Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.07.2010
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

7.07.2009 nr 74 (RTL 2009, 57, 832) 1.09.2009

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§ 2. Piim ja piimatooted

Koolipiimatoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 lisas I esitatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:

1) kuumtöödeldud piim;

2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;

3) maitsestamata hapendatud piimatooted;

4) maitsestatud hapupiim.

§ 3. Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr

Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetusmäärale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 3 krooni ja 60 senti ühe liitri toote kohta.

[RTL 2009, 57, 832 – jõust. 1.09.2009]

§ 4. Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 25 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 1 toodud taotluse.

(2) Koolipiimatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui koolipiimatoetuse taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta PRIA-le heakskiidu taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

(3) Heakskiidetud koolipiimatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 5. Koolipiimatoetuse taotlemine

(1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta:

1. jaanuar – 28. (29.) veebruar; 1. märts – 30. aprill; 1. mai – 30. juuni; 1. juuli – 31. august; 1. september – 31. oktoober ning 1. november – 31. detsember.

(2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipiimatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6. Dokumentide säilitamine

Koolipiimatoetuse taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlblikku piima ja piimatoodet, säilitavad koolipiimatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.

§ 7. Rakendussätted

(1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

(2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

 

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

[Kehtetu – RT I 2010, 51, 321 – jõust. 31.07.2010]

 

/otsingu_soovitused.json