Teksti suurus:

Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 16.04.2013, 11

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks:

Eesti Ametiühingute Keskliidu esindaja
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindaja
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindaja
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
Eesti Linnade Liidu esindaja
Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Metsaseltsi esindaja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
Lastekaitse Liidu esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Kultuuri Koda esindaja
Rektorite Nõukogu esindaja
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja


[RT III, 16.04.2013, 6 - jõust. 11.04.2013]

3. Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast kaheks aastaks.

4. Komisjoni ülesanneteks on:
  1) analüüsida riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja anda arvamusi riigi pikaajalise säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
  2) jälgida Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist ning avaldada aruandeid riigi pikaajalise säästva arengu strateegia rakendamise kohta;
  3) kuulata ära ekspertkomisjonide, töörühmade ja ministeeriumide informatsioon riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimise kohta eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
  4) esitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
  5) esitada Vabariigi Valitsusele asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) pidada konsultatsioone riigi pikaajalise säästva arengu poliitika elluviimisega seotud asutuste ja isikutega;
  2) kutsuda komisjoni istungil osalema Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmeid;
  3) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
  4) korraldada või läbi viia uuringuid ja analüüse riigi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
  5) korraldada riigi pikaajalist säästvat arengut käsitlevaid konverentse.

6. Komisjoni koosseis nimetatakse neljaks aastaks.

7. Nimetada komisjoni töö eest vastutavaks riigisekretär.

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 02.07.2022, 6

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:

1. Moodustada riigi pikaajalise säästva arengu komisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks järgmiste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad:
   Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
   Eesti Keskkonnaühenduste Koda
   Eesti Linnade ja Valdade Liit
   Eesti Noorteühenduste Liit
   Eesti Pangaliit
   Eesti Puuetega Inimeste Koda
   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
   Haridus- ja Teadusministeerium
   Keskkonnaministeerium
   Kultuuriministeerium
   Maaeluministeerium
   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
   Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
   Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda
   MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
   Rahandusministeerium
   Rektorite Nõukogu
   Siseministeerium
   Sotsiaalministeerium

[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

3. Komisjoni esimees on riigisekretär. Komisjoni organisatsioonide esindajad valivad enda hulgast komisjoni aseesimehe.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  4) viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kestliku arengu platvormi.
[RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

5. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

6. [Kehtetu - RT III, 14.10.2017, 9 - jõust. 12.10.2017]

7. [Kehtetu - RT III, 02.07.2022, 4 - jõust. 30.06.2022]

8. Riigikantseleil tagada komisjoni teenindamine talle riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt.

9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json