Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2013
Avaldamismärge:RTL 2009, 18, 229

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks:
Eesti Ametiühingute Keskliidu esindaja
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindaja
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindaja
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
Eesti Linnade Liidu esindaja
Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Metsatööstuse Liidu esindaja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum esindaja
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit esindaja
Rektorite Nõukogu esindaja
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja

3. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast kaheks aastaks.

4. Komisjoni ülesanneteks on:
1) analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja anda arvamusi riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
2) jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;
3) kuulata ära ekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
4) esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
5) esitada Vabariigi Valitsusele asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
1) pidada konsultatsioone riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimisega seotud asutuste ja isikutega;
2) kutsuda komisjoni istungil osalema Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmeid;
3) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
4) korraldada või läbi viia uuringuid ja analüüse riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
5) korraldada riigi pikaajalist säästvat arengut käsitlevaid konverentse.

6. Komisjoni koosseis nimetatakse neljaks aastaks.

7. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks riigisekretär.

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korraldus nr 898-k «Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon» (RT I 1996, 82, 1463; RTL 2005, 81, 1184).

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.07.2022, 6

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks järgmiste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad:
   Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
   Eesti Keskkonnaühenduste Koda
   Eesti Linnade ja Valdade Liit
   Eesti Noorteühenduste Liit
   Eesti Pangaliit
   Eesti Puuetega Inimeste Koda
   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
   Haridus- ja Teadusministeerium
   Keskkonnaministeerium
   Kultuuriministeerium
   Maaeluministeerium
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
   Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
   Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda
   MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
   Rahandusministeerium
   Rektorite Nõukogu
   Siseministeerium
   Sotsiaalministeerium
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

3. Komisjoni esimees on riigisekretär. Komisjoni organisatsioonide esindajad valivad enda hulgast komisjoni aseesimehe.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  4) viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kestliku arengu platvormi.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

5. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

6. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

7. [Kehtetu - RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json