Teksti suurus:

Kutseregistri põhimäärus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2016, 15

Määrus kehtestatakse «Kutseseaduse» § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Sihtasutus Kutsekoda (edaspidi Kutsekoda).
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (3) Registri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (4) Registri volitatud töötleja:
  1) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmete kaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  3) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
  4) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse eest.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on kutsesüsteemi kohta andmete kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine «Kutseseadusest» ning teistest Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA ANDMEKOOSSEISUD 

§ 3.  Registri pidamine

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 4.  Registri ülesehitus

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) paragrahvides 6–9 nimetatud andmete kogud digitaalkujul;
  2) arhiveeritud registriandmed ja andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid.

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 5.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse andmed kutsenõukogude, kutsealade, kutsestandardite, kutsetunnistuste, konkursita valitud kutse andja antud kutsete ja kutset andvate organite (edaspidi kutse andja) kohta.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 6.  Kutsenõukogude kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsenõukogude kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsenõukogu nimetus;
  2) kutsenõukogu moodustamise aeg;
  3) kutsenõukogu institutsionaalne koosseis ja institutsioonide esindajate arv;
  4) kutsenõukogu isikkoosseis;
  41) kutsenõukogu isikkoosseisu liikmete volituste alguse ja lõpu kuupäev;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  5) asjaomasesse kutsetegevuse valdkonda kuuluvate kutsealade loetelu;
  6) kutsenõukogu otsused.

§ 7.  Kutsestandardite kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsestandardite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsenimetus ja -tase;
  2) kutsestandardi registritähis;
  3) kutsestandardi kinnitamise kuupäev ja otsuse number;
  4) kutsestandardi muutmise kuupäev ja otsuse number;
  5) kutsestandardi kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  6) kutsestandardi kinnitanud kutsenõukogu nimetus;
  7) kutsestandardiga seonduvad rahvusvaheliste klassifikaatorite statistilised koodid;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  8) kutsestandardiga seotud õppekavade nimetused ja koodid;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  9) vormikohane kutsestandardi koondfail.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 8.  Kutsete kohta registrisse kantavad andmed
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (1) Kutsetunnistuste, sealhulgas osakutsetunnistuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) isikule antud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
  3) kutsetunnistuse väljaandja ja väljaandmise kuupäev;
  4) antud kutse ja kutsetase;
  5) kutsetunnistuse kehtivusaeg.

  (2) Konkursita valitud kutse andja antud kutsete, sealhulgas osakutsete kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) kutse registreerimisnumber;
  3) kutse andja ja kutse andmise kuupäev;
  4) antud kutse ja kutsetase;
  5) kutse kehtivusaeg;
  6) kutsega seotud õppekava nimetus ja kood.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 81.  Kutsetunnistuste lisade kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsetunnistuste lisade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsetunnistuse lisa nimetus ja kutsetase;
  2) vormikohane kutsetunnistuse lisa koondfail eesti ja inglise keeles.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 9.  Kutse andja kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Kutse andja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutse andja nimetus;
  2) kutse andja aadress ja kontaktandmed;
  3) kutse andjana tegutsemise õiguse tähtaeg;
  4) kutsekomisjoni koosseis;
  5) kutse andmise kord;
  6) kutse andmise tasu suurus;
  7) kutsenimetused ja -tasemed, mille suhtes on õigus kutseid anda.

  (2) Konkursita valitud kutse andja kohta ei kanta registrisse lõike 1 punktis 5 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 10.  Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks dokumentideks (edaspidi alusdokumendid) on:
  1) valdkonna eest vastutava ministri käskkiri kutsenõukogu moodustamise ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamise kohta;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  2) Kutsekoja otsus kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamise kohta;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  3) kutsenõukogu otsus kutsestandardi kinnitamise või muutmise kohta;
  4) kutsenõukogu otsus kutse andja õiguse andmise või selle kehtetuks tunnistamise kohta;
  5) kutsenõukogu otsus kutse andmise korra kinnitamise kohta;
  51) kutsenõukogu otsus kutse andmise tasu suuruse kinnitamise kohta;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  6) kutsekomisjoni otsus kutse andmise ning kutsetunnistuse väljaandmise kohta;
  61) õppeasutuse juhi käskkiri kutse andmise kohta, kui kutse annab konkursita valitud kutse andja;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  7) muud käesolevas paragrahvis nimetamata registriandmete muutmise ja sulgemise aluseks olevad dokumendid.

§ 11.  Andmete registrisse esitamine

  (1) Registrisse kantavate andmete esitajaks on:
  1) paragrahvides 6, 7, 81 ja 9 nimetatud andmete puhul Kutsekoda;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  2) paragrahvis 8 nimetatud andmete puhul kutse andja.

  (2) Kutse andja esitab lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed registrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest või käskkirja andmisest.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 12.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Kutsekoda kannab § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed registrisse nende esitamise päeval. Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed kontrollib volitatud töötleja üle ning kinnitab need 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomaste andmete saamise päevast.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (2) Kui esitatud andmetes esineb puuduseid, on andmete esitaja kohustatud volitatud töötleja nõudmisel esitama parandatud andmetega dokumendid.

  (3) Vajaduse korral võib volitatud töötleja andmete kinnitamise tähtaega pikendada kuni 20 tööpäeva võrra, teatades sellest ning tähtaja pikendamise põhjusest andmete esitajale kirjalikult.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (4) Andmete kinnitamisest keeldumisest teatab volitatud töötleja kirjalikult andmete esitajale pärast asjaomase otsuse tegemist. Keelduv otsus peab sisaldama põhjendust.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 121.  Andmevahetus

  (1) Paragrahvi 7 punktis 8 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist.

  (2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti rahvastikuregistrist.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Volitatud töötleja vastutab andmete õigeaegse registrisse kandmise eest ja enda poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja esitatud andmetele.

  (3) Volitatud töötleja esitab andmete esitajale järelepärimise andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselgelt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmetega vastuolus või isik, asutus või organ on vaidlustanud enda kohta registrisse kantud andmete õigsuse.

§ 14.  Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Volitatud töötleja sulgeb andmetele juurdepääsu kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni, kui ta avastab registris ebaõigeid andmeid või kui ebaõigetest andmetest teavitab volitatud töötlejat andmete esitaja, andmete kasutaja, saaja või vastutav töötleja.

  (2) Volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomase teate saamisest.

  (3) Registrisse kantud andmete muutmiseks esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed.

3. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE 

§ 15.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud. Paragrahvi 6 punktides 4 ja 41, §-s 8 ja § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikuandmed on avalikud nende kehtivuse ajal.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (2) Registrisse kantud avalikele andmetele tagatakse juurdepääs volitatud töötleja veebilehe kaudu ja volitatud töötleja asukohas.

  (3) Alusdokumentide andmeid, millele on teistest õigusaktidest tulenevalt kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või prindituna paberkandjal.

§ 16.  Registrisse kantud andmete väljastamise kord ja viis

  (1) Registrisse kantud andmeid, sealhulgas arhiveeritud andmeid, väljastatakse vastavalt «Avaliku teabe seadusele».

  (2) Vajaduse korral sõlmivad registri vastutav töötleja ja andmete saaja andmetele juurdepääsu lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ning väljastamise ja kaitse kord.

  (3) Isiku kirjaliku taotluse alusel teavitab volitatud töötleja isikut tema kohta registris sisalduvatest andmetest ja nende töötlemisest vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele».

  (4) Registrisse kantud andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 17.  Andmete töötlemise dokumenteerimine

  (1) Registri volitatud töötleja peab digitaalset arvestust andmete esitamise, registrisse kandmise, muutmise ja kustutamise ning andmete arhiveerimisega seotud toimingute kohta.

  (2) Dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmete esitaja nimi või nimetus;
  2) alusdokumendi nimetus, number ja kuupäev;
  3) andmete registrisse kandmise, muutmise või muu toimingu tegija nimi;
  4) toimingu tegemise aeg.

§ 18.  Registrisse kantud andmete ja dokumentide säilitamine

  Registrisse kantud andmete ja registri volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel lähtutakse arhiiviseadusest, käesolevast määrusest ja volitatud töötleja kehtestatud korrast. Paragrahvis 8 nimetatud isikuandmeid isikule antud kutse kohta säilitatakse kolme aasta möödumiseni isiku surmast. Muid isikuandmeid säilitatakse nende kehtivuse lõpuni.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

4. peatükk REGISTRI PIDAMISE ÜLE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMISE JA REGISTRI LIKVIDEERIMISE KORD 

§ 19.  Registri pidamise üle järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse ja töödeldakse või kus paiknevad töötlemisel kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku või isikute ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 20.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 21.  Registri likvideerimise kord

  (1) Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 22.  Määruse rakendamine

  Paragrahvi 7 punktis 8 ja §-s 81 nimetatud andmed kantakse kutseregistrisse 1. jaanuariks 2017. a.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2016, 15

Määrus kehtestatakse «Kutseseaduse» § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Sihtasutus Kutsekoda (edaspidi Kutsekoda).
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (3) Registri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (4) Registri volitatud töötleja:
  1) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
  2) rakendab meetmeid andmete kaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
  3) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
  4) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse eest.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on kutsesüsteemi kohta andmete kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine «Kutseseadusest» ning teistest Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA ANDMEKOOSSEISUD 

§ 3.  Registri pidamine

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

§ 4.  Registri ülesehitus

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) paragrahvides 6–9 nimetatud andmete kogud digitaalkujul;
  2) arhiveeritud registriandmed ja andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid.

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 5.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse andmed kutsenõukogude, kutsealade, kutsestandardite, kutsetunnistuste, konkursita valitud kutse andja antud kutsete ja kutset andvate organite (edaspidi kutse andja) kohta.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 6.  Kutsenõukogude kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsenõukogude kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsenõukogu nimetus;
  2) kutsenõukogu moodustamise aeg;
  3) kutsenõukogu institutsionaalne koosseis ja institutsioonide esindajate arv;
  4) kutsenõukogu isikkoosseis;
  41) kutsenõukogu isikkoosseisu liikmete volituste alguse ja lõpu kuupäev;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  5) asjaomasesse kutsetegevuse valdkonda kuuluvate kutsealade loetelu;
  6) kutsenõukogu otsused.

§ 7.  Kutsestandardite kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsestandardite kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsenimetus ja -tase;
  2) kutsestandardi registritähis;
  3) kutsestandardi kinnitamise kuupäev ja otsuse number;
  4) kutsestandardi muutmise kuupäev ja otsuse number;
  5) kutsestandardi kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  6) kutsestandardi kinnitanud kutsenõukogu nimetus;
  7) kutsestandardiga seonduvad rahvusvaheliste klassifikaatorite statistilised koodid;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  8) kutsestandardiga seotud õppekavade nimetused ja koodid;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  9) vormikohane kutsestandardi koondfail.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 8.  Kutsete kohta registrisse kantavad andmed
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (1) Kutsetunnistuste, sealhulgas osakutsetunnistuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) isikule antud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
  3) kutsetunnistuse väljaandja ja väljaandmise kuupäev;
  4) antud kutse ja kutsetase;
  5) kutsetunnistuse kehtivusaeg.

  (2) Konkursita valitud kutse andja antud kutsete, sealhulgas osakutsete kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) kutse registreerimisnumber;
  3) kutse andja ja kutse andmise kuupäev;
  4) antud kutse ja kutsetase;
  5) kutse kehtivusaeg;
  6) kutsega seotud õppekava nimetus ja kood.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 81.  Kutsetunnistuste lisade kohta registrisse kantavad andmed

  Kutsetunnistuste lisade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutsetunnistuse lisa nimetus ja kutsetase;
  2) vormikohane kutsetunnistuse lisa koondfail eesti ja inglise keeles.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 9.  Kutse andja kohta registrisse kantavad andmed

  (1) Kutse andja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kutse andja nimetus;
  2) kutse andja aadress ja kontaktandmed;
  3) kutse andjana tegutsemise õiguse tähtaeg;
  4) kutsekomisjoni koosseis;
  5) kutse andmise kord;
  6) kutse andmise tasu suurus;
  7) kutsenimetused ja -tasemed, mille suhtes on õigus kutseid anda.

  (2) Konkursita valitud kutse andja kohta ei kanta registrisse lõike 1 punktis 5 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 10.  Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Andmete registrisse kandmise aluseks olevateks dokumentideks (edaspidi alusdokumendid) on:
  1) valdkonna eest vastutava ministri käskkiri kutsenõukogu moodustamise ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamise kohta;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  2) Kutsekoja otsus kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamise kohta;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  3) kutsenõukogu otsus kutsestandardi kinnitamise või muutmise kohta;
  4) kutsenõukogu otsus kutse andja õiguse andmise või selle kehtetuks tunnistamise kohta;
  5) kutsenõukogu otsus kutse andmise korra kinnitamise kohta;
  51) kutsenõukogu otsus kutse andmise tasu suuruse kinnitamise kohta;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  6) kutsekomisjoni otsus kutse andmise ning kutsetunnistuse väljaandmise kohta;
  61) õppeasutuse juhi käskkiri kutse andmise kohta, kui kutse annab konkursita valitud kutse andja;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  7) muud käesolevas paragrahvis nimetamata registriandmete muutmise ja sulgemise aluseks olevad dokumendid.

§ 11.  Andmete registrisse esitamine

  (1) Registrisse kantavate andmete esitajaks on:
  1) paragrahvides 6, 7, 81 ja 9 nimetatud andmete puhul Kutsekoda;
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]
  2) paragrahvis 8 nimetatud andmete puhul kutse andja.

  (2) Kutse andja esitab lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed registrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest või käskkirja andmisest.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 12.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Kutsekoda kannab § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed registrisse nende esitamise päeval. Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed kontrollib volitatud töötleja üle ning kinnitab need 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomaste andmete saamise päevast.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (2) Kui esitatud andmetes esineb puuduseid, on andmete esitaja kohustatud volitatud töötleja nõudmisel esitama parandatud andmetega dokumendid.

  (3) Vajaduse korral võib volitatud töötleja andmete kinnitamise tähtaega pikendada kuni 20 tööpäeva võrra, teatades sellest ning tähtaja pikendamise põhjusest andmete esitajale kirjalikult.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (4) Andmete kinnitamisest keeldumisest teatab volitatud töötleja kirjalikult andmete esitajale pärast asjaomase otsuse tegemist. Keelduv otsus peab sisaldama põhjendust.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 121.  Andmevahetus

  (1) Paragrahvi 7 punktis 8 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist.

  (2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti rahvastikuregistrist.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 13.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Volitatud töötleja vastutab andmete õigeaegse registrisse kandmise eest ja enda poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja esitatud andmetele.

  (3) Volitatud töötleja esitab andmete esitajale järelepärimise andmete õigsuse kohta, kui andmed on ilmselgelt ebaõiged või esitatud ja varem registrisse kantud andmetega vastuolus või isik, asutus või organ on vaidlustanud enda kohta registrisse kantud andmete õigsuse.

§ 14.  Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Volitatud töötleja sulgeb andmetele juurdepääsu kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni, kui ta avastab registris ebaõigeid andmeid või kui ebaõigetest andmetest teavitab volitatud töötlejat andmete esitaja, andmete kasutaja, saaja või vastutav töötleja.

  (2) Volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomase teate saamisest.

  (3) Registrisse kantud andmete muutmiseks esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed.

3. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE 

§ 15.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud. Paragrahvi 6 punktides 4 ja 41, §-s 8 ja § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikuandmed on avalikud nende kehtivuse ajal.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

  (2) Registrisse kantud avalikele andmetele tagatakse juurdepääs volitatud töötleja veebilehe kaudu ja volitatud töötleja asukohas.

  (3) Alusdokumentide andmeid, millele on teistest õigusaktidest tulenevalt kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse vaid õigustatud isikutele kirjaliku taotluse alusel digitaalselt või prindituna paberkandjal.

§ 16.  Registrisse kantud andmete väljastamise kord ja viis

  (1) Registrisse kantud andmeid, sealhulgas arhiveeritud andmeid, väljastatakse vastavalt «Avaliku teabe seadusele».

  (2) Vajaduse korral sõlmivad registri vastutav töötleja ja andmete saaja andmetele juurdepääsu lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ning väljastamise ja kaitse kord.

  (3) Isiku kirjaliku taotluse alusel teavitab volitatud töötleja isikut tema kohta registris sisalduvatest andmetest ja nende töötlemisest vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele».

  (4) Registrisse kantud andmeid väljastatakse registrist tasuta.

§ 17.  Andmete töötlemise dokumenteerimine

  (1) Registri volitatud töötleja peab digitaalset arvestust andmete esitamise, registrisse kandmise, muutmise ja kustutamise ning andmete arhiveerimisega seotud toimingute kohta.

  (2) Dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmete esitaja nimi või nimetus;
  2) alusdokumendi nimetus, number ja kuupäev;
  3) andmete registrisse kandmise, muutmise või muu toimingu tegija nimi;
  4) toimingu tegemise aeg.

§ 18.  Registrisse kantud andmete ja dokumentide säilitamine

  Registrisse kantud andmete ja registri volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel lähtutakse arhiiviseadusest, käesolevast määrusest ja volitatud töötleja kehtestatud korrast. Paragrahvis 8 nimetatud isikuandmeid isikule antud kutse kohta säilitatakse kolme aasta möödumiseni isiku surmast. Muid isikuandmeid säilitatakse nende kehtivuse lõpuni.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

4. peatükk REGISTRI PIDAMISE ÜLE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMISE JA REGISTRI LIKVIDEERIMISE KORD 

§ 19.  Registri pidamise üle järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus «Avaliku teabe seaduses» ja «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse ja töödeldakse või kus paiknevad töötlemisel kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku või isikute ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 20.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 21.  Registri likvideerimise kord

  (1) Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseadusega» ning «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise registrisse või avalikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

§ 22.  Määruse rakendamine

  Paragrahvi 7 punktis 8 ja §-s 81 nimetatud andmed kantakse kutseregistrisse 1. jaanuariks 2017. a.
[RT I, 29.07.2016, 11 - jõust. 01.08.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json