Teksti suurus:

Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1500

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 105 lõike 9 ja «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel.

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse Maksu- ja Tolliametile maksukohustuslase poolt deklareerimisel või muudel alustel tekkiva maksukohustuse või muude kohustuste (trahvid jms) ning tagastusnõuete arvestusse kandmisel, võlgnikule kohustuste summast teatamisel, kohustuse summa tasumisel ja arvestusse kantud kohustuse summa tasutuks märkimisel ning tagastusnõude täitmisel.

2. peatükk KOHUSTUSE ARVESTUSSE KANDMINE JA ARVESTUSKANDEST TEATAMINE 

§ 2.  Kohustuse arvestusse kandmise alusdokumendid

  (1) Kohustuse arvestusse kandmise alusdokumendid on:
  1) maksu- ja maksete deklaratsioonid;
  2) haldusaktid;
  3) kohtuotsused;
  4) maksuteated.

  (2) Raskeveokimaksu ja avansiliste maksete kohustuse kannab isiku nimel arvestusse maksuhaldur.

  (3) Isiku koostatud intressiarvestus kantakse arvestusse isiku ettepanekul. Isiku koostatud intressiarvestuse kanne tuleb tasuda 2 päeva jooksul.

§ 3.  Esmase arvestuskande tegemine

  (1) Arvestuskanne on kohustuse või tagastusnõude summa, mis on määruse § 2 lõikes 1 loetletud alusdokumentide alusel või § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel võlgniku kohustusena arvestusse kantud.

  (2) Elektroonselt esitatud maksudeklaratsioonis (v.a tollideklaratsioon) deklareeritud maksusumma arvestusse kandmise kuupäev on deklaratsiooni kinnitamise kuupäev maksukohustuslaste registris.

  (3) Tollideklaratsioonis deklareeritud maksusummad kantakse arvestusse kauba vabastamise kuupäeval.

  Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «2» või «3» ja ettemaksukonto saldo on maksusummaga võrdne või sellest suurem, teeb toll arvestuskande kauba vabastamise hetkel ning maksusumma tasutakse kohe.

  Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «0» või «1» ning maksusumma tasumisel kasutatakse maksude tasumise tähtaja pikendamist, võrdleb toll kasutamata osa krediidilimiidist arvestuskande summaga. Arvestuskanne tehakse juhul, kui krediidilimiidi kasutamata osa on maksusummaga võrdne või sellest suurem.

  (4) Paberkandjal esitatud maksu- ja maksete deklaratsioonid ning muud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud dokumendid sisestab maksuhaldur maksukohustuslaste registrisse viie tööpäeva jooksul dokumendiregistris registreerimisest arvates. Arvestusse kandmise kuupäevaks on dokumendiregistris registreerimise kuupäev.

  (5) Määruse § 2 lõikes 2 nimetatud kohustused kannab maksuhaldur arvestusse vähemalt viis päeva enne kohustuse täitmise tähtpäeva.

§ 4.  Esmase arvestuskande muutmine

  (1) Esmase arvestuskande parandusena tekkinud paranduskande arvestusse kandmisel lähtutakse § 3 lõigetes 2 ja 4 sätestatust.

  (2) Tollideklaratsioonis muudatuste tegemise kord on sätestatud rahandusministri määrusega.

§ 5.  Arvestuskande tegemine isiku nimele

  (1) Arvestuskanne tehakse ühe isiku nimele. Kui kohustuse täitmise eest vastutab mitu isikut, kajastatakse täitmisele kuuluv kohustus kõikide tasumise eest vastutavate isikute täitmisele kuuluvate kohustuste hulgas.

  (2) Abikaasade ühise füüsilise isiku tuludeklaratsiooni arvestuskanne tehakse deklaratsiooni täitja nimele.

  (3) Mitteresidendi maksuesindaja esitatud deklaratsioonide arvestuskanne tehakse mitteresidendi nimele.

  (4) Tollideklaratsiooni arvestuskanne tehakse tollideklaratsiooni lahtris 48 määratud isiku nimele. Kui kaudse esinduse korral on tollideklaratsiooni lahtris 48 märgitud tasujaks või tagajaks kauba saaja, peab kauba saaja esitama tollile volikirja ettemakse või tagatise kasutamiseks esindaja poolt.

3. peatükk KOHUSTUSE TÄITMINE 

§ 6.  Ettemaksukonto

  Isiku rahalisi toiminguid hallatakse ettemaksukontol. Igal isikul on kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.

§ 7.  Makse tegemine

  (1) Kohustuse täitmiseks on võimalik teha sissemakse ettemaksukontole:
  1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
  2) sularahas või maksekaarti kasutades maksuhalduri kassas.

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor määrab kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub.

  (3) Makse loetakse tasutuks pärast maksekorraldusel märgitud summa laekumist Maksu- ja Tolliameti pangakontole või sularaha vastuvõtmise kohta kviitungi väljastamist kassast.

§ 8.  Maksekorraldusele märgitavad andmed

  (1) Kui makse tehakse ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole, märgitakse maksekorraldusele maksumaksja ettemaksukonto viitenumber või maksuhalduri väljastatud alusdokumendil olev viitenumber.

  (2) Kui viitenumbri alusel ei ole võimalik makse saajat selgitada, võetakse ettemaksukontole raha kandmisel aluseks maksja registri- või isikukood. Kui maksja registri- või isikukoodi alusel ei ole võimalik tuvastada, millisele ettemaksukontole raha kanda, käsitleb maksuhaldur makset selgitamata laekumisena.

§ 9.  Makse tegemine kassas

  (1) Makse tegemiseks tolliasutuse kassas teatab isik suuliselt makse sisu või esitab arvestuskande aluseks oleva dokumendi.

  (2) Maksuhaldurile tehtud sularahamakse kohta väljastatakse maksjale tema soovil kviitung, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) maksja nimi, registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  2) kliendi nimi, registrikood ja aadress, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
  3) kviitungi number ja väljastamise kuupäev;
  4) viide alusdokumendile;
  5) tasutud summa.

§ 10.  Kolmanda isiku poolt makse tegemine

  Kui isiku nimel teeb makse kolmas isik, loeb maksuhaldur kolmanda isiku tegutsevaks võlgniku teadmisel ja nõusolekul ning maksuhalduril ei teki kohustusi kolmanda isiku suhtes.

§ 11.  Kohustuse täitmine

  (1) Arvestusse kantud kohustused täidetakse ettemaksukontolt kohustuse täitmise tähtpäeva lõpu seisuga arvestades «Maksukorralduse seaduse» § 105 lõikes 6 toodud järjekorda.

  (2) Täitmist alustatakse varaseima tasumise tähtpäevaga kohustustest.

  (3) Kui maksuhaldur on alusdokumendile väljastanud viitenumbri, on võimalik kohustuse eest tasuda enne kohustuse täitmise tähtpäeva.

  (4) Dokumendikohane viitenumber väljastatakse haldusaktiga määratud ja tollideklaratsioonis määratud summade tasumiseks ning maksuvõla täitetoiminguga seotud summade tasumiseks.

  (5) Kui isik kannab ettemaksukontole alusdokumendi viitenumbriga määratud summast suurema summa, siis jääb enammakstud summa ettemaksukontole.

  (6) Kohustust ei saa täita enne kohustuse arvestusse kandmise kuupäeva.

  (7) Kui kohustuse täitmise eest vastutab solidaarselt mitu isikut, siis on maksuhalduril õigus kohustuse täitmiseks kasutada kõigi isikute ettemaksukonto vahendeid täitmise tähtpäevale järgnevast päevast arvates.

4. peatükk TAGASTUSNÕUE 

§ 12.  Tagastusnõude tekkimine

  Tagastusnõue saab tekkida:
  1) deklaratsiooni esitamisel või parandamisel;
  2) haldusakti esitamisel või parandamisel;
  3) ettemaksukontole sissemakse tegemisel.

§ 13.  Tagastusnõude kandmine ettemaksukontole

  (1) Määruse § 12 punktides 1 ja 2 nimetatud tagastusnõudest tekkinud enammakse kantakse isiku ettemaksukontole pärast seda, kui maksuhaldur on tagastusnõude aktsepteerinud.

  (2) Maksuhalduril on õigus isiku tagastusnõuded tasaarveldada rahaliste kohustustega ilma isikut sellest eraldi teavitamata.

§ 14.  Tagastusnõude täitmine

  (1) Tagastusnõude täitmiseks esitab isik maksuhaldurile taotluse, milles on märgitud taotluse esitaja andmed (nimi, registrikood või isikukood), tagastatava summa saaja andmed (nimi, registrikood või isikukood, pangakonto number) ja tagastatava summa suurus.

  (2) Isik võib taotleda tagastatava summa kandmist pangakontole või teise isiku ettemaksukontole.

  (3) Tagastusnõude osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise korral väljastatakse isikule kirjalik motiveeritud otsus.

5. peatükk TOLLIDEKLARATSIOONI ALUSEL ARVESTUSSE KANTUD MAKSUSUMMA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE 

§ 15.  Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise taotlus

  (1) Tollideklaratsioonil määratud maksude tasumise tähtaja pikendamist saab taotleda kogusummas.

  (2) Maksusumma tasumise tähtaja pikendamiseks esitab isik taotluse sellele maksu- ja tollikeskusele, mille piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi läbi viib. Taotlust on võimalik esitada ka e-maksuameti kaudu. Taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
  2) kaupade vabastamise ajavahemik päevades, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
  3) päevade arv, mille võrra isik taotleb tasumise tähtaja edasilükkamist;
  4) taotletava krediidilimiidi summa koos põhjendusega.

  (3) Maksu- ja tollikeskuses vaadatakse taotlus läbi kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Toll teeb kirjaliku otsuse, milles märgitakse:
  1) päevade arv, mille võrra maksusumma tasumise tähtaega pikendatakse;
  2) kaupade vabastamise ajavahemik päevades, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
  3) päevade arv, mille võrra isikule võimaldatakse lisadeklaratsioonil märgitud maksusumma tasumise tähtaja edasilükkamist, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
  4) tollivõla limiit;
  5) määratud tagatise suurus;
  6) tagatise esitamise tähtaeg;
  7) krediidilimiidi summa.

  (4) Kui isik ei ole nõus tolli määratud maksusumma tasumise tähtaja pikendamise tingimustega või kui tema esitatud tagatis ei ole piisav, võib ta esitada täiendava taotluse muudetud andmetega.

§ 16.  Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise luba

  (1) Kui isik on esitanud maksusumma tasumise tähtaja pikendamiseks üldtagatise ja toll on selle aktsepteerinud, annab maksuhaldur isikule maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa.

  (2) Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse algus- ja lõpukuupäev määratakse tollile esitatud tagatise kehtivusaja alusel.

§ 17.  Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse peatamine

  Kui tollideklaratsioonil näidatud maksusumma ei ole tähtpäevaks tasutud, peatab toll tähtpäevale järgnevast tööpäevast maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse kuni maksuvõla tasumiseni.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 29. juuni 2006. a määrus nr 41 «Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord» (RTL 2006, 56, 1022) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.12.2017, 11

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 105 lõike 9 alusel.
[RT I, 22.06.2017, 8 - jõust. 01.07.2017]

1. peatükk REGULEERIMISALA 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolevat korda rakendatakse Maksu- ja Tolliametile maksukohustuslase poolt deklareerimisel või muudel alustel tekkiva maksukohustuse või muude kohustuste (trahvid jms) ning tagastusnõuete arvestusse kandmisel, võlgnikule kohustuste summast teatamisel, kohustuse summa tasumisel ja arvestusse kantud kohustuse summa tasutuks märkimisel ning tagastusnõude täitmisel.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku rahalise kohustuse arvestusse kandmisel, kohustuse summa tasumisel, arvestusse kantud kohustuse summa tasutuks märkimisel ja tagastusnõude täitmisel rakendatakse käesolevat korda seaduses sätestatud erisustega.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõuete ja kohustuste üle peetakse arvestust maksukohustuslaste registris.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

2. peatükk KOHUSTUSE ARVESTUSSE KANDMINE JA ARVESTUSKANDEST TEATAMINE 

§ 2.   Kohustuse arvestusse kandmise alused
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (1) Kohustuste arvestusse kandmise aluseks on:
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  1) maksu- ja maksete deklaratsioonid;
  2) haldusaktid;
  3) kohtuotsused;
  4) maksuteated;
  5) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohtu ja prokuratuuri lahendid;
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  51) teekasutustasu andmekogust edastatud andmed;
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]
  6) muud seaduses nimetatud alusdokumendid ja andmed.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Raskeveokimaksu ja avansiliste maksete kohustuse kannab isiku nimel arvestusse maksuhaldur.

  (3) Isiku koostatud intressiarvestus kantakse arvestusse isiku ettepanekul. Isiku koostatud intressiarvestuse kanne tuleb tasuda 2 päeva jooksul.

§ 3.   Esmase arvestuskande tegemine

  (1) Arvestuskanne on kohustuse või tagastusnõude summa, mis on määruse § 2 lõikes 1 loetletud alusdokumentide ja andmete alusel või § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel isiku kohustusena arvestusse kantud.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (2) Elektroonselt esitatud maksudeklaratsioonis (v.a tollideklaratsioon) deklareeritud maksusumma arvestusse kandmise kuupäev on deklaratsiooni kinnitamise kuupäev maksukohustuslaste registris.

  (3) Tollideklaratsioonis määratud maksusumma kantakse arvestusse kauba vabastamise kuupäeval. Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud „2” või „3” ja ettemaksukontol on piisavalt rahalisi vahendeid, teeb toll arvestuskande kauba vabastamise hetkel ning maksusumma tasutakse kohe. Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud „0” või „1” ja maksusumma tasumine lükatakse edasi, tehakse arvestuskanne juhul, kui määratud maksusumma on tagatud.
[RT I, 20.09.2016, 2 - jõust. 01.10.2016]

  (4) E-maksuameti väliselt esitatud käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud alusdokumendid ja andmed sisestab maksuhaldur maksukohustuslaste registrisse viie tööpäeva jooksul dokumendiregistris registreerimisest arvates. Arvestusse kandmise kuupäevaks on dokumendiregistris registreerimise kuupäev.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (5) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud kohustused kannab maksuhaldur arvestusse hiljemalt kohustuse täitmise tähtpäeval.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (6) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslik rahaline kohustus kantakse arvestusse pärast selle kinnitamist vastavas infosüsteemis.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (7) Teekasutustasu kohustus kantakse arvestusse pärast selle kinnitamist teekasutustasu andmekogus ja vastava tasu tasumist.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

§ 4.   Esmase arvestuskande muutmine

  (1) Esmase arvestuskande parandusena tekkinud paranduskande arvestusse kandmisel lähtutakse § 3 lõigetes 2 ja 4 sätestatust.

  (2) Tollideklaratsioonis muudatuste tegemise kord on sätestatud rahandusministri määrusega.

§ 5.   Arvestuskande tegemine isiku nimele

  (1) Arvestuskanne tehakse ühe isiku nimele. Kui kohustuse täitmise eest vastutab mitu isikut, kajastatakse täitmisele kuuluv kohustus kõikide tasumise eest vastutavate isikute täitmisele kuuluvate kohustuste hulgas.

  (2) Abikaasade ühise füüsilise isiku tuludeklaratsiooni arvestuskanne tehakse deklaratsiooni täitja nimele.

  (3) Mitteresidendi maksuesindaja esitatud deklaratsioonide arvestuskanne tehakse mitteresidendi nimele.

  (4) Tollideklaratsiooni arvestuskanne tehakse tollideklaratsiooni lahtris 48 määratud isiku nimele. Kui kaudse esinduse korral on tollideklaratsiooni lahtris 48 märgitud tasujaks või tagajaks kauba saaja, peab kauba saaja esitama tollile volikirja ettemakse või tagatise kasutamiseks esindaja poolt.

3. peatükk KOHUSTUSE TÄITMINE 

§ 6.   Ettemaksukonto

  (1) Isiku rahalisi toiminguid hallatakse ettemaksukontol. Igal isikul on maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 6 nimetatud kohustuste täitmiseks üks ettemaksukonto, millel on unikaalne viitenumber.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksukorralduse seaduse § 122 punkti 2 alusel maksuhaldurile deposiidina makstavate tagatistega seotud rahalisi toiminguid hallatakse selleks määratud eraldi kontol.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud riigilõivude ning kohtu ja prokuratuuri tagatiste, samuti kautsjonite ja oportuniteeditasudega seotud rahalisi toiminguid hallatakse selleks määratud eraldi kontol.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (31) Makseid, mis on maksuhaldurile tehtud teiste isikute eest tulenevalt maksja ametist või ettevõtluse vormist, hallatakse selleks määratud eraldi kontol.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 31 nimetatud kontole laekunud summadest ei tasuta ilma isiku taotluseta või kohtuotsuseta isiku muid maksukohustuslaste registris hallatavaid kohustusi.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

§ 7.   Makse tegemine

  (1) Kohustuse täitmiseks on võimalik teha sissemakse ettemaksukontole:
  1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
  2) sularahas või maksekaarti kasutades maksuhalduri kassas;
  3) e-maksuametis/e-tollis pangalingi kaudu või krediitkaardiga tasudes.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor määrab kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub.

  (3) Makse loetakse tasutuks:
  1) maksekorraldusel märgitud summa laekumisel Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
  2) sularaha vastuvõtmise kohta kviitungi väljastamisel maksuhalduri kassast;
  3) pangalingi kaudu või krediitkaardiga tasumisel makse autoriseerimise andmete laekumisel maksuhaldurile.
[RT I, 15.12.2017, 2 - jõust. 20.12.2017]

  (4) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslikku rahalist kohustust on võimalik täita:
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti selleks määratud kontole maksukorralduse seaduses sätestatud korras;
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
  2) sularahas riigilõivuseaduses ja tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 8.   Maksekorraldusele märgitavad andmed

  (1) Kohustuse tasumisel ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole märgitakse maksekorraldusele isiku ettemaksukonto viitenumber või alusdokumendil olev viitenumber.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (11) Riigilõivu tasumisel ülekandega selleks määratud pangakontole lähtutakse riigilõivuseaduses sätestatust.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Kui viitenumbri, maksja registri- ega isikukoodi alusel ei ole võimalik tuvastada, millisele maksuhalduri juures peetavale kontole raha kanda, käsitletakse makset selgitamata laekumisena.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 9.   Makse tegemine kassas

  (1) Makse tegemiseks kassas teatab isik makse sisu või esitab arvestuskande aluseks oleva dokumendi.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Maksuhaldurile tehtud makse kohta väljastatakse maksjale tema soovil kviitung.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 10.   Kolmanda isiku poolt makse tegemine

  (1) Kui isiku nimel teeb makse kolmas isik, loeb maksuhaldur kolmanda isiku tegutsevaks esindatava isiku teadmisel ja nõusolekul ning maksuhalduril ei teki kohustusi kolmanda isiku suhtes.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Esindatava isiku nimel makse tegemisel märgitakse maksekorraldusele esindatava isiku ettemaksukonto viitenumber või makse alusdokumendil olev viitenumber.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

§ 11.   Kohustuse täitmine

  (1) Arvestusse kantud kohustused täidetakse ettemaksukontolt kohustuse täitmise tähtpäeva lõpu seisuga arvestades maksukorralduse seaduse §-s 105 sätestatut.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Täitmist alustatakse varaseima tasumise tähtpäevaga kohustustest.

  (3) Kui alusdokumendile on väljastatud viitenumber, on võimalik kohustuse eest tasuda enne kohustuse täitmise tähtpäeva, märkides maksekorraldusele väljastatud viitenumbri.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (4) Maksuhaldur väljastab dokumendikohase viitenumbri oma haldusaktiga määratud või tollideklaratsiooni alusel määratud summade tasumiseks ning maksuvõla täitetoiminguga seotud summade tasumiseks.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (41) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumiseks vajaliku viitenumbri väljastab kohus või prokuratuur oma lahendiga.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

  (5) Kui isik kannab ettemaksukontole alusdokumendi viitenumbriga määratud summast suurema summa, siis jääb enammakstud summa ettemaksukontole.

  (6) Kohustust ei saa täita enne kohustuse arvestusse kandmise kuupäeva.

  (7) Kui kohustuse täitmise eest vastutab solidaarselt mitu isikut, siis on maksuhalduril õigus kohustuse täitmiseks kasutada kõigi isikute ettemaksukonto vahendeid täitmise tähtpäevale järgnevast päevast arvates.

4. peatükk TAGASTUSNÕUE 

§ 12.   Tagastusnõude tekkimine

  Tagastusnõue saab tekkida:
  1) deklaratsiooni esitamisel või parandamisel;
  2) haldusakti esitamisel või parandamisel;
  3) ettemaksukontole sissemakse tegemisel.

§ 13.   Tagastusnõude kandmine ettemaksukontole

  (1) Määruse § 12 punktides 1 ja 2 nimetatud tagastusnõudest tekkinud enammakse kantakse isiku ettemaksukontole pärast seda, kui maksuhaldur on tagastusnõude aktsepteerinud.

  (2) Maksuhalduril on õigus isiku tagastusnõuded tasaarveldada rahaliste kohustustega ilma isikut sellest eraldi teavitamata.

§ 14.   Tagastusnõude täitmine

  (1) Tagastusnõude täitmiseks esitab isik maksuhaldurile taotluse, milles on märgitud taotluse esitaja andmed (nimi, registrikood või isikukood), tagastatava summa saaja andmed (nimi, registrikood või isikukood, pangakonto number) ja tagastatava summa suurus.

  (2) Isik võib taotleda tagastatava summa kandmist pangakontole või teise isiku ettemaksukontole.

  (3) Tagastusnõude osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise korral väljastatakse isikule kirjalik motiveeritud otsus.

  (4) Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud riigilõivu ning kohtu ja prokuratuuri tagatise, samuti kautsjoni ja oportuniteeditasu maksmiseks määratud kontole sissemakse tegemisel tekkinud tagastusnõude täitmise taotlus esitatakse kohustuse pannud asutusele.
[RT I, 20.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]

5. peatükk TOLLIDEKLARATSIOONI ALUSEL ARVESTUSSE KANTUD MAKSUSUMMA TASUMISE EDASILÜKKAMINE 
[RT I, 20.09.2016, 2 - jõust. 01.10.2016]

§ 15.   Maksusumma tasumise edasilükkamise taotlus

  Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013; edaspidi tolliseadustik) võib isik taotleda tollideklaratsioonil määratud maksusumma tasumise edasilükkamist.
[RT I, 29.09.2017, 1 - jõust. 02.10.2017]

§ 16.   Maksusumma tasumise edasilükkamise luba

  Toll väljastab maksusumma tasumise edasilükkamise loa järgides tolliseadustikus tolli otsuste kohta sätestatut.
[RT I, 29.09.2017, 1 - jõust. 02.10.2017]

§ 17.   Maksusumma tasumise edasilükkamise loa kehtivuse peatamine

  Kui §-s 16 nimetatud loa alusel on maksusumma tasumine edasi lükatud, kuid tähtpäevaks tasumata, peatab toll maksusumma tasumise tähtaja edasilükkamise loa kehtivuse alates maksusumma tasumise tähtpäevale järgnevast päevast kuni maksuvõla tasumiseni.
[RT I, 29.09.2017, 1 - jõust. 02.10.2017]

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

/otsingu_soovitused.json