Teksti suurus:

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2014, 9

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.   Avaldusele kantavad andmed

  (1) Avaldusele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto number;
  2) isiku hõive vastavalt «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul;
  3) isiku sissetulekud ja nende suurus pärast töötutoetuse taotlemise päeva, välja arvatud «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud sissetulekud.

  (2) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud hõive töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud hõive. Kui isikule lõpetati töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, kantakse avaldusele ka tema «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 kohane hõive sellel 12 kuulisel perioodil, mis eelnes töötuna arvelevõtmisele, mil talle määrati töötuskindlustushüvitis.

[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

§ 3.   Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Eesti Töötukassal on õigus vastavalt isiku hõivele nõuda tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõigetes 3 ja 4 sätestatud asjaolude kohta järgmisi dokumente:
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  1) töö- või teenistussuhte või muu ameti algust ja lõppu ning viimase töö- või teenistussuhte või muu ameti lõppemise alust tõendav dokument (tööleping, tööandja tõend, ametisse nimetamise ja ametist vabastamise haldusakt või muu hõivet tõendav dokument);
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  2) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping;
  3) [kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.01.2011]
  4) õppeasutuse tõend päevases või täiskoormusega õppevormis õppimise kohta. Tõendilt peab nähtuma õppevorm või -koormus, õpingute alustamise kuupäev ja lõpukuupäev ning akadeemilise puhkuse aeg;
  5) kaitseväekohustuslaste registri väljavõte või muu dokument aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise ajavahemiku kohta;
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  6) Välis- või lähetajaministeeriumi tõend, millele on märgitud „Avaliku teenistuse seaduse” § 46 lõike 1 või „Välisteenistuse seaduse” § 67 lõike 1 alusel abikaasatasu saamise aeg;
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  7) alla 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus;
  8) 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja õppeasutuse tõend lapse esimeses klassis õppimise kohta;
  9) kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja lapse puude raskusastet tõendav dokument;
  10) teise vanema kirjalik nõusolek lapse kasvatamise aja arvestamiseks töötutoetuse taotleja hõivena või taotleja kirjalik põhjendus, miks ei ole võimalik teise vanema kirjalikku nõusolekut esitada;
  11) raviasutuse tõend haiglaravil viibimise ajavahemiku kohta;
  12) «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 15 lõike 2 alusel sõlmitud perekonnas hooldamise leping haige, püsivalt töövõimetu isiku või vanuri hooldamise kohta;
  13) valla- või linnavalitsuse tõend puudega isiku hooldamise ja selle eest toetuse maksmise ajavahemiku kohta;
  14) [kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.03.2010]
  15) [kehtetu - RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]
  16) tõend vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemiku kohta.

  (2) Töötutoetuse taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks alates 2010. aasta 1. märtsist.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2011. aasta 1. jaanuarist.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 13

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.   Avaldusele kantavad andmed

  (1) Avaldusele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto number;
  2) isiku hõive vastavalt «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul;
  3) isiku sissetulekud ja nende suurus pärast töötutoetuse taotlemise päeva, välja arvatud «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud sissetulekud.

  (2) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud hõive töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 ja 5 nimetatud hõive. Kui isikule lõpetati töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, kantakse avaldusele ka tema «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 kohane hõive sellel 12 kuulisel perioodil, mis eelnes töötuna arvelevõtmisele, mil talle määrati töötuskindlustushüvitis.

[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 08.04.2016]

§ 3.   Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Eesti Töötukassal on õigus vastavalt isiku hõivele nõuda tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõigetes 3 ja 4 sätestatud asjaolude kohta järgmisi dokumente:
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  1) töö- või teenistussuhte või muu ameti algust ja lõppu ning viimase töö- või teenistussuhte või muu ameti lõppemise alust tõendav dokument (tööleping, tööandja tõend, ametisse nimetamise ja ametist vabastamise haldusakt või muu hõivet tõendav dokument);
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  2) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping;
  3) [kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.01.2011]
  4) õppeasutuse tõend päevases või täiskoormusega õppevormis õppimise kohta. Tõendilt peab nähtuma õppevorm või -koormus, õpingute alustamise kuupäev ja lõpukuupäev ning akadeemilise puhkuse aeg;
  5) kaitseväekohustuslaste registri väljavõte või muu dokument aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise ajavahemiku kohta;
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  6) Välis- või lähetajaministeeriumi tõend, millele on märgitud „Avaliku teenistuse seaduse” § 46 lõike 1 või „Välisteenistuse seaduse” § 67 lõike 1 alusel abikaasatasu saamise aeg;
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  7) alla 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus;
  8) 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja õppeasutuse tõend lapse esimeses klassis õppimise kohta;
  9) kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja lapse puude raskusastet tõendav dokument;
  10) teise vanema kirjalik nõusolek lapse kasvatamise aja arvestamiseks töötutoetuse taotleja hõivena või taotleja kirjalik põhjendus, miks ei ole võimalik teise vanema kirjalikku nõusolekut esitada;
  11) raviasutuse tõend haiglaravil viibimise ajavahemiku kohta;
  12) kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud kirjalik leping haige, püsivalt töövõimetu, osalise või puuduva töövõimega, isiku või vanuri, kes ei kuulu perekonnaliikmete hulka, hooldamise kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  13) valla- või linnavalitsuse tõend puudega isiku hooldamise ja selle eest toetuse maksmise ajavahemiku kohta;
  14) [kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.03.2010]
  15) [kehtetu - RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]
  16) tõend vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemiku kohta.

  (2) Töötutoetuse taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks alates 2010. aasta 1. märtsist.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2011. aasta 1. jaanuarist.

/otsingu_soovitused.json