Teksti suurus:

Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2024, 8

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 151 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja teenuste hinnakiri.

  (2) Ravimiameti osutatavat tasulist teenust osutatakse ravimituru arengu ja parema toimimise eesmärgil ning see ei ole seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisega. Tasuliseks teenuseks loetakse ravimite kontrollanalüüsi ja statistilise analüüsi tegemist ning teadusliku nõuande ja müügiloa taotlemise eelse konsultatsiooni andmist.
[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

  (3) Tasuliseks teenuseks ei loeta Ravimiameti poolt ravimite hulgi- ja jaemüügituru kogukäibe kohta kvartaalselt avaldatavaid koondaruandeid ning kord aastas avaldatavaid statistilisi analüüse, mis käsitlevad:
  1) müügiloaga ja ilma müügiloata turustatud toimeainete ja ravimpreparaatide arvu;
  2) apteekide, sh nende struktuuriüksuste arvu maakondade lõikes (sh suhtarvuna elanike arvu kohta);
  3) ravimite hulgi- ja jaemüügituru kogukäibe jaotuvust suuremate ettevõtete ja kontsernide lõikes;
  4) ravimite osakaalu apteekide kogukäibest apteekide liikide lõikes;
  5) apteekide kogukäibe jaotuvust ATC-rühmade lõikes;
  6) patsientide kulutusi ravimitele käsimüügi- ja retseptiravimite lõikes (sh suhtarvuna ühe elaniku kohta);
  7) soodustusega ravimite osakaalu apteekidest väljastatud retseptiravimite kogukäibest;
  8) patsientide omaosalust soodustusega ravimite eest tasumisel;
  9) apteekides valmistatud ravimite kogust;
  10) ravimite kasutust toimeainete lõikes defineeritud päevadooside arvuna 1000 inimese kohta ööpäevas.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) Ravimistatistika tavaanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustamata lõpptarbija liiki ja ravimpreparaatide kuuluvust sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.
  2) Ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustades kas lõpptarbija liigi või ravimpreparaatide kuuluvuse sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.
  3) Ravimistatistika täisanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustades nii lõpptarbija liigi kui ka ravimpreparaatide kuuluvuse sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.

2. peatükk TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISE KORD 

§ 3.   Tasuliste teenuste osutamise kord

  (1) Ravimiamet osutab käesolevas määruses toodud hinnakirja kohaselt tasulisi teenuseid juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi tellija) tellimuse alusel mis esitatakse vabas vormis.

  (2) Tasulise teenuse osutamiseks võib Ravimiamet sõlmida tellijaga lepingu, milles sätestatakse tellimuse detailsus, maht, maksumus ning täitmise tähtaeg.

  (3) Tellija tasub tasulise teenuse eest vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel peale lepingujärgse info saamist/töö lõpetamist.

  (4) Tasu ei võeta riigi- ja teadusasutuselt õigusaktidest või asutuse põhimäärusest tulenevate kohustuste täitmisel.

3. peatükk TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI 

§ 4.   Statistilise analüüsi teenuste hinnakiri

  (1) Inimtervishoius kasutatavate ravimite statistilistele analüüsidele rakendatakse järgmisi hindasid:

 

 

Hind eurodes

  1.

Ühe ATC-koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide kaupa

    50

  2.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta kohta

2550

  3.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta kohta

2430

  4.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali kohta

  850

  5.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta kohta

2970

  6.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta kohta

1700

  7.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali kohta

1010

  8.

Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta kohta

3400

  9.

Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta kohta

1965

10.

Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali kohta

1170

11.

Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)

    65


[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

  (2) Veterinaarravimite statistilistele analüüsidele rakendatakse järgmisi hindasid:

 

 

Hind eurodes

1.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta kohta

1900

2.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta kohta

1100

3.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali kohta

  650

4.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta kohta

2400

5.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta kohta

1300

6.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali kohta

  800


[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

§ 5.   Kontrollanalüüsi teenuste hinnakiri

  Kontrollanalüüsidele rakendatakse järgmisi hindasid:

 

 

Hind eurodes

  1.

Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine (tunnihind)

100

  2.

Analüüsid, kus kemikaalide kasutamine ei ole nõutav (tunnihind)

  60

  3.

Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind)

  80

  4.

Instrumentaalanalüüsi meetodid:

 

  5.

– UV-spektrofotomeetria (tunnihind)

  80

  6.

– IR-spektrofotomeetria (tunnihind)

  80

  7.

– kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (tunnihind)

100

  8.

Kestvusanalüüsi meetodid:

 

  9.

– instrumentaalanalüüsid (tunnihind)

  60

10.

– muud analüüsid (tunnihind)

  40

11.

Kontrollanalüüsiks kasutatava etalonaine või spetsiifilise kemikaali maksumus

vastavalt ostuhinnale


[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

§ 6.   Teadusliku nõuande ja müügiloa taotlemise eelse konsultatsiooni hind

  Teadusliku nõuande ja müügiloa taotlemise eelse konsultatsiooni tasu ühe teenuse osutamise eest on kuni 6000 eurot.
[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.02.2024, 8

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 151 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja teenuste hinnakiri.

  (2) Ravimiameti osutatavat tasulist teenust osutatakse ravimituru arengu ja parema toimimise eesmärgil ning see ei ole seotud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisega. Tasuliseks teenuseks loetakse ravimite kontrollanalüüsi ja statistilise analüüsi tegemist ning teadusliku nõuande ja müügiloa taotlemise eelse konsultatsiooni andmist.
[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

  (3) Tasuliseks teenuseks ei loeta Ravimiameti poolt ravimite hulgi- ja jaemüügituru kogukäibe kohta kvartaalselt avaldatavaid koondaruandeid ning kord aastas avaldatavaid statistilisi analüüse, mis käsitlevad:
  1) müügiloaga ja ilma müügiloata turustatud toimeainete ja ravimpreparaatide arvu;
  2) apteekide, sh nende struktuuriüksuste arvu maakondade lõikes (sh suhtarvuna elanike arvu kohta);
  3) ravimite hulgi- ja jaemüügituru kogukäibe jaotuvust suuremate ettevõtete ja kontsernide lõikes;
  4) ravimite osakaalu apteekide kogukäibest apteekide liikide lõikes;
  5) apteekide kogukäibe jaotuvust ATC-rühmade lõikes;
  6) patsientide kulutusi ravimitele käsimüügi- ja retseptiravimite lõikes (sh suhtarvuna ühe elaniku kohta);
  7) soodustusega ravimite osakaalu apteekidest väljastatud retseptiravimite kogukäibest;
  8) patsientide omaosalust soodustusega ravimite eest tasumisel;
  9) apteekides valmistatud ravimite kogust;
  10) ravimite kasutust toimeainete lõikes defineeritud päevadooside arvuna 1000 inimese kohta ööpäevas.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) Ravimistatistika tavaanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustamata lõpptarbija liiki ja ravimpreparaatide kuuluvust sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.
  2) Ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustades kas lõpptarbija liigi või ravimpreparaatide kuuluvuse sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.
  3) Ravimistatistika täisanalüüs on analüüs, mis hõlmab ravimihulgimüüjate poolt ravimite lõpptarbijatele väljastatud ravimite käivet, täpsustades nii lõpptarbija liigi kui ka ravimpreparaatide kuuluvuse sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 22 «Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord» § 2 järgi.

2. peatükk TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISE KORD 

§ 3.   Tasuliste teenuste osutamise kord

  (1) Ravimiamet osutab käesolevas määruses toodud hinnakirja kohaselt tasulisi teenuseid juriidilise või füüsilise isiku (edaspidi tellija) tellimuse alusel mis esitatakse vabas vormis.

  (2) Tasulise teenuse osutamiseks võib Ravimiamet sõlmida tellijaga lepingu, milles sätestatakse tellimuse detailsus, maht, maksumus ning täitmise tähtaeg.

  (3) Tellija tasub tasulise teenuse eest vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel peale lepingujärgse info saamist/töö lõpetamist.

  (4) Tasu ei võeta riigi- ja teadusasutuselt õigusaktidest või asutuse põhimäärusest tulenevate kohustuste täitmisel.

3. peatükk TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI 

§ 4.   Statistilise analüüsi teenuste hinnakiri

  (1) Inimtervishoius kasutatavate ravimite statistilistele analüüsidele rakendatakse järgmisi hindasid:

 

 

Hind eurodes

  1.

Ühe ATC-koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide kaupa

    50

  2.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta kohta

2550

  3.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta kohta

2430

  4.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali kohta

  850

  5.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta kohta

2970

  6.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta kohta

1700

  7.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali kohta

1010

  8.

Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta kohta

3400

  9.

Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta kohta

1965

10.

Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali kohta

1170

11.

Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)

    65


[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

  (2) Veterinaarravimite statistilistele analüüsidele rakendatakse järgmisi hindasid:

 

 

Hind eurodes

1.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta kohta

1900

2.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta kohta

1100

3.

Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali kohta

  650

4.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta kohta

2400

5.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta kohta

1300

6.

Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali kohta

  800


[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

§ 5.   Kontrollanalüüsi teenuste hinnakiri

  Kontrollanalüüsidele rakendatakse järgmisi hindasid:

 

 

Hind eurodes

  1.

Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine (tunnihind)

100

  2.

Analüüsid, kus kemikaalide kasutamine ei ole nõutav (tunnihind)

  60

  3.

Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind)

  80

  4.

Instrumentaalanalüüsi meetodid:

 

  5.

– UV-spektrofotomeetria (tunnihind)

  80

  6.

– IR-spektrofotomeetria (tunnihind)

  80

  7.

– kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (tunnihind)

100

  8.

Kestvusanalüüsi meetodid:

 

  9.

– instrumentaalanalüüsid (tunnihind)

  60

10.

– muud analüüsid (tunnihind)

  40

11.

Kontrollanalüüsiks kasutatava etalonaine või spetsiifilise kemikaali maksumus

vastavalt ostuhinnale


[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

§ 6.   Teadusliku nõuande ja müügiloa taotlemise eelse konsultatsiooni hind

  Teadusliku nõuande ja müügiloa taotlemise eelse konsultatsiooni tasu ühe teenuse osutamise eest on kuni 6000 eurot.
[RT I, 14.02.2024, 2 - jõust. 17.02.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json