Teksti suurus:

Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2023, 4

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 12 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, sealhulgas nõuded mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatava teabe kohta ning teabe esitamise tähtpäev.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  (1) Mahepõllumajandusliku tootmisega tegelev isik (edaspidi isik) peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), ja selle alusel kehtestatud asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud arvestust paberil või elektrooniliselt.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Isik teeb andmete kohta kirje kolme päeva jooksul arvates toimingu tegemise päevast, välja arvatud veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse andmete kandmise korral, mille puhul kehtib nimetatud seaduses sätestatud tähtaeg.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 15.10.2018]

  (3) Isik säilitab arvestuse pidamiseks vajalikke andmeid ja dokumente vähemalt kolm aastat arvates nende kogumisest.

2. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TAIMEKASVATUSE NÕUDED 

§ 3.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemise korral

  (1) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik peab koostama ja säilitama külvikorraplaani.

  (4) Lõikes 3 nimetatud külvikorra plaani ei pea koostama:
  1) vähemalt viie aasta vanuse rohumaa või vähemalt viie aasta vanuseks kavandatud rohumaa kohta;
  2) loodusliku rohumaa kohta;
  3) puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava maa kohta;
  4) heinaseemne tootmiseks kasutatava maa kohta;
  5) põllu kohta, mis on väiksem kui 0,30 hektarit.

§ 4.   Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jätmise kohta;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
  3) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
  4) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed taimekasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuri, seente ja katmikkultuuri saagi koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõikes 1 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (31) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõikes 1 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 81 „Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus“ § 13 lõikes 1 nimetatud andmed mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuse või mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetuse saamiseks.
[RT I, 05.05.2023, 1 - jõust. 08.05.2023]

  (4) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud taimede või seente korjamiseks kasutatava ala piirid ja pindala, samuti selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse tegevuse jätkamise aastal alustada taimede või seente korjamist;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (5) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed taimede või seente korjamisega jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal mitteharitavalt alalt korjatud taimede või seente koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Lõike 1 punktides 3 ja 4 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Mahepõllumajanduslikule taimekasvatusele üleminekuaja algus

  (1) Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks enne 15. juunit kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg dokumentide esitamise aastal dokumentide esitamise päeval. Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks pärast 15. juunit kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg pärast ühe aasta möödumist § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise päevast alates.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 15.10.2018]

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punktide a ja b kohases lubatud toodete ja ainete loetelus nimetamata toote või aine kasutamise korral võib Põllumajandus- ja Toiduamet nõuda uue üleminekuaja alustamist lõike 1 kohaselt.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik võib aasta ringi esitada Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse taotlemisele eelnenud perioodi arvestamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 10 lõikes 3 nimetatud maa üleminekuaja hulka, lisades taotlusele komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega (ELT L 98, 31.03.2020, lk 2–25), artiklis 1 nimetatud dokumendid.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet võib taotluse menetlemise tähtaega pikendada kohapealse kontrolli tegemiseks vajaliku aja võrra. Taotluse menetlemise tähtaja pikendamise korral teeb Põllumajandus- ja Toiduamet taotlejale viivitamata kirjalikult teatavaks uue tähtaja ning taotluse menetlemise tähtaja pikendamise põhjuse.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Maad, mille üleminekuaja hulka soovib isik taotlemisele eelnenud perioodi arvestada, ei ole lubatud harida enne, kui on tehtud kas kohapealne kontroll või otsus komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464 artikli 1 lõikes 1 nimetatud dokumentide alusel.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

3. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU SEEMNE JA PALJUNDUSMATERJALI ETTEVALMISTAMISE JA TURULEVIIMISE NÕUDED 

§ 6.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 7.   Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamist ja turuleviimist, esitab selle kohta Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku kinnituse tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

4. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU LOOMAKASVATUSE NÕUDED 

§ 8.   Mahepõllumajanduslik loomakasvatus

  (1) Ettevõttest, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, pärit looma on lubatud rändkarjatada poollooduslikul alal looduskaitseseaduse tähenduses, laiul, väikesaarel ja muul sellesarnasel alal, kus viimase kolme aasta jooksul ei ole kasutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punktide a ja b kohases loetelus nimetamata toodet või ainet. Nimetatud aladel karjatamise ajal kasutatud sööta käsitatakse mahesöödana.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 9.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 10.   Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade arvu kohta, liikide ja vanusegruppide kaupa mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ning andmed mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud loomadelt saadud loomakasvatussaaduste koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 11.   Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse üleminekuaja muutmine

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklis 11 ja II lisa II osa punkti 1.4.1 alapunktis f nimetatud loomasöödas keelatud aine, organismi või toote tahtmatu kasutamise korral võib Põllumajandus- ja Toiduamet nõuda uue üleminekuaja alustamist selle loomaliigi või -rühma puhul, kelle söödas nimetatud ainet, organismi või toodet kasutati.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 12.   Looma pidamiseks piiritletud ala nõuded

  Jalutusala ja karjamaa peavad olema tarastatud või piiritletud nii, et loom ei pääseks mittemahepõllumajanduslikule maale.

§ 121.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa II osas nimetamata loomaliiki kuuluvate loomade pidamise nõuded
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa II osas nimetamata loomaliiki kuuluvat looma, täidab üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklites 9–11 ja 14 ning II lisa II osas sätestatud nõudeid.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 13.   Küüliku mahepõllumajanduslikule loomakasvatusele ülemineku aeg
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 14.   Vuti pidamise nõuded

  Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab vutti mahepõllumajanduslikult, täidab lisaks §-s 121 sätestatud nõuetele järgmisi nõudeid:
  1) loomakasvatushoones võib pidada ühes karjas kuni 6800 vutti, kelle kasvatamiseks ettenähtud pindala on vähemalt 400 ruutmeetrit;
  2) mahepõllumajanduslikult peetud vuti võib tappa alates tema 35 päeva vanuseks saamisest.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

5. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU MESINDUSE NÕUDED 

§ 15.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 16.   Mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud mesilasperede arvu kohta mesindusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ja andmed mesindusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud mesilasperedelt saadud mesindussaaduste koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Lõikes 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

51. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU VESIVILJELUSE NÕUDED 
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 01.07.2010]

§ 161.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku merevetikate tootmise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 162.   Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta;
  3) andmed eelmise aasta mahepõllumajandusliku merevetikatoodangu kohta;
  4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 01.07.2010]

§ 163.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 164.   Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta;
  3) andmed eelmise aasta mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade toodangu kohta;
  4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 01.07.2010]

6. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTE ETTEVALMISTAMISE NÕUDED 

§ 17.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 18.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks kinnituse tegevuse jätkamise kohta ning andmed ettevõttes eelmisel aastal ettevalmistatud mahepõllumajanduslike tootegruppide ja toodangu mahu kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 19.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja märgistamise nõuded toitlustusettevõttes
[Kehtetu RT I, 23.02.2017, 5 - jõust. 01.03.2017]

§ 20.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegelemise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 21.   Mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave
[RT I, 28.06.2013, 32 - jõust. 01.07.2013]

  Isik, kes jätkab mahesööda tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes eelmisel aastal toodetud mahepõllumajanduslike toodete ja toodangu mahu kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

7. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTE TURULEVIIMISE NÕUDED 

§ 22.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimise ja pakendamata toidu lõpptarbijale turustamise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 23.   Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toidu lõpptarbijale turustamisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku toote üksnes turuleviimise või importimisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes eelmisel aastal turule viidud või imporditud tootegruppide kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse rakendamine

  (1) Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega, toote üksnes turuleviimisega või importimisega tegelev isik esitab 2009. aastal tegevuse jätkamiseks määruses nõutud andmed 10. aprilliks.

  (2) Mahesööda tootmisega tegelev isik esitab 2009. aastal tegevuse jätkamiseks määruses nõutud andmed 27. maiks.

  (3) Mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavalt märgistatud toodet, millel on kasutatud enne 1. jaanuari 2010 kehtinud järelevalveasutuse koodi, võib turustada kuni 1. juulini 2012.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 04.06.2010]

  (4) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, loomakasvatuse või mesindusega tegelev isik esitab 2016. aastal tegevuse jätkamiseks § 4 lõigetes 2 ja 5, §-s 10 ja § 16 lõikes 2 nimetatud andmed 15. juuniks.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 15.10.2018]

§ 25.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. märtsil 2009. aastal.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 04.06.2010]

  (2) Määruse peatükk 51  jõustub 1. juulil 2010. aastal.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 04.06.2010]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2023, 4

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 12 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, sealhulgas nõuded mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatava teabe kohta ning teabe esitamise tähtpäev.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  (1) Mahepõllumajandusliku tootmisega tegelev isik (edaspidi isik) peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), ja selle alusel kehtestatud asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud arvestust paberil või elektrooniliselt.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Isik teeb andmete kohta kirje kolme päeva jooksul arvates toimingu tegemise päevast, välja arvatud veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse andmete kandmise korral, mille puhul kehtib nimetatud seaduses sätestatud tähtaeg.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 15.10.2018]

  (3) Isik säilitab arvestuse pidamiseks vajalikke andmeid ja dokumente vähemalt kolm aastat arvates nende kogumisest.

2. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TAIMEKASVATUSE NÕUDED 

§ 3.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemise korral

  (1) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik peab koostama ja säilitama külvikorraplaani.

  (4) Lõikes 3 nimetatud külvikorra plaani ei pea koostama:
  1) vähemalt viie aasta vanuse rohumaa või vähemalt viie aasta vanuseks kavandatud rohumaa kohta;
  2) loodusliku rohumaa kohta;
  3) puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava maa kohta;
  4) heinaseemne tootmiseks kasutatava maa kohta;
  5) põllu kohta, mis on väiksem kui 0,30 hektarit.

§ 4.   Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jätmise kohta;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
  3) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
  4) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed taimekasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuri, seente ja katmikkultuuri saagi koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõikes 1 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (31) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõikes 1 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 23. detsembri 2022. a määruse nr 81 „Perioodi 2023–2027 mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus ja mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus“ § 13 lõikes 1 nimetatud andmed mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuse või mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetuse saamiseks.
[RT I, 05.05.2023, 1 - jõust. 08.05.2023]

  (4) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud taimede või seente korjamiseks kasutatava ala piirid ja pindala, samuti selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse tegevuse jätkamise aastal alustada taimede või seente korjamist;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (5) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed taimede või seente korjamisega jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal mitteharitavalt alalt korjatud taimede või seente koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Lõike 1 punktides 3 ja 4 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Mahepõllumajanduslikule taimekasvatusele üleminekuaja algus

  (1) Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks enne 15. juunit kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg dokumentide esitamise aastal dokumentide esitamise päeval. Ettevõttes mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks pärast 15. juunit kasutusele võetud maal algab üleminekuaeg pärast ühe aasta möödumist § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise päevast alates.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 15.10.2018]

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punktide a ja b kohases lubatud toodete ja ainete loetelus nimetamata toote või aine kasutamise korral võib Põllumajandus- ja Toiduamet nõuda uue üleminekuaja alustamist lõike 1 kohaselt.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik võib aasta ringi esitada Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse taotlemisele eelnenud perioodi arvestamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 10 lõikes 3 nimetatud maa üleminekuaja hulka, lisades taotlusele komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega (ELT L 98, 31.03.2020, lk 2–25), artiklis 1 nimetatud dokumendid.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet võib taotluse menetlemise tähtaega pikendada kohapealse kontrolli tegemiseks vajaliku aja võrra. Taotluse menetlemise tähtaja pikendamise korral teeb Põllumajandus- ja Toiduamet taotlejale viivitamata kirjalikult teatavaks uue tähtaja ning taotluse menetlemise tähtaja pikendamise põhjuse.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Maad, mille üleminekuaja hulka soovib isik taotlemisele eelnenud perioodi arvestada, ei ole lubatud harida enne, kui on tehtud kas kohapealne kontroll või otsus komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464 artikli 1 lõikes 1 nimetatud dokumentide alusel.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

3. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU SEEMNE JA PALJUNDUSMATERJALI ETTEVALMISTAMISE JA TURULEVIIMISE NÕUDED 

§ 6.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 7.   Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamist ja turuleviimist, esitab selle kohta Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku kinnituse tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

4. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU LOOMAKASVATUSE NÕUDED 

§ 8.   Mahepõllumajanduslik loomakasvatus

  (1) Ettevõttest, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, pärit looma on lubatud rändkarjatada poollooduslikul alal looduskaitseseaduse tähenduses, laiul, väikesaarel ja muul sellesarnasel alal, kus viimase kolme aasta jooksul ei ole kasutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punktide a ja b kohases loetelus nimetamata toodet või ainet. Nimetatud aladel karjatamise ajal kasutatud sööta käsitatakse mahesöödana.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 9.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 10.   Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade arvu kohta, liikide ja vanusegruppide kaupa mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ning andmed mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud loomadelt saadud loomakasvatussaaduste koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 11.   Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse üleminekuaja muutmine

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklis 11 ja II lisa II osa punkti 1.4.1 alapunktis f nimetatud loomasöödas keelatud aine, organismi või toote tahtmatu kasutamise korral võib Põllumajandus- ja Toiduamet nõuda uue üleminekuaja alustamist selle loomaliigi või -rühma puhul, kelle söödas nimetatud ainet, organismi või toodet kasutati.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 12.   Looma pidamiseks piiritletud ala nõuded

  Jalutusala ja karjamaa peavad olema tarastatud või piiritletud nii, et loom ei pääseks mittemahepõllumajanduslikule maale.

§ 121.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa II osas nimetamata loomaliiki kuuluvate loomade pidamise nõuded
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

  Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa II osas nimetamata loomaliiki kuuluvat looma, täidab üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklites 9–11 ja 14 ning II lisa II osas sätestatud nõudeid.
[RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 13.   Küüliku mahepõllumajanduslikule loomakasvatusele ülemineku aeg
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 14.   Vuti pidamise nõuded

  Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab vutti mahepõllumajanduslikult, täidab lisaks §-s 121 sätestatud nõuetele järgmisi nõudeid:
  1) loomakasvatushoones võib pidada ühes karjas kuni 6800 vutti, kelle kasvatamiseks ettenähtud pindala on vähemalt 400 ruutmeetrit;
  2) mahepõllumajanduslikult peetud vuti võib tappa alates tema 35 päeva vanuseks saamisest.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

5. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU MESINDUSE NÕUDED 

§ 15.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 16.   Mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, ettevõtte mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku mesindusega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud mesilasperede arvu kohta mesindusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aasta 31. detsembri seisuga ja andmed mesindusega tegelemise jätkamise aastale vahetult eelnenud aastal üleminekuaja läbinud mesilasperedelt saadud mesindussaaduste koguse kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Lõikes 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

51. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU VESIVILJELUSE NÕUDED 
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 01.07.2010]

§ 161.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku merevetikate tootmise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 162.   Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta;
  3) andmed eelmise aasta mahepõllumajandusliku merevetikatoodangu kohta;
  4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 01.07.2010]

§ 163.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 164.   Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  (1) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 15. juuniks järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta;
  3) andmed eelmise aasta mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade toodangu kohta;
  4) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmeid ja dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 01.07.2010]

6. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTE ETTEVALMISTAMISE NÕUDED 

§ 17.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelevas ettevõttes arvestuse pidamine
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 18.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks kinnituse tegevuse jätkamise kohta ning andmed ettevõttes eelmisel aastal ettevalmistatud mahepõllumajanduslike tootegruppide ja toodangu mahu kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 19.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja märgistamise nõuded toitlustusettevõttes
[Kehtetu RT I, 23.02.2017, 5 - jõust. 01.03.2017]

§ 20.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegelemise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 21.   Mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave
[RT I, 28.06.2013, 32 - jõust. 01.07.2013]

  Isik, kes jätkab mahesööda tootmisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes eelmisel aastal toodetud mahepõllumajanduslike toodete ja toodangu mahu kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

7. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTE TURULEVIIMISE NÕUDED 

§ 22.   Arvestuse pidamine mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimise ja pakendamata toidu lõpptarbijale turustamise korral
[Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 12 - jõust. 01.01.2022]

§ 23.   Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toidu lõpptarbijale turustamisega tegelemise jätkamiseks esitatav teave

  Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku toote üksnes turuleviimise või importimisega tegelemist, esitab Põllumajandus- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks andmed ettevõttes eelmisel aastal turule viidud või imporditud tootegruppide kohta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse rakendamine

  (1) Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega, toote üksnes turuleviimisega või importimisega tegelev isik esitab 2009. aastal tegevuse jätkamiseks määruses nõutud andmed 10. aprilliks.

  (2) Mahesööda tootmisega tegelev isik esitab 2009. aastal tegevuse jätkamiseks määruses nõutud andmed 27. maiks.

  (3) Mahepõllumajanduslikule tootmisele viitavalt märgistatud toodet, millel on kasutatud enne 1. jaanuari 2010 kehtinud järelevalveasutuse koodi, võib turustada kuni 1. juulini 2012.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 04.06.2010]

  (4) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, loomakasvatuse või mesindusega tegelev isik esitab 2016. aastal tegevuse jätkamiseks § 4 lõigetes 2 ja 5, §-s 10 ja § 16 lõikes 2 nimetatud andmed 15. juuniks.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 15.10.2018]

§ 25.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. märtsil 2009. aastal.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 04.06.2010]

  (2) Määruse peatükk 51  jõustub 1. juulil 2010. aastal.
[RT I 2010, 25, 121 - jõust. 04.06.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json