Teksti suurus:

EASA õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2009, 37, 495

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse õhusõidukite lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

§ 2.  Õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise alused

  (1) Lennukõlblikkussertifikaat ja piiratud lennukõlblikkussertifikaat (edaspidi sertifikaat) antakse välja vastavalt Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 243, 27.09.2003, lk 6–79), alajao H nõuetele.

  (2) Lennukõlblikkussertifikaat antakse välja õhusõiduki kohta, mis vastab Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 punkti 21A.173 alapunkti a tingimustele.

  (3) Piiratud lennukõlblikkussertifikaat antakse välja õhusõiduki kohta, mis vastab Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 punkti 21A.173 alapunkti b tingimustele.

§ 3.  Sertifikaadi taotlemine

  (1) Taotluse sertifikaadi saamiseks esitab õhusõiduki omanik või käitaja Lennuametile.

  (2) Taotlus esitatakse Lennuameti veebilehel avaldatud taotlusvormil või lennuohutuse järelevalve infosüsteemi kaudu.

  (3) Sertifikaadi taotlemisel esitatakse Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 1702/2003 lisa punktis 21A.174 osutatud andmed ja dokumendid ning tõend riigilõivu tasumise kohta.

§ 4.  Sertifikaadi väljaandmine

  (1) Lennuamet kontrollib sertifikaadi taotlust ja selle juurde kuuluvaid andmeid ja dokumente ning teavitab taotlejat puuduvate andmete või dokumentide esitamise vajadusest 14 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

  (2) Puuduvad andmed ja dokumendid tuleb Lennuametile esitada kahe kuu jooksul taotlejale puuduste teatamisest arvates. Puuduvate andmete või dokumentide esitamata jätmisel lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

  (3) Lennuamet teeb otsuse sertifikaadi väljaandmise või väljaandmisest keeldumise kohta hiljemalt 45 päeva jooksul taotluse ja kõikide nõutud andmete ja dokumentide esitamisest arvates.

§ 5.  Sertifikaadile kantavad andmed

  Sertifikaadile kantakse:
  1) sertifikaadi väljaandja;
  2) õhusõiduki riiklik registreerimistunnus;
  3) õhusõiduki tootja;
  4) õhusõiduki tüüp;
  5) õhusõiduki seerianumber;
  6) õhusõiduki kategooria;
  7) õhusõiduki käitamispiirangud;
  8) sertifikaadi väljaandmise õiguslik alus;
  9) sertifikaadi väljaandmise kuupäev;
  10) sertifikaadi vormistanud isiku nimi ja allkiri.

§ 6.  Sertifikaadile kantavad õhusõidukite kategooriad

  (1) Sertifikaadile kantakse üks järgmistest õhusõiduki kategooriatest:
  1) lennuk;
  2) tiivikõhusõiduk;
  3) linnuk (ornitopter);
  4) õhupall;
  5) purilennuk;
  6) õhulaev.

  (2) Kui õhusõidukit ei ole võimalik liigitada lõikes 1 nimetatud kategooriate alla, määrab Lennuamet õhusõiduki kategooria õhusõiduki õhuspüsimise põhimõtte alusel.

§ 7.  Sertifikaadi muutmine

  (1) Sertifikaadile kantud andmeid muudetakse õhusõiduki omaniku või käitaja taotluse alusel või Lennuameti algatusel.

  (2) Lennuamet võib sertifikaati muuta, kui see osutub vajalikuks andmete õigsuse või lennuohutuse tagamise huvides. Sellisest sertifikaadi muutmisest teavitatakse sertifikaati omavat isikut viivitamatult. Senikehtinud sertifikaat tuleb tagastada Lennuametile.

§ 8.  Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui mõni Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 punkti 21A.181 alapunktis a toodud tingimustest ei ole täidetud.

  (2) Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 punkti 21A.181 alapunkti a lõikes 1 nimetatud tingimuste mittetäitmise korral teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ning peatab sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

  (3) Kui sertifikaadi omanik ei täida ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

  (4) Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Lennuametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

§ 9.  Sertifikaadi kehtivuse taastamine

  (1) Kui sertifikaadi kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud või ära langenud ning sertifikaadi omanik tõendab, et õhusõiduk vastab Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 punkti 21A.181 alapunkti a lõikes 1 nimetatud sertifikaadi kehtivuse aluseks olevatele nõuetele, taastab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse.

  (2) Enne sertifikaadi kehtivuse taastamist viib Lennuamet või «Lennundusseaduse» §-s 71 sätestatud pädevusnõuetele vastav isik läbi kontrolli veendumaks, et lõikes 1 sätestatud nõuded on täidetud.

§ 10.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud lennukõlblikkussertifikaadid jäävad kehtima kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 08.06.2022, 17

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json