (4) Kui toorpiim sisaldab antibiootilisi jääkaineid koguses, mis ületab Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1–8), lisades I ja II osutatud lubatud tasemeid ning pidurdusaineid või kui külmumistäpi väärtus on suurem kui –0,516 °C, siis ei vasta toorpiimaproovi võtmise päeval töötlejale üleantud toorpiima partii ühegi kvaliteediklassi nõuetele ega kuulu ühessegi kvaliteediklassi.

  (5) Toorpiima kvaliteediklass kehtib toorpiimaproovi võtmise päevast kuni järgmise proovi võtmise päevani.

§ 4.  Analüüsitulemuste edastamine

  (1) Volitatud laboratoorium edastab § 2 lõikes 3 nimetatud analüüside tulemused ning määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jagu IX peatükk III punkt 3 lõige (a) kohaselt arvutatud geomeetrilised keskmised mikroorganismide arvu ja somaatiliste rakkude arvu kohta toorpiima töötlejale analüüsimisele järgneva päeva kella 13.00ks sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.

  (2) Pärast volitatud laboratooriumist analüüsitulemuste saamist teavitab toorpiima töötleja analüüsitulemustest toorpiima kokkuostjat ja toorpiima tootjat, kelle toodetud toorpiima analüüsiti, viivitamata sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.

  (3) Kui analüüsimise tulemusena selgub, et toorpiim sisaldab § 3 lõikes 4 nimetatud aineid nimetatud koguses või kui külmumistäpi väärtus ületab § 3 lõikes 4 sätestatud väärtust, teatab volitatud laboratoorium sellest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametile.

  (4) Volitatud laboratoorium väljastab toorpiima tootja või töötleja taotlusel tema toodetud või töötlemiseks saadud toorpiima proovide analüüside tulemused katseprotokollina, väljavõttena sellest või katseprotokolli ärakirjana viie tööpäeva jooksul sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.

§ 5.  Volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

  Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajaid analüüsitakse volitatud laboratooriumis, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele ja millel on vähemalt kolmeaastane § 2 lõikes 3 nimetatud analüüside tegemise kogemus.

§ 6.  Volitatud laboratooriumile volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

  (1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab põllumajandusministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatus analüüsitavate näitajate kaupa ning iga näitaja puhul kasutatav analüüsimeetod.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) akrediteerimist tõendava tunnistuse puudumise korral komisjoni määruse (EÜ) nr 2076/2005, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83–88), artiklis 18 sätestatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid.

  (3) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust.

  (4) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult põllumajandusministrit.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. augustist 2008. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 63

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 33 lõigete 1 ja 2 ning § 34 lõigete 1, 3 ja 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lehma toorpiima (edaspidi toorpiim) koostisosade ja kvaliteedi määramise nõuded, meetodid ja kord ning toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüside (edaspidi analüüs) tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded ning volitatud laboratooriumile volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramine

  (1) Toorpiima käitleja võtab, märgistab ja transpordib igast piimatootmisettevõttest ja -majapidamisest, mille toorpiima ta käitleb, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks vähemalt kord nädalas toorpiimaproove asjakohastes õigusaktides sätestatud meetodite kohaselt. Kui selliseid meetodeid ei ole sätestatud, siis rahvusvaheliste standardite kohaselt, nende puudumise korral eesmärgipäraseks kasutamiseks sobivate ja vajalikus ulatuses valideeritud ja dokumenteeritud meetodite kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõudeid ei kohaldata otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale toorpiima turustamise suhtes, mille korral kehtivad põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 71 “Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” §-s 4 sätestatud nõuded, ega väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima käitlemise suhtes, mille korral kehtivad nimetatud määruse §-s 5 sätestatud nõuded.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (3) Lõikes 1 nimetatud toorpiimaproove analüüsitakse toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramiseks valdkonna eest vastutava ministri volitatud laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium).
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate kindlakstegemiseks määratakse laboratoorsete analüüsidega selles sisalduvate mikroorganismide ning somaatiliste rakkude arv, antibiootiliste jääkainete sisaldumine, külmumistäpp ning valgu- ja rasvasisaldus.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

§ 3.   Toorpiima kvaliteediklasside nõuded

  (1) Kvaliteediklass määratakse toorpiimale, mis vastab kuumtöödeldud joogipiima ja piimapõhiste toodete valmistamiseks kasutatava toorpiima kohta Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 14–74) lisa III jagu IX peatükk I osas III sätestatud nõuetele.

  (2) Toorpiima kvaliteediklassi määrab toorpiima käitleja volitatud laboratooriumi poolt talle edastatud analüüside tulemuste alusel. Toorpiimas sisalduvate mikroorganismide ja somaatiliste rakkude arv peab kvaliteediklasside kaupa vastama järgmistele nõuetele:

Kvaliteediklass Kirjeldus Mikroorganismide
arv ml-s
Somaatiliste rakkude
arv ml-s
Eliit Väga hea kvaliteet ≤ 50 000   ≤ 300 000
Kõrgem Hea kvaliteet ≤ 100 000 ≤ 400 000
I Rahuldav kvaliteet ≤ 200 000 ≤ 600 000
II Mitterahuldav kvaliteet > 200 000 > 600 000

[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (3) Toorpiim kuulub sellesse lõikes 2 nimetatud kvaliteediklassi, mille nõuetele vastavad toorpiimas sisalduvate mikroorganismide arv ja somaatiliste rakkude arv. Kui toorpiimas sisalduvate mikroorganismide arv ja somaatiliste rakkude arv vastavad erinevate kvaliteediklasside nõuetele, kuulub toorpiim madalamasse kvaliteediklassi.

  (4) Kui toorpiim sisaldab antibiootilisi jääkaineid koguses, mis ületab komisjoni määruse (EL) nr 37/2010, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi (ELT L 15, 20.01.2010, lk 1–72), lisas osutatud lubatud tasemeid, siis ei vasta toorpiimaproovi võtmise päeval käitlejale üle antud toorpiima partii ühegi kvaliteediklassi nõuetele ega kuulu ühessegi kvaliteediklassi.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (5) Toorpiima kvaliteediklass kehtib toorpiimaproovi võtmise päevast kuni järgmise proovi võtmise päevani.

§ 4.   Analüüsitulemuste edastamine

  (1) Volitatud laboratoorium edastab § 2 lõikes 3 nimetatud analüüside tulemused ning määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jagu IX peatükk III punkt 3 lõige (a) kohaselt arvutatud geomeetrilised keskmised mikroorganismide arvu ja somaatiliste rakkude arvu kohta toorpiima käitlejale analüüsimisele järgneva päeva kella 13.00ks sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (2) Pärast volitatud laboratooriumist analüüsitulemuste saamist teavitab toorpiima käitleja analüüsitulemustest isikut, kelle toodetud toorpiima analüüsiti, viivitamata sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (3) Kui analüüsimise tulemusena selgub, et toorpiima külmumistäpi väärtus on kõrgem kui -0,516 ºC, toorpiimaproov sisaldab § 3 lõikes 4 nimetatud aineid või toorpiimas sisalduvate mikroorganismide või somaatiliste rakkude arvu geomeetriline keskmine ületab Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao I peatüki III osa lõike 3 punktis (a) sätestatud taset, teavitab volitatud laboratoorium analüüside tulemustest viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Volitatud laboratoorium väljastab toorpiima tootja või käitleja taotlusel tema toodetud või töötlemiseks saadud toorpiima proovide analüüside tulemused katseprotokollina, väljavõttena sellest või katseprotokolli ärakirjana viie tööpäeva jooksul sidevahendite kaudu või muul viisil pooltevahelise kokkuleppe kohaselt.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

§ 5.   Volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded

  Toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajaid analüüsitakse volitatud laboratooriumis, mis on akrediteeritud § 2 lõikes 4 nimetatud näitajate analüüsimeetodite osas ja millel on vähemalt kolmeaastane kõnealuste analüüside tegemise kogemus.
[RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

§ 6.   Volitatud laboratooriumile volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

  (1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatus analüüsitavate näitajate kaupa ning iga näitaja puhul kasutatav analüüsimeetod.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) [kehtetu - RT I, 14.03.2012, 2 - jõust. 17.03.2012]

  (3) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust.

  (4) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 7.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. augustist 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json